Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
2ο

ΓΕΛ: 10.476

ΕΠΑΛ: 15.475

Βάση 2022
10.081
Εισακτέοι
240
Συντ. Ε.Β.Ε.
0,85

ΓΕΛ

2ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία  25%

 Φυσική  27%

 Χημεία  20%

 Μαθηματικά  28%

 

ΕΠΑΛ

Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού

 Μαθηματικά ( Άλγεβρα)   25%

 Νέα Ελληνικά   25%

 Μάθημα Ειδικότητας 1   25%

 Μάθημα Ειδικότητας 2   25%

 

Τομέας Πληροφορικής

 Μαθηματικά ( Άλγεβρα)   25%

 Νέα Ελληνικά   25%

 Μάθημα Ειδικότητας 1   25%

 Μάθημα Ειδικότητας 2   25%

Κωδικός Σχολής
1522
Πόλη
Πάτρα
Κατευθύνσεις

1. Ενεργειακών Συστημάτων
2. Σημάτων, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων
3. Ηλεκτρονικής, Υπολογιστών και Συστημάτων
4. Πληροφορικής

Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Αποστολή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου είναι η παροχή εκπαίδευσης και η καλλιέργεια ερευνητικών δεξιοτήτων στους φοιτητές με στόχο τη δημιουργία επιστημόνων με υψηλού επιπέδου γνώσεις και ικανότητες στην επιστήμη του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών.

 • Ειδικότερα, το Τμήμα θεραπεύει την επιστήμη και την τεχνολογία των Ενεργειακών Συστημάτων, των Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων, των Σημάτων, των Τηλεπικοινωνιών, των Δικτύων, της Ηλεκτρονικής, των Υπολογιστών, των Συστημάτων, του Λογισμικού και της Πληροφορικής, σε όλους τους τομείς εφαρμογής τους.

 

 

 • Δεδομένων και Μέσων (DM Lab)
 • Διεπιστημονικής Σημασιολογικής Διασύνδεσης Συμβιωτικών Εκπαιδευτικών Περιβαλλόντων – (ΙnterSy Lab)
 • Δικτυακών Τεχνολογιών και Ψηφιακού Μετασχηματισμού (NeTDiT Lab)
 • Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικότητας και Σχεδιασμού Αλληλεπίδρασης (eBusiness Lab)
 • Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων, Συστημάτων και Εφαρμογών (ECSA Lab)
 • Κατανεμημένων Ευφυών Συστημάτων και Δεδομένων (DISyD Lab)
 • Μικροηλεκτρονικής και Επικοινωνιών (MicroCom Lab)
 • Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας (PES Lab)
 • Σχεδιασμού Ενσωματωμένων Συστημάτων και Εφαρμογών (ESDA Lab)

 

ΕΠΑΛ

Στο τμήμα μπορούν να ενταχθούν απόφοιτοι ΕΠΑΛ του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού και του Τομέα Πληροφορικής

 

H φοίτηση στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου είναι πενταετής,

 • διαρθρώνεται σε δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα,
 • αντιστοιχεί σε 300 πιστωτικές μονάδες ( ECTS) και

  οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master).

 

 

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος δομείται ως εξής:

 • Καθένα από τα έξι πρώτα εξάμηνα σπουδών περιλαμβάνει έξι (6) Υποχρεωτικά (Υ) μαθήματα,
 • Στο έβδομο (7ο) εξάμηνο σπουδών οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να επιλέξουν Κατεύθυνση Σπουδών

1. Ενεργειακών Συστημάτων
2. Σημάτων, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων
3. Ηλεκτρονικής, Υπολογιστών και Συστημάτων
4. Πληροφορικής

και να παρακολουθήσουν τέσσερα (4) Υποχρεωτικά μαθήματα (Υ) και δύο (2) Βασικά μαθήματα της Κατεύθυνσης Σπουδών (ΒΚΣ) επιλογής τους,

 • Σε καθένα από το όγδοο (8ο) και ένατο (9ο) εξάμηνο σπουδών οι φοιτητές/τριες θαπαρακολουθήσουν τουλάχιστον τέσσερα (4) μαθήματα Επιλογής Ειδίκευσης (ΕΕ) της Κατεύθυνσης Σπουδών επιλογής, και το πολύ δύο (2) ΕΕ από τις άλλες Κατευθύνσεις Σπουδών ή μαθήματα Γενικής Παιδείας,
 • Στο δέκατο (10ο) εξάμηνο σπουδών οι φοιτητές θα εκπονήσουν τη Διπλωματική Εργασία.

 Ένας,μία φοιτητής/τρια προκειμένου να αποφοιτήσει, θα πρέπει να παρακολουθήσει επιτυχώς πενήντα τέσσερα (54) μαθήματα του ΠΣ και να εκπονήσει Διπλωματική Εργασία.

 

 

Κάθε φοιτητής/τρια  είναι υποχρεωμένος/η, προκειμένου να ολοκληρώσει τις σπουδές του, να εκπονήσει διπλωματική εργασία με θέμα το οποίο έχει άμεση σχέση με το γνωστικό αντικείμενο και με τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Tμήματος.

 • Προϋπόθεση για την ανάληψη και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας αποτελεί η επιτυχής εξέταση του φοιτητή 10ου εξαμήνου σε μαθήματα που αντιστοιχούν σε 240 ECTS.

 

 

Η Πρακτική Άσκηση είναι προαιρετική, πραγματοποιείται στα δύο τελευταία έτη σπουδών και διαρκεί κατ’ ελάχιστον 2 μήνες με μέγιστη διάρκεια 6 μήνες.

 • Κάθε μήνας πρακτικής άσκησης πλήρους απασχόλησης αντιστοιχεί σε 5 πιστωτικές μονάδες ECTS.

Ο φορέας απασχόλησης ή το πρόγραμμα χρηματοδότησης θα πρέπει να παρέχει μηνιαία αποζημίωση για κάθε φοιτητή και ασφαλιστική κάλυψη (ΕΦΚΑ) κατά κινδύνου σύμφωνα με το νόμο.

 • Η πρακτική Άσκηση γίνεται υποχρεωτικά σε αντικείμενα που είναι συναφή με το αντικείμενο του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών.

 

1ο Εξάμηνο

 • Μαθηματικός Λογισμός Ι    
 • Γραμμική Άλγεβρα    
 • Φυσική    
 • Ψηφιακή Λογική Σχεδίαση      
 • Τεχνικές Προγραμματισμού Υπολογιστών       
 • Ηλεκτρικά Κυκλώματα Ι   

 

2ο Εξάμηνο

 • Μαθηματικός Λογισμός ΙΙ       
 • Διαφορικές Εξισώσεις    
 • Ηλεκτρικά Κυκλώματα ΙΙ    
 • Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων    
 • Ηλεκτροτεχνικά Υλικά    
 • Διαδικασιακός Προγραμματισμός   

 

3ο Εξάμηνο

 • Πιθανοθεωρία και Στατιστική    
 • Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι    
 • Βασική Ηλεκτρονική    
 • Σήματα και Συστήματα      
 • Τεχνολογία Λογισμικού       
 • Ηλεκτρομαγνητισμός      

 
4ο Εξάμηνο

 • Αρχιτεκτονική Υπολογιστών        
 • Αρχές Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων        
 • Αντικειμενοστραφής Σχεδίαση και Προγραμματισμός        
 • Αναλογικά Ηλεκτρονικά Κυκλώματα    
 • Ψηφιακά Κυκλώματα και Συστήματα      
 • Ηλεκτρικές Μηχανές Ι   

 

5ο Εξάμηνο

 • Ψηφιακές Επικοινωνίες    
 • Δίκτυα Υπολογιστών       
 • Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις και Αυτοματισμοί    
 • Λειτουργικά Συστήματα    
 • Συστήματα Μέτρησης και Αισθητήρες    
 • Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου    

 

6ο Εξάμηνο

 • Μεταγλωττιστές       
 • Μικροϋπολογιστικά Συστήματα       
 • Εισαγωγή στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας   
 • Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων   
 • Εισαγωγή στα Κατανεμημένα Συστήματα   
 • Ηλεκτρολογικό Σχέδιο   

 

7ο Εξάμηνο

 • Ασύρματα Δίκτυα      
 • Ηλεκτρονικά Ισχύος Ι      
 • Σχεδιασμός Αλληλεπίδρασης    
 • Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστημάτων        

Κύκλος Σπουδών 1: Ενεργειακών Συστημάτων

 • Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ      
 • Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ισχύος        

Κύκλος Σπουδών 2: Σημάτων, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων

 • Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας    
 • Οπτικά Δίκτυα Επικοινωνιών    

Κύκλος Σπουδών 3: Ηλεκτρονικής, Υπολογιστών και Συστημάτων

 • Μικροελεγκτές       
 • Προηγμένα Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου     

Κύκλος Σπουδών 4: Πληροφορικής

 • Ανάπτυξη Συστημάτων Παγκόσμιου Ιστού       
 • Συστήματα Διαχείρισης Δεδομένων    

 

8ο Εξάμηνο

Κύκλος Σπουδών 1: Ενεργειακών Συστημάτων

 • Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας    
 • Φωτοβολταϊκά Συστήματα και Εφαρμογές       
 • Ηλεκτρονικά Ισχύος ΙΙ    
 • Υψηλές Τάσεις    
 • Τεχνολογία Φωτισμού       
 • Υπολογιστικός Ηλεκτρογνητισμός        

Κύκλος Σπουδών 2: Σημάτων, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων

 • Ασύρματη Διάδοση και Κεραίες    
 • Ανάλυση Απόδοσης Δικτύων Υπολογιστών     
 • Αναγνώριση Προτύπων       
 • Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών      
 • Στατιστική_Επεξεργασία_Σημάτων_και_Μάθηση   
 • Επεξεργασία Ήχου και Μουσικής    

Κύκλος Σπουδών 3: Ηλεκτρονικής, Υπολογιστών και Συστημάτων

 • Ενσωματωμένα Συστήματα Ι    
 • Συστήματα Πολύ Μεγάλης Κλίμακας Ολοκλήρωσης (VLSI)       
 • Γλώσσες Περιγραφής Υλικού (HDL)        
 • Κυκλώματα και Συστήματα Κρυπτογραφίας και Ασφάλειας     
 • Τηλεπικοινωνιακά Ηλεκτρονικά Κυκλώματα     
 • Διαδίκτυο των Πραγμάτων   

Κύκλος Σπουδών 4: Πληροφορικής

 • Διάχυτος Υπολογισμός    
 • Προηγμένες Τεχνολογίες Παγκοσμίου Ιστού    
 • Προηγμένοι Αλγόριθμοι και_ Βελτιστοποίηση        
 • Τεχνητή Νοημοσύνη    
 • Πληροφοριακά Συστήματα Εξόρυξης Δεδομένων και Επιχειρησιακή Ευφυία    
 • Γραφικά Υπολογιστών     

Μαθήματα Γενικής Παιδείας

 • Τεχνολογία, Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή    
 • Διαχείριση και Διοίκηση Έργων ΗΜΜΥ      

 

9ο Εξάμηνο

Κύκλος Σπουδών 1: Ενεργειακών Συστημάτων

 • Μεταφορά και Διανομή Ηλεκτρικής Ενέργειας        
 • Ειδικά Θέματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας        
 • Προστασία Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων από Υπερτάσεις       
 • Συστήματα Ηλεκτροκίνησης    
 • Προγραμματιζόμενος Έλεγχος και PLCs        
 • Ευφυή Ενεργεικά Δίκτυα       

Κύκλος Σπουδών 2: Σημάτων, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων

 • Θεωρία Πληροφορίας        
 • Αδόμητα και Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων        
 • Σχεδιασμός και Διαχείριση Δικτύων        
 • Προσομοίωση Δικτύων    
 • Ειδικά Θέματα Δικτύων        
 • Βιομηχανικά Δίκτυα       

Κύκλος Σπουδών 3: Ηλεκτρονικής, Υπολογιστών και Συστημάτων

 • Ενσωματωμένα Συστήματα ΙI        
 • Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων σε FPGA        
 • Σχεδίαση Αναλογικών Μικροηλεκτρονικών Κυκλωμάτων        
 • Οργανικα Ηλεκτρονικά Στοιχεία και Κυκλώματα       
 • Κυβερνοφυσικά Συστήματα       
 • Προηγμένα Μικροϋπολογιστικά Συστήματα    

Κύκλος Σπουδών 4: Πληροφορικής

 • Ψηφιακά Τεκμήρια και Νομικά Θέματα ΤΠΕ        
 • Παράλληλα Συστήματα και  Προγραμματισμός       
 • Ανάπτυξη Λογισμικού σε Φορητές Συσκευές       
 • Μηχανική Μάθηση        
 • Ποιότητα Λογισμικού     
 • Εικονική και Επαυξημένη Πραγματικότητα      

Μαθήματα Γενικής Παιδείας

 • Τεχνική νομοθεσία – Ασφάλεια και Υγιεινή στους χώρους εργασίας    
 • Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα – Ψηφιακή Κοινωνία και Οικονομία    

 

10ο Εξάμηνο

 • Διπλωματική Εργασία
 • Πρακτική Άσκηση

 

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων ΕΔΩ.

 

 

Οδηγός Σπουδών

Η ειδικότητα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών του Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου έχει ευρύ πεδίο δράσης.

 • Ως Ηλεκτρολόγος Μηχανικός νοείται ο μηχανικός που ασχολείται με τη μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή, πιστοποίηση, έλεγχο, επιθεώρηση, συντήρηση και διακρίβωση συστημάτων για την παραγωγή, μεταφορά, διανομή, αποθήκευση, επεξεργασία, έλεγχο και χρησιμοποίηση ενέργειας και πληροφορίας που είναι κρίσιμα για την προστασία και βελτίωση της ζωής, της υγείας και της περιουσίας των πολιτών και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής του ανθρώπου, όπως είναι οι ηλεκτρολογικές και άλλες εγκαταστάσεις, οι ηλεκτρονικές εφαρμογές, οι τηλεπικοινωνίες, τα συστήματα πληροφορικής και υπολογιστών. 

 

 

 • Εγκαταστάσεις παραγωγής, δίκτυα μεταφοράς, μετατροπής, προστασίας και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των μηχανημάτων, συσκευών και εξαρτημάτων τους, καθώς και των εγκαταστάσεων που σχετίζονται με τον ηλεκτρισμό, τις ηλεκτρικές μηχανές, τα ηλεκτρονικά ισχύος, το φωτισμό και την αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας και τις εφαρμογές τους. Επίσης περιλαμβάνονται οι μέθοδοι οικονομικής διαχείρισης της ηλεκτρικής ενέργειας και η λειτουργία των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας ρυθμιζόμενων ή μη.
 • Ηλεκτρονικές εγκαταστάσεις ασθενών ρευμάτων, μικροηλεκτρονικά και νανοηλεκτρονικά υλικά, στοιχεία και διατάξεις, αναλογικά και ψηφιακά σήματα και συστήματα, αισθητήρες, ενσωματωμένα συστήματα, βιομηχανικοί αυτοματισμοί, ευφυή συστήματα, αυτόματος έλεγχος, ρομποτική, βιοτεχνολογία.
 • Ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία και εφαρμογές, κεραίες και ραδιοκύματα, μικροκυματικές και οπτοηλεκτρονικες διατάξεις και κυκλώματα, βιοϊατρική, αναλογικά και ψηφιακά τηλεπικοινωνιακά συστήματα, δίκτυα σταθερών και κινητών επικοινωνιών και υπολογιστών, τεχνολογίες διαδικτύου, δορυφορικές επικοινωνίες και διατάξεις διαστημικών συστημάτων.
 • Υπολογιστικά συστήματα, υλικό, λογισμικό, πληροφοριακά συστήματα και συστήματα αποφάσεων, διαχείριση και ανάλυση δεδομένων και γνώσης, τεχνητή νοημοσύνη, συστήματα εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας, αλληλεπίδραση ανθρώπου μηχανής, ασφάλεια λογισμικού, ασφάλεια δεδομένων, βιοπληροφορική, ιατρική πληροφορική, εφαρμογές παγκόσμιου ιστού, υπολογιστική νέφους.
 • Αντοχή των υλικών, Στατική και δυναμική στοιχείων και κατασκευών, Στοιχεία μηχανών, Ανυψωτικές εγκαταστάσεις, Θερμοδυναμική, Μετάδοση θερμότητας, Ρευστοδυναμική, Μηχανοτρονική, Εργαλειομηχανές (CNC), Μηχανολογικό σχέδιο, Υδραυλικές εγκαταστάσεις, Ψυκτικές και πνευματικές εγκαταστάσεις, Αντλίες, Συμπιεστές, Εναλλάκτες θερμότητας, Λέβητες, Κάμινοι, Ατμογεννήτριες, Συμπυκνωτές, Ψύκτες, Δίκτυα και εξοπλισμός υγρών και αεριών υλικών και καυσίμων, Μηχανές εσωτερικής καύσης, Αεριοστρόβιλοι, Ατμοστρόβιλοι, Μονάδες συνδυασμένων κύκλων, Θερμοηλεκτρικοί σταθμοί, Σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με συμβατικά καύσιμα ή πυρηνική τεχνολογία ή ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

 

 Ωστόσο, στη σύγχρονη ανταγωνιστική αγορά εργασίας αρκετές επαγγελματικές ειδικότητες απαιτούν εμπειρία ή πρόσθετα προσόντα όπως μια μεταπτυχιακή εξειδίκευση.

Ενδεικτικές Μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις

Πιο συγκεκριμένα,

 

 • στη βιομηχανία (Συσκευές οδήγησης κινητήρων, ηλεκτρόλυσης,γαλβανισμού, συγκόλλησης, κ.ά)
 • στις μεταφορές ( Ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τρένα, μετρ, τρόλευ, πλοία)
 • στις ανανεώσιμες πηγές (Φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτριες) και στα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας.
 • στο σχεδιασμό ηλεκτρικών οχημάτων
 • στη λειτουργία επιχειρησιακών δικτύων υπολογιστών και Data centers.
 • στα συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας (Συστήματα αντιστάθμισης αέργου ισχύος, HVDC, Eνεργά φίλτρα, κ.ά.)
 • στο σχεδιασμό έξυπνων οικιακών συσκευών ( φωτισμός, κλιματισμός - θέρμανση, επαγωγικές εστίες, κ.ά)
 • στη ψηφιακή διαδραστική ευρυεκπομπή ( digital interactive broadcasting) και στις αλληλεπιδραστικές υπηρεσίες τηλεοπτικού και πολυμεσικού περιεχομένου.
 • στα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και στις ευρυζωνικές υπηρεσίες πέμπτης γενιάς (5G).
 • στις υπηρεσίες ασφάλειας δεδομένων και διαφύλαξης του απορρήτου.
 • στο υλικό και λογισμικό για προγραμματιζόμενα σταθερά και ασύρματα δίκτυα (SDN/SDR).
 • στο υλικό και λογισμικό εικονοποίησης δικτυακών λειτουργιών (NFV).
 • στο Διαδίκτυο των Αντικειμένων - Internet of Things (IoT) -
   και τις εφαρμογές του για
  • έξυπνα σπίτια,
  • έξυπνες πόλεις,
  • γεωργία ακριβείας,
  • μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος και
  • διατήρηση των φυσικών πόρων.

 

Ως Μηχανικός Λογισμικού

 • στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη ηλεκτρονικών παιχνιδιών
 • στην εγκατάσταση και διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων και συστημάτων απόφάσεων,
 • στη διαχείριση και ανάλυση δεδομένων και γνώσης
 • στις εφαρμογές ανάπτυξης τεχνητής νοημοσύνης
 • στην ανάπτυξη κινητών εφαρμογών και εφαρμογών διαδικτύου
 • στο ψηφιακό μάρκετινγκ και την ανάλυση δεδομένων

 

Ως μηχανικός επεξεργασίας σήματος

 • με ευθύνη να αναπτύξει, να διαχειριστεί και να λειτουργήσει υπολογιστικά μοντέλα, δημιουργώντας αλγόριθμους για την αποτελεσματικότερη επεξεργασία του καθώς και συστήματα λήψης αποφάσεων βασισμένα σε σήματα ( με ενδεικτικές εφαρμογές στην ιατρική, τη γεωπονία, τις τηλεπικοινωνίες και τη μουσική)

 

Ως μηχανικός νέων υλικών και νανοτεχνολογίας

 • που θα μπορεί να προτείνει, να δοκιμάζει, να σχεδιάζει και να αναπτύσσει νέα υλικά ή να βελτιώνει τα ήδη υπάρχοντας, για ένα εύρος προϊόντων όπως τα έξυπνα παράθυρα παραγωγής ενέργειας, οι μπαταρίες για ηλεκτροκίνητα οχήματα, τα φωτοβολταϊκά συστήματα, τα αεροσκάφη, κ.α.

 

Ως εκπαιδευτικός

 • στη διδασκαλία όλων των συναφών τεχνικών αντικειμένων.

  Oι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στους κλάδους ΠΕ 83 Ηλεκτρολόγων και ΠΕ 86 Πληροφορικής.

 

Ως Ερευνητής/τρια και Μηχανικός έρευνας

 • σε ερευνητικά ιδρύματα κι εργαστήρια στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο.

 

  Oι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στους κλάδους ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και ΠΕ Πληροφορικής.

 

Mπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τις σπουδές στην Ηλεκτρολογία - Ηλεκτρονική στο άρθρο μας εδώ.

 

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο