ΠΜΣ Πληροφορική και Εφαρμογές
Food Law - Auth
MBA Food and Agribusiness
Τεχνητή Νοημοσύνη και Οπτική Υπολογιστική- Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης: Κείμενα και Πολιτισμός (2021-2022)

1. Γενικά

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Κείμενα και Πολιτισμός» του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας (Τ.Ε.Φ.) εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.), διέπεται από επιστημονική συνοχή και αποσκοπεί τόσο στην προαγωγή της φιλολογικής παιδείας των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών όσο και στην ανάπτυξη ειδικής επιστημονικής έρευνας. Συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα αποβλέπει: στο πλαίσιο του Β΄ κύκλου σπουδών, πρώτον, στη διεύρυνση των γνώσεων των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών και τη μεγαλύτερη εξειδίκευσή τους στις βασικές και τις επιμέρους ειδικεύσεις της φιλολογικής επιστήμης, δεύτερον, στην προπαρασκευή τους για τη συγγραφή διδακτορικής διατριβής. Μέσω του Προγράμματος επιδιώκεται εξάλλου η ενίσχυση των Κλασικών, των Βυζαντινών και των Νεοελληνικών Σπουδών, καθώς και η κάλυψη των αναγκών σε εξειδικευμένους επιστήμονες στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό.

2. Δομή του Προγράμματος Σπουδών

Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση έξι (6) μαθημάτων, καθώς και η εκπόνηση Διπλωματικής Μεταπτυχιακής Εργασίας (Δ.Μ.Ε.). Η κανονική διάρκεια για την απονομή του Δ.Μ.Σ. ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα και η μέγιστη διάρκεια σε έξι (6) εξάμηνα.

3. Υποψήφιοι

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών των Τμημάτων «Φιλολογίας», «Ιστορίας», «Φιλοσοφίας», «Ιστορίας και Αρχαιολογίας», «Ιστορίας και Εθνολογίας», «Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας», «Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών», «Θεολογίας», «Κοινωνικής Θεολογίας», «Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας», «Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας», «Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής», «Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών», «Θεατρικών Σπουδών» και «Θεάτρου» και των Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης των Πανεπιστημίων της ημεδαπής. Γίνονται επίσης δεκτοί πτυχιούχοι ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, των οποίων οι τίτλοι έχουν αναγνωρισθεί από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται σε τριάντα (30) και συγκεκριμένα: δέκα (10) στην Ειδίκευση Κλασικής Φιλολογίας, δέκα (10) στην Ειδίκευση Βυζαντινής Φιλολογίας-Παλαιογραφίας και δέκα (10) στην Ειδίκευση Νεοελληνικής Φιλολογίας. Σε περίπτωση που δεν καλυφθούν και οι δέκα (10) θέσεις σε μία ειδίκευση, οι υπόλοιπες μπορούν να απορροφηθούν από τις άλλες ειδικεύσεις.

4. Τέλη φοίτησης

Το ύψος των προβλεπόμενων τελών φοίτησης για το σύνολο του Προγράμματος καθορίζεται στο ποσό των 1.500 ευρώ. Παρέχεται η δυνατότητα τμηματικής καταβολής τους σε τρεις ισόποσες δόσεις των 500 ευρώ στις αρχές κάθε εξαμήνου. Οι φοιτητές που εμπίπτουν στις περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 35 του Ν. 4485/2017 απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης. Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με τον Ν.4485/2017, οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ.

5. Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αυτοπροσώπως ή να αποστείλουν μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφορών (courier) στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας από 12-7-2021 έως και 16-8-2021 τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση υποψηφιότητας, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Τμήματος στην ενότητα «Μεταπτυχιακές Σπουδές», υποενότητα «Π.Μ.Σ. “Κείμενα και Πολιτισμός”».
2. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
3. Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων και αναγνώριση ισοτιμίας (σε περίπτωση που το πτυχίο χορηγήθηκε από ομοταγές Ίδρυμα του εξωτερικού)
4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
5. Αποδεικτικά για τυχόν ερευνητική ή και συγγραφική δραστηριότητα (σε περίπτωση επικείμενης δημοσίευσης κατατίθεται σχετική βεβαίωση)
6. Μία συστατική επιστολή (επιθυμητή αλλά όχι υποχρεωτική, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του Κανονισμού του Π.Μ.Σ.)
7. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου τουλάχιστον Β2 αγγλικών ή γαλλικών ή γερμανικών (αυτά που αναγνωρίζει το Α.Σ.Ε.Π. Βλ. εδώ, εδώ, εδώ)
Στην περίπτωση που δεν υφίσταται πιστοποιητικό γλωσσομάθειας, προβλέπεται γραπτή εξέταση στην ξένη γλώσσα της επιλογής τους (αγγλικά, γαλλικά ή γερμανικά) την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου.

Θα ληφθούν υπόψη μόνον οι αιτήσεις των υποψηφίων που θα σταλούν το διάστημα από 12-7-2021 έως και 16-8-2021.

6. Επιλογή υποψηφίων

Η επιλογή των εισακτέων φοιτητών του Π.Μ.Σ. γίνεται κατόπιν αξιολόγησης του φακέλου υποψηφιότητάς τους, σύμφωνα με τα εξής κριτήρια: (βλ εδώ, σελ 3)

Κατώτερος βαθμός επιτυχίας για την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. είναι το 50% των προβλεπόμενων μορίων.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας στην τελευταία θέση του πίνακα επιτυχόντων υποψηφίων, εισάγονται όλοι οι ισοβαθμήσαντες ως υπεράριθμοι.

Σε περίπτωση που κάποιοι από τους επιτυχόντες δεν εγγραφούν στο Π.Μ.Σ., οι θέσεις τους καλύπτονται από τους επιλαχόντες.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. «Κείμενα και Πολιτισμός» του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Δ.Π.Θ. (Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 69100, Κομοτηνή, τηλέφωνο 2531039906) και στην ιστοσελίδα του Τμήματος www.helit.duth.gr, όπου είναι αναρτημένος ο Κανονισμός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο