Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
4ο

ΓΕΛ: 9.470

ΕΠΑΛ: 8.820

Βάση 2022
9.770
Εισακτέοι
200
Συντ. Ε.Β.Ε.
1,00

ΓΕΛ

4ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία  20%

 Μαθηματικά  30%

 Πληροφορική  20%

 Οικονομία  30%

 

ΕΠΑΛ

Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας

 Μαθηματικά (Άλγεβρα)   30%

 Νέα Ελληνικά   20%

 ΜΑΘΗΜΑ Ειδικότητας 1    30%

 ΜΑΘΗΜΑ  Ειδικότητας 2   30%


Κωδικός Σχολής
0361
Τομείς ΕΠΑΛ
 • Διοίκησης και Οικονομίας
Πόλη
Τρίπολη
Κατευθύνσεις

1. Οικονομική Πολιτική και Ανάπτυξη
2. Χρηματοοικονομική και Επενδύσεις
3. Οικονομικά των Επιχειρήσεων και των Αγορών

Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Στόχος του Τµήµατος είναι η προαγωγή της εκπαίδευσης και έρευνας στο αντικείµενο της Οικονοµικής Επιστήµης.

 Οι απόφοιτοι/ες του Τµήµατος κατέχουν προχωρηµένες δεξιότητες για την επίλυση σύνθετων προβληµάτων στο εξειδικευµένο πεδίο της οικονοµικής επιστήµης και µπορούν να διαχειρίζονται µε ευχέρεια τεχνικές γνώσεις και εργαλεία λήψης αποφάσεων.
 

 

 

 • Αειφόρου Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας
 • Εφαρμογών Ψηφιακής Υγείας & Οικονομικών Υγείας
 • Ενεργειακής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής (E-CubeLab)E-CubeLab)
 • Επιχειρηματικών, Κλαδικών, και Περιφερειακών Αναλύσεων

 

 

 Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου προσφέρει ένα προπτυχιακό πρόγραμμα τετραετούς φοίτησης, το οποίο

 • διαρθρώνεται σε οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα και
 • αντιστοιχεί σε 240 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

 

 

Για την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών και τη λήψη πτυχίου ένας/µία φοιτητής/τρια θα πρέπει να έχει εξεταστεί µε επιτυχία: 

 • σε 23 υποχρεωτικά µαθήµατα,
 • σε 18 µαθήµατα κατεύθυνσης και επιλογής της οµάδας Β από τα οποία τουλάχιστον τα 6 θα είναι µαθήµατα κατεύθυνσης,
 • σε 3 µαθήµατα επιλογής της οµάδας Α,

 σε τουλάχιστον 44 µαθήµατα συνολικά.

 

Από το τρίτο έτος σπουδών τα µαθήµατα διαρθρώνονται στις εξής τρεις κατευθύνσεις:

 1. Οικονοµική Πολιτική και Ανάπτυξη
 2. Χρηµατοοικονοµική και Επενδύσεις
 3. Οικονοµικά των Επιχειρήσεων και των Αγορών

 

 

Η πτυχιακή εργασία εντάσσεται στα µαθήµατα επιλογής.

Ο/Η φοιτητής/τρια έχει τη δυνατότητα να δηλώσει ως µάθηµα επιλογής την πτυχιακή εργασία εφόσον ισχύουν οι εξής προϋποθέσεις:

 • βρίσκεται στο όγδοο εξάµηνο φοίτησης ή µεγαλύτερο,
 • έχει εξεταστεί µε επιτυχία σε όλα τα υποχρεωτικά µαθήµατα,
 • έχει λιγότερο από επτά (7) µαθήµατα για τη λήψη πτυχίου (συµπεριλαµβάνονται και τα µαθήµατα του όγδοου εξαµήνου)
   

 

 

Η πρακτική άσκηση εντάσσεται στα µαθήµατα επιλογής.

Το µάθηµα της πρακτικής άσκησης έχει 20 µονάδες ECTS ώστε να αποτυπώνεται ο χρόνος απασχόλησης του/της φοιτητή/τριας κατά τη διάρκεια της.

 Ο/Η φοιτητής/τρια που εκπονεί πρακτική άσκηση οφείλει να δηλώσει το αντίστοιχο µάθηµα στο εξάµηνο κατά το οποίο εκπονείται η πρακτική άσκηση ώστε να λάβει βαθµό για την πρακτική άσκηση.

 

 

1ο Εξάμηνο

 • Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι
 • Εφαρμοσμένα Μαθηματικά για Οικονομολόγους Ι
 • Οικονομική Ιστορία
 • Λογιστική Ι
 • Εισαγωγή στην Πληροφορική και τις Διαδικτυακές Εφαρμογές
 • Αγγλική Ορολογία Οικονομικών Ι

2ο Εξάμηνο

 • Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη ΙΙ
 • Εφαρμοσμένα Μαθηματικά για Οικονομολόγους ΙΙ
 • Μεθοδολογία Οικονομικής Επιστήμης
 • Λογιστική ΙΙ
 • Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων και τον Προγραμματισμό
 • Αγγλική Ορολογία Οικονομικών Επιστημών ΙΙ

3ο Εξάμηνο

 • Μικροοικονομική Θεωρία Ι
 • Μακροοικονομική Θεωρία Ι
 • Στατιστική Ι
 • Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων Ι
 • Αγγλική Ορολογία Οικονομικών ΙΙΙ
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων
 • Ελληνικά & Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
 • Κοινές Πολιτικές της ΕΕ
 • Θεωρία Λήψης Αποφάσεων & Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης
 • Παιδαγωγική στην Οικονομική Επιστήμη

4ο Εξάμηνο

 • Μικροοικονομική Θεωρία ΙΙ
 • Μακροοικονομική Θεωρία ΙΙ
 • Στατιστική ΙΙ
 • Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων ΙΙ
 • Αγγλικά Ορολογία & Ακαδημαϊκές Δεξιοότητες
 • Γενική Παιδεία
 • Μαρκετινγκ
 • Οικονομική Γεωγραφία και Γεωοικονομία
 • Εφαρμογές Ψηφιακής Οικονομίας
 • Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας

5ο Εξάμηνο

 • Οικονομετρία Ι
 • Θεωρία Οικονομικής Ανάπτυξης και Μεγέθυνσης
 • Δημόσια Οικονομικά
 • Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου
 • Υπολογιστικά Χρηματοοικονομικά
 • Βιομηχανική Οργάνωση Ι
 • Οικονομικά της Καινοτομίας & Τεχνολογίας
 • Οικονομικά του Περιβάλλοντος & των Φυσικών Πόρων
 • Οικονομική Ολοκλήρωση
 • Οικονομικά της Υγείας
 • Ηλεκτρονικη Διακυβέρνηση και Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες
 • Οικονομική Διακυβέρνηση της ΕΕ

6ο Εξάμηνο

 • Οικονομετρία ΙΙ
 • Διεθνής Οικονομική Θεωρία
 • Νομισματική Θεωρία και Πολιτική
 • Τραπεζική Οικονομική
 • Αξιολόγηση Επενδύσεων
 • Οικονομικη των Επιχειρήσεων
 • Θεωρία Παιγνίων
 • Οικονομική Ανάλυση και Πολιτική των Θεσμών
 • Αειφόρος Ανάπτυξη
 • Οικονομική των Μεταφορών
 • Διοίκηση Έργων
 • Ειδικά θέματα Βιομηχανικής Οργάνωσης
 • Στρατηγικό Μάνατζμεντ

7ο Εξάμηνο

 • Ειδικά Θέματα Μικροοικονομικής
 • Περιφερειακή και Αστική Οικονομική
 • Διαχείριση Τραπεζικών Κινδύνων
 • Χρηματοοικονομικά της Ενέργειας
 • Οικονομικά της Επιχειρησιακής Στρατηγικής
 • Επιχειρηματικότητα Ι: Θεωρία, Έννοια και Ρόλος
 • Οικονομικά της Άμυνας
 • Αγροτική Οικονομική
 • Φορολογική και Φορολογική Πολιτική
 • Επιχειρηματική Ηθική
 • Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων με Πολυκριτηριακές Μεθόδους
 • Χρηματοοικονομικά Παράγωγα & Προϊόντα Σταθερού Εισοδήματος
 • Οικονομική Ψυχολογία

8ο Εξάμηνο

 • Οικονομικά της Εργασίας
 • Διεθνές Εμπόριο
 • Εφαρμογές στη Χρηματοοικονομική Οικονομετρία
 • Διαχείριση Επενδύσεων
 • Επιχειρηματικότητα ΙΙ: Επιχειρηματική Ιδέα και Υλοποίηση
 • Συμπεριφορικα Οικονομικά
 • Εφαρμογές Πληροφορικής στην Οικονομική Διαχείριση Μονάδων Υγείας 
 • Kοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία
 • Τρέχουσες Εξελίξεις στην Ελληνική και Διεθνή Οικονομία
 • Θεωρία Ηγεσίας
 • Χρονολογικές Σειρές
 • Πτυχιακή Εργασία
 • Πρακτική Άσκηση

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων ΕΔΩ.

 

 

 

Οδηγός Σπουδών

Το πτυχίο Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου παρέχει τη δυνατότητα απόκτησης της ιδιότητας του Οικονομολόγου και του Λογιστή/Φοροτέχνη, αφού γίνει εγγραφή στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και εκδοθεί η σχετική άδεια.

Πιο συγκεκριμένα,

Σύμφωνα με το Π.Δ. 475/91, «περί οικονομολογικού επαγγέλματος και της άδειας ασκήσεώς του»

 

 • την Ανάλυση, επεξεργασία και ερμηνεία οικονομικών φαινομένων, μεγεθών, η σύνταξη και υποβολή σχετικών μελετών και εκθέσεων προς επιχειρήσεις, οργανισμούς και γενικά φορείς οικονομικής δραστηριότητας. 
 • την Παροχή συμβουλών επί οικονομικών επιχειρησιακών, αναπτυξιακών, ταμιευτικών, χρηματοπιστωτικών, φοροτεχνικών και εμπορικών θεμάτων προς φορείς οικονομικής και επιχειρησιακής δραστηριότητας του ιδιωτικού, του δημόσιου τομέα και της δημόσιας διοίκησης. 
 • την Παροχή υπηρεσιών οργάνωσης, διεύθυνσης των οικονομικών δραστηριοτήτων επιχειρήσεων, καθώς και φορέων οικονομικής δραστηριότητας του δημόσιου τομέα. 
 • την Παροχή υπηρεσιών οργάνωσης, διεύθυνσης, εποπτείας λογιστικών υπηρεσιών, σχεδιασμός κατάρτιση και υπογραφή οικονομικών καταστάσεων. 
 • την Παροχή φοροτεχνικών υπηρεσιών, οργάνωση, λειτουργία και διεύθυνση γραφείων και επιχειρήσεων για την παροχή των ως άνω υπηρεσιών. 
 • το Σχεδιασμό στατιστικών και οικονομετρικών μεθόδων και ερευνών, επεξεργασία, ανάλυση, ερμηνεία και γενικά επιστημονική και πρακτική αξιοποίηση στατιστικών στοιχείων, που αφορούν στην οικονομία, στα οικονομικά μεγέθη, στους συντελεστές της παραγωγής, στην παραγωγική και αναπτυξιακή διαδικασία.
 • τον Έλεγχο της διαχείρισης, των οικονομικών καταστάσεων βιβλίων και στοιχείων, επιχειρήσεων, οργανισμών, ιδρυμάτων και γενικά φορέων οικονομικής και επιχειρησιακής δραστηριότητας ή διαχείρισης φορέων του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και η σύνταξη - έκδοση των αναγκαίων και σχετικών πορισμάτων εκθέσεων και πιστοποιητικών.
 • τη Διδασκαλία των θεωριών, αρχών, μεθόδων και πορισμάτων της οικονομικής επιστήμης και σκέψης και της εφαρμοσμένης οικονομικής, σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, εξαιρουμένων των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

 

 Ωστόσο, στη σύγχρονη αγορά εργασίας για αρκετές προοπτικές καριέρας, οι μεταπτυχιακές σπουδές θεωρούνται απαραίτητες για τους/τις αποφοίτους.

Eνδεικτικές Μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις

Έτσι, 

 

σε τομείς όπως:

 • η διοίκηση ιδιωτικών ή δημόσιων επιχειρήσεων, 
 • οι δημόσιες και ιδιωτικές τράπεζες, 
 • οι οικονομικές, χρηματοοικονομικές, λογιστικές, ελεγκτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες. 

Επιπλέον, οι απόφοιτοι/ες μπορούν να έχουν ευκαιρίες απασχόλησης 
Ως αναλυτές/τριες ή επενδυτές/τριες,

 • σε Τράπεζες, 
 • σε Χρηματιστηριακές Εταιρίες και άλλους Χρηματοοικονομικούς Οργανισμούς
 • σε Συμβουλευτικές Εταιρίες (οικονομικές, χρηματοοικονομικές ή ελεγκτικές), 
 • σε Ερευνητικά Τμήματα και Κέντρα του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, 
 • στην Κυβέρνηση (Υπουργεία ή Δημόσιοι Οργανισμοί),
 • σε Ρυθμιστικές Αρχές(π.χ. Competition Commission, Telecom Regulator, κ.τ.λ.), 
 • σε Διεθνείς Οργανισμούς (the ECB, World Bank, IMF, OECD, FAO κ.τ.λ.),

Ως οικονομικοί και στρατηγικοί αναλυτές/τριες

 •  σε μεγάλους οργανισμούς.


Με τη λήψη επιπλέον παιδαγωγικών μαθημάτων αποκτάται η δυνατότητα διορισμού στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

 Οι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ 80 Οικονομίας.
 

 

 

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τις Οικονομικές Επιστήμες στο άρθρο μας εδώ.

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο