Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
2ο

ΓΕΛ:  10.220

ΕΠΑΛ: 11.190

Βάση 2022
10.410
Εισακτέοι
60
Συντ. Ε.Β.Ε.
0,80

ΓΕΛ

2ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία  30%

 Φυσική  20%

 Χημεία    20%

 Μαθηματικά    30%

 

ΕΠΑΛ

Τομέας Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού

 Μαθηματικά ( Άλγεβρα)    20%

 Νέα Ελληνικά    30%

 Μάθημα Ειδικότητα 1    30%

 Μάθημα Ειδικότητας 2     20%

 

Κωδικός Σχολής
1620
Πόλη
Σέρρες
Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Το αντικείμενο σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής, καλύπτει τη γνωστική περιοχή της οργάνωσης και διαχείρισης του χώρου καισυγκεκριμένα τη δημιουργία και ενημέρωση του κατάλληλου υπόβαθρου με χρήση τοπογραφικών και φωτογραμμετρικών οργάνων και μεθόδων, με στόχο τηναξιοποίηση του σε μελέτες οδοποιίας, υδραυλικής, πολεοδομίας, χωροταξίας, κτηματολογίου, γεωργικής ανάπτυξης, με χρήση σύγχρονων μεθόδων της επιστήμης και αρωγό την πληροφορική.

 Το τμήμα έχει ως αποστολή να προάγει τηνανάπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων στην τεχνολογία και την επιστήμη που περιλαμβάνει το παραπάνω γνωστικό αντικείμενο, με τη διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα και να παρέχει στους σπουδαστές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια εκπαίδευση και κατάρτισή τους και την επιστημονική καιεπαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.

 

ΕΠΑΛ

Στο τμήμα μπορούν να ενταχθούν απόφοιτοι ΕΠΑΛ του Τομέα Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού

 

Οι σπουδές στο Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής του ΔΙ.ΠΑ.Ε

 • διαρθρώνονται σε δέκα (10) εξάμηνα (πέντε έτη) και
 • αντιστοιχούν σε 300 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

 

 

Οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, ασκήσεις πράξης, εργαστηριακές ασκήσεις, εκπόνηση εργασιών και μελέτη περιπτώσεων, είτε ατομικά, είτε σε ομάδες φοιτητών. 

Στο πρόγραμμα σπουδών υπάρχουν συνολικά σαράντα ένα (41) υποχρεωτικά μαθήματα ενώ τριάντα (30) μαθήματα είναι κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά και δίνουν τη δυνατότητα στον φοιτητή αν διαμορφώσει σ’ ένα μεγάλο βαθμό, το δικό του «εκπαιδευτικό» προφίλ,το οποίο φυσικά αντικατοπτρίζεται στο πτυχίο του.

Πιο συγκεκριμένα, τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών είναι

 • μέχρι και το 4ο Εξάμηνο Σπουδών, Υποχρεωτικά.
 • Από το 5ο Εξάμηνο περιέχει και Κατ’ επιλογήν Υποχρεωτικά μαθήματα, τα οποία στην πλειοψηφία τους είναι μαθήματα ειδικότητας και εστιάζονται σε όλες τις επιστημονικές περιοχές που θεραπεύει το Τμήμα, με επάρκεια και αντιπροσωπευτικότητα.

 

 Στο δέκατο (10ο) εξάμηνο περιλαμβάνεται μόνο η εκπόνηση της διπλωματικής Εργασίας, η οποία θεωρείται ως το μόνο υποχρεωτικό μάθημα του εξαμήνου.

 

 

Η Διπλωματική Εργασία είναι υποχρεωτική και η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας (ΔΕ), έχει σαν στόχο την ανάλυση τόσο θεωρητικών όσο και πρακτικών θεμάτων ώστε να αντιμετωπίζονται με επιτυχία, ένα ή περισσότερα προβλήματα που εντάσσονται στις επιστήμες και τεχνολογίες της Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ή/και να υλοποιεί κάποια τεχνολογία ή ιδέα.

 

1ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Μαθηματικά 
 • Εφαρμοσμένη Πληροφορική Ι 
 • Στατιστική & Θεωρία Σφαλμάτων
 • Τεχνικό-Τοπογραφικό Σχέδιο Ι 
 • Γεωδαισία Ι : μέθοδοι και όργανα
 • Μεθοδολογία, έρευνα και συγγραφή επιστημονικών εργασιών


 

2ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Γεωδαισία ΙΙ: Αποτυπώσεις - Χαράξεις
 • Εφαρμοσμένη Πληροφορική ΙΙ 
 • Γενική και εφαρμοσμένη γεωλογία
 • Χαρτογραφία Ι
 • Φυσική 
 • Τεχνικό-Τοπογραφικό Σχέδιο ΙΙ 

 

3ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Φωτογραμμετρία Ι
 • Βάσεις δεδομένων
 • Ανθρωπογεωγραφία – Οικονομική Γεωγραφία
 • Οδοποιία Ι: Γεωμετρικός σχεδιασμός Οδών
 • Μετασχηματισμοί του Αστικού Χώρου 
 • Κτηματολόγιο


4ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών Ι (GIS I) 
 • Φωτογραμμετρία ΙΙ 
 • Γεωδαισία ΙΙΙ:Γεωμετρική και Δίκτυα
 • Οδοποιία ΙΙ: Χωματισμοί - Κόμβοι
 • Πολεοδομικός Σχεδιασμός
 • Πράξεις Τακτοποιήσεις & Αναλογισμοί

 

5ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Γεωδαισία ΙV : Δορυφορική (GPS)
 • Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών ΙΙ (GIS II)
 • Φωτοερμηνεία Τηλεπισκόπηση Ι 
 • Χαρτογραφία ΙΙ : Θεματική και Ψηφιακή
 • Τεχνική Υδρολογία

Κατ΄Επιλογήν Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Θεσμικό πλαίσιο για το Περιβάλλον
 • Αλγοριθμικές βάσεις στη Γεωπληροφορική 

 

6ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων και Ανοικτών Χώρων 
 • Φωτοερμηνεία Τηλεπισκόπηση ΙΙ
 • Υδραυλική Ι: Ανοικτοί Αγωγοί & Αποχετεύσεις
 • Χωροταξικός σχεδιασμός

Κατ΄Επιλογήν Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Οδοποιία ΙΙΙ: Γεωπληροφορική και Συγκοινωνιακά Έργα 
 • Διαχείριση Αγροτικού Χώρου και Συστήματα Γεωπληροφορικής
 • Υδραυλική ΙΙ : Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων. Βιολογικοί Καθαρισμοί
 • Φωτογραμμετρία ΙΙΙ : Αποτυπώσεις Μνημείων και Αρχαιολογικών Χώρων

 

7ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Πράξεις Εφαρμογής 
 • Ποσοτικές Μέθοδοι Γεωγραφικής Ανάλυσης
 • Υδραυλική ΙΙΙ: Δίκτυα Ύδρευσης
 • Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη και Πολιτική
 • Διανομές - Αναδασμοί

Κατ΄Επιλογήν Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Αυτοματοποίηση και τοπική Αυτοδιοίκηση
 • Οικολογία και Αειφόρος Ανάπτυξη
 • Γεωργία ακριβείας
 • Συστήματα υποστήριξης λήψης αποφάσεων με GIS
 • Οδοποιία ΙV: Οδοστρώματα και Οργάνωση εργοταξίου 
 • Εφαρμογές Πληροφορικής στη Τοπογραφία

 

8ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Ασκήσεις Υπαίθρου
 • Aστικές αποτυπώσεις και εφαρμογές τίτλων ακινήτων
 • Γεωχωρικός Ιστός και Γεωχωρικές Βάσεις Δεδομένων

Κατ΄Επιλογήν Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Οδοποιία V: Aπαλλοτριώσεις σε Οδικά Δίκτυα
 • Υδραυλική ΙV : Δίκτυα αρδεύσεων 
 • Εφαρμογές Διασυνδεδεμένων Ψηφιακών Συστημάτων
 • Σύγχρονες Μέθοδοι Χαρτογράφησης Επιφάνειας και Υπεδάφους 
 • Σύγχρονα Συστήματα Χαρτογράφησης & Οπτικοποίησης : μη επανδρωμένα συστήματα αεροφωτογράφησης-κινητά συστήματα χαρτογράφησης 
 • Ειδικά θέματα αστικού περιβάλλοντος: ανασχεδιασμοί, αναπλάσεις

 

9ο Εξάμηνο

Κατ΄Επιλογήν Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Χωρική Ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση
 • Διαχείριση Γης & Αξίες Ακινήτων
 • Οδοποιία VI: Σχεδιασμός Κυκλοφοριακών Συστημάτων και Οικονομική των Μεταφορών
 • Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών GIS III: Εφαρμογές
 • Φυσικοί κίνδυνοι & Τεχνικά έργα: Πρόληψη & Διαχείριση Φυσικών Καταστροφών
 • Ειδικά θέματα συνορθώσεων και εφαρμογές
 • Βαρυτημετρία
 • Ψηφιακές και έξυπνες πόλεις
 • Χαρτογραφία ΙΙΙ : Χαρτογραφική σύνθεση και παραγωγή
 • Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων
 • Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία στην Επιστήμη του μηχ/κού ΤΓ
 • Βιωσιμότητα και αστικό περιβάλλον. Ο ρόλος των μηχ/κών ΤΓ

 

10o Eξάμηνο

 • Διπλωματική Εργασία

 

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων ΕΔΩ.

 

 

 

Οδηγός Σπουδών

Οι Τοπογράφοι είναι παραδοσιακά ένας κλάδος Μηχανικών που χαρακτηρίζεται από μικρή σχετικά ανεργία και καλή απορρόφηση στην αγορά εργασίας. Αυτό οφείλεται στην ευρύτητα των αντικειμένων του σύγχρονου Τοπογράφου σε συνδυασμό με το γεγονός ότι καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες της κοινωνίας. 

 Η καλή αυτή θέση στην αγορά εργασίας αναμένεται να διατηρηθεί και τα επόμενα χρόνια καθώς ο/η Τοπογράφος Μηχανικός μετά και τις τεχνολογικές εξελίξεις της τελευταίας εικοσαετίας, μπορεί να αξιοποιηθεί σε ένα μεγάλο εύρος αντικειμένων που δεν αφορούν μόνο τη μετρητική διάσταση του χώρου, αλλά τη διαχείριση της γεωχωρικής πληροφορίας, με αποτελέσματα εστιασμένα είτε σε περισσότερο τεχνικά ζητήματα (σχεδιασμός του χώρου, λήψη χωρικών αποφάσεων κλπ), είτε σε ζητήματα διεπιστημονικού χαρακτήρα και ενδιαφέροντος, τα οποία εμπλέκουν ένα πλήθος άλλων επιστημονικών κλάδων που ασχολούνται ποικιλοτρόπως με το γεωγραφικό χώρο, εντός των οποίων όμως ο Τοπογράφος Μηχανικός έχει έναν πρωτεύοντα ρόλο ως ο κύριος γνώστης και διαχειριστής της γεωχωρικής πληροφορίας.

 

 Ωστόσο, στη σύγχρονη ανταγωνιστική αγορά εργασίας αρκετές επαγγελματικές ειδικότητες απαιτούν εμπειρία ή πρόσθετα προσόντα όπως μια μεταπτυχιακή εξειδίκευση.

Ενδεικτικές Μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις

Eιδικότερα,

 

 ως αυτοαπασχολούμενοι / υπεύθυνοι ή στελέχη σχετικών ιδιωτικών ή δημοσίων επιχειρήσεων, οργανισμών και υπηρεσιών σε:

 • Μελέτες τοπογραφίας
 • Προσέγγιση του αγροτικού χώρου (διανομή, αναδασμός, εντοπισμός, καταγραφή και ανάλυση θεματικής πληροφορίας των αγρών)
 • Χαρτογραφική υποδομή και θεματικούς χάρτες
 • Πολεοδομικές και Ρυμοτομικές μελέτες 
 • Συγκοινωνιακές μελέτες
 • Υδραυλικές μελέτες
 • Χωροταξικές και ρυθμιστικές μελέτες
 • Μελέτη, Ανάπτυξη και Διαχείριση Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών
 • Έρευνες και Εφαρμογές Τηλεπισκόπησης
 • Ανάπτυξη Εφαρμογών και Υπηρεσιών Γεωπληροφορικής (Desktop, mobile, Web apps & Services)
 • Σύνταξη μελετών Κτηματολογίου και υποστήριξη κτηματολογικών γραφείων
 • Επεξεργασία δορυφορικών, εναέριων και επίγειων ψηφιακών εικόνων και φωτογραφιών για την εξαγωγή απεικονίσεων και τρισδιάστατων μοντέλων
 • Επεξεργασία δορυφορικών και άλλων εικόνων και φωτογραφιών, για την εξαγωγή θεματικής πληροφορίας
 • Παροχή συμβουλών / συμβουλευτικής υποστήριξης στον ευρύτερο τομέα της Γεωπληροφορικής
 • Παροχή εκπαίδευσης σε ειδικούς επιστήμονες για διδασκαλία και κατάρτιση σε τεχνικές σχολές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ΙΕΚ στις συναφείς με την επιστήμη του Τοπογράφου και Πολιτικού Μηχανικού ειδικότητες.
 • Συμμετοχή σε εκπαιδευτικά και συμβουλευτικά καθήκοντα σε θέματα χαρτογραφικής υποδομής στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση τόσο στο δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

 

Αναδυόμενοι Τομείς

Οι απόφοιτοι/ες του Τμήματος Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής λόγω των τεχνολογικών καινοτομιών με μια εξειδίκευση:

 στα Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών και στις Αρχές Τηλεπισκόπησης μπορούν να εργαστούν σε τομείς όπως:

 • ο πολεοδομικός σχεδιασμός,
 • η διαχείριση ακίνητης περιουσίας, 
 • η ανάδειξη μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς
 • ο σχεδιασμός χρήσης του εδάφους και η ανάπτυξη έργων
 • η διαχείριση περιβαλλοντικών καταστροφών.

 Mάλιστα, σε όλους τους παραπάνω τομείς, οι Τοπογράφοι συνεργάζονται στενά με αρχιτέκτονες και άλλους μηχανικούς προκειμένου να διασφαλίσουν ότι τα έργα συμμορφώνονται σε τους κανονισμούς και είναι περιβαλλοντικά βιώσιμα.

 στην Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων, μπορούν να απασχοληθούν στην υδρογραφική έρευνα και συγκεκριμένα,

 • στη χαρτογράφηση και εκτίμηση των υδατικών πόρων,
 • στην υπεράκτια εξερεύνηση πετρελαίου και φυσικού αερίου αλλά και
 • στην παράκτια μηχανική έργων προστασίας και διαχείρισης υδατικών πόρων.

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο