Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
1ο
Εισακτέοι
111
Βάση 2023
10.550
Βάση 2022
10.150
Κωδικός Σχολής
0177
Πόλη
Βόλος
Κατευθύνσεις

1. Ιστορία
2. Αρχαιολογία
3. Κοινωνική Ανθρωπολογία

Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Σκοπός του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας είναι η κατάρτιση επιστημόνων με διεπιστημονική προοπτική σε θέματα αιχμής στο πεδίο των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών και η προετοιμασία τους για τη σύγχρονη έρευνα.

 Το Τμήμα καταρτίζει ιστορικούς, αρχαιολόγους και κοινωνικούς ανθρωπολόγους οι οποίοι μπορούν να καλύπτουν τις ανάγκες της εκπαίδευσης, της έρευνας, της ανάδειξης και διαχείρισης της πολιτισμικής κληρονομιάς, καθώς και τις απαιτήσεις μεταγραφής των ιστορικών, αρχαιολογικών και εθνογραφικών δεδομένων στο ηλεκτρονικό περιβάλλον.

 

 

ΤΟΜΕΙΣ

 1. Ιστορίας
 2. Αρχαιολογίας
 3. Κοινωνικής Ανθρωπολογίας

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

 • Ιστορίας
 • Αρχαιολογίας 
 • Κοινωνικής Ανθρωπολογίας 
 • Πληροφορικής 

 

 

1o πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Φιλολογία 25%

 Αρχαία Ελληνικά 25%

 Ιστορία 25%

 Λατινικά 25%

 

To Tμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας μετά τη φοίτηση οκτώ (8) τουλάχιστον εξαμηνιαίων σπουδών χορηγεί ενιαίο πτυχίο στο οποίο αναγράφεται μία από τις κατευθύνσεις:

α) Ιστορίας

β) Αρχαιολογίας και

γ) Κοινωνικής Ανθρωπολογίας

 

 

Οι φοιτητές/ τριες δηλώνουν την κατεύθυνση που επιθυμούν να ακολουθήσουν στην αρχή του 5ου εξαμήνου σπουδών τους.

Για τη λήψη του πτυχίου απαιτείται η συμπλήρωση 240 πιστωτικών μονάδων (ECTS), ύστερα από την επιτυχή παρακολούθηση σαράντα οκτώ (48) μαθημάτων.

Συγκεκριμένα:

Α) Απαιτείται η συμπλήρωση 25 ECTS, ύστερα από την επιτυχή παρακολούθηση τεσσάρων (4) εξαμηνιαίων μαθημάτων μιας (1) ξένης γλώσσας και ενός (1) μαθήματος εισαγωγής στους Η/Υ. Η βαθμολογία αυτών των πέντε μαθημάτων δεν υπολογίζεται στο βαθμό πτυχίου.

Β) Απαιτείται η συμπλήρωση 215 ECTS, ύστερα από την επιτυχή παρακολούθηση:

 • τριών (3) Υποχρεωτικών μαθημάτων (Υ)
 • είκοσι (20) Καταστατικών μαθημάτων (Κ), από τα οποία τα δώδεκα (12) εντάσσονται στην κατεύθυνση επιλογής
 • δώδεκα (12) μαθημάτων Εμβάθυνσης (ΜΕ), από τα οποία τα εννιά (9) εντάσσονται στην κατεύθυνση επιλογής
 • δύο (2) Φροντιστηριακών μαθημάτων που εντάσσονται στην κατεύθυνση επιλογής
 • έξι (6) μαθημάτων ελεύθερης επιλογής (ΕΕ)

 

 

 

Η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια των αποφοίτων του τμήματος πιστοποιείται με βεβαίωση που χορηγείται ύστερα από την παρακολούθηση μαθημάτων, τα οποία αντιστοιχούν σε 24 ECTS, από τις παρακάτω τρεις θεματικές ενότητες:

α) Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής, με μαθήματα που αφορούν στη ψυχολογία και την παιδαγωγική,

β) Θέματα μάθησης και διδασκαλίας, με μαθήματα που αφορούν στη γενική διδακτική και διδακτική μεθοδολογία και

γ) Ειδική διδακτική 

καθώς και την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης.

 

 

 Από το 5ο εξάμηνο σπουδών, οι φοιτητές/ -τριες μπορούν να επιλέξουν την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας, η οποία αντιστοιχεί σε τρία (3) μαθήματα (15 ECTS), τα οποία αφαιρούνται από όποια κατηγορία μαθημάτων επιθυμούν οι φοιτητές/ -τριες πλην των υποχρεωτικών και των φροντιστηριακών.

 

 

 H πρακτική άσκηση στο Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας πραγματοποιείται, εφόσον παρέχεται η δυνατότητα, στο πλαίσιο της κατεύθυνσης επιλογής των φοιτητών/ -τριων μετά το 5ο εξάμηνο σπουδών.

 Η πρακτική άσκηση εντάσσεται στην κατηγορία των μαθημάτων Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) και λαμβάνει πέντε (5) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

 

 

Τομέας ιστορίας

 • Εισαγωγή στις ιστορικές σπουδές (Υ)
 • Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου (Κ)
 • Κοινωνική Ιστορία της μεσαιωνικής Δύσης (Κ)
 • Ο μεταπολεμικός κόσμος (Κ)
 • Ιστοριογραφία του Βυζαντίου (Κ)
 • Η εποχή του Διαφωτισμού (Κ)
 • Θεωρία και ιστορία της τεχνολογίας (Κ)
 • Εισαγωγή στην αρχαία ελληνική ιστορία και αρχαιογνωσία (Κ)
 • Φύλο και Ιστορία (ΜΕ)
 • Ιστορική Ανθρωπολογία: το μεσαιωνικό χωριό (ΜΕ)
 • Ιστορία των Θετικών Επιστημών (ΜΕ)
 • Θεσμοί της βυζαντινής κοινωνίας (ΜΕ)
 • Ιστορική δημογραφία της νεότερης και σύγχρονης Ελλάδας (ΜΕ)
 • Προφορική Ιστορία (ΜΕ)
 • Η ιστορία του πρώιμου Χριστιανισμού (ΜΕ)
 • Αποικιοκρατία και Μετααποικιακές σπουδές (ΜΕ) 

Τομέας αρχαιολογίας

 • Αρχαιολογία: Θεωρία και Μέθοδοι (Υ)
 • Εισαγωγή στη Προϊστορική Αρχαιολογία (Κ)
 • Εισαγωγή στην κλασσική Αρχαιολογία (Κ)
 • Αρχαιολογία του ελληνιστικού κόσμου(Κ)
 • Αρχιτεκτονική γλυπτική και πολιτική ιδεολογία(Κ)
 • Νεολιθικές κοινωνίες (Κ)
 • Εισαγωγή στη ρωμαϊκή αρχαιολογία (Κ)
 • Εισαγωγή στην εικονογραφία του μύθου(Κ)
 • Αρχιτεκτινική και Τέχνη στην ύστερη Αρχαιότητα (Κ)
 • Αρχιτεκτονική και Τέχνη στην πρωτοβυζαντινή και μεσοβυζαντινή περίοδο (Κ)
 • Ανασκαφική (Κ)
 • Η αρχαία ελληνική πόλη: πολεοδομία και αρχιτεκτινική (ΜΕ)
 • Ιστορία της Τέχνης του 20ου αι.(ΜΕ)
 • Κεραμεική Τεχνολογία και Τυπολογία: Θεωρία και Πράξη  - Η Εποχή του Χαλκού στην Ηπειρωτική Ελλάδα (ΜΕ)
 • Μάρτυρες, άγιοι και μαρτύρια: Η αρχαιολογία των μεγάλων προσκυνημάτων (ΜΕ)
 • Ετρουσκολογία (ΜΕ)
 • Ιερά της κλασσικής αρχαιότητας: Μνημειακή τοπογραφία (ΜΕ)
 • Αρχαιοαστρονομία (ΜΕ)
 • Βυζαντινή κεραμεική (ΜΕ)

Τομέας κοινωνικής ανθρωπολογίας

 • Εισαγωγή στην Κοινωνική Ανθρωπολογία (Υ)
 • Εθνογραφία: Ζητήματα Θεωρίας και Μεθόδου (Κ)
 • Ανθρωπολογία της θρησκείας (Κ)
 • Οικονομική Ανθρωπολογία (Κ)
 • Κοινωνική και πολιτισμική θεωρία (Κ)
 • Ψηφιακός πολιτισμός (Κ)
 • Νεότερη πολιτική φιλοσοφία (Κ)
 • Τέχνες: Ανθρωπολογικές προσεγγίσεις (Κ)
 • Ανθρωπολογία του ελληνικού χώρου (Κ)
 • Ανθρωπολογία του συμβολισμού (ΜΕ)
 • Ανθρωπολογία της μετανάστευσης (ΜΕ)
 • Οπτική Ανθρωπολογία (ΜΕ)
 • Ανθρωπολογία και κατανάλωση (ΜΕ)
 • Αρχαιολογία, παρελθόν και ανθρωπολογία (ΜΕ)
 • Πολιτική του Σώματος (ΜΕ)
 • Ανθρωπολογία της συγγένειας (ΜΕ)
 • Ανθρωπολογία της υγείας (ΜΕ)

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων εδώ

 

 Ο συνδυασμός της Ιστορίας και της Αρχαιολογίας με την Κοινωνική Ανθρωπολογία διευρύνει το γνωστικό πεδίο των φοιτητών/τριων, αλλά και αυξάνει τις δυνατότητες εξεύρεσης εργασίας σε περισσότερους επαγγελματικούς τομείς.

Πιο συγκεκριμένα, 

 

Ως Εκπαιδευτικοί 

 • στη δευτεροβάθμια δημόσια ή ιδιωτική εκπαίδευση, καθώς το πτυχίο του τμήματος εντάσσει στον κλάδο ΠΕ02 Φιλολόγων. (εφόσον οι φοιτητές/- τριες έχου επιλέξει την κατεύθυνση Ιστορίας - Αρχαιολογίας)

 

Ως Αρχαιολόγοι 

 • σε δημόσιους φορείς, όπως η Ελληνική Αρχαιολογική Υπηρεσία, το Υπουργείο Πολιτισμού και τους εποπτευόμενους φορείς του.

 

Ως Ερευνητές/τριες 

 • στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση,
 • σε ερευνητικά κέντρα,
 • ΜΚΟ και
 • διεθνείς οργανισμούς

 

Ως Λαογράφοι - Εθνολόγοι (εφόσον οι φοιτητές/ -τριες έχουν επιλέξει την κατεύθυνση Κοινωνικής Ανθρωπολογίας)

 

 

Επιπλέον, με την κατάλληλη μεταπτυχιακή εξειδίκευση 

 

 

 • Ως Συντηρητές - διαχειριστές αρχαιοτήτων, αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών μνημείων.

 

 • Ως Μουσειολόγοι, εκτιμητές έργων Τέχνης, υπεύθυνοι εκθέσεων και επιιμελητές συλλογών σε μουσεία, πινακοθήκες, γκαλερί κα ιδιωτικές συλλογές.

 

 • Ως Ξεναγοί, εφόσον προηγηθεί φοίτηση στις σχολές Ξεναγών του Υπουργείου Πολιτισμού.

 

 • Ως Στελέχη διοίκησης ή/και marketing σε τουριστικές επιχειρήσεις.

 

 • Ως Εκπαιδευτικοί στη δια βίου εκπαίδευση (σχολές ΔΥΠΑ, ΙΕΚ, ΚΕΚ), τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και τη μουσειοπαιδαγωγική.

 

 • Ως Δημοσιογράφοι, αρθρογράφοι, επιμελητές κειμένου και υπεύθυνοι δημοσίων σχέσεων στα ΜΜΕ.

 

 • Ως Σχεδιαστές ψηφιακών πολιτιστικών προϊόντων.

 

Περισσότερες πληροφορίες για τις σπουδές στην Ιστορία και Αρχαιολογία μπορείτε να βρείτε στο άρθρο μας εδώ

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο