Αντικείμενο
Πόλη
Θεσσαλονίκη
Διάρκεια
8 εξάμηνα
Πρόσθετες Πληροφορίες

Το προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Γεωλογίας αποσκοπεί στην κατάρτιση επιστημόνων ικανών να μελετούν και να κατανοούν φαινόμενα και διεργασίες στη λιθόσφαιρα και το εσωτερικό της Γης, την υδρόσφαιρα και την ατμόσφαιρα, καθώς και τη σχέση τους με τον άνθρωπο και το περιβάλλον στο Γεωλογικό χρόνο.

Το προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Γεωλογίας αποσκοπεί στην κατάρτιση επιστημόνων ικανών να μελετούν και να κατανοούν φαινόμενα και διεργασίες στη λιθόσφαιρα και το εσωτερικό της Γης, την υδρόσφαιρα και την ατμόσφαιρα, καθώς και τη σχέση τους με τον άνθρωπο και το περιβάλλον στο Γεωλογικό χρόνο.

Το Τμήμα Γεωλογίας παρέχει σε όλους τους πτυχιούχους του τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες για την άσκηση του επαγγέλματος του Γεωλόγου, αλλά, επιπρόσθετα, παρέχει σε κάθε φοιτητή του τη δυνατότητα να επεκτείνει τις γνώσεις του σε μία από τις επτά (7) υποχρεωτικές κατευθύνσεις. Οι κατευθύνσεις αυτές δεν έχουν αυστηρά διακεκριμένα όρια μεταξύ τους, καθότι μοιράζονται κάποια κοινά μαθήματα, ενώ παράλληλα ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα να επεκτείνει τις γνώσεις του με επιπλέον επιλογή μαθημάτων και από άλλες κατευθύνσεις.

Οι υποχρεωτικές κατευθύνσεις είναι: 1) Τεκτονική - Στρωματογραφία, 2) Εφαρμοσμένη Γεωλογία, 2) Ορυκτολογία-Πετρολογία, 4) Koιτασματoλoγία, 5) Γεωφυσική, 6) Μετεωρολογία και Κλιματολογία και 7) Περιβαλλοντική Γεωγραφία.

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Γεωλογίας μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμα του Γεωλόγου στις διάφορες κατευθύνσεις και εξειδικεύσεις του, όπως αυτές αναφέρονται ενδεικτικά παραπάνω στελεχώνοντας παραγωγικούς και διαχειριστικούς φορείς οικονομίας, ανάπτυξης έργων υποδομής και βιώσιμης ανάπτυξης. Επίσης, μπορούν να διδάξουν στα αντικείμενα της Γεωλογίας, Γεωγραφίας και περιβαλλοντικών επιστημών στη Μέση και Ανώτερη Εκπαίδευση, αλλά και να παρέχουν εκπαιδευτικές υπηρεσίες στην δημόσια διοίκηση, στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης όλων των βαθμίδων, σε οργανισμούς περιφερειακής ανάπτυξης, στις υπηρεσίες της περιφερειακής αυτοδιοίκησης, καθώς και στους οργανισμούς ποιοτικού ελέγχου ορυκτών, υδάτινων και ενεργειακών πόρων και πρώτων υλών.

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος  Γεωλογίας του ΑΠΘ περιλαμβάνει 7) υποχρεωτικές κατευθύνσεις. Οι κατευθύνσεις αυτές δεν έχουν αυστηρά διακεκριμένα όρια μεταξύ τους, καθότι μοιράζονται κάποια κοινά μαθήματα, ενώ παράλληλα ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα να επεκτείνει τις γνώσεις του με επιπλέον επιλογή μαθημάτων και από άλλες κατευθύνσεις.

Οι υποχρεωτικές κατευθύνσεις είναι: 1) Τεκτονική - Στρωματογραφία, 2) Εφαρμοσμένη Γεωλογία, 2) Ορυκτολογία-Πετρολογία, 4) Koιτασματoλoγία, 5) Γεωφυσική, 6) Μετεωρολογία και Κλιματολογία και 7) Περιβαλλοντική Γεωγραφία.

Για τη λήψη του πτυχίου o φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει κατά τη διάρκεια των σπουδών του τουλάχιστον 240 ECTS, που κατανέμονται ως εξής: Από τα υποχρεωτικά μαθήματα 185-190 ECTS και από τα κατ' επιλογήν μαθήματα 52-55 ECTS.

Οι σπουδές περιλαμβάνουν υποχρεωτικές εργαστηριακές και φροντιστηριακές ασκήσεις, καθώς και ασκήσεις υπαίθρου. Η άσκηση των φοιτητών στην ύπαιθρο περιλαμβάνει υποχρεωτικές γεωλογικές χαρτογραφήσεις και σε κάθε εξάμηνο υποχρεωτικές ασκήσεις σε αντίστοιχα μαθήματα, καθώς και κατ' επιλογήν πολυήμερες ασκήσεις. Το σύνολο των Δ.Μ. από τις γεωλογικές χαρτογραφήσεις και τις ασκήσεις υπαίθρου είναι τουλάχιστον 12 ECTS.

Στο τέλος των σπουδών του ο φοιτητής απαιτείται να εκπονήσει Διπλωματική Εργασία με 16 ECTS. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα ένας αριθμός φοιτητών να επιλέξει Πρακτική Άσκηση σε επαγγελματικούς Δημόσιους και Ιδιωτικούς Φορείς με τη συνεπίβλεψη Καθηγητών του Τμήματος, από την οποία λαμβάνουν 2 ECTS.

Για κάθε κατεύθυνση υπάρχει ένας κατάλογος κατ' επιλογήν μαθημάτων με συνάφεια μεταξύ τους. Από τα μαθήματα αυτά o φοιτητής υποχρεούται να επιτύχει σε όσα του εξασφαλίζουν 35 ECTS τουλάχιστον, ενώ έχει τη δυνατότητα να δηλώσει και να εξετασθεί σε μαθήματα που του εξασφαλίζουν επιπλέον ECTS, είτε από την ίδια είτε από άλλη κατεύθυνση, κατά βούληση. Επιπρόσθετα, ο φοιτητής μπορεί να πάρει και 2 επιλογής μαθήματα από άλλα Τμήματα, συμπεριλαμβανομένων των Παιδαγωγικών. Τονίζεται ότι ορισμένα κατ' επιλογήν μαθήματα είναι κοινά σε δύο ή περισσότερες κατευθύνσεις. Με τον τρόπο αυτό δίνεται μεγαλύτερη ελευθερία επιλογής ή τροποποίησης της εξειδίκευσης με 17 ECTS, ώστε κάθε φοιτητής, εκτός από τις βασικές Γεωλογικές γνώσεις, να αποκτά και επιπλέον γνώσεις και δεξιότητες και σε άλλα επιστημονικά πεδία.

Οι Ασκήσεις Υπαίθρου περιλαμβάνουν οκτώ υπoχρεωτικά και πέντε επιλεγόμενα μαθήματα, από τα οποία o φoιτητής μπορεί να συμπληρώσει τουλάχιστον 16 ΔM.

H συμμετoχή στo δεκαήμερo του μαθήματος των Χαρτoγραφήσεων Yπαίθρoυ τoυ ΣΤ’ εξαμήνoυ (5 ΔM) είναι υπoχρεωτική για όλoυς τoυς φoιτητές.

Ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών:

1o εξάμηνο

 • Γενικά Μαθηματικά Ι
 • Φυσική (*)
 • Χημεία (*)
 • Κρυσταλλογραφία
 • Εισαγωγή στη Γεωλογία (*)
 • Ορυκτολογία (*)
 • Ασκήσεις Υπαίθρου (‡)

(*) Το μάθημα Φυσική (GGP 102Υ, Α' εξάμηνο) είναι προαπαιτούμενο του μαθήματος Εισαγωγή στη Γεωφυσική (GGP 319Y, Γ' εξάμηνο).

(*) Το μάθημα Χημεία (GGN 103Υ, Α' εξάμηνο) είναι προαπαιτούμενο του μαθήματος Γενική Γεωχημεία (GMO 535Y, Ε' εξάμηνο).

(*) Το μάθημα Εισαγωγή στη Γεωλογία (GGG 105Υ, Α' εξάμηνο) είναι προαπαιτούμενο των μαθημάτων Τεκτονική Γεωλογία (GGG 537Y, Ε' εξάμηνο), Στρωματογραφία και Ιστορική Γεωλογία (GGG 538Y, Ε' εξάμηνο) και Γεωλογικές Χαρτογραφήσεις (GGG 648Y, ΣΤ' εξάμηνο).

(*) Το μάθημα Ορυκτολογία (GMO 106Υ, Α' εξάμηνο) είναι προαπαιτούμενο του μαθήματος Γενική Κοιτασματολογία (GMO 534Y, Ε' εξάμηνο).

(‡) Το μάθημα πραγματοποιείται σε όλο το ακαδ. έτος,αλλά οι μονάδες ECTS χρεώνονται στο εαρινό εξάμηνο.

 

2ο εξάμηνο

 • Εισαγωγή στη χρήση Η/Υ
 • Στατιστική
 • Γεωγραφία
 • Πετρογενετικά Ορυκτά (*)
 • Γενικά Μαθηματικά ΙΙ
 • Ασκήσεις Υπαίθρου

Επιλογής

 • Φυσικοχημεία
 • Βιολογία
 • Πολυήμερη Άσκηση Υπαίθρου (Ξάνθη / 3 μέρες)

(*) Το μάθημα Πετρογενετικά Ορυκτά (GMO 212Υ, Β' εξάμηνο) είναι προαπαιτούμενο των μαθημάτων Πετρολογία Πυριγενών Πετρωμάτων (GMO 317Y, Γ' εξάμηνο), Πετρολογία Ιζηματογενών Πετρωμάτων (GMO 321Y, Γ' εξάμηνο) και Πετρολογία Μεταμορφωμένων Πετρωμάτων (GMO 425Y, Δ' εξάμηνο). Ισχύει και για τους εισαχθέντες από το 2008-2009 και μετά.

 

3ο εξάμηνο

 • Πετρολογία Πυριγενών Πετρωμάτων (**)
 • Γενική Μετεωρολογία
 • Παλαιοντολογία Ασπονδύλων
 • Πετρολογία Ιζηματογενών Πετρωμάτων (**)
 • Φυσική Γεωγραφία
 • Ασκήσεις Υπαίθρου (‡)

Επιλογής

 • Γενικά Μαθηματικά ΙΙΙ
 • Κρυσταλλοδομή
 • Αναλυτική Χημεία
 • Ιστορία και Φιλοσοφία της Επιστήμης

(**) Μαθήματα με προαπαιτούμενα (βλ. Α' Εξάμηνο).

(‡) Το μάθημα πραγματοποιείται σε όλο το ακαδ. έτος,αλλά οι μονάδες ECTS χρεώνονται στο εαρινό εξάμηνο.

 

4o εξάμηνο

 • Πετρολογία Μεταμορφωμένων Πετρωμάτων (**)
 • Παλαιοντολογία Σπονδυλωτών
 • Εισαγωγή στη Σεισμολογία
 • Εισαγωγή στη Γεωφυσική (**)
 • Ασκήσεις Υπαίθρου

Επιλογής

 • Μικροπαλαιοντολογία
 • Εργαστηριακές Μέθοδοι Έρευνας Ορυκτών και Πετρωμάτων
 • Γενική Κλιματολογία-Κλίμα Μεσογείου και Ελλάδας
 • Σεισμικές Μέθοδοι Γεωφυσικής Διασκόπησης
 • Ανάλυση Γεωλογικών Δεδομένων
 • Πολυήμερη Ασκηση Υπαίθρου (Στ. Ελλάδα - Πελοπόννησος / 6 μέρες)
 • Πολυήμερη Άσκηση Υπαίθρου (Ανατ. Μακεδονία - Θράκη / 4 μέρες)

(**) Μαθήματα με προαπαιτούμενα (βλ. Α' Εξάμηνο).

 

5ο εξάμηνο

 • Γενική Κοιτασματολογία (**)
 • Γενική Γεωχημεία (**)
 • Φυσική της Λιθόσφαιρας
 • Τεκτονική Γεωλογία (**)
 • Στρωματογραφία και Ιστορική Γεωλογία (**)
 • Ασκήσεις Υπαίθρου (‡)

Επιλογής

 • Ξενόγλωσση Γεωλογική Ορολογία Ι
 • Μηχανικές Ταλαντώσεις και Ελαστικά Κύματα
 • Βιομηχανικά Ορυκτά και Πετρώματα
 • Γεωχρονολογήσεις
 • Υδρομετεωρολογία
 • Παλαιοανθρωπολογία

(**) Μαθήματα με προαπαιτούμενα (βλ. Α' Εξάμηνο).

(‡) Το μάθημα πραγματοποιείται σε όλο το ακαδ. έτος,αλλά οι μονάδες ECTS χρεώνονται στο εαρινό εξάμηνο.

 

6o εξάμηνο

 • Κοιτασματολογία Μεταλλευμάτων
 • Υδρογεωλογία
 • Ιζηματολογία
 • Γεωλογικές Χαρτογραφήσεις (**)
 • Χαρτογραφήσεις Υπαίθρου
 • Ασκήσεις Υπαίθρου

Επιλογής

 • Ξενόγλωσση Γεωλογική Ορολογία ΙΙ
 • Πετρογένεση Πυριγενών Πετρωμάτων
 • Εφαρμοσμένη - Περιβαλλοντική Γεωχημεία
 • Εφαρμοσμένη Σεισμολογία και Περιβάλλον
 • Βαρυτικές και Μαγνητικές Μέθοδοι Γεωφυσικής Διασκόπησης
 • Ψηφιακή Χαρτογραφία και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών
 • Ιστορική Κλιματολογία με Στοιχεία Παλαιοκλιματολογίας
 • Πολυήμερη Άσκηση Υπαίθρου (Μάζα της Ροδόπης / 3 μέρες)

(**) Μαθήματα με προαπαιτούμενα (βλ. Α' Εξάμηνο).

 

7ο εξάμηνο

 • Τεχνική Γεωλογία
 • Γεωλογία Ελλάδας
 • Ασκήσεις Υπαίθρου (‡)

Επιλογής

 • Κοιτασματολογία Πετρελαίου
 • Πετρογένεση Μεταμορφωμένων Πετρωμάτων
 • Ηλεκτρομαγνητικές Μέθοδοι Γεωφυσικής Διασκόπησης
 • Εκμετάλλευση και Διαχείριση Υπογείου Νερού
 • Νεοτεκτονική
 • Ηφαιστειολογία
 • Ατμοσφαιρική Ρύπανση και Κλιματικές Μεταβολές
 • Εφαρμοσμένη και Δυναμική Κλιματολογία
 • Ωκεανογραφία
 • Φυσικό και Ανθρωπογενές Περιβάλλον
 • Τηλεπισκόπηση στις Γεωεπιστήμες
 • Διδακτική της Γεωλογίας
 • Πρακτική Ασκηση
 • Οικονομία-Καινοτομία-Επιχειρηματικότητα (#)
 • Πρακτική Ασκηση

(#) Μάθημα επιλογής στο Τμήμα Οικονομικών Α.Π.Θ. στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

(‡) Το μάθημα πραγματοποιείται σε όλο το ακαδ. έτος,αλλά οι μονάδες ECTS χρεώνονται στο εαρινό εξάμηνο.

 

8o εξάμηνο

 • Γεωτεκτονική Εξέλιξη του Ελληνικού Χώρου
 • Διπλωματική Εργασία
 • Ασκήσεις Υπαίθρου
 • Κοιτασματολογία Ανθράκων
 • Τεχνική Γεωτρήσεων
 • Γεωφυσικά Θέματα
 • Μετεωρολογικά-Κλιματολογικά Θέματα
 • Ορυκτολογικά-Πετρολογικά-Κοιτασματολογικά Θέματα
 • Γεωλογικά Θέματα
 • Γεωγραφικά Θέματα
 • Γεωλογικές - Περιβαλλοντικές Μελέτες Τεχνικών Έργων
 • Γεωθερμία
 • Βραχομηχανική - Εδαφομηχανική
 • Συνοπτική και Δυναμική Μετεωρολογία
 • Γεωλογία Μεταλλείων - Αποκατάσταση Λατομείων και Μεταλλείων
 • Οικονομική Κοιτασματολογία
 • Χώροι Υγειονομικής Ταφής Απορριμάτων (ΧΥΤΑ)
 • Πρακτική Ασκηση
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) στη Διδακτική της Γεωλογίας
 • Πολυήμερη Ασκηση Υπαίθρου (Δυτ. Μακεδονία-Ήπειρος-Στ. Ελλάδα / 5 μέρες)
 • Πολυήμερη Ασκηση Υπαίθρου (Σαντορίνη ή Μήλος / 7 μέρες)

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων ΕΔΩ.

Οδηγός Σπουδών

Επαγγελματικές προοπτικές

Οι γεωεπιστήμονες μπορεί να βρεθούν να παίρνουν δείγματα στον πυθμένα του ωκεανού ή να εξετάζουν είδη βράχων από τη Σελήνη ή τον Άρη. Αλλά η δουλειά των περισσότερων γεωπεπιστημόνων είναι πιο “προσγειωμένη”. Εργάζονται ως ερευνητές για νέους ορυκτούς και πόρους και υδρογονάνθρακες, ως σύμβουλοι στον κλάδο των μηχανικών και σε περιβαλλοντικά προβλήματα, ως ερευνητές, καθηγητές, συγγραφείς επιστημονικών συγγραμμάτων και άρθρων, και επιμελητές μουσείων καθώς και σε πολλές άλλες απαιτητικές θέσεις. 

Οι περισσότερες θέσεις εργασίας που καλύπτονται από γεωλόγους περιλαμβάνουν έναν συνδυασμό εργασίας επί του πεδίου, εργαστηριακής εργασίας και εργασίας στο γραφείο, με τις προοπτικές εργασιακής εξέλιξης συχνά να περιλαμβάνουν κάποιες διαχειριστικές και διευθυντικές αρμοδιότητες.

Για αρκετές προοπτικές οι μεταπτυχιακές και/ή διδακτορικές σπουδές θεωρούνται απαραίτητες για τους αποφοίτους. 

Εδώ, μπορεί να δει κανείς αναλυτικά τις επαγγελματικές δραστηριότητες και η υποχρεωτική απασχόληση των γεωλόγων σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα 344/2000 (ΦΕΚ 297 Α’/29-12-2000). 

Να σημειωθεί όμως ότι ένας γεωλόγος θα πρέπει να επιλέξει αν θα εργαστεί ως μελετητής ή ως εργολήπτης καθώς δεν μπορεί να αποκτήσει ταυτόχρονα και τις δύο ιδιότητες. 

Ενδεικτικά μερικοί κλάδοι που μπορεί να ακολουθήσει κάποιος απόφοιτος Γεωλογίας:

 • Καριέρα σε φορείς και ιδρύματα 
 • Καριέρα σε επιχειρήσεις και ως αυτοαπασχολούμενος 
 • Καριέρα στην εκπαίδευση
 • Καριέρα ως αυτοαπασχολούμενος 
 • Καριέρα ως εργολήπτες 
 • Καριέρα σε περιβαλλοντικές οργανώσεις
 • Καριέρα στην έρευνα

Ακολουθεί μία πιο αναλυτική περιγραφή μερικών επαγγελμάτων που μπορεί κανείς να ακολουθήσει με το πτυχίο Γεωλογίας:

Καριέρα σε φορείς και ιδρύματα 

Ένας απόφοιτος Γεωλογίας μπορεί να εργαστεί σε διάφορους φορείς και ιδρύματα του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Ενδεικτικά στο μερικά από αυτά είναι το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, στο Εθνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, στο Εθνικό Αστεροσκοπείο, στον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, στο Ινστιτούτο Ωκεανογραφικών και Αλιευτικών Ερευνών, στη ΔΕΗ, σε νομαρχίες, στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, στο ΥΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. και  στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» στο Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών. 

Καριέρα σε επιχειρήσεις και ως αυτοαπασχολούμενος 

Ένας γεωλόγος μπορεί επίσης να εργαστεί σε πολεοδομικά γραφεία, μεταλλευτικές ή λατομικές επιχειρήσεις, εταιρείες τσιμέντων, εταιρείες τεχνικών έργων και γεωλογικών ερευνών, μελετητικές και κατασκευαστικές εταιρείες. Μία ακόμα προοπτική είναι εργαστεί και ως ελεύθερος επαγγελματίας αναλαμβάνοντας μελέτες και γεωτεχνικά έργα. 

Καριέρα στην εκπαίδευση

Για μία σταδιοδρομία στην εκπαίδευση, οι πτυχιούχοι Γεωλογίας  μπορούν να ενταχθούν στην εκπαίδευση μετά από την συμμετοχή σε σχετικά διαγωνισμό ΑΣΕΠ (με μόρια ή με γραπτές εξετάσεις). Οι εν λόγω απόφοιτοι ανήκουν στον Κλάδο ΠΕ04 Φυσικών Επιστημών στην ειδικότητα ΠΕ04.05 Γεωλόγων. 

Καριέρα ως εργολήπτης

Ένας γεωλόγος μπορεί να εργαστεί σε εργοληπτικές εταιρείες. Η απασχόληση ενός γεωλόγου είναι υποχρεωτική σε τεχνικά έργα (κτιριακά, συγκοινωνιακά, λιμενικά και υδραυλικά, έργα αποκατάστασης περιβάλλοντος Ε' Τάξης και άνω). Αντικείμενο του γεωλόγου είναι η παρακολούθηση εκτέλεσης των έργων σε σχέση με τη συμπεριφορά του υπεδάφους και του υδροφόρου ορίζοντα, η τήρηση των προδιαγραφών, η εφαρμογή της γεωλογικής ή γεωτεχνικής μελέτης και η σύνταξη γεωλογικής έκθεσης κατά την πορεία εκτέλεσης των έργων. Ειδικότερα απαιτείται απασχόληση ενός τουλάχιστον γεωλόγου ανά θέση εκσκαφής (για θεμελίωση, διαμόρφωση τεχνητών πρανών, τοποθέτηση αγωγού), ανά μέτωπο διάνοιξης σήραγγας, ανά θέση διάτρησης (για εκτέλεση τσιμεντενέσεων, τοποθέτηση εκρηκτικών, ακύρωσης, διάθεση λυμάτων). Για να γίνει ένας γεωλόγος εργολήπτης θα πρέπει να περάσουν 3 χρόνια από τη λήψη του πτυχίου του. 

Σε περιβαλλοντικές οργανώσεις

Μία επιλογή καριέρας είναι η επαγγελματική ενασχόληση σε κάποια περιβαλλοντική οργάνωση, όπως για παράδειγμα η Greenpeace ή η WWF, οι οποίες μάχονται για την προστασία του περιβάλλοντος σε καθημερινό επίπεδο.  

Καριέρα στην έρευνα 

Μία καριέρα ενός αποφοίτου Γεωλογίας είναι και στην έρευνα. Για παράδειγμα, γεωφυσικές και γεωχημικές έρευνες συνεισφέρουν σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, σε εδαφοτεχνικές-γεωτεχνικές μελέτες σημαντικών έργων όπως διάνοιξη σηράγγων και μεγάλων οδικών αξόνων, οδοποιία, στην κατασκευή φραγμάτων, σε αρχαιομετρικές έρευνες όπως, ραδιοχρονολογήσεις και έρευνες της υπεδαφικής δομής.

 Δείτε την επαγγελματική μονογραφία του Τμήματος Γεωλογίας από τον ΑΠΘ εδώ.


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο