Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
2ο

ΓΕΛ: 14.365

ΕΠΑΛ: 16.090

Βάση 2022
13.790
Εισακτέοι
111
Συντ. Ε.Β.Ε.
1,00

 ΓΕΛ

2ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία  20%

 Φυσική  25%

 Χημεία  20%

 Μαθηματικά  35%

 

EΠΑΛ

Τομέας Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού

 Μαθηματικά ( Άλγεβρα)  35%

 Νέα Ελληνικά  25%

 Μάθημα Ειδικότητας 1  20%

 Μάθημα Ειδικότητας 2  20%

Κωδικός Σχολής
0208
Πόλη
Βόλος
Κατευθύνσεις

1. Γεωτεχνικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής
2. Δομοστατικής
3. Μεταφορών, Συγκοινωνιακών Υποδομών και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
4. Υδραυλικής και Περιβαλλοντικής Μηχανικής

Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Οι κύριοι στόχοι του Τμήματος είναι οι ακόλουθοι:

 • Να παράσχει υψηλού επιπέδου γνώσεις που καλύπτουν όλο το φάσμα του αντικειμένου του Πολιτικού Μηχανικού και να διαμορφώσει αποφοίτους με τα απαραίτητα προσόντα και δεξιότητες για τη μελλοντική επαγγελματική τους δραστηριότητα.
 • Να παράσχει στους φοιτητές υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε ευρύ πεδίο αντικειμένων πολιτικού μηχανικού που συχνά απαιτούνται για την ανάληψη εργασίας σε θέσεις υψηλών απαιτήσεων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
 • Να προωθήσει τη διεθνή συνεργασία σε τομείς έρευνας με κινητικότητα των φοιτητών και των διδασκόντων.
 • Να αναπτύξει βασική και εφαρμοσμένη έρευνα με διεθνή απήχηση και αναγνώριση.
 • Να προωθήσει τη συνεργασία ανάμεσα σε ομοειδή τμήματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

 

 

1. Γεωτεχνικής και Περιβαλλοντικής Μηχανικής με εργαστήρια:

 • Γεωτεχνικής Μηχανικής 
 • Υπολογιστικής Γεωτεχνικής Μηχανικής

2. Δομοστατικής με εργαστήρια:

 • Ανάλυσης και Σχεδιασμού Κατασκευών
 • Tεχνολογίας και Kατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος
 • Αντοχής Υλικών και Μικρομηχανικής

3. Μεταφορών, Συγκοινωνιακών Υποδομών και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης με εργαστήρια:

 • Oδοποιίας
 • Περιβαλλοντικής Ακουστικής Συγκοινωνιακών Έργων 
 • Κυκλοφορίας, Μεταφορών και Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας

4. Υδραυλικής και Περιβαλλοντικής Μηχανικής με εργαστήρια:

 • Yδρομηχανικής και Περιβαλλοντικής Tεχνικής
 • Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων

 

 

ΕΠΑΛ

Στο τμήμα μπορούν να ενταχθούν απόφοιτοι ΕΠΑΛ του Τομέα Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού 

 

Οι προπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας περιλαμβάνουν πέντε (5) έτη σπουδών που

 • διαρθρώνονται σε δέκα (10) εξάμηνα και

 οδηγούν στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (Integrated Master). 

 

 

Η διάρθρωση των μαθημάτων είναι κοινή για όλους τους/τις φοιτητές/τριες μέχρι και το 6ο εξάμηνο σπουδών (πρόγραμμα κορμού).

 • Από το 7ο εξάμηνο και εξής οι φοιτητές/τριες καλούνται να επιλέξουν έναν από τους τέσσερεις Τομείς (εξειδίκευση) που προσφέρει το Τμήμα.

 

 

Στην αρχή του 9ου εξαμήνου, οι φοιτητές / τριες που έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε μαθήματα που αντιστοιχούν συνολικά σε τουλάχιστον 210 πιστωτικές μονάδες (ECTS) μπορούν να επιλέξουν θέμα εκπόνησης της Διπλωματικής Εργασίας, η οποία αντιστοιχεί συνολικά σε 30 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

 

 

Η Πρακτική Άσκηση είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση του Διπλώματος, αντιστοιχεί σε 2 πιστωτικές μονάδες (ECTS), οι οποίες όμως δεν προσμετρώνται στο βαθμό του πτυχίου, έχει διάρκεια δύο (2) μήνες, και πραγματοποιείται τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο από φοιτητές/τριες που έχουν ολοκληρώσει το 8ο εξάμηνο φοίτησης.

 

 

Το τμήμα δίνει τη δυνατότητα στους/ στις φοιτητές/ τριες να αποκτήσουν την παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια αφού ολοκληρώσουν με επιτυχία την παρακολούθηση οκτώ παιδαγωγικών μαθημάτων καθώς και την ετήσια πρακτική άσκηση που γίνεται σε επιλεγμένα Γυμνάσια – Λύκεια.

 

 

1ο Εξάμηνο

 • Γραμμική Άλγεβρα και Αναλυτική Γεωμετρία
 • Φυσική Ι
 • Χημεία για Mηχανικούς    
 • Τεχνικές Σχεδιάσεις και CAD    
 • Απειροστικός Λογισμός Ι    
 • Προγραμματισμός Η/Υ    

2ο Εξάμηνο

 • Απειροστικός Λογισμός ΙΙ    
 • Φυσική ΙΙ    
 • Μηχανική Απολύτως Στερεού    
 • Πιθανότητες και Στατιστική    
 • Γεωδαισία    
 • Ξένη Γλώσσα και Τεχνική Ορολογία    

3ο Εξάμηνο

 • Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις    
 • Αριθμητικές Μέθοδοι    
 • Αντοχή Υλικών Ι    
 • Γεωλογία για Μηχανικούς    
 • Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών  
 • Oικοδομική    

4ο Εξάμηνο

 • Στατική Ι    
 • Μηχανική Ρευστών    
 • Περιβαλλοντική Τεχνική    
 • Κυκλοφοριακή Μηχανική
 • Αντοχή Υλικών ΙΙ    
 • Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις    

5ο Εξάμηνο

 • Στατική ΙΙ    
 • Οδοποιία Ι    
 • Εδαφομηχανική Ι    
 • Υδραυλική    
 • Σχεδιασμός Μεταφορών    
 •  Δομικά Υλικά  

6ο Εξάμηνο

 • Οδοποιία ΙΙ    
 • Εδαφομηχανική ΙΙ    
 • Μεταλλικές Κατασκευές Ι    
 • Οπλισμένο Σκυρόδεμα Ι    
 • Υδρολογία    
 • Υπόγεια Υδραυλική    

Μαθήματα Σεμιναριακού χαρακτήρα (δεν προσμετρώνται στον υπολογισμό του βαθμού διπλώματος):

 • Ακαδημαϊκή Γραφή και Συγγραφή Τεχνικών Εκθέσεων 

7ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Οπλισμένο Σκυρόδεμα ΙΙ    
 • Μεταλλικές Κατασκευές ΙΙ    
 • Θεμελιώσεις και Αντιστηρίξεις    
 • Ύδρευση και Αποχέτευση Οικισμών

Τομέας Γεωτεχνικής και Περιβαλλοντικής Μηχανικής

 • Εδαφοδυναμική    
 • Πειραματική Εδαφομηχανική    

Τομέας Δομοστατικής

 • Στατική ΙΙΙ    
 • Πειραματική Αντοχή Υλικών    

Τομέας Μεταφορών, Συγκοινωνιακών Υποδομών και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

 • Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις Συγκοινωνιακών Έργων    
 • Οδική Ασφάλεια    

Τομέας Υδραυλικής και Περιβαλλοντικής Μηχανικής

 • Υπολογιστική Υδραυλική με Εφαρμογές σε Υδραυλικά Έργα    
 • Επεξεργασία Λυμάτων και Αρχές Οικολογικής Μηχανικής    

8ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Θαλάσσια Υδραυλική και Λιμενικά Έργα    
 • Δυναμική Κατασκευών Ι    
 • Διαχείριση Έργων Πολιτικού Μηχανικού    

Τομέας Γεωτεχνικής και Περιβαλλοντικής Μηχανικής

 • Υπολογιστική Γεωτεχνική Μηχανική    
 • Γεωτεχνικές Χωμάτινες Κατασκευές    

Τομέας Δομοστατικής

 • Ελαστοπλαστική Ανάλυση Κατασκευών    
 • Οπλισμένο Σκυρόδεμα ΙΙΙ     

Τομέας Μεταφορών, Συγκοινωνιακών Υποδομών και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

 • Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα   
 • Σχεδιασμός και Αξιολόγηση Συστημάτων Μεταφορών    

Τομέας Υδραυλικής και Περιβαλλοντικής Μηχανικής

 • Πειραματική Υδραυλική    
 • Διαχείριση Υδατικών Πόρων    

9ο Εξάμηνο

Τομέας Γεωτεχνικής και Περιβαλλοντικής Μηχανικής

 • Σήραγγες και Υπόγεια Έργα  

Τομέας Δομοστατικής

 • Δυναμική Κατασκευών ΙΙ ή Σύμμικτες Κατασκευές

Τομέας Μεταφορών, Συγκοινωνιακών Υποδομών και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

 • Μελέτη και Κατασκευή Οδοστρωμάτων   

Τομέας Υδραυλικής και Περιβαλλοντικής Μηχανικής

 • Συστήματα Υδατικών Πόρων και Υδροδοτικά Συστήματα    

Μαθήματα Σεμιναριακού χαρακτήρα (δεν προσμετρώνται στον υπολογισμό του βαθμού διπλώματος):

 • Ψηφιακή Προσομοίωση Κτιριακής Πληροφορίας (Building Information Modeling—B.I.M.)    

10ο Εξάμηνο

Τομέας Γεωτεχνικής και Περιβαλλοντικής Μηχανικής

 • Αλληλεπίδραση Εδάφους - Κατασκευών ή Υπολογιστική Γεωτεχνική Μηχανική ΙΙ ή Γεωτεχνική Σεισμική Μηχανική    

Τομέας Δομοστατικής

 • Μέθοδοι Προσομοίωσης Κατασκευών ή Ειδικά Θέματα Κατασκευών Σκυροδέματος ή Αλληλεπίδραση Εδάφους Κατασκευών

Τομέας Μεταφορών, Συγκοινωνιακών Υποδομών και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

 • Σχεδιασμός Ειδικών Συγκοινωνιακών Υποδομών

Τομέας Υδραυλικής και Περιβαλλοντικής Μηχανική

 • Ταμιευτήρες και Φράγματα ή Εγγειοβελτιωτικά Έργα

 

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων εδώ.

 

 

 

 

Οδηγός Σπουδών

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων Πολιτικών Μηχανικών ορίζονται από τον Ν.4663/1930 (ΦΕΚ 149Α)  καθώς και από το ΠΔ 99/25-10-2018 (ΦΕΚ 187Α'/05-11-2018, άρθρο 3)

 Οι απόφοιτοι / ες έχουν τη δυνατότητα εγγραφής στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) ώστε να λάβουν την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. 

 

Πιο συγκεκριμένα,

 

 • Εκπόνηση Αρχιτεκτονικών Μελετών Κτηριακών Έργων.
 • Εκπόνηση μελετών Παθητικής Πυροπροστασίας Κτηριακών Έργων.
 • Αποτύπωση υφιστάμενων κτηρίων.
 • Βιοκλιματικό σχεδιασμό κτηρίων.
 • Εκπόνηση μελετών ακουστικής κτηρίων και ηχομόνωσης.
 • Σχεδιασμό Εσωτερικών Χώρων.
 • Εκπόνηση μελετών περιβάλλοντος χώρου εκτός των Μεμονωμένων κηρυγμένων Μνημείων και διατηρητέων Κτηρίων.
 • Εκπόνηση Χωροταξικών και Ρυθμιστικών μελετών, Ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων και Περιφερειακών Ειδικών Πλαισίων.
 • Εκπόνηση μελετών εδαφικής συνοχής.
 • Εκπόνηση μελετών της δομής και της χωρικής οργάνωσης δικτύων υποδομής, υπηρεσιών και δικτύων κοινής ωφέλειας.
 • Εκπόνηση μελετών Αστικού Σχεδιασμού, Αστικής αναζωογόνησης, Αστικής ανάπλασης και Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης.
 • Εκπόνηση μελετών Αρχιτεκτονικής Τοπίου εκτός των μελετών φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου.
 • Εκπόνηση μελετών βιοκλιματικής ή περιβαλλοντικής αναβάθμισης, επανάχρησης και επανασχεδιασμού υφιστάμενων υπαίθριων χώρων και τμημάτων πόλης.
 • Εκπόνηση πολεοδομικών και ρυμοτομικών μελετών, Τοπικών και Ειδικών Χωρικών Σχεδίων και άλλων αντίστοιχων πολεοδομικών και ρυμοτομικών μελετών.
 • Εκπόνηση Πολεοδομικών Σχεδίων Εφαρμογής. Περιλαμβάνει πολεοδομικό σχέδιο και πράξη εφαρμογής.
 • Εκπόνηση μελετών χωροθέτησης κτηρίων, εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων επιχειρήσεων, ειδικών χρήσεων και οργανωμένων υποδοχέων και κατάρτιση γενικής διάταξης (Master Plan).
 • Εκπόνηση μελετών χωρικής ανάπτυξης (τοπικής και περιφερειακής) και επιχειρησιακών προγραμμάτων.
 • Εκπόνηση μελετών Τοπογραφίας (Γεωδαιτικές, Φωτογραμμετρικές, Χαρτογραφικές, Τοπογραφικές, Βυθομετρικές, Κτηματογραφικές, Κτηματολογικές και Αναλογισμού).
 • Εκπόνηση μελετών γεωχωρικής υποδομής συστημάτων, οργάνωσης και διαχείρισης συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών και σύνταξη πρωτογενούς γεωμετρικής τεκμηρίωσης και υποβάθρων.
 • Εκπόνηση μελετών και έργων οργάνωσης και διαχείρισης γεωγραφικών πληροφοριών και εφαρμογή μεθόδων τηλεπισκόπησης και συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών. κα. Εκπόνηση Στατικών Μελετών (μελέτες φερουσών κατασκευών κτηρίων και μεγάλων ή ειδικών τεχνικών έργων).
 • Εκπόνηση Ειδικών Στατικών Μελετών.
 • Εκπόνηση μελετών μεταλλικών εγκαταστάσεων όπου δεν απαιτείται θεμελίωση και αντισεισμικός υπολογισμός.
 • Έλεγχο αντισεισμικής συμπεριφοράς μη φερόντων στοιχείων και προσαρτημάτων.
 • Εκπόνηση μελετών Συγκοινωνιακών Έργων (οδών, σιδηροδρομικών γραμμών, μικρών τεχνικών έργων, έργων υποδομής αερολιμένων) και κυκλοφοριακές μελέτες.
 • Σχεδιασμό ευφυών μεταφορικών συστημάτων.
 • Εκπόνηση μελετών Υδραυλικών Έργων (εγγειοβελτιωτικών έργων, φραγμάτων, υδρεύσεων, αποχετεύσεων) και διαχείρισης Υδατικών Πόρων. κη. Εκπόνηση μελετών Υδρογεωλογίας και υπόγειων υδάτων.
 • Εκπόνηση μελετών Ακτομηχανικής και Λιμενικών έργων.
 • Εκπόνηση Γεωτεχνικών μελετών και Ερευνών.
 • Εκπόνηση μελετών υπογείων τεχνικών έργων.
 • Διαχείριση και εκτίμηση (αξιών γης και λοιπών ακινήτων, τρωτότητας, διακινδύνευσης). λγ. Ανάπτυξη, σχεδιασμό υλικών και έλεγχο ποιότητας.
 • Εκπόνηση μελετών υδραυλικών εγκαταστάσεων (ύδρευση - αποχέτευση) κτηρίων.
 • Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων άρδευσης, ύδρευσης και αποχέτευσης νερού για κάθε χρήση.
 • Υλοποίηση μελετών βιομηχανικών/ενεργειακών έργων.
 • Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις συλλογής, επεξεργασίας και παροχής νερού.
 • Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων.
 • Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης απορριμμάτων, αποβλήτων και ανάκτησης υλικών.
 • Εκπόνηση μελετών ενεργειακής απόδοσης, αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας κτηριακού κελύφους.
 • Ενεργειακοί έλεγχοι/επιθεωρήσεις.
 • Εκπόνηση μελετών και ερευνών γεωθερμικών πεδίων.
 • Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων Ναυπηγείων. 
 • Εκπόνηση μελετών πλωτών τμημάτων των τεχνκών έργων. Ενδεικτικά περιλαμβάνονται: πλωτές αποβάθρες θαλάσσης, πλωτές ημιβυθιζόμενες ή καταδυόμενες εξέδρες γεώτρησης ή παραγωγής, πλατφόρμες ανύψωσης, κινητές εξέδρες, σημαδούρες, πλωτές αποβάθρες, εξέδρες αποβίβασης. 
 • Εκπόνηση μελετών και εργασιών καθαρισμού και προετοιμασίας μεταλλικών ή μη μεταλλικών επιφανειών (αμμοβολή, ψηγματοβολή, υδροβολή κ.λπ.) και προστασίας αυτών από τη διάβρωση. 
 • Εκπόνηση μελετών συγκολλήσεων και μη-καταστρεπτικού ελέγχου έργων, αγωγών, μεταλλικών κατασκευών κ.ά. 
 • Εκπόνηση Περιβαλλοντικών μελετών και μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Στρατηγικής Περιβαλλοντικής εκτίμησης. 
 • Εκπόνηση μελετών αποκατάστασης περιβάλλοντος σε εγκαταλελειμμένους μεταλλευτικούς, μεταλλουργικούς και άλλους βιομηχανικούς χώρους.
 • Εκπόνηση του προγράμματος περιβαλλοντικής παρακολούθησης - monitoring σύμφωνα με τους Περιβαλλοντικούς όρους έργων και δραστηριοτήτων. ν. Εκπόνηση μελετών Περιβαλλοντικής αποκατάστασης. 
 • Ανάπτυξη και σχεδιασμός συστημάτων διαχείρισης περιβάλλοντος και ενέργειας. 
 • Διαχείριση περιβαλλοντικά ευαίσθητων ή ιδιαίτερου οικολογικού ενδιαφέροντος και αισθητικού κάλλους περιοχών. νγ. Ανάπτυξη συστημάτων περιβαλλοντικού ελέγχου (Eco audit). 
 • Ανάπτυξη μοντέλων περιβαλλοντικής παρακολούθησης. 
 • Εκπόνηση Μελετών και Υλοποίηση Έργων πάσης φύσεως γεωτρήσεων. 
 • Διαχείριση ενεργειακών πόρων και αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 
 • Διαχείριση ενεργειακών συστημάτων και συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας. 
 • Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων και δικτύων ενεργητικής πυρασφάλειας και πυροπροστασίας, εκτός αν περιέχουν λέβητα ή κινητήριο ισχύ. 
 • Εκπόνηση μελετών χρήσης εκρηκτικών υλών σε τεχνικά έργα και καθαιρέσεις κατασκευών. 
 • Εκπόνηση μελετών για ειδικά υπόγεια έργα όπως αποθηκευτικοί χώροι, δεξαμενές, χώροι διάθεσης επικίνδυνων αποβλήτων.

 

Μάλιστα με την κατάλληλη μεταπτυχιακή εξειδίκευση οι διπλωματούχοι πολιτικοί μηχανικοί μπορούν να απασχοληθούν και σε ένα πολύ ευρύτερο φάσμα τομέων ακόμη.


Ενδεικτικές Μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις

Έτσι, 

 

 • Σε τεχνικές και εργοληπτικές εταιρείες
 • Σε κατασκευαστικές, μελετητικές και εμπορικές επιχειρήσεις  
 • Στη βιομηχανία 
 • Σε δημόσιες τεχνικές υπηρεσίες και οργανισμούς (Νομαρχίες, Δήμους, ΔΕΚΟ)

 Oι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών.

Επιπλέον, ο/η πολιτικός μηχανικός μπορεί να εργαστεί:

 • Ως ελεύθερος επαγγελματίας
 • Ως καθηγητής/τρια 
  • στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση  

 Oι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στον κλάδο  ΠΕ 81 Πολιτικών Μηχανικών – Αρχιτεκτόνων (αφού προηγηθεί η απόκτηση διδακτικής και παιδαγωγικής επάρκειας)

 

 

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το επάγγελμα του Πολιτικού Μηχανικού στο άρθρο μας εδώ.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο