Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Δομική-Κατασκευαστική

Λίγα λόγια για τη Δομική-Κατασκευαστική

Οι σπουδές στη Δομική-Κατασκευαστική καλύπτουν το σχεδιασμό, την κατασκευή και τη συντήρηση έργων όπως είναι οι δρόμοι, οι γέφυρες, τα κανάλια, τα φράγματα και τα κτίρια. Αντικείμενο όσων ασχολούνται με τον κλάδο αυτόν, είναι σε γενικές γραμμές η ανάπτυξη της υποδομής μιας κωμόπολης, μιας πόλης ή μιας περιοχής. Σκοπό, ακόμη, αποτελεί η εξεύρεση λύσεων για ζητήματα όπως η ανακύκλωση απορριμμάτων και η ρύπανση. Μεγάλο μέρος του χρόνου των έμπειρων επαγγελματιών του κλάδου αναλώνεται και στη διαχείριση των έργων (project management), που περιλαμβάνει τόσο την οικονομική και χρονική παρακολούθηση των έργων, όσο και το συντονισμό των δραστηριοτήτων του προσωπικού και των εξωτερικών συνεργατών που εμπλέκονται σε αυτά.

Ο αριθμός των ειδικοτήτων που συνεργάζονται στα πλαίσια δομικών-κατασκευαστικών έργων είναι μεγάλος. Ξεκινά από τους Αρχιτέκτονες (των οποίων το αντικείμενο περιγράφεται ξεχωριστά), και περιλαμβάνει τους Πολιτικούς Μηχανικούς, αλλά και Τοπογράφους, Επόπτες Κατασκευής, Επιμετρητές Ποσοτήτων, Υπεύθυνους Υδάτινων Πόρων, καθώς και με επαγγελματίες από τομείς των πολιτικών μηχανικών όπως ο περιβαλλοντικός, ο γεωτεχνικός, ο δομικός, και ο τομέας των μεταφορών.

Αναμφισβήτητα όμως ο κύριος όγκος των εργαστιών στον κλάδο της Δομικής-Κατασκευαστικής εμπίπτει στο αντικείμενο του Πολιτικού Μηχανικού και στις ειδικεύσεις αυτού. 

Πολιτικοί Μηχανικοί

Οι πολιτικοί μηχανικοί διαδραματίζουν κυρίαρχο ρόλο στην κατασκευή της υποδομής των κοινοτήτων καθώς και στη συντήρηση των υπαρχόντων οικιστικών, εμπορικών, ή κυβερνητικών κτιρίων. Διασφαλίζουν πως κάθε δρόμος, γέφυρα, αεροδρόμιο, κτίριο γραφείων, δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης, και κάθε δίκτυο συγκοινωνιών έχει σχεδιαστεί και υλοποιηθεί σωστά. Με το πτυχίο του πολιτικού μηχανικού μπορεί κανείς κυριολεκτικά να αλλάξει τον κόσμο.

Ως πολιτικός μηχανικός νοείται ο μηχανικός που ασχολείται με τη μελέτη, το σχεδιασμό, τη σύνθεση, την κατασκευή, την τεκμηρίωση, την αποτίμηση, τη συντήρηση του δομημένου ή διαμορφωμένου περιβάλλοντος (περιλαμβάνει ενδεικτικά πόλεις, οδούς, γέφυρες, φράγματα, κτίρια, σήραγγες, σιδηροδρόμους, εγκαταστάσεις επεξεργασίας ύδατος και λυμάτων/αποβλήτων, έργα και δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης, εγγειοβελτιωτικά έργα, λιμένες, αερολιμένες, δίκτυα μεταφορών, ακτές, παράκτια δίκτυα, δεξαμενές, επιχώματα, αναχώματα, ορύγματα, κ.ά.). Στο γνωστικό αντικείμενο του Πολιτικού Μηχανικού περιλαμβάνεται επιστημονικό υπόβαθρο σε επιστήμες όπως: Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Γεωλογία, Προγραμματισμός και Εφαρμογές Η/Υ, Ανθρωπιστικές επιστήμες. 

Υπάρχουν μερικοί κύριοι κλάδοι της επιστήμης των πολιτικών μηχανικών: Ο γεωτεχνικός, οι κατασκευές, οι υδάτινοι πόροι/περιβαλλοντικός κλάδος, ο δομικός, και οι μεταφορές. Καθένας από αυτούς τους κλάδους διασφαλίζει πως η κοινωνία μας λειτουργεί ομαλά.

Σπουδάζοντας πολιτικός μηχανικός, ο φοιτητής θα διδαχτεί να εφαρμόζει τα μαθηματικά και τις επιστήμες (ιδιαίτερα τη φυσική) σε καταστάσεις της πραγματικής ζωής και σε προβλήματα που ανακύπτουν από την κατασκευή και τη συντήρηση υποδομών, λαμβάνοντας υπ' όψιν περιβαλλοντικά, οικονομικά, νομικά και ηθικά ζητήματα.Σχηματικό διάγραμμα μέρους του νέου παλιρροιακού φράγματος της Βενετίας (project MOSE). Χρειάστηκε δεκαετίες να ωριμάσει ως ιδέα και να κατασκευαστεί με κόστος περίπου 6 δις Ευρώ, δηλαδή όσο 6-7 γέφυρες Ρίου-Αντιρίου. Θεωρείται από τα πλέον πολύπλοκα σύγχρονα κατασκευαστικά έργα.

Στον πυρήνα της, η επιστήμη της Πολιτικής Μηχανικής αποτελεί συνδυασμό πολλών επιστημονικών ειδικοτήτων, όπως της μηχανικής, της υδραυλικής, της γεωτεχνικής (χρησιμοποιώντας τη γνώση του φλοιού της γης για την επίλυση κατασκευαστικών προβλημάτων), της επιστήμης των υλικών και της στατιστικής ανάλυσης. Έτσι, οι βασικές αρχές αυτών των επιστημών απασχολούν σε μεγάλο βαθμό τα πρώτα χρόνια των σπουδών τους φοιτητές. 

Ταυτόχρονα όσοι σπουδάζουν πολιτικοί μηχανικοί αναπτύσσουν και τις σχεδιαστικές τους ικανότητες, ιδίως το σχεδιασμό με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή. Ο σχεδιασμός έργων κατέχει εξέχουσα θέση στον κλάδο, κάτι που σημαίνει πως κατά τα τελευταία έτη των σπουδών δίνεται η δυνατότητα στον φοιτητή να ολοκληρώσει τα δικά του σχέδια έργων είτε ατομικά είτε ως μέλος μιας ομάδας. Επίσης, η επιστήμη των πολιτικών μηχανικών απαιτεί πολλούς μαθηματικούς υπολογισμούς, οπότε το να αρέσουν και να γοητεύουν τα μαθηματικά έναν φοιτητή είναι αρκετά καλός λόγος για να επιλέξει να ακολουθήσει ένα πρόγραμμα σπουδών πολιτικού μηχανικού. 

Τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών πολιτικών μηχανικών διαρκούν συνήθως πέντε έτη, και περιλαμβάνουν ένα συνδυασμό ακαδημαϊκών παραδόσεων και εργαστηριακών μαθημάτων. Δίνεται επίσης έμφαση στην ομαδική εργασία, καθώς αυτή θεωρείται ζωτικής σημασίας δεξιότητα για οποιονδήποτε επιθυμεί να σταδιοδρομήσει ως πολιτικός μηχανικός. 

Σε όσους σπουδάζουν πολιτικοί μηχανικοί μπορεί επίσης να δοθούν ευκαιρίες συμμετοχής σε ταξίδια ώστε να εργαστούν επί τόπου στο πεδίο, και για πρακτική άσκηση στον κλάδο είτε ετήσιας είτε μικρότερης διάρκειας.

Γιατί έχει ενδιαφέρον να σπουδάσει κάποιος Πολιτική Μηχανική 

«Ασχοληθείτε με την Πολιτική Μηχανική, επειδή είναι ο κλάδος της μηχανικής που σας διδάσκει τα περισσότερα για τη διαχείριση των ανθρώπων. Η διαχείριση ανθρώπων αποτελεί μια δεξιότητα που είναι πολύ χρήσιμη και εφαρμόζεται σχεδόν ανεξάρτητα από το τι κάνετε». Αυτή η φράση ανήκει στον επιχειρηματία Sir John Harvey Jones και δείχνει τις πολύπλευρες δεξιότητες που κερδίζει κάποιος από την ενασχόλησή του με την Πολιτική Μηχανική.

Τρεις ακόμα λόγοι για να σπουδάσει κάποιος Πολιτική Μηχανική: 

Η φύση της Πολιτικής Μηχανικής: Το πρόγραμμα σπουδών πολιτικών μηχανικών εστιάζει σε έργα που μπορούν να υλοποιηθούν στον πραγματικό κόσμο και περιλαμβάνουν βιώσιμες πρακτικές και σχέδια. Η ενασχόληση με την Πολιτική Μηχανική μπορεί να οδηγήσει σε έναν καλύτερο κόσμο. Οι πολιτικοί μηχανικοί έχουν γίνει ειδήμονες στην κατασκευή βιώσιμων και φιλικών προς το περιβάλλον κτιρίων και συστημάτων υποδομών. Πολλαπλασιαζόμενα σε πολλές κοινότητες, τα συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας και μείωσης εκπομπών ρύπων μπορούν να κάνουν μια ουσιαστική διαφορά για το περιβάλλον. Επίσης, κι άλλοι τομείς του κλάδου μπορούν να βελτιώσουν τη ζωή και να προσφέρουν στις κοινότητες καλύτερους τόπους διαβίωσης. Τέλος, η ασφάλεια είναι σημαντικό στοιχείο του αστικού σχεδιασμού, και οι πολιτικοί μηχανικοί διαθέτουν μια σημαντική ευκαιρία να κατασκευάσουν κτίρια και υποδομές που εγγυώνται την ασφάλεια των ανθρώπων, ελαχιστοποιώντας τους κινδύνους τραυματισμού και βλάβης τους.

Στιγμιότυπο από το φοιτητικό διαγωνισμό EBEC (European BEST Engineering Competition). Το EBEC είναι ο μεγαλύτερος διαγωνισμός μηχανικής στην Ευρώπη και διοργανώνεται από φοιτητές για φοιτητές σε 34 χώρες, 85 εκπαιδευτικά ιδρύματα και συγκεντρώνοντας πάνω από 6500 συμμετέχοντες.Αγάπη για το σχέδιο: Το να σχεδιάζει κανείς ένα κτίριο, ένα οδικό δίκτυο, ή ένα ολόκληρο συγκρότημα δίνει κάποιου είδους ικανοποίηση. Συνεχώς γίνονται βελτιώσεις για όλων των ειδών τα έργα του κλάδου των πολιτικών μηχανικών, οι οποίες μπορούν κατόπιν να ενσωματωθούν στα σχέδια του κλάδου. Ως πολιτικός μηχανικός, βλέπει κανείς τα σχέδιά του να υλοποιούνται, από το χαρτί ή τον υπολογιστή στον πραγματικό κόσμο. Αυτό αποτελεί μεγάλη ικανοποίηση, ειδικά όταν ξέρει κανείς πως συμμετείχε στην κατασκευή κάποιου έργου που βοηθά την κοινωνία στο σύνολό της.

Συνεχές ενδιαφέρον: Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό του επαγγέλματος είναι ότι οι πολιτικοί μηχανικοί δεν επαναλαμβάνουν ξανά και ξανά τις ίδιες δουλειές. Κάθε έργο είναι διαφορετικό από όσα έχουν προηγηθεί, κάτι που διατηρεί το ενδιαφέρον και εμποδίζει το να επικρατήσει η ανία.

Να σημειωθεί ότι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και την Κύπρο Πολιτική Μηχανική μπορεί να σπουδάσει κανείς στα παρακάτω Ιδρύματα:

Ελλάδα:

Κύπρος:

Δείτε εδώ όλα τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών σε Δομική - Κατασκευαστική στην Ελλάδα και Κύπρο.

Επαγγελματικές προοπτικές 

Υπάρχουν πολλές διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο των πολιτικών μηχανικών, όπως του επόπτη οικοδομών, του δομικού μηχανικού, του μηχανικού που ασχολείται με την υδροδότηση, και του σχεδιαστή μεταφορικών δικτύων. 

Το επάγγελμα του πολιτικού μηχανικού είναι νομοθετικά κατοχυρωμένο και τα επαγγελματικά του δικαιώματα περιγράφονται στο Προεδρικό Διάταγμα 187/2018, όπως αναλυτικά μπορεί κανείς να δει εδώ

Ανάμεσα στα ποικίλα επαγγελματικά δικαιώματα των πολιτικών μηχανικών συγκαταλέγονται: η εκπόνηση Αρχιτεκτονικών Μελετών Κτιριακών Έργων, η εκπόνηση μελετών Παθητικής Πυροπροστασίας Κτιριακών Έργων, η αποτύπωση υφιστάμενων κτιρίων, ο Βιοκλιματικός σχεδιασμός κτιρίων, η εκπόνηση μελετών ακουστικής κτιρίων και ηχομόνωσης, ο σχεδιασμός Εσωτερικών Χώρων και η Εκπόνηση μελετών περιβάλλοντος χώρου εκτός των Μεμονωμένων κηρυγμένων Μνημείων και διατηρητέων Κτιρίων. 

Οι απόφοιτοι μπορούν σε γενικές γραμμές να δουλέψουν σε ένα ευρύ φάσμα από τομείς, ιδίως στην κατασκευή, την ανάπτυξη υποδομών, την παροχή τεχνικών συμβουλών και το σχεδιασμό. Οι ευκαιρίες που υπάρχουν είναι σε όλο τον κόσμο, και πολλές χώρες έχουν ως προτεραιότητα τη βελτίωση της υποδομής τους, γι’ αυτό αναζητούν ενεργά να προσλάβουν πολιτικούς μηχανικούς.

Ένας απόφοιτος έχει προοπτικές εργοδότησης σε ένα ευρύτατο πεδίο επαγγελμάτων όπως πολιτικός μηχανικός (ιδιώτης ή σε εταιρίες), διευθυντής υποδομών και μηχανικός, διαχειριστής κυκλοφοριακών υποδομών, μηχανικός και διαχειριστής υδάτινων πόρων, μηχανικός λιμενικών έργων, μηχανικός αεροδρομίων, συγκοινωνιολόγος, υδραυλικός μηχανικός και γεωτεχνικός. Μεγάλο μέρος της δουλειάς του Πολιτικού Μηχανικού, και ειδικότερα σε μεγαλύτερα και πιο πολύπλοκα έργα, αφιερώνεται σε διαδικασίες διαχείρισης έργου (project management) και στη χρήση πληροφοριακών συστημάτων όπως συστήματα ERP.

Συνήθως απαιτούνται επιπλέον σπουδές ώστε να αποκτήσει κανείς εξειδικευμένες δεξιότητες σε κάποιον ειδικό τομέα του κλάδου των πολιτικών μηχανικών.

Μια καριέρα στον κλάδο των πολιτικών μηχανικών μπορεί να οδηγήσει κάποιον κυριολεκτικά οπουδήποτε στον κόσμο. Οι πολιτικοί μηχανικοί εργάζονται στην καρδιά των πιο πολυάσχολων μεγαλουπόλεων, κατασκευάζοντας από ψηλότερους ουρανοξύστες μέχρι και αποτελεσματικότερα δίκτυα υπόγειων συγκοινωνιών. Όπως επίσης και στα πιο απομακρυσμένα σημεία του πλανήτη, παρέχοντας πόσιμο νερό και αναγκαία υποδομή σε εκείνους που τα έχουν περισσότερο ανάγκη. Υπάρχει ένα ευρύ φάσμα από διαφορετικές καριέρες με μεγάλες ευκαιρίες επαγγελματικής αποκατάστασης και εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης.

Καθώς εξελίσσεται η καριέρα ενός πολιτικού μηχανικού, συχνά εκείνος μπορεί να μεταπηδήσει σε ποικίλους άλλους κλάδους. Μπορεί να γίνει πρότζεκτ μάνατζερ, μπορεί να γίνει επικεφαλής μηχανικός που συντονίζει νέους μηχανικούς, επόπτης, διευθυντής, ή να χαράξει την πορεία του ως ιδιοκτήτης και επιχειρηματίας. Το πτυχίο του πολιτικού μηχανικού δεν είναι παρά η αρχή. Μπορεί κανείς μετά να εξελιχθεί σε ό,τι θέλει. 

Μερικά δυναμικά αναπτυσσόμενοι τομείς είναι της υδραυλικής και τεχνικής περιβάλλοντος (που φορά φράγματα, έργα ύδρευσης, αποχέτευσης, άρδευσης, καθαρισμού αποβλήτων, βιολογικών καθαρισμών), ο τομέας των θαλάσσιων κατασκευών (που αφορά την προστασία ακτών, λιμένων), καθώς και οι τομείς της αειφόρου και ενεργειακής ανάπτυξης και των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. 

Τέλος, για μία σταδιοδρομία στην εκπαίδευση, οι πτυχιούχοι Πολιτικής Μηχανικής μπορούν να ενταχθούν στα σχολεία μετά από την συμμετοχή σε σχετικά διαγωνισμό ΑΣΕΠ (με μόρια ή με γραπτές εξετάσεις). Οι εν λόγω απόφοιτοι ανήκουν στον Κλάδο ΠΕ81 Πολιτικών Μηχανικών-Αρχιτεκτόνων. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν, επιπλέον, πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών, Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ. ή πτυχίο που αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ. 

Το Πτυχίο που χορηγεί το Τμήμα Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών της ΑΣΠΑΙΤΕ παρέχει δικαίωμα διδασκαλίας στην ειδικότητα στη Β/θμια Εκπαίδευση, ενώ αποτελεί και πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας το οποίο ως προς τα επαγγελματικά δικαιώματα είναι ισότιμο και αντίστοιχο με αυτό των Τ.Ε.Ι. Το πτυχίο φέρει και τους δύο τίτλους, αυτόν του εκπαιδευτικού και αυτόν της επαγγελματικής ειδικότητας, με ενιαίο βαθμό.

Δομική-Κατασκευαστική

Χρήσιμοι σύνδεσμοι – Επαγγελματικές οργανώσεις

Παρακάτω μπορεί κάποιος που ενδιαφέρεται για τον τομέα της Πολιτικής Μηχανικής, να βρει χρήσιμους συνδέσμους:

Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας. Δείτε περισσότερα, εδώ.

Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΠΕΔΜΕΔΕ). Δείτε περισσότερα, εδώ

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Δείτε περισσότερα, εδώ

Ελληνική Εταιρεία Υπολογιστικής Μηχανικής (ΕΛ.ΕΤ.Υ.Μ.). Δείτε περισσότερα, εδώ

Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιρειών. Δείτε περισσότερα, εδώ.

Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιρειών Ανωτέρων Τάξεων. Δείτε περισσότερα, εδώ.

Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου. Δείτε περισσότερα, εδώ.

European Council of Civil Engineers - ECCE. Δείτε περισσότερα, εδώ.

American Society of Civil Engineers. Δείτε περισσότερα, εδώ.     

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο