Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
2ο, 4ο
Βάση 2023
12.470
Βάση 2022
11.980
Εισακτέοι
160
Συντ. Ε.Β.Ε.
1,00

ΓΕΛ

2ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία  20%

 Φυσική  30%

 Χημεία   20%

 Μαθηματικά   30%

 

4ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία  20%

 Μαθηματικά   30%

 Πληροφορική  30%

 Οικονομία  20%

 

ΕΠΑΛ

Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού

 Μαθηματικά ( Άλγεβρα)   20%

 Νέα Ελληνικά   20%

 Μάθημα Ειδικότητα 1   30%

 Μάθημα Ειδικότητας 2    30%

 

Τομέας Πληροφορικής 

 Μαθηματικά ( Άλγεβρα)    20%

 Νέα Ελληνικά   20%

 Μάθημα Ειδικότητα 1   30%

 Μάθημα Ειδικότητας 2   30%

Κωδικός Σχολής
1622
Πόλη
Σέρρες
Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Σκοπός του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών του ΔΙΠΑΕ είναι η παροχή παιδείας υψηλού επιπέδου, η οποία κατατείνει στη δημιουργία μηχανικών με υψηλού επιπέδου γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες στην επιστήμη και στην τεχνολογία των υπολογιστών, των επικοινωνιών και της πληροφορικής.


 Το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος εξασφαλίζει γενικά στον απόφοιτό του δεξιότητες ώστε να είναι σε θέση να ασχοληθεί ενδεικτικά με τη μελέτη, τη σχεδίαση, την ανάλυση, την κατασκευή, την επίβλεψη κατασκευής και λειτουργίας, την αξιολόγηση, τη συντήρηση, τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης και την πιστοποίηση τήρησης προτύπων στις εγκαταστάσεις τους και στις πάσης φύσεως εφαρμογές τους στους επιστημονικούς τομείς:
 α) των ηλεκτρονικών υπολογιστών,
 β) των τηλεπικοινωνιών, τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και δικτύων υπολογιστών,
 γ) της πληροφορικής και των πληροφοριακών συστημάτων και
 δ) των συστημάτων αυτοματισμού, επεξεργασίας σημάτων, επεξεργασίας εικόνας και ήχου, επεξεργασίας ομιλίας, γραφικών 

 

 

 • Πληροφορικής» (Informatics Laboratory)  
 • Τηλεπικοινωνιών και Νέων Τεχνολογιών (Telecommunications and New Technologies Laboratory)  
 • Ρομποτικής και Ευφυών Συστημάτων (Robotics & Intelligent Systems Laboratory)  
 • Aσφάλειας και Τεχνολογίας Δικτύων» (Security and Networking Laboratory)

 

ΕΠΑΛ

Στο τμήμα μπορούν να ενταχθούν απόφοιτοι ΕΠΑΛ του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού και του Τομέα Πληροφορικής

 

 Οι σπουδές στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών του ΔΙ.ΠΑ.Ε είναι πενταετής,

 • διαρθρώνονται σε δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα και
 • αντιστοιχούν σε 300 πιστωτικές μονάδες ( ECTS).

 

 

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος υποστηρίζει εβδομήντα δύο (72) μαθήματα εκ των οποίων

 • τα σαράντα (40) είναι υποχρεωτικά μαθήματα κορμού,
 • είκοσι επτά (27) είναι επιλογής υποχρεωτικά μαθήματα και
 • πέντε (5) είναι προαιρετικά μαθήματα Γενικής Παιδείας.

Επίσης, στο τελευταίο (10ο εξάμηνο) οι φοιτητές/τριες εκπονούν υποχρεωτικά Διπλωματική Εργασία, ενώ μπορούν προαιρετικά να επιλέξουν να πραγματοποιήσουν και Πρακτική Άσκηση στην Βιομηχανία.

 

 Για τη λήψη του πτυχίου του ο/η φοιτητής/τρια πρέπει να παρακολουθήσει με επιιτυχία  πενήντα τέσσερα (54) μαθήματα και να εκπονήσει Διπλωματική Εργασία.

 Το Τμήμα δύναται να εκδώσει για τους/τις φοιτητές/τριες του, μετά από αίτησή τους κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, «Βεβαίωση Πληροφορικής» για χρήση σε σχετικούς διαγωνισμούς. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο/η φοιτητής/τρια να έχει εξεταστεί επιτυχώς στα κάτωθι μαθήματα:
1. Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών
2. Λειτουργικά Συστήματα Ι
3. Τεχνολογίες Διαδικτύου
4. Βάσεις Δεδομένων
5. Προγραμματισμός Ι 

 

 

 Η Διπλωματική Εργασία, εκπονείται υποχρεωτικά από όλους τους/τις φοιτητές/τριες και χαρακτηρίζεται με τριάντα (30) διδακτικές μονάδες (Δ.Μ.).

 Η διπλωματική εργασία ανατίθεται υπό τις παρακάτω δύο προϋποθέσεις:

(α) ο/η φοιτητής/τρια να έχει συμπληρώσει τουλάχιστον οκτώ (8) εξάμηνα σπουδών και

(β) ο/η φοιτητής/τρια να έχει έχει περάσει τα 4/5 των απαιτούμενων μαθημάτων για τη λήψη πτυχίου (χωρίς να υπολογίζονται οι διδακτικές μονάδες της διπλωματικής εργασίας).

 

 

Οι φοιτητές/τριες του Τμήματος έχουν τη δυνατότητα πραγματοποίησης τρίμηνης Πρακτικής Άσκησης, η οποία ωστόσο είναι προαιρετική και μπορεί να εκπονηθεί κατά ή μετά το 8ο εξάμηνο σπουδών.

 Στο πλαίσιο της Πρακτικής Άσκησης παρέχεται η δυνατότητα στους/στις φοιτητές/τριες να εργαστούν σε πραγματικό επαγγελματικό περιβάλλον, συμμετέχοντας σε ομάδες εργασίας υπό την καθοδήγηση στελεχών των φορέων υποδοχής τους, με σκοπό την από κοινού με άλλους επαγγελματίες του κλάδου εκπόνηση συγκεκριμένου έργου και την ανάπτυξη των ατομικών δεξιοτήτων τους μέσω διαδικασιών συνεργατικότητας.

 Για να έχουν δικαίωμα πρακτικής άσκησης οι φοιτητές/ φοιτήτριες του Τμήματος θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει 180 διδακτικές μονάδες και να έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον το 7ο εξάμηνο.

 

 

1o Εξάμηνο

 • Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών
 • Βασικές Αρχές της Επιστήμης
 • Προγραμματισμός Ι
 • Λογική Σχεδίαση
 • Μαθηματικά Ι
 • Γραμμική Άλγεβρα
 • Ξένη Γλώσσα (προαιρετικό)

 

2o Εξάμηνο

 • Φυσική (ΗλεκτρομαγνητισμόςΟπτική-Κυματική)
 • Προγραμματισμός ΙΙ
 • Ηλεκτρικά Κυκλώματα
 • Λειτουργικά Συστήματα Ι
 • Μαθηματικά ΙΙ
 • Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστική

 

3o Εξάμηνο

 • Λειτουργικά Συστήματα ΙI
 • Δίκτυα Υπολογιστών
 • Ψηφιακά Κυκλώματα
 • Δομές Δεδομένων
 • Σήματα και Συστήματα
 • Αριθμητική Ανάλυση και Επιστημονικός Προγραμματισμός
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων (προαιρετικό)

 

4o Εξάμηνο

 • Τεχνολογίες Διαδικτύου
 • Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα Ι
 • Αρχιτεκτονική Υπολογιστών
 • Αντικειμενοστραφής Προγραματισμός
 • Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων
 • Αναλογικά Ηλεκτρονικά

 

5o Εξάμηνο

 • Βάσεις Δεδομένων
 • Θεωρία της Πληροφορίας
 • Οπτικές Επικοινωνίες
 • Περιβάλλοντα Ανάπτυξης Λογισμικού
 • Μηχανική Μάθηση
 • Ευφυή Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας
 • Στοιχεία Δικαίου και Κυβερνοηθική (Προαιρετικό)

 

6o Εξάμηνο

 • Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα ΙΙ
 • Προηγμένα Ψηφιακά Συστήματα
 • Μεθοδολογία Προγραμματισμού
 • Αυτόματος & Ευφυής Έλεγχος Συστημάτων
 • Ειδικά Θέματα Βάσεων Δεδομένων
 • Μάθημα Επιλογής
 • Διδακτική και Τεχνικές Παρουσίασης (Προαιρετικό)

 

7ο Εξάμηνο

 • Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών
 • Προγραμματισμός Μικροελεγκτών
 • Τεχνολογία Λογισμικού
 • Ασφάλεια & Διαχείριση Δικτύων
 • Προγραμματιστικές Εφαρμογές στο Διαδίκτυο
 • Μάθημα Επιλογής
 • Παιδαγωγικά (Προαιρετικό)

 

8o Εξάμηνο

 • Μάθημα Επιλογής
 • Μάθημα Επιλογής
 • Μάθημα Επιλογής
 • Μάθημα Επιλογής
 • Μάθημα Επιλογής
 • Μάθημα Επιλογής
 • Πρακτική Άσκηση (Προαιρετική)

 

9ο Εξάμηνο

 • Μάθημα Επιλογής
 • Μάθημα Επιλογής
 • Μάθημα Επιλογής
 • Μάθημα Επιλογής
 • Μάθημα Επιλογής
 • Μάθημα Επιλογής

 

Μαθήματα Επιλογής 

6o Εξάμηνο  

[ επιλογή ενός (1) ]

 • Βιομηχανική Πληροφορική
 • Μικροκυματικές Επικοινωνίες 
 • Γραμμικός Προγραμματισμός & Βελτιστοποίηση

7ο Εξάμηνο  

[ επιλογή ενός (1) ]

 • Συστήματα Πολυμέσων 
 • Ασύρματες Επικοινωνίες 
 • Προσομοίωση και Αναγνώριση Συστημάτων

8ο Εξάμηνο  

[ επιλογή έξι (6) ]

 • Εισαγωγή στη Ρομποτική 
 • Ειδικά Θέματα Δικτύων Η/Υ 
 • Εξόρυξη Γνώσης
 • Γραφικά Υπολογιστών 
 • Τηλεπικοινωνιακή Πολιτική & Ρυθμιστικό Περιβάλλον 
 • Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας
 • Συστήματα Μετρήσεων 
 • Δορυφορικές Επικοινωνίες 
 • Μεταγλωτιστές
 • Ηλεκτρικές Μηχανές και Ηλεκτρονικά Ισχύος

 

9ο Εξάμηνο  

[ επιλογή έξι (6) ]

 • Μικροηλεκτρονική και Σχεδίαση VLSI 
 • Προηγμένες Δικτυακές Τεχνολογίες 
 • Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα
 • Τεχνολογίες Πράσινης Ενέργειας 
 • Υπολογιστικός Ηλεκτρομαγνητισμός 
 • Επαυξημένη Πραγματικότητα
 • Εξελικτική Υπολογιστική 
 • Τηλεπικοινωνιακές Διατάξεις 
 • Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων
 • Ευρυζωνικά Δίκτυα 
 • Διεπαφές Ανθρώπου - Μηχανής

 

10ο Εξάμηνο

 • Διπλωματική Εργασία

 

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων ΕΔΩ.

 

Οδηγός Σπουδών

Σύμφωνα με έρευνα που διεξήγαγε πρόσφατα η Deloitte για λογαριασμό του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδος, δείχνει πως η ελληνική αγορά έως το 2030 θα χρειαστεί 300.000 πτυχιούχους του κλάδου που θα συμβάλλουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας και εκτιμάται ένα κενό προσφοράς/ζήτησης ειδικών επιστημόνων με υψηλού επιπέδου τεχνολογική εκπαίδευση, το οποίο θα αγγίζει περίπου τους 7.000–7.500 κατ’ έτος για την περίοδο 2023–2030.

 Οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις τους, απασχολούνται στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα, είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες, στους τομείς ανάπτυξης και συντήρησης συστημάτων υλικού, ανάπτυξης και συντήρησης συστημάτων λογισμικού και σχεδιασμού και διαχείρισης συστημάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και υπηρεσιών.

 

 Ωστόσο, στη σύγχρονη ανταγωνιστική αγορά εργασίας αρκετές επαγγελματικές ειδικότητες απαιτούν εμπειρία ή πρόσθετα προσόντα όπως μια μεταπτυχιακή εξειδίκευση.

Ενδεικτικές Μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις

Ειδικότερα, 

 

 • στο σχεδιασμό και τη διαχείριση δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και υπηρεσιών, εγκατάσταση λογισμικού επικοινωνιών, διαχείριση επικοινωνιακών πόρων, εγκατάσταση κινητών υπολογιστικών συστημάτων, διαχείριση κινητών υπολογιστικών πόρων. 
 • στο σχεδιασμό, υλοποίηση, εγκατάσταση, συντήρηση και διαχείριση τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων και συστημάτων.
 • στον προγραμματισμό μικρής και μεγάλης κλίμακας, προγραμματισμό συστήματος, ανάπτυξη συστημάτων λογισμικού, δημιουργία διεπαφών χρήστη−λογισμικού, σχεδιασμό εργονομικών συστημάτων, παραγωγή λογισμικού ανάλυσης και σύνθεσης εικόνας, σχεδιασμό και εγκατάσταση νοημόνων και ευφυών συστημάτων. 
 • στη δημιουργία συστημάτων πραγματικού χρόνου και ελεγχόμενης διαθεσιμότητας και ασφάλειας.
 • στο σχεδιασμό, ανάπτυξη, εγκατάσταση και συντήρηση περιφερειακών Η/Υ, ενσωματωμένων συστημάτων, σύνθετων συστημάτων αισθητήρων. 
 • στο σχεδιασμό και προγραμματισμό ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, σχεδιασμό υπολογιστικών συστημάτων. 
 • στο σχεδιασμό, υλοποίηση, εγκατάσταση και συντήρηση βιομηχανικών συστημάτων υποστηριζόμενων από υπολογιστές και λογισμικού συστημάτων παραγωγής.

 

Επιπλέον, 

Οι απόφοιτοι του Τμήματος έχουν δικαίωμα:

Εργασίας

 • σε όλες τις βαθμίδες της δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης.

αλλά και

 • ως μέλη ερευνητικών ομάδων σε θέματα της ειδικότητάς τους.  

Απασχόλησης

 • στο δημόσιο και εξέλιξης στις βαθμίδες της ιεραρχίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 Το πτυχίο του Τμήματος εξασφαλίζει την πρόσβαση σε θέσεις του Δημόσιου και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, καθώς συμπεριλαμβάνεται στον κλάδο ΠΕ Πληροφορικής του ΦΕΚ/Α232/17-12-2022 που αφορά στον καθορισμό προσόντων διορισμού σε φορείς του Δημοσίου


Συμμετοχής

 • στην εκπόνηση μελετών, παροχής συναφών υπηρεσιών και έργων, στις κατηγορίες που καλύπτονται από το γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητάς τους, τόσο δημοσίων όσο και ιδιωτικών, με βάση την κείμενη νομοθεσία.

Επαγγελματικά Δικαιώματα (ΠΔ 183-2008/ΦΕΚ 246_03-12-08)

 

 

 

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο