Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Πόλη
Πάτρα
Διάρκεια
10 εξάμηνα
Πρόσθετες Πληροφορίες

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ανήκει οργανωτικά στη Σχολή Μηχανικών, εδρεύει και στεγάζεται στην Πάτρα, στις εγκαταστάσεις του πρώην T.E.I. Δυτικής Ελλάδας του οποίου το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου είναι μερικός διάδοχος.

Η δομή του ΠΣ έγινε με βάση τους εξής άξονες:

 •  Εναρμονισμός με τα σύγχρονα, αναγνωρισμένα ΠΣ της Ελλάδας και του εξωτερικού.
 •  Κάλυψη όλων των βασικών και σύγχρονων γνώσεων της επιστήμης του Πολιτικού Μηχανικού και δυνατότητα επιλογής μερικής εξειδίκευσης.
 •  Πλήρης αξιοποίηση των εγκαταστάσεων του Τμήματος (Εργαστήρια, Υπολογιστικά κέντρα κ.λ.π.).
 •  Πλήρης αξιοποίηση των υπηρετούντων μελών ΔΕΠ.
 •  Κατάρτιση του ΠΣ με βασικό γνώμονα την αναγνώριση των επαγγελματικών δικαιωμάτων.
 •  Κατάρτιση του ΠΣ με βασικό γνώμονα την μελλοντική πιστοποίηση.

Το Πρόγραμμα Σπουδών περιέχει τους τίτλους των υποχρεωτικών και των μαθημάτων επιλογής, τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας τους, στις οποίες περιλαμβάνονται οι ώρες διαλέξεων και εργαστηριακών ασκήσεων.

Το ΠΣ έχει συνταχθεί σύμφωνα με το πρότυπο της ΑΔΙΠ. Κάθε εξαμηνιαίο μάθημα περιλαμβάνει έναν αριθμό «πιστωτικών μονάδων» κατά ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System). Οι πιστωτικές μονάδες ECTS βασίζονται στο φόρτο εργασίας που χρειάζονται οι φοιτητές για να επιτύχουν τα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα. Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει 30 ECTS. Επίσης τα μαθήματα έχουν χαρακτηρισθεί σε: Μαθήματα γενικών γνώσεων (ΜΓΓ), Μαθήματα Υποβάθρου (ΜΥ), Μαθήματα Επιστημονικής Περιοχής (ΜΕΠ) και Μαθήματα Ανάπτυξης Δεξιοτήτων (ΜΑΔ). Περιλαμβάνονται μαθήματα κορμού και επιλογής υποχρεωτικά. Τέλος , στο ΠΣ περιλαμβάνεται τρίμηνη πρακτική άσκηση για τους φοιτητές που επιθυμούν να την επιλέξουν. Τα συνολικά μαθήματα του ΠΣ είναι 59 συμπεριλαμβανομένης της Διπλωματικής Εργασίας και της Πρακτικής Άσκησης. Εξ αυτών τα 52 είναι υποχρεωτικά μαθήματα κορμού και 7 μαθήματα επιλογής υποχρεωτικά. Για την λήψη του διπλώματος ο φοιτητής πρέπει να παρακολουθήσει επιτυχώς 55 μαθήματα (συμπεριλαμβανομένης της διπλωματικής εργασίας με 30 ECTS) που αντιστοιχούν συνολικά σε 300 πιστωτικές μονάδες ECTS.

Το ΠΣ συντάχθηκε με τρόπο ώστε να πληροί τα βασικά κριτήρια αναγνώρισης των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων που έθεσε το ΥΠΕΠΘ σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν.4610/2019. Συγκεκριμένα:

1. Είναι πενταετές.
2. Το περιεχόμενο σπουδών και ο τίτλος του διπλώματος αντιστοιχεί στη βασική ειδικότητα του Πολιτικού Μηχανικού.
3. Στο ΠΣ περιλαμβάνονται τα μαθήματα που διασφαλίζουν:

 • Την θεμελίωση στις βασικές επιστήμες.
 • Την ανάπτυξη των μαθήματων κορμού σε όλο το εύρος του γνωστικού αντικειμένου.
 • Την εμβάθυνση και εμπέδωση σε υψηλό επίπεδο των γνώσεων στο εύρος του γνωστικού αντικειμένου της ειδικότητας πολιτικού μηχανικού.
 • Την απόκτηση γνώσεων ως προς τη μεθοδολογία λύσεων προβλημάτων και τη μεθοδολογία ανάλυσης, σύνθεσης και σχεδιασμού συστημάτων και εφαρμογών.
 • Την ανάπτυξη ερευνητικών ικανοτήτων.

4. Στο ΠΣ προβλέπεται η εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας διάρκειας δυο εξαμήνων σε αντικείμενο συναφές στην ειδικότητα του πολιτικού μηχανικού.
5. Το Τμήμα διαθέτει εξοπλισμένα και οργανωμένα εργαστήρια για την εκπαίδευση των φοιτητών.

Μαθήματα:

1ο ΕΞΑΜΗΝΟ

 • ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι  
 • ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΥΣΙΚΗ   
 • ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ  
 • ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Ι ‐ ΣΧΕΔΙΑΣΗ  ΜΕ Η/Υ Ι 
 •  AΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ‐ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ  
 • ΣΤΑΤΙΚΗ  

2ο ΕΞΑΜΗΝΟ

 • ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ  
 • ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ Ι  
 • ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΙΙ ‐ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΕ  Η/Υ ΙΙ  
 • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ –  ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ  
 • ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ  
 • ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ  ΦΟΡΕΩΝ  

3o ΕΞΑΜΗΝΟ  

 • ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΙΙ  
 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ ΚΑΙ  ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Ι 
 • ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ  
 • ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ  
 • ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΚΗ  
 • ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ  

4o  ΕΞΑΜΗΝΟ  

 • ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ  
 • ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ  
 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ  ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΙΙ  
 • ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Ι  
 • ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ   
 • ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ – ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

5o  ΕΞΑΜΗΝΟ 

 • ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ Ι  
 • ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι  
 • ΟΔΟΠΟΙΪΑ Ι ‐ ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ  
 • ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 • ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ  ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ  
 • ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  

6o  ΕΞΑΜΗΝΟ      

 • ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ  
 • ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ  
 • ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΙΙ  
 • ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΙΙ  
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
 • ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ‐ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ  

7o  ΕΞΑΜΗΝΟ  

 • ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΙΙ – ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ  
 • ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ  
 • ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ Η/Υ  
 • ΣΥΜΜΙΚΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ  
 • ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ  ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ - ΣΗΡΑΓΓΕΣ  
 • ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ  ή ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ  ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΩΝ  

8o  ΕΞΑΜΗΝΟ

 • ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ  ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ   
 • ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ‐ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ  
 • ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ – ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ  
 • ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ  
 • ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ  
 • ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ή ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ή ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 

9o  ΕΞΑΜΗΝΟ  

 • ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ  
 • ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ  ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ  
 • ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ  
 • ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  ή ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  ή ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
 • ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ  Ι        

10ο  ΕΞΑΜΗΝΟ  

 • ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ  ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ –  ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ  
 • ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ  ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ  ΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  
 • ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ  ΙΙ 

Δείτε εδώ τον πίνακα με τα προσφερόμενα μαθήματα ανά εξάμηνο σπουδών.

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων ΕΔΩ.

Οδηγός Σπουδών
Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο