Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
2ο

ΓΕΛ: 10.160

ΕΠΑΛ: 10.325

Βάση 2022
9.920
Εισακτέοι
106
Συντ. Ε.Β.Ε.
0,80

ΓΕΛ

2ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία  20%

 Φυσική  30%

 Χημεία    20%

 Μαθηματικά    30%

 

ΕΠΑΛ

Τομέας Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού

 Μαθηματικά ( Άλγεβρα)    30%

 Νέα Ελληνικά   20%

 Μάθημα Ειδικότητα 1    25%

 Μάθημα Ειδικότητας 2     25%

Κωδικός Σχολής
0391
Πόλη
Αθήνα
Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Το Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής θεραπεύει εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα:

 • Γεωδαισία – Τοπογραφία – Παγκόσμια Συστήματα Προσδιορισμού Θέσης
 • Φωτογραμμετρία – Τηλεπισκόπηση – Ανάλυση και Επεξεργασία Εικόνας – Όραση Υπολογιστών – Αναγνώριση Προτύπων
 • Γεωγραφική Πληροφορία – Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών – Βάσεις Γεωχωρικών Δεδομένων
 • Χαρτογραφία – Θεματική Χαρτογραφία
 • Κτηματολόγιο και Διαχείριση Γης
 • Γεωγραφία και Ανάλυση του Χώρου
 • Διαχείριση Περιβάλλοντος
 • Πολεοδομία – Χωροταξία – Περιφερειακή Ανάπτυξη
 • Εκπόνηση μελετών, οργάνωση και διαχείριση Υδραυλικών Έργων
 • Εκπόνηση μελετών, οργάνωση και διαχείριση Έργων Οδοποιίας

 

 

 • Γεωχωρικής Τεχνολογίας (GAEA), με τις Ερευνητικές Μονάδες Φωτογραμμετρίας, Γεωπληροφορικής, Γεωδαισίας, Χωρικού Σχεδιασμού και Υδρολογίας & Διαχείρισης Υδατικών Πόρων.
 • Συστημάτων Γεωπληροφορικής και Μεταφορών (SOCRATES).
 • Βιώσιμων Συστημάτων και Ανθεκτικών Υποδομών – INTEREST (Laboratory of Sustainable Systems and Resilient Infrastructures).

 

 

ΕΠΑΛ

Στο τμήμα μπορούν να ενταχθούν απόφοιτοι ΕΠΑΛ του Τομέα Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού

 

 Οι σπουδές στο Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής του ΠΑ.Δ.Α.

 • διαρθρώνονται σε δέκα (10) εξάμηνα (πέντε έτη) και
 • αντιστοιχούν σε 300 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

  Η επιτυχής ολοκλήρωση των σπουδών οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master).

 

 

Τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες:

 1. Μαθήματα Θεμελίωσης στις Βασικές Επιστήμες και Τέχνες (Θ): Πρόκειται για Υποχρεωτικά ή Επιλογής Υποχρεωτικά Μαθήματα, κυρίως στα πρώτα τέσσερα εξάμηνα σπουδών, σχεδιασμένα ώστε να διασφαλίζουν τη θεμελίωση των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων του αποφοίτου στις βασικές επιστήμες και τέχνες τις απαραίτητες για τις σπουδές του Μηχανικού Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής.
 2. Μαθήματα Κορμού της Ειδικότητας (Κ): Πρόκειται για Υποχρεωτικά, σχεδιασμένα ώστε να αναπτυχθούν κυρίως στα μεσαία εξάμηνα σπουδών (3ο έως και 6ο) και να λειτουργήσουν ως μαθήματα κορμού που θα καλύπτουν την ειδικότητα του Μηχανικού Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής σε όλο το εύρος του γνωστικού αντικειμένου.
 3. Μαθήματα Εμβάθυνσης και Εμπέδωσης (Ε): Πρόκειται κυρίως για Επιλογής Υποχρεωτικά και Προαιρετικά μαθήματα που προσφέρονται στα τελευταία εξάμηνα σπουδών, (7ο – 9ο), σχεδιασμένα ώστε να εξασφαλίζουν την εμβάθυνση και την εμπέδωση σε υψηλό επίπεδο των θεωρητικών και εργαστηριακών γνώσεων στο εύρος του γνωστικού αντικειμένου.

Συγκεκριμένα, οι σπουδές κατά τη διάρκεια των τελευταίων τεσσάρων (4) εξαμήνων (7ο – 10ο), οργανώνονται σε τρεις (3) βασικές Ροές Μαθημάτων (i) Τοπογραφίας, (ii) Γεωπληροφορικής και (iii) Αναπτυξιακών Έργων.

 • Προϋπόθεση για την επιλογή Ροής είναι ο/η φοιτητής/τρια να έχει περάσει είκοσι (20) μαθήματα από τα πρώτα 6 εξάμηνα

 Οι φοιτητές/τριες επιλέγουν μία από τις προσφερόμενες Ροές Μαθημάτων, όπου παρακολουθούν κυρίως Μαθήματα
Εμβάθυνσης και Εμπέδωσης.

 Η Ροή Τοπογραφίας χωρίζεται σε δύο (2) ανεξάρτητες Εμβαθύνσεις, Γεωδαισίας και Φωτογραμμετρίας, από τις οποίες κάθε φοιτητής μπορεί να επιλέξει μόνο μία.

 

 Το Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής χορηγεί δίπλωμα και παράρτημα διπλώματος για την λήψη των οποίων απαιτούνται συνολικά πενήντα οκτώ (58) μαθήματα και η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας.
 

 

 

Η Διπλωματική Εργασία (ΔΕ) είναι μια ατομική υποχρεωτική επιστημονική εργασία που εκπονείται στο Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής του ΠαΔΑ στο τελευταίο (10ο) εξάμηνο σπουδών και αποτελεί προϋπόθεση για την απόκτηση του Διπλώματος του Μηχανικού Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής.

 • Η ΔΕ ισοδυναμεί με 30 Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) και ο βαθμός της συνυπολογίζεται στον τελικό βαθμό του Διπλώματος του Μηχανικού Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής.

 Δικαίωμα αίτησης ανάθεσης ΔΕ έχουν οι φοιτητές από το 9ο τυπικό εξάμηνο σπουδών και υπό την προϋπόθεση ότι έχουν αξιολογηθεί επιτυχώς σε όλα τα αναγκαία μαθήματα που απαιτούνται για την εκπόνησή της.

 

 

Η Πρακτική Άσκηση έχει ενταχθεί ως προαιρετικό μάθημα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής και αντιστοιχεί σε 5 μονάδες ECTS.

 • Η Πρακτική άσκηση των φοιτητών/τριών του Τμήματος Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής έχει διάρκεια δύο μηνών και είναι συνεχής με πλήρη απασχόληση.

 Για να συμμετέχουν οι φοιτητές/τριες του Τμήματος Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης, θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει το 8ο τυπικό εξάμηνο των σπουδών τους και να έχουν περατώσει επιτυχώς τουλάχιστον όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα των έξι πρώτων εξαμήνων του τυπικού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος.

 

1o Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Μαθηματική Ανάλυση
 • Γραμμική Άλγεβρα & Πίνακες
 • Πληροφορική & Προγραμματισμός
 • Βασικές Αρχές Γεωδαισίας - Τοπογραφίας
 • Τεχνικό και Τοπογραφικό Σχέδιο
 • Εισαγωγή στην Οικονομία
 • Φιλοσοφία των Επιστημών

 

2ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστική
 • Προγραμματιστικές Τεχνικές και Αλγόριθμοι
 • Διαφορικές Εξισώσεις
 • Τοπογραφικά Όργανα και Μέθοδοι Μετρήσεων
 • Αναλυτική Γεωμετρία
 • Φυσική Ι (Μηχανική)

 

3ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Θεωρία Σφαλμάτων & Συνορθώσεις Παρατηρήσεων Ι
 • Αποτυπώσεις - Χαράξεις
 • Φυσική ΙΙ (Ηλεκτρομαγνητισμός & Οπτική)
 • Αριθμητικές Μέθοδοι
 • Παραστατική και Προοπτική Γεωμετρία
 • Φυσική Γεωγραφία & Διαχείριση Περιβάλλοντος

 

4ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Φωτογραμμετρία Ι (Εισαγωγή στη Φωτογραμμετρία)
 • Τοπογραφικά Δίκτυα & Υπολογισμοί
 • Θεματική Χαρτογραφία
 • Αστικά Υδραυλικά Έργα
 • Αναλυτική Χαρτογραφία
 • Τεχνική Μηχανική 
 • Τηλεπισκόπηση Ι

 

5ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Γεωμετρική Γεωδαισία
 • Φωτογραμμετρία ΙΙ (Αναλυτική Φωτογραμμετρία)
 • Οδοποιία Ι (Γεωμετρικός Σχεδιασμός Οδών)
 • Συστήματα & Επιστήμη Γεωγραφικών Πληροφοριών 
 • Δορυφορικός Εντοπισμός 
 • Τεχνική Υδρολογία
 • Προγραμματισμός & Βάσεις Δεδομένων

 

6ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Εισαγωγή στη Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας
 • Πολεοδομία
 • Τηλεπισκόπηση ΙΙ
 • Σύστημα Υποστήριξης Χωρικών Αποφάσεων
 • Τοπογραφικές Ασκήσεις Υπαίθρου
 • Γεωγραφική Ανάλυση
 • ΒΧΔ & Ψηφιακή Χαρτογραφία

 

7ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Διαχείριση Γης & Αξίες Ακινήτων
 • Φωτογραμμετρία ΙΙΙ (Ψηφιακή Φωτογραμμετρία & Όραση Υπολογιστών)
 • Κτηματολόγιο

Υποχρεωτικά Ροής Τοπογραφίας

 • Θεωρία Σφαλμάτων & Συνρθώσεις Παρατηρήσεων ΙΙ

Υποχρεωτικά Εμβάθυνσης Γεωδαισίας

 • Γεωδαιτικές - Τοπογραφικές Εφαρμογές

Υποχρεωτικά Εμβάθυνσης Φωτογραμμετρίας

 • Ειδικά Θέματα Τηλεπισκόπησης

Υποχρεωτικά Ροής Γεωπληροφορικής

 • Χωροταξία & Περιφερειακή Ανάπτυξη
 • Αναλυτικές Μέθοδοι Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών

Υποχρεωτκά Ροής Αναπτυξιακών Έργων

 • Αρχιτεκτονική 
 • Εδαφομηχανική - Θεμελιώσεις

 

8ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Ανάλυση & Σχεδιασμός Μεταφορών
 • Διαχείριση Γεωχωρικών Πληροφοριών σε Διαδικτυακό Περιβάλλον

Υποχρεωτικά Ροής Τοπογραφίας

 • Ανάλυση και Επεξεργασία Σήματος
 • Επεξεργασία & Οπτικοποίηση 3D Δεδομένων

Υποχρεωτικά Εμβάθυνσης Γεωδαισίας

 • Συστήματα Αναφοράς & Χρόνου

Υποχρεωτικά Εμβάθυνσης Φωτογραμμετρίας

 • Ειδικά Θέματα Φωτογραμμετρίας & Όρασης Υπολογιστών

Υποχρεωτικά Ροής Γεωπληροφορικής

 • Επεξεργασία & Οπτικοποίηση 3D Δεδομένων
 • Εφαρμογές Κτηματολογίου & Συστήματα Πληροφοριών Γης

Υποχρεωτκά Ροής Αναπτυξιακών Έργων

 • Οδοποιία ΙΙ
 • Διαχείριση Υδατικών Πόρων

Προαιρετικά

 • Πρακτική Άσκηση

 

9ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Τεχνική Νομοθεσία & Διοίκηση

Υποχρεωτικά Ροής Τοπογραφίας

 • Κινητά Συστήματα Χαρτογράφησης - Μη Στελεχωμένα Οχήματα

Υποχρεωτικά Εμβάθυνσης Γεωδαισίας

 • Εφαρμογές Δορυφορικο Εντοπισμού

Υποχρεωτικά Εμβάθυνσης Φωτογραμμετρίας

 • Εισαγωγή στην Εκμάθηση Μηχανής

Υποχρεωτικά Ροής Γεωπληροφορικής

 • Προγραμματισμός στη Γεωπληροφορική
 • Ειδικά Κεφάλαι Οπτικοποίησης Χαρτογραφικών Δεδομένων

Υποχρεωτκά Ροής Αναπτυξιακών Έργων

 • Υδραυική Ανοικτών Αγωγών και Διευθετήσεις Υδατορεμάτων
 • Ροή και Διαχείριση Κυκλοφορίας

 

Κατ' Επιλογήν Εβάθυνσης Γεωδαισίας

 • Φυσική Γεωδαισία
 • Εφαρμοσμένη Γεωφυσική
 • Εφαρμοσμένη Οπτική και Τεχνολογίες Laser
 • Ψηφιακά Συστήματα & Αισθητήρες
 • Βαρυτημετρία
 • Πλοήγηση
 • Μεγάλες Γεωδαιτικές Ασκήσεις
 • Ωκεανογραφία - Υδρογραφία
 • Διαστημική Γεωδαισία
 • Συστήματα Έγκαιρης Προειδοποίησης & Διαχείριση Φυσικών Καταστροφών

Κατ' Επιλογήν Εμβάθυνσης Φωτογραμμετρίας

 • Εφαρμοσμένη Οπτική και Τεχνολογίες Laser
 • Τεχνητή Νοημοσύνη
 • Ψηφιακά Συστήματα & Αισθητήρες
 • Γραφικά Υπολογιστών
 • Προγραμματιμσός στην Γεωπληροφορική
 • Ειδικά Κεφάλαια Οπτικοποίησης Χαρτογρφικών Δεδομένων

Κατ' Επιλογήν Ροής Γεωπληροφορικής

 • Ειδικά Θέματα ΒΧΔ και Θεωρία Συστημάτων
 • Ειδικά Θέματα Τηλεπισκόπησης
 • Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη
 • Συστήματα Κτηματολογίου Πολεοδομίας και Δικτύων Υποδομής
 • Διαχείριση Υδατικών Πόρων
 • Οικονομική Γεωγραφία
 • Εμβάθυνση στα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών 
 • Περιβαλλοντικές επιπτώσεις
 • Κινητά Συστήματα Χαρτογράφησης - Μη Στελεχωμένα Οχήματα 
 • Εφαρμογές Δορυφορικού Εντοπισμού
 • Εισαγωγή στην Εκμάθηση Μηχανής
 • Συστήματα Έγκαιρης Προειδοποίησης & Διαχείριση Φυσικών Καταστροφών
 • Προηγμένες Μέθοδοι Ανάλυσης Γεωγραφικών Δεδομένων 
 • Πρακτικές Περιοχές και Θαλάσσια Χωροταξία
 • Ειδικά Θέματα Εκτιμήσεων Ακινήτων

Κατ' Επιλογήν Ροής Αναπτυξιακών Έργων

 • Γεωδαιτικές - Τοπογραφικές Εφαρμογές
 • Οικοδομική - Τεχνικά Υλικά
 • Δομικές Μηχανές - Οργάνωση Εργοταξίων
 • Εγγιοβελτιωτικά Έργα
 • Κατασκευαστικά Στοιχεία Συγκοινωνιακών Έργων
 • Εφαρμογές Κτηματολογίου & Συστήματα Πληροφορριών Γης
 • Ολοκληρωμένες Αστικές Παρεμβάσεις
 • Οικονομική Γεωγραφία
 • Οπλισμένο Σκυρόδεμα
 • Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις 
 • Ευφυή Συστήματα Μεταφορών
 • Υδραυλική Υπογείων Υδάτων
 • Οδική Ασφάλεια και Αστικά Οδικά Δίκτυα
 • Διαχείριση Έργου

 

10ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Διπλωματική Εργασία

 

Δείτε εδώ το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών.
Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων ΕΔΩ.

 

 

Οδηγός Σπουδών

Οι Τοπογράφοι είναι παραδοσιακά ένας κλάδος Μηχανικών που χαρακτηρίζεται από μικρή σχετικά ανεργία και καλή απορρόφηση στην αγορά εργασίας. Αυτό οφείλεται στην ευρύτητα των αντικειμένων του σύγχρονου Τοπογράφου σε συνδυασμό με το γεγονός ότι καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες της κοινωνίας. 

 Η καλή αυτή θέση στην αγορά εργασίας αναμένεται να διατηρηθεί και τα επόμενα χρόνια καθώς ο/η Τοπογράφος Μηχανικός μετά και τις τεχνολογικές εξελίξεις της τελευταίας εικοσαετίας, μπορεί να αξιοποιηθεί σε ένα μεγάλο εύρος αντικειμένων που δεν αφορούν μόνο τη μετρητική διάσταση του χώρου, αλλά τη διαχείριση της γεωχωρικής πληροφορίας, με αποτελέσματα εστιασμένα είτε σε περισσότερο τεχνικά ζητήματα (σχεδιασμός του χώρου, λήψη χωρικών αποφάσεων κλπ), είτε σε ζητήματα διεπιστημονικού χαρακτήρα και ενδιαφέροντος, τα οποία εμπλέκουν ένα πλήθος άλλων επιστημονικών κλάδων που ασχολούνται ποικιλοτρόπως με το γεωγραφικό χώρο, εντός των οποίων όμως ο Τοπογράφος Μηχανικός έχει έναν πρωτεύοντα ρόλο ως ο κύριος γνώστης και διαχειριστής της γεωχωρικής πληροφορίας.

 

 Ωστόσο, στη σύγχρονη ανταγωνιστική αγορά εργασίας αρκετές επαγγελματικές ειδικότητες απαιτούν εμπειρία ή πρόσθετα προσόντα όπως μια μεταπτυχιακή εξειδίκευση.

Ενδεικτικές Μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις

Eιδικότερα,

 

ως αυτοαπασχολούμενοι / υπεύθυνοι ή στελέχη σχετικών ιδιωτικών ή δημοσίων επιχειρήσεων, οργανισμών και υπηρεσιών σε:

 • Μελέτες τοπογραφίας
 • Προσέγγιση του αγροτικού χώρου (διανομή, αναδασμός, εντοπισμός, καταγραφή και ανάλυση θεματικής πληροφορίας των αγρών)
 • Χαρτογραφική υποδομή και θεματικούς χάρτες
 • Πολεοδομικές και Ρυμοτομικές μελέτες 
 • Συγκοινωνιακές μελέτες
 • Υδραυλικές μελέτες
 • Χωροταξικές και ρυθμιστικές μελέτες
 • Μελέτη, Ανάπτυξη και Διαχείριση Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών
 • Έρευνες και Εφαρμογές Τηλεπισκόπησης
 • Ανάπτυξη Εφαρμογών και Υπηρεσιών Γεωπληροφορικής (Desktop, mobile, Web apps & Services)
 • Σύνταξη μελετών Κτηματολογίου και υποστήριξη κτηματολογικών γραφείων
 • Επεξεργασία δορυφορικών, εναέριων και επίγειων ψηφιακών εικόνων και φωτογραφιών για την εξαγωγή απεικονίσεων και τρισδιάστατων μοντέλων
 • Επεξεργασία δορυφορικών και άλλων εικόνων και φωτογραφιών, για την εξαγωγή θεματικής πληροφορίας
 • Παροχή συμβουλών / συμβουλευτικής υποστήριξης στον ευρύτερο τομέα της Γεωπληροφορικής
 • Παροχή εκπαίδευσης σε ειδικούς επιστήμονες για διδασκαλία και κατάρτιση σε τεχνικές σχολές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ΙΕΚ στις συναφείς με την επιστήμη του Τοπογράφου και Πολιτικού Μηχανικού ειδικότητες.
 • Συμμετοχή σε εκπαιδευτικά και συμβουλευτικά καθήκοντα σε θέματα χαρτογραφικής υποδομής στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση τόσο στο δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

 

Αναδυόμενοι Τομείς

Οι απόφοιτοι/ες του Τμήματος Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής λόγω των τεχνολογικών καινοτομιών με μια εξειδίκευση:

 στα Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών και στις Αρχές Τηλεπισκόπησης μπορούν να εργαστούν σε τομείς όπως

 • ο πολεοδομικός σχεδιασμός,
 • η διαχείριση ακίνητης περιουσίας, 
 • η ανάδειξη μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς
 • ο σχεδιασμός χρήσης του εδάφους και η ανάπτυξη έργων
 • η διαχείριση περιβαλλοντικών καταστροφών.

 Mάλιστα, σε όλους τους παραπάνω τομείς, οι Τοπογράφοι συνεργάζονται στενά με αρχιτέκτονες και άλλους μηχανικούς προκειμένου να διασφαλίσουν ότι τα έργα συμμορφώνονται σε τους κανονισμούς και είναι περιβαλλοντικά βιώσιμα.

 στην Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων, μπορούν να απασχοληθούν στην υδρογραφική έρευνα και συγκεκριμένα

 • στη χαρτογράφηση και εκτίμηση των υδατικών πόρων,
 • στην υπεράκτια εξερεύνηση πετρελαίου και φυσικού αερίου αλλά και
 • στην παράκτια μηχανική έργων προστασίας και διαχείρισης υδατικών πόρων.

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο