Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Πόλη
Βόλος
Κατευθύνσεις

1. Γεωτεχνικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής
2. Δομοστατικής
3. Μεταφορών, Συγκοινωνιακών Υποδομών και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
4. Υδραυλικής και Περιβαλλοντικής Μηχανικής

Διάρκεια
10 εξάμηνα
Πρόσθετες Πληροφορίες

Οι κύριοι στόχοι του Τμήματος είναι οι ακόλουθοι:

 • Να παράσχει υψηλού επιπέδου γνώσεις που καλύπτουν όλο το φάσμα του αντικειμένου του Πολιτικού Μηχανικού και να διαμορφώσει αποφοίτους με τα απαραίτητα προσόντα και δεξιότητες για τη μελλοντική επαγγελματική τους δραστηριότητα.
 • Να παράσχει στους φοιτητές υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε ευρύ πεδίο αντικειμένων πολιτικού μηχανικού που συχνά απαιτούνται για την ανάληψη εργασίας σε θέσεις υψηλών απαιτήσεων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
 • Να προωθήσει τη διεθνή συνεργασία σε τομείς έρευνας με κινητικότητα των φοιτητών και των διδασκόντων.
 • Να αναπτύξει βασική και εφαρμοσμένη έρευνα με διεθνή απήχηση και αναγνώριση.
 • Να προωθήσει τη συνεργασία ανάμεσα σε ομοειδή τμήματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η υλοποίηση των ανωτέρω στόχων πραγματοποιείται στο πλαίσιο παραγωγής και διάχυσης γνώσεων και ερευνητικής δραστηριότητας  σύμφωνα με τις διεθνείς απαιτήσεις. Επιπρόσθετα το Τμήμα επιδιώκει την υλοποίηση των ανωτέρω στόχων με επίγνωση των  απαιτήσεων της κοινωνίας και των επιμέρους μελών της και σεβόμενο τις δημοκρατικές αξίες, τις θεμελιώδεις αρχές αξιοκρατίας και ελευθερίας έκφρασης.

Τομείς και Εργαστήρια

 • Εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής 

1. Τομέας Γεωτεχνικής και Περιβαλλοντικής Μηχανικής

 • Γεωτεχνικής Μηχανικής 
 • Υπολογιστικής Γεωτεχνικής Μηχανικής

2. Τομέας Δομοστατικής

 • Εργαστήριο Ανάλυσης και Σχεδιασμού Κατασκευών
 • Εργαστήριο Tεχνολογίας και Kατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος
 • Εργαστήριο Αντοχής Υλικών και Μικρομηχανικής

3. Τομέας Μεταφορών, Συγκοινωνιακών Υποδομών και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

 • Εργαστήριο Oδοποιίας
 • Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Ακουστικής Συγκοινωνιακών Έργων (Ε.Π.Α.Σ.Ε.) 
 • Εργαστήριο Κυκλοφορίας, Μεταφορών και Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας - TTLog

4. Τομέας Υδραυλικής και Περιβαλλοντικής Μηχανικής

 • Yδρομηχανικής και Περιβαλλοντικής Tεχνικής
 • Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων

Οι προπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας περιλαμβάνουν πέντε (5) έτη σπουδών που διαρθρώνονται σε δέκα (10) εξάμηνα. Τα διδασκόμενα μαθήματα αντιστοιχούν σε αριθμό πιστωτικών μονάδων του συστήματος ΕCTS (European Credit Transfer System). Για τη λήψη του διπλώματος απαιτείται η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε κατάλληλο αριθμό μαθημάτων ώστε να συμπληρωθούν συνολικά τουλάχιστον 300 πιστωτικές μονάδες, από τις οποίες οι 30 προέρχονται από την εκπόνηση και επιτυχή εξέταση της διπλωματικής.

1ο Εξάμηνο

 • Γραμμική Άλγεβρα και Αναλυτική Γεωμετρία
 • Φυσική Ι
 • Χημεία για Mηχανικούς    
 • Τεχνικές Σχεδιάσεις και CAD    
 • Απειροστικός Λογισμός Ι    
 • Προγραμματισμός Η/Υ    

2ο Εξάμηνο

 • Απειροστικός Λογισμός ΙΙ    
 • Φυσική ΙΙ    
 • Μηχανική Απολύτως Στερεού    
 • Πιθανότητες και Στατιστική    
 • Γεωδαισία    
 • Ξένη Γλώσσα και Τεχνική Ορολογία    

3ο Εξάμηνο

 • Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις    
 • Αριθμητική Ανάλυση    
 • Αντοχή Υλικών Ι    
 • Γεωλογία για Μηχανικούς    
 • Δομικά Υλικά    
 • Oικοδομική    

4ο Εξάμηνο

 • Στατική Ι    
 • Μηχανική Ρευστών    
 • Περιβαλλοντική Τεχνική    
 • Κυκλοφοριακή Τεχνική    
 • Αντοχή Υλικών ΙΙ    
 • Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις    

5ο Εξάμηνο

 • Στατική ΙΙ    
 • Οδοποιία Ι    
 • Εδαφομηχανική Ι    
 • Υδραυλική    
 • Σχεδιασμός Μεταφορών    
 • Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών    

6ο Εξάμηνο

 • Οδοποιία ΙΙ    
 • Εδαφομηχανική ΙΙ    
 • Μεταλλικές Κατασκευές Ι    
 • Οπλισμένο Σκυρόδεμα Ι    
 • Υδρολογία    
 • Υπόγεια Υδραυλική    

Μαθήματα Σεμιναριακού χαρακτήρα (δεν προσμετρώνται στον υπολογισμό του βαθμού διπλώματος):

 • Ακαδημαϊκή Γραφή και Συγγραφή
 • Τεχνικών Εκθέσεων 

7ο Εξάμηνο

 • Οπλισμένο Σκυρόδεμα ΙΙ    
 • Μεταλλικές Κατασκευές ΙΙ    
 • Θεμελιώσεις και Αντιστηρίξεις    
 • Ύδρευση και Αποχέτευση Οικισμών

Τομέας Γεωτεχνικής και Περιβαλλοντικής Μηχανικής

 • Εδαφοδυναμική    
 • Πειραματική Εδαφομηχανική    

Τομέας Δομοστατικής

 • Στατική ΙΙΙ    
 • Πειραματική Αντοχή Υλικών    

Τομέας Μεταφορών, Συγκοινωνιακών Υποδομών και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

 • Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις Συγκοινωνιακών Έργων    
 • Οδική Ασφάλεια    

Τομέας Υδραυλικής και Περιβαλλοντικής Μηχανικής

 • Υπολογιστική Υδραυλική με Εφαρμογές σε Υδραυλικά Έργα    
 • Επεξεργασία Λυμάτων και Αρχές Οικολογικής Μηχανικής    

8ο Εξάμηνο

 • Θαλάσσια Υδραυλική και Λιμενικά Έργα    
 • Δυναμική Κατασκευών Ι    
 • Διαχείριση Έργων Πολιτικού Μηχανικού    

Τομέας Γεωτεχνικής και Περιβαλλοντικής Μηχανικής

 • Υπολογιστική Γεωτεχνική Μηχανική    
 • Γεωτεχνικές Χωμάτινες Κατασκευές    

Τομέας Δομοστατικής

 • Ελαστοπλαστική Ανάλυση Κατασκευών    
 • Οπλισμένο Σκυρόδεμα ΙΙΙ    ΥΤ    

Τομέας Μεταφορών, Συγκοινωνιακών Υποδομών και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

 • Συστήματα Αστικών Συγκοινωνιών    
 • Σχεδιασμός και Αξιολόγηση Συστημάτων Μεταφορών    

Τομέας Υδραυλικής και Περιβαλλοντικής Μηχανικής

 • Πειραματική Υδραυλική    
 • Διαχείριση Υδατικών Πόρων    

9ο Εξάμηνο

 • Τομέας Γεωτεχνικής και Περιβαλλοντικής Μηχανικής
 • Σήραγγες και Υπόγεια Έργα    
 • Τομέας Δομοστατικής
 • Δυναμική Κατασκευών ΙΙ ή Σύμμικτες Κατασκευές
 • Τομέας Μεταφορών, Συγκοινωνιακών Υποδομών και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
 • Ειδικά Θέματα Οδοποιίας    
 • Τομέας Υδραυλικής και Περιβαλλοντικής Μηχανικής
 • Συστήματα Υδατικών Πόρων και Υδροδοτικά Συστήματα    

Μαθήματα Σεμιναριακού χαρακτήρα (δεν προσμετρώνται στον υπολογισμό του βαθμού διπλώματος):

 • Ψηφιακή Προσομοίωση Κτιριακής Πληροφορίας (Building Information Modeling—B.I.M.)    

10ο Εξάμηνο

Τομέας Γεωτεχνικής και Περιβαλλοντικής Μηχανικής

 • Αλληλεπίδραση Εδάφους - Κατασκευών ή Υπολογιστική Γεωτεχνική Μηχανική ΙΙ ή Γεωτεχνική Σεισμική Μηχανική    

Τομέας Δομοστατικής

 • Μέθοδοι Προσομοίωσης Κατασκευών  ή Γεφυροποιία    

Τομέας Μεταφορών, Συγκοινωνιακών Υποδομών και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

-

Τομέας Υδραυλικής και Περιβαλλοντικής Μηχανική

-

Δείτε το πρόγραμμα σπουδών εδώ

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων εδώ.

Οδηγός Σπουδών

Ο/Η απόφοιτος αναμένεται να κατέχει τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες και να είναι ικανος/ή για:

 • τη μελέτη,
 • τον σχεδιασμό,
 • τη σύνθεση,
 • την κατασκευή,
 • τη συντήρηση

του δεδομένου ή διαμορφωμένου περιβάλλοντος, που περιλαμβάνει ενδεικτικά πόλεις, οδούς, γέφυρες, φράγματα, κτίρια, σήραγγες, εγκαταστάσεις, επεξεργασίας νερού και λυμάτων, έργα και δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης, λιμένες, αερολιμένες, δίκτυα μεταφορών, ακτές, παράκτια έργα, δεξαμενές, αναχώματα, ορύγματα κλπ. Ειδικότερα, ο/η απόφοιτος αναμένεται να γνωρίζει, να κατανοεί και να μπορεί να εφαρμόσει τις γνώσεις του σε αντικείμενα που αποτελούν την Γενική Υποδομή των σπουδών (Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Γεωλογία, Προγραμματισμός και Εφαρμογές Η/Υ). 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο