Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
2ο

ΓΕΛ: 14.775

ΕΠΑΛ: 15.290

Βάση 2022
14.140
Εισακτέοι
80
Συντ. Ε.Β.Ε.
1,20

ΓΕΛ

2ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 25%

 Φυσική 25%

 Χημεία 20%

 Μαθηματικά 30%

 

EΠΑΛ

Τομέας Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού

Μαθηματικά (Άλγεβρα) 30%

Νέα Ελληνικά 30%

Μάθημα Ειδικότητας 1  20%

Μάθημα Ειδικότητας 2  20%

Κωδικός Σχολής
0225
Τομείς ΕΠΑΛ
 • Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
Πόλη
Αθήνα
Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Σκοπός της Σχολής Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών - Μηχανικών Γεωπληροφορικής (ΣΑΤΜ-ΜΓ) του ΕΜΠ είναι η παροχή στον/στην Διπλωματούχο της Σχολής των απαιτούμενων επιστημονικών και τεχνολογικών γνώσεων που θα τον/την καταστήσουν ικανό/ή να κινηθεί αποδοτικά σε όλες τις περιοχές δραστηριότητας του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού – Μηχανικού Γεωπληροφορικής.

 

 

1. Τομέας Τοπογραφίας
H ανάπτυξη μεθόδων, τεχνικών και εφαρμογών για τη συλλογή, συστηματική παρακολούθηση, επεξεργασία, ανάλυση, ερμηνεία, χαρτογράφηση, αποθήκευση και διαχείριση των μετρητικών και ποιοτικών στοιχείων που συγκροτούν το χώρο και γενικότερα το φυσικό και κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον με τα οποία ο Διπλωματούχος Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός αλληλεπιδρά με τις μελέτες, τα σχέδια ανάπτυξης και τα τεχνικά έργα.

Εργαστήρια

 • Γεωδαισίας
 • Τηλεπισκόπησης
 • Φωτογραμμετρίας
 • Χαρτογραφίας
 • Κέντρο Παρακολουθήσεως Δορυφόρων
 • Περιοχή Κτηματολογίου

2. Τομέας Γεωγραφίας και Περιφερειακού Σχεδιασμού
Ο Τομέας Γεωγραφίας και Περιφερειακού Σχεδιασμού θεραπεύει ένα φάσμα αντικειμένων, τα οποία εντάσσονται στις παρακάτω περιοχές κύριας εμβάθυνσης: 1. Χωροταξία & Περιφερειακή Ανάπτυξη, 2. Πολεοδομικός Σχεδιασμός, 3. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός & Επιπτώσεις και 4. Ανάλυση Χώρου & Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών.

Εργαστήρια

 • Γεωγραφίας
 • Φυσικής Γεωγραφίας και Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

3. Τομέας Έργων Υποδομής και Αγροτικής Ανάπτυξης
Το αντικείμενο του Τομέα είναι η μελέτη και ο σχεδιασμός έργων της υπαίθρου που συμβάλουν στην ανάπτυξη της χώρας λαμβάνοντας υπόψη τις περιβαλλοντικές συνιστώσες τους με στόχο τη βιωσιμότητα.

Εργαστήρια

 • Δομικής Μηχανικής και Στοιχείων Τεχνικών Εργων
 • Εγγειοβελτιωτικών 'Εργων & Διαχείρισης Υδατικών Πόρων
 • Συγκοινωνιακής Τεχνικής

 

 

 

Η φοίτηση στο Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών - Μηχανικών Γεωπληροφορικής έχει διάρκεια πέντε (5) έτη,

 • διαρθρώνεται σε δέκα (10) εξάμηνα σπουδών και
 • αντιστοιχεί σε 300 πιστωτικές μονάδες ( ECTS).

  H επιτυχής ολοκλήρωση των σπουδών οδηγεί στη λήψη ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master).

 

 

Για την λήψη Διπλώματος Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού – Μηχανικού Γεωπληροφορικής απαιτούνται εξήντα ένα (61) μαθήματα και η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.

 

Τα προσφερόμενα μαθήματα της Σχολής είναι εκατόν τριάντα ένα (131) και διακρίνονται σε:

 • Υποχρεωτικά μαθήματα:  τα οποία έχουν ως γνώμονα τη θεμελίωση γνώσεων και δεξιοτήτων, τόσο στις βασικές επιστήμες Μηχανικού, όσο και σε όλο το εύρος του ειδικότερου πεδίου δραστηριότητας του Αγρονόμου & Τοπογράφου Μηχανικού – Μηχανικού Γεωπληροφορικής.

 Επιπλέον, διδάσκονται μαθήματα που έχουν ως στόχο την κάλυψη γνώσεων σε θέματα ανθρωπιστικού περιεχομένου, ενώ κατά τα πρώτα εξάμηνα πραγματοποιείται υποχρεωτική διδασκαλία ξένων γλωσσών.

 Επίσης, κατά τη διάρκεια του θέρους μετά το 4ο, 6ο και 8ο εξάμηνο, διεξάγονται θερινά μαθήματα, εκ των οποίων του 4ου εξαμήνου είναι υποχρεωτικό μάθημα ενώ του 6ου και 8ου εξαμήνου είναι μαθήματα επιλογής.

 • Κατ΄ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα : Από το 6ο έως και το 9ο εξάμηνο σπουδών οι φοιτητές διδάσκονται μια σειρά μαθημάτων κορμού της Κύριας και Δευτερεύουσας εμβάθυνσης που επιλέγουν από τις πέντε (5) προσφερόμενες που τους δίνουν τα εφόδια για παραπέρα σπουδές ή επιστημονική δραστηριότητα.

Επίσης, υποχρεούνται να επιλέξουν ένα  (1) Μάθημα-Θέμα, από την κύρια Εμβάθυνση που έχουν επιλέξει.  

 

 Στο 6ο εξάμηνο, οι φοιτητές επιλέγουν μία κύρια και μία δευτερεύουσα εμβάθυνση από τις πέντε (5) προσφερόμενες:
1. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ Ροή Ι: Δίνεται έμφαση σε ειδικευμένα θέματα Γεωδαισίας μέσω εξειδικευμένων μαθημάτων τόσο θεωρητικών όσο και τεχνολογίας, με στόχο να δοθεί η ευκαιρία στους επιλέγοντες αυτήν την Ροή να διαμορφώσουν επιστημονική φυσιογνωμία Γεωδαίτη.
2. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ Ροή ΙΙ: Δίνεται έμφαση σε θέματα γενικής τοπογραφίας μέσω εξειδικευμένων μαθημάτων Τηλεπισκόπησης, Φωτογραμμετρίας και Χαρτογραφίας τόσο θεωρητικών όσο και ψηφιακής τεχνολογίας, ώστε οι επιλέγοντες να διαμορφώσουν μια σύγχρονη επιστημονική φυσιογνωμία στα εξειδικευμένα αυτά αντικείμενα της Τοπογραφίας.
3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ–ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Αντικείμενα αποτελούν θέματα ανάπτυξης, σχεδιασμού και διαχείρισης του αστικού και περιαστικού χώρου και ευρύτερα του περιβάλλοντος.
4. ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ: Αντικείμενο είναι η ανάπτυξη γνωσιακού υποβάθρου σχετικά με τον σχεδιασμό και τη διαχείριση συγκοινωνιακών υποδομών.
5. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ: Αντικείμενο είναι η ανάπτυξη γνωσιακού υποβάθρου σχετικά με τον σχεδιασμό και τη διαχείριση υδραυλικών έργων και συστημάτων υδατικών πόρων.

 

Σε κάθε Κύρια εμβάθυνση αντιστοιχούν επτά (7) μαθήματα, που είναι

 • τρία (3) υποχρεωτικά και
 • τέσσερα (4) μαθήματα επιλογής, εκ των οποίων 1 Μάθημα-Θέμα.

Σε κάθε Δευτερεύουσα εμβάθυνση αντιστοιχούν τέσσερα (4) μαθήματα, που είναι

 • δύο (2) υποχρεωτικά και
 • δύο (2) μαθήματα επιλογής.

Δεν επιτρέπεται η επιλογή Κύριας και Δευτερεύουσας από την ίδια εμβάθυνση.

 

 

 

Η Διπλωματική Εργασία εκπονείται από τους τελειόφοιτους φοιτητές σε Τομέα και σε γνωστικά αντικείμενα τα οποία προέρχονται από περιοχές της κύριας ή της δευτερεύουσας εμβάθυνσης που επιλέγουν να παρακολουθήσουν σύμφωνα με το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

 Η διάρκεια εκπόνησης της Διπλωματικής Εργασίας είναι δύο (2) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Ο/η φοιτητής/τρια έχει δυνατότητα ολοκλήρωσης της σε ένα εξάμηνο μόνο εφ' όσον οφείλει μέχρι τρία (3) μαθήματα κατά την ανάθεση της Διπλωματικής Εργασίας.

 

 

Στο 8ο εξάμηνο οι φοιτητές/τριες έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν Πρακτική Άσκηση.

 Προαπαιτούμενο για τη συμμετοχή στην ΠΑ είναι ο οφειλόμενος αριθμός μαθημάτων για τη λήψη του Διπλώματος να μην ξεπερνά τα δώδεκα (12), κατά την εγγραφή του φοιτητή.

 Η Πρακτική Άσκηση διεξάγεται κάθε χρόνο, στο χρονικό διάστημα μεταξύ των μηνών Απρίλιο έως και Οκτώβριο. Η Πρακτική Άσκηση μπορεί να εκτελεστεί μία φορά στη διάρκεια σπουδών των φοιτητών, κατόπιν της εγγραφής των στο σχετικό μάθημα.


 H Πρακτική Άσκηση έχει χρονική διάρκεια δύο (2) ημερολογιακών μηνών και πραγματοποιείται εφ όσον υπάρχουν θέσεις, σε δημόσιους (κατά προτεραιότητα) ή ιδιωτικούς φορείς ή σε αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα της χώρας, με δραστηριότητα εμπίπτουσα στο αντικείμενο της Σχολής

 

 

1ο Εξάμηνο

 • Γραμμική Άλγεβρα & Αναλυτική Γεωμετρία 
 • Μαθηματική Ανάλυση 
 • Εισαγωγή στην Πληροφορική 
 • Γενική Γεωλογία 
 • Παραστατική & Προοπτική Γεωμετρία 
 • Τεχνικές και Τοπογραφικές Σχεδιάσεις
 • Φυσική Γεωγραφία & Περιβάλλον 

Ξένες Γλώσσες

[ επιλογή ενός (1) μαθήματος ]

 • Αγγλική Γλώσσα
 • Γαλλική Γλώσσα
 • Γερμανική Γλώσσα 
 • Ιταλική Γλώσσα

2ο Εξάμηνο

 • Διαφορικές Εξισώσεις
 • Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστική
 • Γεωδαισία Ι (Εισαγωγή στη Γεωδαισία)
 • Φυσική Ι (Μηχανική)
 • Χαρτογραφία Ι (Γενική Χαρτογραφία) 
 • Προγραμματιστικές Τεχνικές 
 • Προβολική Γεωμετρία 

Ξένες Γλώσσες

[ επιλογή ενός (1) μαθήματος ]

 • Αγγλική Γλώσσα 
 • Γαλλική Γλώσσα 
 • Γερμανική Γλώσσα
 • Ιταλική Γλώσσα 

3ο Εξάμηνο

 • Αριθμητική Ανάλυση 
 • Διαφορική Γεωμετρία 
 • Φυσική II (Ηλεκτρομαγνητισμός & Οπτική) 
 • Βάσεις Δεδομένων 
 • Γεωδαισία ΙΙ (Γεωδαιτικές Μέθοδοι & Όργανα)
 • Τεχνική Μηχανική 

Ξένες Γλώσσες

[ επιλογή ενός (1) μαθήματος ]

 • Αγγλική Γλώσσα
 • Γαλλική Γλώσσα
 • Γερμανική Γλώσσα
 • Ιταλική Γλώσσα 

4ο Εξάμηνο

 • Αρχές Γεωπληροφορικής και Σ.Γ.Π. 
 • Γεωδαισία ΙΙΙ (Αποτυπώσεις – Χαράξεις) 
 • Φωτοερμηνεία - Τηλεπισκόπηση
 • Χαρτογραφία ΙΙ (Αναλυτική Χαρτογραφία) 
 • Οδοποιία Ι (Γεωμετρικός Σχεδιασμός Οδών)
 • Γεωτεχνική Μηχανική

Ξένες Γλώσσες

 • Αγγλική Γλώσσα
 • Γλλική Γλώσσα
 • Γερμανική Γλώσσα
 • Ιταλική Γλώσσα

Υποχρεωτικό Καλοκαιρινό μάθημα 

 • Μεγάλες Γεωδαιτικές Ασκήσεις Ι 

5ο Εξάμηνο

 • Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση 
 • Γεωδαισία IV (Ανώτερη Γεωδαισία) 
 • Θεωρία Σφαλμάτων & Συνορθώσεις Ι 
 • Φωτογραμμετρία Ι (Εισαγωγή στη Φωτογραμμετρία) 
 • Γεωγραφία και Ανάλυση του Χώρου 
 • Μηχανική Ρευστών 
 • Σχεδιασμός Συγκοινωνιακών Έργων Οικονομικά Στοιχεία 

Υποχρεωτική η επιλογή ενός (1) μαθήματος

 • Ιστορία Πολιτισμού
 • Κοινωνιολογία του Χώρου
 • Φιλοσοφία της Τεχνολογίας 

6ο Εξάμηνο

 • Γεωδαισία V (Δορυφορική Γεωδαισία) 
 • Φωτογραμμετρία ΙΙ (Αναλυτική Φωτογραμμετρία) 
 • Εφαρμοσμένη Υδραυλική 
 • Τεχνική Υδρολογία 

7ο Εξάμηνο

 • Κτηματολόγιο 
 • Ψηφιακή Τηλεπισκόπηση 
 • Πολεοδομία
 • Υδραυλικά Έργα 

8ο Εξάμηνο

 • Χωροταξία 
 • Σχεδιασμός Κατασκευών από Ωπλισμένο Σκυρόδεμα 

9ο Εξάμηνο

 • Διοίκηση και Οργάνωση Επιχειρήσεων
 • Στοιχεία Δικαίου και Τεχνικής Νομοθεσίας

10ο Εξάμηνο

 • Πτυχιακή/Διπλωματική Εργασία

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων ΕΔΩ.

 

 

 

Οδηγός Σπουδών
 •  O/η Aγρονόμος και Tοπογράφος Mηχανικός (A.T.M.) είναι ο/η μηχανικός που ασχολείται με τη Γεωδαισία, την Tοπογραφία, την Xαρτογραφία, τη Φωτογραμμετρία, το Kτηματολόγιο, τα Συγκοινωνιακά, τα Yδραυλικά, τα Λιμενικά, τα Oικοδομικά έργα (μικρά έργα όσον αφορά στη μελέτη, μικρά και μεγάλα έργα όσον αφορά στην κατασκευή), τις Πολεοδομικές μελέτες και τις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων (MΠE).

Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος

 • Στην Ελλάδα τα επαγγελματικά δικαιώματα του/της Αγρονόμου - Τοπογράφου Μηχανικού προσδιορίστηκαν αρχικά με τον Νόμο 4663/1930 και σήμερα καθορίζονται με το ΠΔ 99/25-10-2018 (ΦΕΚ 187Α'/05-11-2018, άρθρο 7). 

 Μετά την αποφοίτηση τους από το Πανεπιστήμιο οι νέοι/νέες A.T.M. δίνουν εξετάσεις στο Tεχνικό Eπιμελητήριο της Eλλάδας (T.E.E.) για την απόκτηση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, όπως ακριβώς το ίδιο κάνουν και οι άλλες ειδικότητες των Mηχανικών.    

 

 

 • Εκπόνηση Αρχιτεκτονικών Μελετών Κτηριακών Έργων για απλές αρχιτεκτονικές εργασίες και νέα κτηριακά έργα ύψους μέχρι δύο ορόφων σύμφωνα με τις διατάξεις του β.δ. 769/1972 ΦΕΚ 223/Α’/1972.
 • Εκπόνηση μελετών Παθητικής Πυροπροστασίας Κτηριακών Έργων.
 • Αποτύπωση υφιστάμενων κτηρίων.
 • Eκπόνηση μελετών Περιβάλλοντος Χώρου, εκτός των μεμονωμένων κηρυγμένων Μνημείων και διατηρητέων Κτηρίων.
 • Εκπόνηση Χωροταξικών και Ρυθμιστικών μελετών, Ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων και Περιφερειακών Ειδικών Πλαισίων.
 • Εκπόνηση μελετών εδαφικής συνοχής.
 • Εκπόνηση μελετών της δομής και της χωρικής οργάνωσης δικτύων υποδομής, υπηρεσιών και δικτύων κοινής ωφέλειας.
 • Εκπόνηση μελετών Αστικού Σχεδιασμού, Αστικής αναζωογόνησης, Αστικής ανάπλασης και Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης.
 • Εκπόνηση μελετών Αρχιτεκτονικής Τοπίου, εκτός των μελετών φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου.
 • Εκπόνηση μελετών βιοκλιματικής ή περιβαλλοντικής αναβάθμισης, επανάχρησης και επανασχεδιασμού υφιστάμενων υπαίθριων χώρων και τμημάτων πόλης.
 • Εκπόνηση Πολεοδομικών και Ρυμοτομικών μελετών, Τοπικών και Ειδικών Χωρικών Σχεδίων και άλλων αντίστοιχων πολεοδομικών και ρυμοτομικών μελετών.
 • Εκπόνηση Πολεοδομικών Σχεδίων Εφαρμογής. Περιλαμβάνουν πολεοδομικό σχέδιο και πράξη εφαρμογής.
 • Εκπόνηση μελετών χωροθέτησης κτηρίων, εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων επιχειρήσεων, ειδικών χρήσεων και οργανωμένων υποδοχέων και κατάρτιση γενικής διάταξης (Master Plan).
 • Εκπόνηση μελετών χωρικής ανάπτυξης (τοπικής και περιφερειακής) και επιχειρησιακών προγραμμάτων.
 • Εκπόνηση κοινωνικών, οικονομικών και γεωγραφικών μελετών.
 • Εκπόνηση μελετών Τοπογραφίας (Γεωδαιτικές, Φωτογραμμετρικές, Χαρτογραφικές, Τοπογραφικές, Βυθομετρικές, Κτηματογραφικές, Κτηματολογικές και Αναλογισμού).
 • Εκπόνηση μελετών γεωχωρικής υποδομής συστημάτων, οργάνωσης και διαχείρισης συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών και σύνταξη πρωτογενούς γεωμετρικής τεκμηρίωσης και υποβάθρων.
 • Εκπόνηση μελετών και έργων οργάνωσης και διαχείρισης γεωγραφικών πληροφοριών και εφαρμογή μεθόδων τηλεπισκόπησης και συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών.
 • Εκπόνηση Στατικών μελετών σε απλές οικοδομικές εργασίες και νέα κτηριακά έργα ύψους μέχρι δύο ορόφων.
 • Εκπόνηση μελετών Συγκοινωνιακών Έργων και Κυκλοφοριακών Μελετών.
 • Σχεδιασμός ευφυών μεταφορικών συστημάτων.
 • Εκπόνηση μελετών Υδραυλικών Έργων (εγγειοβελτιωτικών έργων, φραγμάτων, υδρεύσεων, αποχετεύσεων) και Διαχείρισης Υδατικών Πόρων.
 • Υλοποίηση μελετών Λιμενικών έργων.
 • Διαχείριση και εκτίμηση (αξιών γης και λοιπών ακινήτων, τρωτότητας, διακινδύνευσης).
 • Ανάπτυξη, σχεδιασμός υλικών και έλεγχος ποιότητας.
 • Eκπόνηση μελετών ενεργειακής απόδοσης, αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας κτηριακού κελύφους για κτηριακά έργα ύψους μέχρι δύο ορόφων.
 • Ενεργειακοί έλεγχοι/επιθεωρήσεις.
 • Εκπόνηση Περιβαλλοντικών μελετών και μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Στρατηγικής Περιβαλλοντικής εκτίμησης.
 • Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων και δικτύων Ενεργητικής Πυρασφάλειας και Πυροπροστασίας, εκτός αν περιέχουν λέβητα ή κινητήριο ισχύ.

 


 

 Ωστόσο, η είσοδος των νέων τεχνολογιών της πληροφορικής και τα νέα επιστημονικά και επαγγελματικά δεδομένα, που προκύπτουν από την ενιαία αγορά εργασίας δίνουν νέες διαστάσεις και διαμορφώνουν νέες απαιτήσεις τόσο στον επιστημονικό τομέα όσο και στον επαγγελματικό τομέα του Αγρονόμου - Τοπογράφου Μηχανικού στα επόμενα χρόνια, καθιστώντας απαραίτητη τη μεταπτυχιακή εξειδίκευση.

Eνδεικτικές Μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις

 

Ειδικότερα,

 

Ως Ιδιώτης Μελετητής/τρια

 • μελετών για λογαριασμό του Δημοσίου, Nομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Oργανισμών Tοπικής Aυτοδιοικήσεως, Nομαρχιακών Aυτοδιοικήσεων, Δημοσίων Eπιχειρήσεων (O.Σ.E., Δ.E.H., O.T.E. κ.λπ.)

Ως Κατασκευαστής /(εργολάβος)

 • έργων που προγραμματίζονται και εκτελούνται από τις δημόσιες υπηρεσίες, τα N.Π.Δ.Δ., O.T.A., N.A., δημόσιους οργανισμούς, δημόσιες επιχειρήσεις κ.λπ. (άρθρο 14, §1, ν. 2190/ 1994).

 

Ως Ιδιωτικός/ή Υπάλληλος

 • σε μελετητή/τρια ή σε γραφείο μελετών 
 • σε κατασκευαστή δημοσίων έργων (εργολάβο).

 

Ως Δημόσιος Υπάλληλος

 •  στο δημόσιο, στα N.Π.Δ.Δ., στους O.T.A., στη N.A. κ.λπ.

 Οι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ Μηχανικών και συγκεκριμένα στην ειδικότητα ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών.

 

Ως Εκπαιδευτικός

 • ​​​​​​στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

  Oι απόφοιτοι/ες του Τμήματος εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ 81 Πολιτικών Μηχανικών - Αρχιτεκτόνων.

 

Ως Ερευνητής/τρια

 

Ως Ελεύθερος/η Επαγγελματίας

 •  μελετητής ή/και κατασκευαστής ιδιωτικών έργων κ.λπ.

 

Αναδυόμενοι Τομείς

Οι απόφοιτοι/ες του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών λόγω των τεχνολογικών καινοτομιών με μια εξειδίκευση:

 • στα Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών και στις Αρχές Τηλεπισκόπησης μπορούν να εργαστούν σε τομείς όπως
  • ο πολεοδομικός σχεδιασμός,
  • η διαχείριση ακίνητης περιουσίας, 
  • η ανάδειξη μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς
  • ο σχεδιασμός χρήσης του εδάφους και η ανάπτυξη έργων
  • η διαχείριση περιβαλλοντικών καταστροφών.

 Mάλιστα, σε όλους τους παραπάνω τομείς, οι Αγρονόμοι - Τοπογράφοι συνεργάζονται στενά με αρχιτέκτονες και άλλους μηχανικούς προκειμένου να διασφαλίσουν ότι τα έργα συμμορφώνονται σε τους κανονισμούς και είναι περιβαλλοντικά βιώσιμα.

 • στην Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων, μπορούν να απασχοληθούν στην υδρογραφική έρευνα και συγκεκριμένα
  • στη χαρτογράφηση και εκτίμηση των υδατικών πόρων,
  • στην υπεράκτια εξερεύνηση πετρελαίου και φυσικού αερίου αλλά και
  • στην παράκτια μηχανική έργων προστασίας και διαχείρισης υδατικών πόρων.

 

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο