Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
2ο

ΓΕΛ:  9.800

ΕΠΑΛ: 15.230

Βάση 2022
9.315
Εισακτέοι
120
Συντ. Ε.Β.Ε.
0,80

ΓΕΛ

2ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία   25%

 Φυσική   25%

 Χημεία   25%

 Μαθηματικά   25%

 

ΕΠΑΛ

Τομέας Μηχανολογίας

 Μαθηματικά (Άλγεβρα)  20%

 Νέα Ελληνικά 20%

 Μάθημα Ειδικότητας  1  30%

 Μάθημα Ειδικότητας 2   30%

 

Τομέας Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων

Μαθηματικά (Άλγεβρα)  20%

Νέα Ελληνικά  20%

Μάθημα Ειδικότητας  1  30%

Μάθημα Ειδικότητας 2  30%Αντικείμενο
Κωδικός Σχολής
1659
Τομείς ΕΠΑΛ
 • Μηχανολογίας
 • Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων
Πόλη
Ηράκλειο
Κατευθύνσεις

1. Ενεργειακή
2. Κατασκευαστική
3. Ρομποτική - Μηχατρονική

Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Σκόπός του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου είναι η εκπαίδευση υψηλού επιπέδου στο γνωστικό αντικείμενο του Μηχανολόγου Μηχανικού, η έρευνα σε περιοχές αιχμής και η διασύνδεση με την κοινωνία συμμετέχοντας σε πολλά προγράμματα συνεργασίας με κοινωνικούς εταίρους.

 

 

 • Συστημάτων Ελέγχου και Ρομποτικής
 • Μηχανολογίας, Ακριβείας και Αντίστροφης Μηχανικής
 • Σύνθεσης Ενεργειακών Συστημάτων
 • Κέντρο Τεχνολογίας Υλικών και Φωτονικής

 

 

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου είναι 5ετές και

 • διαρθρώνεται σε δέκα (10) εξάμηνα.

 Η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών, που οργανώνεται στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master).

 

 

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος προσφέρει συνολικά ογδόντα (80) μαθήματα. Εξ’ αυτών:

 • δεκαπέντε (15) είναι μαθήματα βασικής επιστημονικής θεμελίωσης για Μηχανικούς,
 • είκοσι πέντε (25) είναι μαθήματα κορμού της Μηχανολογίας,
 • σαράντα (40) είναι μαθήματα εμβάθυνσης υψηλού επιπέδου.

Τα μαθήματα εμβάθυνσης / ειδίκευσης προσφέρονται στα 7ο, 8ο και 9ο εξάμηνα σπουδών και είναι δομημένα σε τρεις κατευθύνσεις:

 1. Την Ενεργειακή (16 μαθήματα),
 2. Την Κατασκευαστική (12 μαθήματα),
 3. Την κατεύθυνση Ρομποτικής – Μηχατρονικής (12 μαθήματα).

 

 

 

Η εκπόνηση της Διπλωματικής εργασίας είναι υποχρεωτική κατά το 10ο εξάμηνο σπουδών για τη λήψη του Διπλώματος και αποτελεί μία εκτεταμένη μελέτη σε μία επιστημονική περιοχή που θεραπεύει το Τμήμα

.

 

Το πρόγραμμα προβλέπει την πραγματοποίηση προαιρετικής δίμηνης Πρακτικής Εργασίας σε χώρους παραγωγής.

 

Α. Μαθήµατα Κορµού

1ο Εξάμηνο

 • Απειροστικός Λογισµός Ι
 • Φυσική Ι
 • Πληροφορική
 • Μηχανική Ι - Στατική
 • Μηχανολογικό Σχέδιο Ι / CAD
 • Μαθηµατικά για Μηχανικούς
 • Εισαγωγή στην Μηχανολογία

 

2ο Εξάμηνο

 • Γραµµική Άλγεβρα και Μιγαδικοί Αριθµοί
 • Φυσική ΙΙ
 • Μηχανική ΙΙ
 • Χηµική και Περιβαλλοντική Τεχνολογία
 • Μηχανολογικό Σχέδιο ΙI / CAD
 • Κατασκευαστικές Τεχνολογίες Ι

 

3o Εξάμηνο

 • Α̟πειροστικός Λογισµός ΙΙ
 • Θερµοδυναµική Ι
 • Τεχνολογία Υλικών I
 • Τρισδιάστατη µοντελο̟οίηση (3D CAD)
 • Μηχανική Ρευστών Ι
 • Ηλεκτροτεχνία - Ηλεκτρονική
 • Τεχνολογία και Κοινωνία

 

4ο Εξάμηνο

 • Στατιστική
 • Μηχανική ΙΙΙ (Αντοχή Υλικών)
 • Μηχανική Ρευστών ΙΙ
 • Πληροφορική για Μηχανικούς
 • Τεχνολογία Υλικών IΙ
 • Εισαγωγή στη Σύγχρονη Φυσική - Κβαντική ∆οµή της Ύλης
 • Αγγλική Τεχνική Ορολογία

 

5ο Εξάµηνο

 • Συνήθεις ∆ιαφορικές Εξισώσεις
 • Στοιχεία Μηχανών Ι
 • Εµβολοφόρες Μηχανές Εσωτερικής Καύσης
 • Μετάδοση Θερµότητας Ι
 • Ανάλυση Κατασκευών I
 • Οργάνωση και ∆ιοίκηση Ε̟ιχειρήσεων και Παραγωγής

 

6ο Εξάµηνο

 • Στοιχεία Μηχανών ΙΙ
 • Ηλεκτρικές Μηχανές
 • Θεωρία και Τεχνολογία Ελέγχου
 • Υδροδυναµικές Μηχανές Ι
 • Καινοτοµία και Ε̟ιχειρηµατικότητα
 • Υγιεινή - Εργονοµία - Ασφάλεια - Νοµοθεσία
 • Ε̟ιχειρησιακή Έρευνα και Συστήµατα Υ̟οστήριξης Α̟οφάσεων

 

Β. Μαθήµατα Κατευθύνσεων

7ο Εξάµηνο

Μαθήµατα Κατασκευαστικής Κατεύθυνσης

 • Μηχανολογικός Σχεδιασµός Ι
 • ∆υναµική - Ταλαντώσεις
 • Κατασκευαστικές Τεχνολογίες ΙΙ
 • Συστήµατα και ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας

Μαθήµατα Ενεργειακής Κατεύθυνσης

 • Αεριοστρόβιλοι - Συµπιεστές
 • Μετάδοση Θερµότητας ΙΙ
 • Θέρµανση Ψύξη Κλιµατισµός Ι
 • Υπολογιστική Ρευστοµηχανική
 • Σχεδίαση στροβιλοµηχανών
 • Θερµοδυναµική ΙΙ

Μαθήµατα Κατεύθυνσης Ροµποτικής - Μηχανοτρονικής

 • Συστήµατα Αυτοµάτου Ελέγχου
 • Τεχνολογία και Εφαρμογές Μικροελεγκτών  
 • Μηχανική Όραση  
 • Αισθητήρια Όργανα και Συστήματα Μετρήσεων

 

8ο Εξάµηνο

Μαθήµατα Κατασκευαστικής Κατεύθυνσης

 • Μηχανολογικός Σχεδιασµός ΙΙ
 • Λε̟τοµηχανική – Αντίστροφη Μηχανική
 • Βιοµηχανικά Συστήµατα και Συντήρηση
 • Ανάλυση Κατασκευών ΙΙ

Μαθήµατα Ενεργειακής Κατεύθυνσης

 • Αιολική Ενέργεια και Εφαρµογές
 • Ηλιακή Ακτινοβολία και Εφαρµογές
 • Θέρµανση Ψύξη Κλιµατισµός ΙΙ
 • Ατµοστρόβιλοι - Ατµολέβητες
 • Υδροηλεκτρική Ενέργεια

Μαθήµατα Κατεύθυνσης Ροµποτικής - Μηχανοτρονικής

 • Ροµ̟ποτική Ι
 • Προχωρημένος Προγραμματισμός 
 • Επενεργητές για Μηχατρονικά Συστήματα
 • Βιοµηχανικός Έλεγχος

 

9ο Εξάµηνο

Μαθήµατα Κατασκευαστικής Κατεύθυνσης

 • Αρχές Ψηφιακής Καθοδήγησης Μηχανών
 • Εµβιοµηχανική
 • Αρχές Προσθετικής Κατασκευής
 • Μελέτη – Κατασκευή Μηχανών

Μαθήµατα Ενεργειακής Κατεύθυνσης

 • Σύνθεση Ενεργειακών Συστηµάτων
 • Ενεργειακή Προσοµοίωση Κτηρίων
 • Λοι̟ές µορφές ΑΠΕ - Συµ̟αραγωγή - Έξυπνα ∆ίκτυα
 • Περιβαλλοντική Τεχνολογία και Πολιτική
 • Βιορευστοµηχανική

Μαθήµατα Κατεύθυνσης Ροµποτικής - Μηχανοτρονικής

 • Ροµ̟ποτική ΙΙ
 • Αυτόνοµα Κινούµενα Ροµ̟πότ
 • Μηχατρονικός Σχεδιασµός
 • Μάθηση Μηχανών – Τεχνητή Νοηµοσύνη

Πρακτική Άσκηση (προαιρετική)

 • µεταξύ 8ου και 9ου εξαµήνου 

 

10ο Εξάμηνο

 • ∆ιπλωµατική Εργασία

 

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων ΕΔΩ.

 

 

 

Οδηγός Σπουδών

Ο/ η  Μηχανολόγος Μηχανικός ασχολείται με τεχνικά προβλήματα σχετικά

 με την παραγωγή, την μεταφορά, την διανομή και τη χρήση της ενέργειας σε θερμική, πυρηνική, ηλεκτρική ή μηχανική μορφή 

 με την παραγωγή εργαλείων, μηχανισμών, μηχανών, εγκαταστάσεων, εξοπλισμού και των προϊόντων τους, με την θέρμανση, ψύξη, αερισμό, κλιματισμό και τα υδραυλικά

 με σχετικούς αυτοματισμούς και ρομποτική,

 με εφαρμογές της πυρηνικής τεχνολογίας και τις ειδικές εφαρμογές της για διαστημική χρήση

 με την οργάνωση της παραγωγής και τη διοίκηση των επιχειρήσεων.

 

 Ωστόσο, στη σύγχρονη ανταγωνιστική αγορά εργασίας αρκετές επαγγελματικές ειδικότητες απαιτούν εμπειρία ή πρόσθετα προσόντα όπως μια μεταπτυχιακή εξειδίκευση.

Ενδεικτικές Μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις

Έτσι,

 

Ως Ελεύθεροι επαγγελματίες, ασχολούμενοι με: 

 • την εκπόνηση μηχανολογικών μελετών, όπως, π.χ., Η/Μ μελέτες σε κτιριακές εγκαταστάσεις (οικοδομές, βιομηχανικά κτίρια, αδειοδότηση βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μελέτες – επιβλέψεις – υλοποίηση).

Ως Εργολήπτες τεχνικών έργων του δημοσίου και ιδιωτών.

 • σε Μελέτες μηχανολογικών κατασκευών (βιομηχανικές εφαρμογές, κλπ.)

Ως τεχνικοί σύμβουλοι

 • στη βιομηχανία, και συγκεκριμένα στη διαδικασία παραγωγής, την επίβλεψη της λειτουργίας των μηχανημάτων, τη συντήρηση του εξοπλισμού,
 • σε Τομείς Διοίκησης και Οργάνωσης, ασχολούμενοι με τον ποιοτικό έλεγχο, την προμήθεια υλικών και τη βελτίωση των εγκαταστάσεων.

Ως Εμπορικοί αντιπρόσωποι  
 
Ως Ιδιωτικοί υπάλληλοι

 • σε τεχνικές, εργοληπτικές εταιρείες, κατασκευαστικές, μελετητικές και εμπορικές επιχειρήσεις: 

 

Ως Δημόσιοι υπάλληλοι

 • στις τεχνικές υπηρεσίες των ΟΤΑ, σε Νομαρχίες και Περιφέρειες, καθώς επίσης και σε Οργανισμούς του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, στις ΔΕΚΟ, τη ΔΕΗ, κλπ.)

 Οι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών.

 

Ως Eκπαιδευτικοί

 • στη Δευτεροβάθμια καθώς εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ 82 Μηχανολόγων (απαραίτητη προϋπόθεση για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο είναι η κατοχή παιδαγωγικής επάρκειας)
 • στη Τριτοβάθμια (εφόσον βέβαια διαθέτουν και τους αντίστοιχους μεταπτυχιακούς τίτλους, M.Sc. ή/και Ph.D.).

 

Αναδυόμενοι Τομείς

Το πεδίο της Μηχανολογίας συνεχίζει να εξελίσσεται και να διευρύνει τα αντικείμενα με τα οποία ασχολείται κυρίως λόγω των εξελίξεων στην τεχνολογία αλλά και των περιβαλλοντικών προκλήσεων.

Έτσι, ένας/μία απόφοιτος/η μπορεί να εξειδικευτεί:

 στην Εμβιομηχανική, όπου εφαρμόζοντας τις αρχές της μηχανικής για να κατανοήσουν τη μηχανική των βιολογικών συστημάτων, όπως το ανθρώπινο σώμα, οι Μηχανικοί εργάζονται στην ανάπτυξη ιατρικών συσκευών, προσθετικών, ορθωτικών και εξοπλισμού αποκατάστασης.

 στην Αεροδιαστημική Μηχανική, η οποία περιλαμβάνει το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη δοκιμή αεροσκαφών, διαστημικών σκαφών, δορυφόρων και πυραύλων.  

 στα Cyber-Physical Systems (Κυβερνοσυστήματα), το οποία αποτελούν ένα συνδυασμό της μηχανολογίας με την επιστήμη των υπολογιστών και την ηλεκτρική μηχανική και αλληλεπιδρούν με τον φυσικό κόσμο όπως εφαρμογές έξυπνης κατασκευής, αυτόνομα οχήματα και έξυπνες υποδομές.

 

 

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τη Μηχανολογία στο άρθρο μας εδώ.

 

 

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Βίντεο

Παρουσίαση Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΛΜΕΠΑ
Ποια Μονοπάτια Σταδιοδρομίας έχουν οι Μηχανολόγοι Μηχανικοί;
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο