Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
4ο

ΓΕΛ:  8.350

ΕΠΑΛ: 8.300

Βάση 2022
8.375
Εισακτέοι
200
Συντ. Ε.Β.Ε.
0,80

ΓΕΛ

4ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία  25%

 Μαθηματικά   25%

 Πληροφορική   25%

 Οικονομία   25%

 

ΕΠΑΛ

Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας

 Νέα Ελληνικά 20%

  Μαθηματικά (Άλγεβρα) 30%

  Μάθημα Ειδικότητας 1 30%

  Μάθημα Ειδικότητας 2 20%


Κωδικός Σχολής
1244
Τομείς ΕΠΑΛ
 • Διοίκησης και Οικονομίας
Πόλη
Πρέβεζα
Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Σκοπός του Τμήματος είναι η προαγωγή της γνώσης και της έρευνας στο γνωστικό αντικείμενο της Οικονομικής Επιστήμης και ειδικότερα στα αντικείμενα της Λογιστικής, της Χρηματοοικονομικής και της Διοίκησης των Επιχειρήσεων. Ειδικότερα, το ανανεωμένο ΠΠΣ του Τμήματος είναι προσαρμοσμένο στην ελληνική και διεθνή πραγματικότητα και παρέχει γνώσεις και δεξιότητες σε θέματα σχετικά με τη οργάνωση και λειτουργία των λογιστικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών επιχειρήσεων και οργανισμών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

 

 

 1. Διοίκησης και Οικονομίας
 2. Λογιστικής
 3. Χρηματοοικονομικής

 

 

 

Η φοίτηση στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

 • διαρθρώνεται σε οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα και
 • αντιστοιχεί σε 240 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

 

 

Το Πρόγραμμα Σπουδών διαρθρώνεται σε οκτώ εξάμηνα και περιλαμβάνει συνολικά πενήντα τέσσερα (54) μαθήματα

 • τριάντα τέσσερα (34) Υποχρεωτικά και
 • είκοσι (20) Υποχρεωτικά Επιλογής.

 Για τη λήψη του πτυχίου, ο/η φοιτητής/τρια πρέπει να εξεταστεί επιτυχώς συνολικά σε σαράντα (40) μαθήματα.

 

 

Στο 7ο εξάμηνο προσφέρεται στον/στην φοιτητή/τρια, προαιρετικά, η δυνατότητα να πραγματοποιήσει Πρακτική Άσκηση σε συνεργαζόμενους με το Τμήμα φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

 • Η Πρακτική Άσκηση διαρκεί δύο μήνες (Ιούλιο-Αύγουστο), εκφράζεται σε 10ECTS και θα αναφέρεται στο Παράρτημα Διπλώματος.

Οι προϋποθέσεις για να πραγματοποιήσει ένας/μία φοιτητής/τρια Πρακτική Άσκηση είναι οι ακόλουθες:

 • Να έχει συμπληρώσει εκατόν τριάντα (130) διδακτικές μονάδες,
 • Να παρακολουθεί το 7ο Εξάμηνο και άνω
 • Να έχει εξεταστεί επιτυχώς στα παρακάτω μαθήματα:
  • ΑΡΧΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
  • ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ E.R.P.
  • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

 

 

1ο Εξάμηνο

 • Μικροοικονομική Θεωρία
 • Διοικητική των Επιχειρήσεων
 • Εισαγωγή στη Λογιστική 
 • Μαθηματικά για οικονομολόγους
 • Εισαγωγή στην Πληροφορική

2ο Εξάμηνο

 • Μακροοικονομική Θεωρία
 • Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων
 • Χρηματοοικονομική Λογιστική 
 • Στατιστική Επιχειρήσεων
 • Αρχιτεκτονική Πληροφοριακών Συστημάτων

3ο Εξάμηνο

 • Αρχές Χρηματοοικονομικής  Διοίκησης
 • Επιχειρησιακή Στρατηγική & Πολιτική
 • Αρχές Μάρκετινγκ
 • Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ)
 • Εμπορικό & Οικονομικό Δίκαιο

4ο Εξάμηνο

 • Ειδικές-Κλαδικές Λογιστικές
 • Λογιστική Κόστους
 • Οικονομική των Επιχειρήσεων
 • Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου
 • Επιχειρησιακή Ηθική και Δεοντολογία Επαγγέλματος

5ο Εξάμηνο

 • Επιχειρησιακή Έρευνα
 • Λογιστική Εταιριών
 • Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα & E.R.P.
 • Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
 • Μάθημα επιλογής χειμερινού εξαμήνου

6ο Εξάμηνο

 • Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης
 • Φορολογία Εισοδήματος
 • Διεθνής Οικονομική
 • Φορολογικό Δίκαιο
 • Μάθημα επιλογής εαρινού εξαμήνου

7ο Εξάμηνο

 • Διαχείριση Χαρτοφυλακίου & Κινδύνων
 • Ελεγκτική
 • Διοικητική Λογιστική & Πληροφόρηση
 • Μάθημα επιλογής χειμερινού εξαμήνου
 • Μάθημα επιλογής χειμερινού εξαμήνου

8ο Εξάμηνο

 • Διεθνής Λογιστική & Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση
 • Ποσοτικές Μέθοδοι στα Οικονομικά
 • Μεθοδολογία Έρευνας
 • Μάθημα επιλογής εαρινού εξαμήνου
 • Μάθημα επιλογής εαρινού εξαμήνου
 • Πρακτική Άσκηση

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ (5ο και 7ο ΕΞΑΜΗΝΟ)

 • Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα
 • Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας 
 • Λογιστική Εθνικών Λογαριασμών 
 • Εφαρμοσμένη Οικονομετρία 
 • Οικονομική της Εργασίας &  Εργασιακές Σχέσεις
 • Φορολογική Λογιστική
 • Χρηματοοικονομικά Ακίνητης Περιουσίας
 • Διεθνείς & Ευρωπαϊκοί Θεσμοί
 • Παγκόσμιες Επιχειρήσεις και Έλεγχος
 • Οργανωσιακή Θεωρία & Συμπεριφορά 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ:  ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ (6ο και 8ο ΕΞΑΜΗΝΟ)

 • Χρηματιστήριο & Χρηματοοικονομικά Προϊόντα
 • Ψηφιακή Οικονομία
 • Οικονομοτεχνικές Μελέτες
 • Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο
 • Μηχανοργάνωση Επιχειρήσεων & Διαχείριση Δεδομένων
 • Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Δημόσιου Τομέα
 • Ειδικά θέματα Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης και Αποτίμησης Επιχειρήσεων 
 • Εισαγωγή στην Ασφαλιστική Επιστήμη
 • Οικονομικά του Περιβάλλοντος
 • Αγγλικά για Επιχειρήσεις

Μαθήματα Γενικής Υποδομής (ΓΥ)

 • Μαθηματικά για Οικονομολόγους
 • Εισαγωγή στη Πληροφορική 
 • Στατιστική Επιχειρήσεων
 • Αρχιτεκτονική Πληροφοριακών Συστημάτων
 • Επιχειρησιακή Στρατηγική και Πολιτική
 • Επιχειρησιακή Ηθική και Δεοντολογία Επαγγέλματος
 • Επιχειρησιακή Έρευνα
 • Ποσοτικές Μέθοδοι στα Οικονομικά
 • Μεθοδολογία Έρευνας
 • Εφαρμοσμένη Οικονομετρία
 • Διεθνείς και Ευρωπαϊκοί Θεσμοί
 • Οργανωσιακή Θεωρία & Συμπεριφορά
 • Ψηφιακή Οικονομία
 • Αγγλικά για Επιχειρήσεις

Μαθήματα Ειδικής Υποδομής (ΕΥ)

 • Μικροοικονομική Θεωρία
 • Διοικητική των Επιχειρήσεων
 • Μακροοικονομική Θεωρία
 • Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων
 • Αρχές Μάρκετινγκ
 • Εμπορικό και Οικονομικό Δίκαιο
 • Οικονομική των Επιχειρήσεων
 • Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου
 • Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
 • Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης
 • Διεθνής Οικονομική
 • Φορολογικό Δίκαιο
 • Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα
 • Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας
 • Οικονομική της Εργασίας και Εργασιακές Σχέσεις
 • Παγκόσμιες Επιχειρήσεις και Έλεγχος
 • Οικονομοτεχνικές Μελέτες
 • Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο
 • Μηχανοργάνωση Επιχειρήσεων & Διαχείριση Δεδομένων
 • Εισαγωγή στην Ασφαλιστική Επιστήμη
 • Οικονομικά του Περιβάλλοντος

Μαθήματα Ειδικότητας (ΕΙΔ)

 • Eισαγωγή στη Λογιστική
 • Χρηματοοικονομική Λογιστική 
 • Αρχές Χρηματοοικονομικής Διοίκησης
 • Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ)
 • Ειδικές-Κλαδικές Λογιστικές
 • Λογιστική Κόστους
 • Λογιστική Εταιριών
 • Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα & ERP
 • ΦορολογίαΕισοδήματος                                                             
 • Διαχείριση Χαρτοφυλακίου και Κινδύνων                                                      
 • Ελεγκτική
 • Διοικητική Λογιστική και Πληροφόρηση
 • Διεθνής Λογιστική & Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση
 • Λογιστική Εθνικών Λογαριασμών
 • Φορολογική Λογιστική
 • Χρηματοοικονομικά Ακίνητης Περιουσίας
 • Χρηματιστήριο & Χρηματοοικονομικά Προϊόντα
 • Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Δημόσιου Τομέα
 • Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης και Αποτίμησης Επιχειρήσεων

 

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων εδώ

 

Οδηγός Σπουδών

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων αποκτούν τις απαραίτητες εξειδικευμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες για τις πλέον σύγχρονες τάσεις που επικρατούν αυτή τη στιγμή στον επιστημονικό χώρο της λογιστικής, χρηματοοικονομικής και διοικητικής ανάλυσης, τόσο στην ελληνική όσο και στη διεθνή πραγματικότητα.

Ειδικότερα,

 

 • Να αναλύει, επεξεργάζεται και να ερμηνεύει οικονομικά φαινόμενα, μεγέθη.
 • Να συντάσσει και να υποβάλλει σχετικές μελέτες και εκθέσεις προς επιχειρήσεις, οργανισμούς και γενικά φορείς οικονομικής δραστηριότητας.
 • Να παρέχει συμβουλές επί οικονομικών επιχειρησιακών, αναπτυξιακών, ταμιευτικών, χρηματοπιστωτικών, φοροτεχνικών και εμπορικών θεμάτων προς φορείς οικονομικής και επιχειρησιακής δραστηριότητας του ιδιωτικού, του δημόσιου τομέα και της Δημόσιας Διοίκησης. 
 • Να σχεδιάζει υπηρεσίες οργάνωσης, διεύθυνσης των οικονομικών δραστηριοτήτων επιχειρήσεων καθώς και φορέων οικονομικής δραστηριότητας του Δημόσιου Τομέα. 
 • Να σχεδιάζει υπηρεσίες οργάνωσης, διεύθυνσης, εποπτείας λογιστικών υπηρεσιών, κατάρτισης και υπογραφής Οικονομικών καταστάσεων.
 • Να παρέχει φοροτεχνικές υπηρεσίες, οργάνωση, λειτουργία και διεύθυνση γραφείων και επιχειρήσεων.
 • Να προγραμματίζει στατιστικές και οικονομετρικές μεθόδους και έρευνες επεξεργασία, ανάλυση, ερμηνεία και γενικά επιστημονική και πρακτική αξιοποίηση στατιστικών στοιχείων που αφορούν στην οικονομία, στα οικονομικά μεγέθη, στους συντελεστές της παραγωγής, στην παραγωγική και αναπτυξιακή διαδικασία.
 • Να ελέγχει τη διαχείρισης, των οικονομικών καταστάσεων βιβλίων και στοιχείων, επιχειρήσεων, Οργανισμών, Ιδρυμάτων και γενικά φορέων οικονομικής και επιχειρησιακής δραστηριότητας ή διαχείρισης φορέων του ιδιωτικού ή του Δημόσιου τομέα κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και η σύνταξη – έκδοση των αναγκαίων και σχετικών πορισμάτων εκθέσεων και πιστοποιητικών.

 

 Ωστόσο, στη σύγχρονη αγορά εργασίας για αρκετές προοπτικές καριέρας, οι μεταπτυχιακές σπουδές θεωρούνται απαραίτητες για τους/τις αποφοίτους.


Ενδεικτικές Μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις

Έτσι, 

 

Ως στελέχη

 • οικονομικών διευθύνσεων και λογιστηρίων επιχειρήσεων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, 

Ως ελεγκτές - οικονομικοί διευθυντές/τριες - χρηματοοικονομικοί αναλυτές/τριες 

 • λογιστικών-ελεγκτικών εταιρειών και μεγάλων χρηματοπιστωτικών οργανισμών, όπως τραπεζών, χρηματιστηριακών, επενδυτικών, ναυτιλιακών και ασφαλιστικών εταιρειών.  

Ως ελεύθεροι επαγγελματίες λογιστές και φοροτεχνικοί σύμβουλοι, 

Ως εξειδικευμένοι χρηματοοικονομικοί και επενδυτικοί σύμβουλοι,

Ως σύμβουλοι Οργάνωσης και Διοίκησης,

Ως σύμβουλοι Επενδύσεων και Χρηματοδοτήσεων,

Ως σύμβουλοι Μηχανοργάνωσης,

Ως στελέχη Μηχανοργάνωσης Επιχειρήσεων,

Ως στελέχη Εταιριών Παραγωγής Πληροφοριακών Συστημάτων,

Ως αναλυτές Οικονομικών Στοιχείων

 • με ικανότητες εφαρμογής προωθημένων μεθοδολογιών πληροφορικής.

 Οι πτυχιούχοι του τμήματος εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο και λαμβάνουν τα προβλεπόμενα επαγγελματικά δικαιώματα για την άσκηση του οικονομολογικού επαγγέλματος.

 

Στην εκπαίδευση
  Οι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ 80 Οικονομίας

 

Επίσης,

 • μπορούν να αποκτήσουν άδεια Λογιστή Φοροτεχνικού Β΄ τάξης που χορηγείται από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος.  Στη συνέχεια, έχουν τη δυνατότητα, ασκώντας επί τριετία το επάγγελμα του Λογιστή - Φοροτεχνικού Β’ τάξης, να λάβουν επαγγελματική ταυτότητα Α’ τάξης, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις.
 • μπορούν να ακολουθήσουν το ελεγκτικό επάγγελμα, εγγραφόμενοι στο Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών ή εναλλακτικά να ακολουθήσουν αυτό του Εσωτερικού Ελεγκτή λαμβάνοντας κάποια διεθνή επαγγελματική πιστοποίηση. 

 

 

 

Mπορείτε να διαβάσετε περισσότερες πληροφορίες για τη Λογιστική - Χρηματοοικονομική στο άρθρο μας εδώ

 

 

 

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Βίντεο

Ποια Μονοπάτια Σταδιοδρομίας έχουν όσοι σπουδάζουν Χρηματοοικονομικά;
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο