Αντικείμενο
Πόλη
Αθήνα
Διάρκεια
8 εξάμηνα
Πρόσθετες Πληροφορίες

Στη σύγχρονη εποχή σε όλο τον κόσμο, η Γεωλογία είναι βασικός παράγοντας ανάπτυξης της οικονομίας κάθε χώρας. Πολλές από αυτές έχουν ειδικό Τμήμα Γεωλογικών Ερευνών, ενταγμένο σε αρμόδια Υπουργεία. Η Γεωλογική Υπηρεσία πολλών χωρών έχει επίσημη ηλικία που ξεπερνά τα 130 χρόνια, παράδειγμα η Βρετανία [1835], η Ισπανία [1849] και οι ΗΠΑ [1879], ενώ στη Ρωσία η αντίστοιχη υπηρεσία επίσημα ιδρύθηκε περίπου 300 χρόνια πριν, το 1719. Στη χώρα μας, η γεωλογική έρευνα δια μέσου των αιώνων παρουσίασε έντονη δραστηριότητα αλλά και περιόδους κάμψης, ανάλογα με τις κρατούσες κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές συνθήκες. Οι πρώτες εκμεταλλεύσεις αργύρου-μολύβδου και χαλκού της Λαυρεωτικής και των Κυκλάδων χάνονται στα βάθη της Ιστορίας.
Όσον αφορά την εκπαίδευση στη σύγχρονη εποχή, τα πρώτα γεω-γνωστικά μαθήματα διδάσκονταν στο Πανεπιστήμιο Αθηνών από την ίδρυσή του το 1837. 

Το  τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών αποτέλεσε αυτόνομο τμήμα το 1970, χρονιά που διαχωρίστηκε το τότε Φυσιογνωστικό Τμήμα σε δύο τμήματα, της Γεωλογίας και της Βιολογίας. Ο επίσημος κρατικός φορέας της χώρας μας, το Ινστιτούτο Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών [ΙΓΜΕ, πρώην ΙΓΕΥ και ΕΘΙΓΜΕ] ιδρύθηκε μεταπολεμικά και συγκεκριμένα το 1952.

Tο Tμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) είναι προσηλωμένο στην παροχή υψηλής ποιότητας ανώτατης εκπαίδευσης στους φοιτητές του στα επιστημονικά πεδία των Γεωεπιστημών και του Γεωπεριβάλλοντος αλλά και στην προσπάθεια ανάπτυξης ενός δημιουργικού περιβάλλοντος έρευνας και εργασίας για το προσωπικό του.

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος έχει διαρθρωθεί έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκές της κοινωνίας και στις ανταγωνιστικές και εξελισσόμενες συνθήκες της αγοράς εργασίας προσφέροντας την απαιτούμενη εξειδίκευση και τη δυνατότητα προσαρμογής σε ένα ευρύ φάσμα εργασιών που σχετίζονται με τις γεωεπιστήμες. Οι επιμέρους κλάδοι της επιστήμης της Γεωλογίας όπως η Ορυκτολογία, η Πετρολογία, η Κοιτασματολογία, η Στρωματογραφία, η Παλαιοντολογία, η Ιζηματολογία, η Τεκτονική, η Σεισμολογία, η Γεωφυσική, η Γεωθερμία, η Γεωχημεία, η Ηφαιστειολογία, η Γεωγραφία και η Κλιματολογία είναι κάποιες απο τις κατευθύνσεις που προσφέρονται μέσα από εισηγήσεις, εργαστήρια, ασκήσεις υπαίθρου, διπλωματικής εργασίας και πρακτικής άσκησης.

Τομείς του Τμήματος: 

 • Τομέας Ορυκτολογίας και Πετρολογίας
 • Τομέας Ιστορικής Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας
 • Τομέας Γεωγραφίας και Κλιματολογίας
 • Τομέας Γεωφυσικής και Γεωθερμίας
 • Τομέας Οικονομικής Γεωλογίας και Γεωχημείας
 • Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας

Στο Τμήμα και στους Τομείς προσαρτώνται τα Εργαστήρια

 • Εργαστήριο Ορυκτολογίας-Πετρολογίας
 • Εργαστήριο Ιστορικής Γεωλογίας-Παλαιοντολογίας
 • Εργαστήριο Φυσικής Γεωγραφίας
 • Εργαστήριο Κλιματολογίας
 • Εργαστήριο Σεισμολογίας
 • Εργαστήριο Γεωφυσικής
 • Εργαστήριο Οικονομικής Γεωλογίας-Γεωχημείας
 • Εργαστήριο Τεκτονικής-Γεωλογικών Χαρτογραφήσεων
 • Εργαστήριο Τηλεανίχνευσης
 • Εργαστήριο Φυσικών Καταστροφών

Ο φοιτητής για να αποκτήσει το πτυχίο της Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, πρέπει να ικανοποιήσει τις παρακάτω προϋποθέσεις: 1. Πρέπει να συμπληρώσει οκτώ (8) εξάμηνα σπουδών. 2. Να παρακολουθήσει επιτυχώς σαράντα (40) εξαμηνιαία μαθήματα (υποχρεωτικά και επιλογής). 3. Να συγκεντρώνει τουλάχιστον διακόσιες είκοσι (220) διδακτικές μονάδες1 . Μετά την επιτυχή παρακολούθηση των (32) Υποχρεωτικών Μαθημάτων, ο φοιτητής συγκεντρώνει εκατόν ενενήντα (190) διδακτικές μονάδες. Για τη συμπλήρωση του αριθμού των σαράντα μαθημάτων (40) και των διακοσίων είκοσι (220) διδακτικών μοναδων, ο φοιτητής είναι υποχρεωμένος να επιλέξει ακόμη οκτώ (8) μαθήματα παρεχόμενα από τουλάχιστον δύο (2) Τομείς.

Α ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Φυσική Γεωγραφία και Περιβάλλον
 • Φυσική
 • Χημεία
 • Εισαγωγή στο διαφορικό και ολοκληρωτικό λογισμό και Στατιστική    
 • Ορυκτολογία - Κρυσταλλογραφία

  
Β ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Εισαγωγή στη Γεωλογία
 • Συστηματική Ορυκτολογία - Ορυκτοδιαγνωστική
 • Κλιματολογία και κλιματικές μεταβολές    
 • Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και
 • Αρχές Τηλεπισκόπησης
 • Μακροπαλαιοντολογία

                          
Γ ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Πυριγενή πετρώματα - Μαγματικές διεργασίες
 • Πετρολογία Ιζηματογενών πετρωμάτων
 • Σεισμολογία
 • Μικροπαλαιοντολογία
 • Τεκτονική Γεωλογία

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 • Πετρογενετικά ορυκτά και διεργασίες κρυστάλλωσης    

 
Δ ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Πετρολογία Μεταμορφωμένων Πετρωμάτων
 • Γεωφυσική
 • Γεωχημεία
 • Ιζηματολογία
 • Ωκεανογραφία

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 • Μαθηματικές Μέθοδοι στις Γεωεπιστήμες
 • Δυναμική Γεωλογία    
 • Διερεύνηση του εσωτερικού της Γης    

Ε ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Γεωμορφολογία
 • Στρωματογραφία
 • Τεχνική Γεωλογία
 • Γεωλογία Ελλάδος

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 • Σεισμολογία Ελλάδος - Τεκτονική Λιθοσφαιρικών πλακών
 • Γεωλογία Τεταρτογενούς και Αρχαιογεωμορφολογία
 • Ηφαιστειολογία
 • Εφαρμοσμένη, Αναλυτική και Περιβαλλοντική
 • Ορυκτολογία και Πετρολογία
 • Εδαφομηχανική - Βραχομηχανική
 • Πετρογραφία Ιζηματογενών Πετρωμάτων
 • Καρστική Γεωμορφολογία - Αρχές Σπηλαιολογίας    
 • Εφαρμοσμένη Περιβαλλοντική Ωκεανογραφία    
 • Περιβαλλοντική Γεωχημεία

 
ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Εφαρμοσμένη και Τεχνική Σεισμολογία
 • Υδρογεωλογία
 • Γεωλογική Χαρτογράφηση
 • Κοιτασματολογία

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 • Ήπιες μορφές ενέργειας: ηλιακή και αιολική ενέργεια - γεωθερμία
 • Μακροσεισμική
 • Παράκτια και Υποθαλάσσια Γεωμορφολογία και Διαχείριση Ακτών
 • Εφαρμοσμένη Γεωμορφολογία - Αστική Γεωμορφολογία
 • Τηλεανίχνευση - Φωτογεωλογία και Μαθηματική Γεωγραφία
 • Βιομηχανικά ορυκτά
 • Ενεργειακές πρώτες ύλες
 • Μέθοδοι ανάλυσης μεταλλευμάτων - Ρευστά εγκλείσματα
 • Πετρογένεση Πυριγενών Πετρωμάτων και Οφιολιθικών Συμπλεγμάτων
 • Μικροτεκτονική - Τεκτονική Ανάλυση
 • Γεωλογία Τεχνικών Έργων
 • Υδρογεωχημεία - Αναλυτική Γεωχημεία

 
Z ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Γεωλογία Περιβάλλοντος    
 • Γένεση κοιτασμάτων    
 • Εφαρμοσμένη Γεωφυσική    

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 • Φυσικές Καταστροφές    
 • Διαστημικές Τεχνικές και Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών στις Γεωεπιστήμες     
 • Πρόγνωση Σεισμών     
 • Εφαρμοσμένη Κλιματολογία - Ρύπανση ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος - Παλαιοκλιματολογία    
 • Εφαρμοσμένη και Περιβαλλοντική Μικροπαλαιοντολογία    
 • Εξελικτική Παλαιοντολογία - Παλαιοανθρωπολογία    
 • Παλαιοντολογία Σπονδυλωτών    
 • Θαλάσσια Γεωλογία    
 • Πετρογένεση Μεταμορφωμένων Πετρωμάτων και Στοιχεία Θερμοδυναμικής    
 • Νεοτεκτονική    
 • Γεωτεχνικές Κατασκευές    
 • Παλαιοβοτανική    
 • Υπόγεια Υδραυλική

H ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Διπλωματική Εργασία

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 • Τεχνική και Περιβαλλοντική Γεωφυσική    
 • Παλαιοοικολογία - Οικοστρωματογραφία    
 • Στρωματογραφία - Παλαιογεωγραφία Ελλάδος    
 • Ιζηματογενείς λεκάνες και πετρελαϊκά συστήματα    
 • Γεωλογική κληρονομιά    
 • Διδακτική των Γεωλογικών και Περιβαλλοντικών Επιστημών    
 • Ορυκτές Πρώτες Ύλες και Περιβάλλον    
 • Θαλάσσια Γεωχημεία και Μεταλλογένεση    
 • Μέθοδοι έρευνας εντοπισμού και αξιολόγησης ορυκτών πρώτων υλών    
 • Έρευνα πετρελαίων    
 • Γεωλογία Ευρώπης
 • Προστασία Υδροφόρων Οριζόντων - Τρωτότητα    
 • Διαχείριση Υδατικών πόρων - Μαθηματικά ομοιώματα στην Υδρογεωλογία    
 • Γεωλογία και Επιχειρηματικότητα

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων ΕΔΩ

Οδηγός Σπουδών

Επαγγελματικές προοπτικές

Οι γεωεπιστήμονες μπορεί να βρεθούν να παίρνουν δείγματα στον πυθμένα του ωκεανού ή να εξετάζουν είδη βράχων από τη Σελήνη ή τον Άρη. Αλλά η δουλειά των περισσότερων γεωπεπιστημόνων είναι πιο “προσγειωμένη”. Εργάζονται ως ερευνητές για νέους ορυκτούς και πόρους και υδρογονάνθρακες, ως σύμβουλοι στον κλάδο των μηχανικών και σε περιβαλλοντικά προβλήματα, ως ερευνητές, καθηγητές, συγγραφείς επιστημονικών συγγραμμάτων και άρθρων, και επιμελητές μουσείων καθώς και σε πολλές άλλες απαιτητικές θέσεις. 

Οι περισσότερες θέσεις εργασίας που καλύπτονται από γεωλόγους περιλαμβάνουν έναν συνδυασμό εργασίας επί του πεδίου, εργαστηριακής εργασίας και εργασίας στο γραφείο, με τις προοπτικές εργασιακής εξέλιξης συχνά να περιλαμβάνουν κάποιες διαχειριστικές και διευθυντικές αρμοδιότητες.

Για αρκετές προοπτικές οι μεταπτυχιακές και/ή διδακτορικές σπουδές θεωρούνται απαραίτητες για τους αποφοίτους. 

Εδώ, μπορεί να δει κανείς αναλυτικά τις επαγγελματικές δραστηριότητες και η υποχρεωτική απασχόληση των γεωλόγων σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα 344/2000 (ΦΕΚ 297 Α’/29-12-2000). 

Να σημειωθεί όμως ότι ένας γεωλόγος θα πρέπει να επιλέξει αν θα εργαστεί ως μελετητής ή ως εργολήπτης καθώς δεν μπορεί να αποκτήσει ταυτόχρονα και τις δύο ιδιότητες. 

Ενδεικτικά μερικοί κλάδοι που μπορεί να ακολουθήσει κάποιος απόφοιτος Γεωλογίας:

 • Καριέρα σε φορείς και ιδρύματα 
 • Καριέρα σε επιχειρήσεις και ως αυτοαπασχολούμενος 
 • Καριέρα στην εκπαίδευση
 • Καριέρα ως αυτοαπασχολούμενος 
 • Καριέρα ως εργολήπτες 
 • Καριέρα σε περιβαλλοντικές οργανώσεις
 • Καριέρα στην έρευνα

Ακολουθεί μία πιο αναλυτική περιγραφή μερικών επαγγελμάτων που μπορεί κανείς να ακολουθήσει με το πτυχίο Γεωλογίας:

Καριέρα σε φορείς και ιδρύματα 

Ένας απόφοιτος Γεωλογίας μπορεί να εργαστεί σε διάφορους φορείς και ιδρύματα του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Ενδεικτικά στο μερικά από αυτά είναι το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, στο Εθνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, στο Εθνικό Αστεροσκοπείο, στον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, στο Ινστιτούτο Ωκεανογραφικών και Αλιευτικών Ερευνών, στη ΔΕΗ, σε νομαρχίες, στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, στο ΥΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. και  στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» στο Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών. 

Καριέρα σε επιχειρήσεις και ως αυτοαπασχολούμενος 

Ένας γεωλόγος μπορεί επίσης να εργαστεί σε πολεοδομικά γραφεία, μεταλλευτικές ή λατομικές επιχειρήσεις, εταιρείες τσιμέντων, εταιρείες τεχνικών έργων και γεωλογικών ερευνών, μελετητικές και κατασκευαστικές εταιρείες. Μία ακόμα προοπτική είναι εργαστεί και ως ελεύθερος επαγγελματίας αναλαμβάνοντας μελέτες και γεωτεχνικά έργα. 

Καριέρα στην εκπαίδευση

Για μία σταδιοδρομία στην εκπαίδευση, οι πτυχιούχοι Γεωλογίας  μπορούν να ενταχθούν στην εκπαίδευση μετά από την συμμετοχή σε σχετικά διαγωνισμό ΑΣΕΠ (με μόρια ή με γραπτές εξετάσεις). Οι εν λόγω απόφοιτοι ανήκουν στον Κλάδο ΠΕ04 Φυσικών Επιστημών στην ειδικότητα ΠΕ04.05 Γεωλόγων. 

Καριέρα ως εργολήπτης

Ένας γεωλόγος μπορεί να εργαστεί σε εργοληπτικές εταιρείες. Η απασχόληση ενός γεωλόγου είναι υποχρεωτική σε τεχνικά έργα (κτιριακά, συγκοινωνιακά, λιμενικά και υδραυλικά, έργα αποκατάστασης περιβάλλοντος Ε' Τάξης και άνω). Αντικείμενο του γεωλόγου είναι η παρακολούθηση εκτέλεσης των έργων σε σχέση με τη συμπεριφορά του υπεδάφους και του υδροφόρου ορίζοντα, η τήρηση των προδιαγραφών, η εφαρμογή της γεωλογικής ή γεωτεχνικής μελέτης και η σύνταξη γεωλογικής έκθεσης κατά την πορεία εκτέλεσης των έργων. Ειδικότερα απαιτείται απασχόληση ενός τουλάχιστον γεωλόγου ανά θέση εκσκαφής (για θεμελίωση, διαμόρφωση τεχνητών πρανών, τοποθέτηση αγωγού), ανά μέτωπο διάνοιξης σήραγγας, ανά θέση διάτρησης (για εκτέλεση τσιμεντενέσεων, τοποθέτηση εκρηκτικών, ακύρωσης, διάθεση λυμάτων). Για να γίνει ένας γεωλόγος εργολήπτης θα πρέπει να περάσουν 3 χρόνια από τη λήψη του πτυχίου του. 

Σε περιβαλλοντικές οργανώσεις

Μία επιλογή καριέρας είναι η επαγγελματική ενασχόληση σε κάποια περιβαλλοντική οργάνωση, όπως για παράδειγμα η Greenpeace ή η WWF, οι οποίες μάχονται για την προστασία του περιβάλλοντος σε καθημερινό επίπεδο.  

Καριέρα στην έρευνα 

Μία καριέρα ενός αποφοίτου Γεωλογίας είναι και στην έρευνα. Για παράδειγμα, γεωφυσικές και γεωχημικές έρευνες συνεισφέρουν σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, σε εδαφοτεχνικές-γεωτεχνικές μελέτες σημαντικών έργων όπως διάνοιξη σηράγγων και μεγάλων οδικών αξόνων, οδοποιία, στην κατασκευή φραγμάτων, σε αρχαιομετρικές έρευνες όπως, ραδιοχρονολογήσεις και έρευνες της υπεδαφικής δομής.

 Δείτε την επαγγελματική μονογραφία του Τμήματος Γεωλογίας από τον ΑΠΘ εδώ.


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο