Economic Strategy
Food Law - Auth
Analytics Pedis
AUTH - Department of Journalism

Προκήρυξη υποβολής αιτήσεων Υποψήφιων Διδακτόρων στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης

Προκήρυξη:

Παράταση: Με απόφαση του Κοσμήτορα της Ιατρικής Σχολής, Καθηγητή Γ.Μ. Κοντάκη, σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται η προθεσμία υποβολής νέων αιτήσεων για έναρξη εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών έως 29 Μαΐου 2020.

Η διαδικασία έγκρισης νέων αιτήσεων για εκπόνηση ΔΔ πραγματοποιείται τουλάχιστον 2 φορές κάθε ακαδημαϊκό έτος. Οι υποψήφιοι/ες για εκπόνηση υποβάλλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά στη γραμματεία (είτε τις υποβάλλουν ηλεκτρονικά εφόσον δοθεί η σχετική δυνατότητα από τη Σχολή) κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο το χειμερινό εξάμηνο και Φεβρουάριο και Μάρτιο το εαρινό εξάμηνο. Σε έκτακτες περιπτώσεις (όπως π. χ. προκηρύξεις χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων για εκπόνηση διατριβής) μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Κοσμήτορα, μπορεί να υπάρξουν και πρόσθετες περίοδοι υποβολής αιτήσεων για εκπόνηση διατριβής κατόπιν σχετικής πρόσκλησης της Σχολής.

Οι υποψήφιοι Διδάκτορες υποβάλλουν στη γραμματεία έκθεση προόδου τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο κάθε έτους όταν η έναρξη εκπόνησης της ΔΔ τους είναι το χειμερινό εξάμηνο δηλαδή από 1/9 έως 28/2.
- όσοι έχουν ημερομηνία έναρξης το εαρινό εξάμηνο δηλαδή από 1/3 έως 31/8 υποβάλλουν τα ανωτέρω κάθε Απρίλιο και Μάιο.
 

Δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής έχουν υποψήφιοι με γνώση της Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστον Β2 που ανήκουν σε μία από τις παρακάτω τέσσερις κατηγορίες πτυχιούχων:

Α. πτυχιούχοι ΑΕΙ κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης

Β. κάτοχοι ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) της παρ. 1 του άρθρου 46 του ν. 4485/17

Γ. κάτοχοι πτυχίου Ιατρικής

Δ. κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημίου οι οποίοι πληρούν 2 από 5 κριτήρια που έχει ορίσει το τμήμα Ιατρικής.

Κατά τη διάρκεια της εκπόνησης οι υποψήφιοι από τις κατηγορίες Γ και Δ είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθήσουν και να επιτύχουν σε τουλάχιστον 2 μαθήματα αξίας τουλάχιστον 8 ECTS σε ΠΜΣ του Τμήματος Ιατρικής ή σε ΠΜΣ στο οποίο το τμήμα Ιατρικής συνεργάζεται. Υπάρχει και η δυνατότητα απαλλαγής από την υποχρέωση παρακολούθησης με προσκόμιση βεβαίωσης επιτυχούς παρακολούθησης μεταπτυχιακών μαθημάτων από αναγνωρισμένα μεταπτυχιακά προγράμματα στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό. Όλοι οι υποψήφιοι διδάκτορες είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθήσουν ειδικό Σεμινάριο Επιστημονικής Δεοντολογίας που διοργανώνει η Σχολή μέσα στο πρώτο έτος των διδακτορικών τους σπουδών και να επιτύχουν στις σχετικές εξετάσεις.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

 1. Αίτηση υποψήφιου φοιτητή. Σε ειδικό έντυπο διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Τμήματος.
 2. Εισήγηση Υποψηφίου και Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής – Συνοπτική περιγραφή έργου. Σε ειδικό έντυπο διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Τμήματος.
 3. Βιογραφικό Σημείωμα. (Μέχρι 5 σελίδες)
 4. Πιστοποιητικό για τη γνώση της Αγγλικής σε επίπεδο τουλάχιστον Β2
 5. Αντίγραφο Πτυχίου. Στην περίπτωση που ο υποψήφιος έχει αποφοιτήσει από Πανεπιστήμιο του εξωτερικού πρέπει να προσκομίσει και την ισοτιμία και/ή αντιστοιχία του τίτλου σπουδών του από το ΔΟΑΤΑΠ (ή το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.)
 6. (κατηγορία Α μόνο)Αντίγραφο ΜΔΕ/ΔΜΣ. Στην περίπτωση που ο υποψήφιος το έχει αποκτήσει από Πανεπιστήμιο του εξωτερικού πρέπει να προσκομίσει και την ισοτιμία και/ή αντιστοιχία του τίτλου αυτού από το ΔΟΑΤΑΠ (ή το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.).
 7. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας (ή διαβατηρίου για αλλοδαπούς υποψήφιους)
 8. Δήλωση του Νόμου 1599/1986 στην οποία ο υποψήφιος δηλώνει: a. ότι δεν εκπονεί άλλη Διδακτορική Διατριβή συγχρόνως σε ελληνικό ή ξένο Πανεπιστήμιο στο ίδιο γνωστικό αντικείμενο και b. αν παράλληλα φοιτά σε ΠΜΣ για την απόκτηση ΜΔΕ ή αν είναι προπτυχιακός φοιτητής του τμήματος Ιατρικής
 9. (κατηγορία Δ μόνο)Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για 2 από τα παρακάτω κριτήρια:
  • Βαθμός πτυχίου μεγαλύτερος από 8.00 - Αναλυτική βαθμολογία ή πιστοποιητικό που αναφέρει το βαθμό πτυχίου
  • 1 πρωτότυπη ερευνητική δημοσίευση σε περιοδικό στο Medline (ή στο Scopus εφόσον το αντικείμενο της προτεινόμενης διατριβής έγκειται αντικειμένου που δεν περιλαμβάνεται στο MedLine) ή 2 παρουσιάσεις με διαφορετικό αντικείμενο σε διεθνή συνέδρια ανεξαρτήτως σειράς ονόματος - Ανάτυπο της δημοσίευσης Ή Φωτοαντίγραφα των παρουσιάσεων από τον τόμο του συνεδρίου
  • Βράβευση επιστημονικής εργασίας σε διεθνές συνέδριο στην οποία ο υποψήφιος είναι πρώτος/η συγγραφέας. - Αντίγραφο του Βραβείου + Ανάτυπο της δημοσίευσης
  • Υποτροφία αριστείας για 2 τουλάχιστον έτη προπτυχιακών σπουδών (ΙΚΥ ή άλλος φορέας). - Βεβαίωση από το φορέα που παρείχε την υποτροφία
  • Κατοχή δεύτερου τίτλου σπουδών από ΑΕΙ σχετικού με το αντικείμενο της ΔΔ. - Αντίγραφο Πτυχίου (+ Ισοτιμία ΔΟΑΤΑΠ για τίτλους από το εξωτερικό)

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

Ηλεκτρονικά

Τα αρχεία της Αίτησης (1), της Εισήγησης (2) και το Βιογραφικό Σημείωμα (3) πρέπει να κατατεθούν συμπληρωμένα στην τελική τους μορφή (χωρίς υπογραφές) με e-mail στη γραμματεία στις ορισμένες προθεσμίες.

Αποστολή ή Κατάθεση Φακέλου υποψηφιότητας στη γραμματεία στις ορισμένες προθεσμίες

Ο φάκελος θα πρέπει να περιέχει:

 • Τα ανωτέρω έντυπα της Αίτησης και της Εισήγησης εκτυπωμένα και υπογεγραμμένα από τον υποψήφιο και την προτεινόμενη Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή.
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Δήλωση του Νόμου 1599/1986 υπογεγραμμένη από τον υποψήφιο
 • Απλές φωτοτυπίες για όλα τα υπόλοιπα δικαιολογητικά

Η γραμματεία δεν μπορεί να κάνει δεκτές αιτήσεις οι οποίες

 • δεν είναι πλήρεις (πλήρως συμπληρωμένα έντυπα και όλα τα δικαιολογητικά)
 • έχουν κατατεθεί μόνο ηλεκτρονικά ή μόνο έντυπα
 • έχουν κείμενα που έχουν υπερβεί πολύ τα προκαθορισμένα όρια λέξεων
 • δεν χρησιμοποιούν τα προκαθορισμένα έντυπα

Προθεσμία υποβολής νέων αιτήσεων για έναρξη εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών έως 29 Μαΐου 2020.
 

Περισσότερες πληροφορίες:

Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Ιατρικής Πανεπιστημίου Κρήτης Τηλ. 2810-394620 & 2810-394860 FAX 2810-394569
E-mail: secrupgr@med.uoc.gr

Έντυπα & Πληροφορίες στην ιστοσελίδα: εδώ

Αίτηση για Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής:


Μοιραστείτε το:

Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα