Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
2ο
Εισακτέοι
60
Βάση 2022
10.410
Βάση 2021
9.472
Πόλη
Σέρρες
Διάρκεια
10 εξάμηνα
Πρόσθετες Πληροφορίες

Το αντικείμενο σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής, καλύπτει τη γνωστική περιοχή της οργάνωσης και διαχείρισης του χώρου και συγκεκριμένα τη δημιουργία και ενημέρωση του κατάλληλου υπόβαθρου με χρήση τοπογραφικών και φωτογραμμετρικών οργάνων και μεθόδων, με στόχο την αξιοποίηση του σε μελέτες οδοποιίας, υδραυλικής, πολεοδομίας, χωροταξίας, κτηματολογίου, γεωργικής ανάπτυξης, με χρήση σύγχρονων μεθόδων της επιστήμης και αρωγό την πληροφορική.

Οι σπουδές στο Τμήμα αυτό αποσκοπούν στην κάλυψη ιδίως των ακολούθων τομέων της επιστήμης της Γεωπληροφορικής:

 • Δημιουργία, ενημέρωση χαρτογραφικού υπόβαθρου
 • Διαχείριση πληροφοριών χώρου.

Το τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής έχει ως αποστολή να προάγει την ανάπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων στην τεχνολογία και την επιστήμη που περιλαμβάνει το παραπάνω γνωστικό αντικείμενο, με τη διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα και να παρέχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια εκπαίδευση και κατάρτισή τους και την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.

Η διάρκεια σπουδών στο Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής του ΔΙ.ΠΑ.Ε είναι δέκα (10) εξάμηνα (πέντε έτη). Οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, ασκήσεις πράξης, εργαστηριακές ασκήσεις, εκπόνηση εργασιών και μελέτη περιπτώσεων, είτε ατομικά, είτε σε ομάδες φοιτητών. Οι ώρες διδασκαλίας ανά εβδομάδα δεν ξεπερνούν τις 26.

Στο ΠΠΣ, υπάρχουν συνολικά 41 υποχρεωτικά μαθήματα ενώ 30 μαθήματα είναι κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά και δίνουν τη δυνατότητα στον φοιτητή αν διαμορφώσει σ’ ένα μεγάλο βαθμό, το δικό του «εκπαιδευτικό» προφίλ,το οποίο φυσικά αντικατοπτρίζεται στο πτυχίο του. Στο δέκατο (10ο) εξάμηνο περιλαμβάνεται μόνο η εκπόνηση της διπλωματικής Εργασίας, η οποία θεωρείται ως το μόνο υποχρεωτικό μάθημα του εξαμήνου.

1ο Εξάμηνο

 • Μαθηματικά 
 • Εφαρμοσμένη Πληροφορική Ι 
 • Στατιστική & Θεωρία Σφαλμάτων
 • Τεχνικό-Τοπογραφικό Σχέδιο Ι 
 • Γεωδαισία Ι : μέθοδοι και όργανα
 • Μεθοδολογία, έρευνα και συγγραφή επιστημονικών εργασιών


2ο Εξάμηνο

 • Γεωδαισία ΙΙ: Αποτυπώσεις - Χαράξεις
 • Εφαρμοσμένη Πληροφορική ΙΙ 
 • Γενική και εφαρμοσμένη γεωλογία
 • Χαρτογραφία Ι
 • Φυσική 
 • Τεχνικό-Τοπογραφικό Σχέδιο ΙΙ 

3ο Εξάμηνο

 • Φωτογραμμετρία Ι
 • Βάσεις δεδομένων
 • Ανθρωπογεωγραφία – Οικονομική Γεωγραφία
 • Οδοποιία Ι: Γεωμετρικός σχεδιασμός Οδών
 • Μετασχηματισμοί του Αστικού Χώρου 
 • Κτηματολόγιο


4ο Εξάμηνο

 • Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών Ι (GIS I) 
 • Φωτογραμμετρία ΙΙ 
 • Γεωδαισία ΙΙΙ:Γεωμετρική και Δίκτυα
 • Οδοποιία ΙΙ: Χωματισμοί - Κόμβοι
 • Πολεοδομικός Σχεδιασμός
 • Πράξεις Τακτοποιήσεις & Αναλογισμοί

5ο Εξάμηνο

 • Γεωδαισία ΙV : Δορυφορική (GPS)
 • Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών ΙΙ (GIS II)
 • Φωτοερμηνεία Τηλεπισκόπηση Ι 
 • Χαρτογραφία ΙΙ : Θεματική και Ψηφιακή
 • Τεχνική Υδρολογία
 • Θεσμικό πλαίσιο για το Περιβάλλον
 • Αλγοριθμικές βάσεις στη Γεωπληροφορική 

6ο Εξάμηνο

 • Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων και Ανοικτών Χώρων 
 • Φωτοερμηνεία Τηλεπισκόπηση ΙΙ
 • Υδραυλική Ι: Ανοικτοί Αγωγοί & Αποχετεύσεις
 • Χωροταξικός σχεδιασμός
 • Οδοποιία ΙΙΙ: Γεωπληροφορική και Συγκοινωνιακά Έργα 
 • Διαχείριση Αγροτικού Χώρου και Συστήματα Γεωπληροφορικής
 • Υδραυλική ΙΙ : Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων. Βιολογικοί Καθαρισμοί
 • Φωτογραμμετρία ΙΙΙ : Αποτυπώσεις Μνημείων και Αρχαιολογικών Χώρων

7ο Εξάμηνο

 • Πράξεις Εφαρμογής 
 • Ποσοτικές Μέθοδοι Γεωγραφικής Ανάλυσης
 • Υδραυλική ΙΙΙ: Δίκτυα Ύδρευσης
 • Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη και Πολιτική
 • 5 Διανομές - Αναδασμοί
 • Αυτοματοποίηση και τοπική Αυτοδιοίκηση
 • Οικολογία και Αειφόρος Ανάπτυξη
 • Γεωργία ακριβείας
 • Συστήματα υποστήριξης λήψης αποφάσεων με GIS
 • Οδοποιία ΙV: Οδοστρώματα και Οργάνωση εργοταξίου 
 • Εφαρμογές Πληροφορικής στη Τοπογραφία

8ο Εξάμηνο

 • Ασκήσεις Υπαίθρου
 • Aστικές αποτυπώσεις και εφαρμογές τίτλων ακινήτων
 • Γεωχωρικός Ιστός και Γεωχωρικές Βάσεις Δεδομένων
 • Οδοποιία V: Aπαλλοτριώσεις σε Οδικά Δίκτυα
 • Υδραυλική ΙV : Δίκτυα αρδεύσεων 
 • Εφαρμογές Διασυνδεδεμένων Ψηφιακών Συστημάτων
 • Σύγχρονες Μέθοδοι Χαρτογράφησης Επιφάνειας και Υπεδάφους 
 • Σύγχρονα Συστήματα Χαρτογράφησης & Οπτικοποίησης : μη επανδρωμένα συστήματα αεροφωτογράφησης-κινητά συστήματα χαρτογράφησης 
 • Ειδικά θέματα αστικού περιβάλλοντος: ανασχεδιασμοί, αναπλάσεις

 

9ο Εξάμηνο

 • Χωρική Ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση
 • Διαχείριση Γης & Αξίες Ακινήτων
 • Οδοποιία VI: Σχεδιασμός Κυκλοφοριακών Συστημάτων και Οικονομική των Μεταφορών
 • Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών GIS III: Εφαρμογές
 • Φυσικοί κίνδυνοι & Τεχνικά έργα: Πρόληψη & Διαχείριση Φυσικών Καταστροφών
 • Ειδικά θέματα συνορθώσεων και εφαρμογές
 • Βαρυτημετρία
 • Ψηφιακές και έξυπνες πόλεις
 • Χαρτογραφία ΙΙΙ : Χαρτογραφική σύνθεση και παραγωγή
 • Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων
 • Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία στην Επιστήμη του μηχ/κού ΤΓ
 • Βιωσιμότητα και αστικό περιβάλλον. Ο ρόλος των μηχ/κών ΤΓ

10o Eξάμηνο

 • Διπλωματική Εργασία

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων ΕΔΩ.

Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι πτυχιούχοι του ΤμήματοςΜηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής, αποκτούν τις απαραίτητες, σύμφωνα με διεθνή πρότυπα, θεωρητικές και τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες ώστε να μπορούν να απασχοληθούν σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι, είτε ως υπεύθυνοι ή στελέχη σχετικών ιδιωτικών ήδημοσίων επιχειρήσεων, οργανισμών και υπηρεσιών.

Ειδικότερα ο πτυχιούχος του Τμήματος Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής,απασχολείται σε:

•    Μελέτες τοπογραφίας
•    Προσέγγιση του αγροτικού χώρου (διανομή, αναδασμός, εντοπισμός, καταγραφήκαι ανάλυση θεματικής πληροφορίας των αγρών)
•    Χαρτογραφική υποδομή και θεματικούς χάρτες
•    Πολεοδομικές και Ρυμοτομικές μελέτες ¨Συγκοινωνιακές μελέτες
•    Υδραυλικές μελέτες
•    Χωροταξικές και ρυθμιστικές μελέτες
•    Μελέτη, Ανάπτυξη και Διαχείριση Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών
•    Έρευνες και Εφαρμογές Τηλεπισκόπησης
•    Ανάπτυξη Εφαρμογών και Υπηρεσιών Γεωπληροφορικής (Desktop, mobile, Web apps & Services)
•    Σύνταξη μελετών Κτηματολογίου και υποστήριξη κτηματολογικών γραφείων
•    Επεξεργασία δορυφορικών, εναέριων και επίγειων ψηφιακών εικόνων και φωτογραφιών για την εξαγωγή απεικονίσεων και τρισδιάστατων μοντέλων
•    Επεξεργασία δορυφορικών και άλλων εικόνων και φωτογραφιών, για την εξαγωγή θεματικής πληροφορίας
•    Παροχή συμβουλών / συμβουλευτικής υποστήριξης στον ευρύτερο τομέα της Γεωπληροφορικής
•    Παροχή εκπαίδευσης σε ειδικούς επιστήμονες για διδασκαλία και κατάρτιση σε τεχνικές σχολές δευτεροβάθμιαςεκπαίδευσης και ΙΕΚ στις συναφείς με την επιστήμη του Τοπογράφου και Πολιτικού Μηχανικού ειδικότητες.
•    Συμμετοχή σε εκπαιδευτικά και συμβουλευτικά καθήκοντα σε θέματα χαρτογραφικής υποδομής στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση τόσο στο δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο