Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Χωρικός Σχεδιασμός για Βιώσιμη και Ανθεκτική Ανάπτυξη (2024-2025)

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ έως και 20-8-2024
Για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Χωρικός Σχεδιασμός για Βιώσιμη και Ανθεκτική Ανάπτυξη»

Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης (ΤΜΧΑ) της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος παρατείνει έως και 20-8-2024 την προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Χωρικός Σχεδιασμός για Βιώσιμη και Ανθεκτική Ανάπτυξη» για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της Προκήρυξης της 11-6-2024.

Ο φάκελος υποψηφιότητας με την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης σε ηλεκτρονική μορφή έως και την Τρίτη 20 Αυγούστου 2024.

Όλα τα δικαιολογητικά θα υποβληθούν σε ηλεκτρονική μορφή με email στη δ/νση info@plandevel.auth.gr.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης, τηλ. 2310 994179, 2310 991431 καθώς και στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ του Τμήματος.

e-mail επικοινωνίας: info@plandevel.auth.gr, msc-planresilience@plandevel.auth.gr

Ανακοίνωση

----------------

Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης (ΤΜΧΑ) της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κατόπιν απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος στην υπ’ αριθ. 145/10.06.2024 συνεδρία της προκηρύσσει, για το ακαδημαϊκό έτος 2024-25, την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Χωρικός Σχεδιασμός για Βιώσιμη και Ανθεκτική Ανάπτυξη» (ΦΕΚ ίδρυσης 3339/τ.Β’/10.08.2018).

Το ΠΜΣ είναι διάρκειας 1 έτους (2 εξάμηνα και θερινή περίοδος) και οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Δεν προβλέπονται τέλη φοίτησης.

Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε 20 μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες.

Στο ΠΜΣ μπορούν να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών όλων των Τμημάτων ΑΕΙ (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι φοιτητές/τριες προπτυχιακών προγραμμάτων, οι οποίοι θα προσκομίσουν βεβαίωση περάτωσης σπουδών και πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας. Σε περίπτωση επιλογής τους, η έγκριση της αίτησής τους είναι προσωρινή και οριστικοποιείται μόνο εφόσον προσκομισθεί ο προβλεπόμενος τίτλος σπουδών μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εγγραφών στο ΠΜΣ.

Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με τον Ν. 3328/2005 (Α' 80).

Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. Τμημάτων του ΑΠΘ, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34 του Ν. 4485/2017 και το περιεχόμενο του ΠΜΣ «Χωρικός Σχεδιασμός για Βιώσιμη και Ανθεκτική Ανάπτυξη» είναι συναφές με τον τίτλο σπουδών και το έργο που επιτελούν στο ΑΠΘ, μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένας/μια (1) κατ’ έτος.

Ο φάκελος υποψηφιότητας με την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης σε ηλεκτρονική μορφή, από την Τετάρτη 12 Ιουνίου έως και την Τρίτη 20 Αυγούστου 2024.

Όλα τα δικαιολογητικά θα υποβληθούν σε ηλεκτρονική μορφή (είτε σε ένα ενιαίο pdf είτε σε ένα συμπιεσμένο αρχείο - zip) με email στη δ/νση info@plandevel.auth.gr

Τα πρωτότυπα δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή θα υποβληθούν στη Γραμματεία του Τμήματος από τους επιτυχόντες κατά την εγγραφή τους.

Ο φάκελος υποψηφιότητας περιλαμβάνει:

 • Έντυπη αίτηση που παρέχεται στην ιστοσελίδα του ΤΜΧΑ
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Αντίγραφα τίτλων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών (εφόσον υπάρχουν), συνοδευόμενους από σχετική αναγνώριση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. όπου απαιτείται
 • Βεβαιώσεις αναλυτικής βαθμολογίας των ανωτέρω πτυχίων
 • Πτυχίο ή πιστοποιητικό καλής γνώσης (επίπεδο γλωσσομάθειας τουλάχιστον Β2) της Αγγλικής Γλώσσας σύμφωνα με την πιστοποίηση επιπέδων γλωσσομάθειας του ΑΣΕΠ. Το πτυχίο ή πιστοποιητικό δεν απαιτείται εφόσον το πτυχίο προέρχεται αντίστοιχα από αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο
 • Δύο (2) συστατικές επιστολές (μια τουλάχιστον από μέλος ΔΕΠ ΑΕΙ)
 • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
 • Υπεύθυνη δήλωση (μέσω gov.gr) στην οποία να δηλώνεται ότι όλα τα υποβληθέντα δικαιολογητικά είναι γνήσια και πρωτότυπα, είτε ακριβή αντίγραφα των γνησίων πρωτοτύπων.

Επίσης, εφόσον υπάρχουν, κατατίθενται:

 • Πτυχία ή πιστοποιητικά γνώσης επιπλέον ξένων γλωσσών
 • Αποδεικτικά ερευνητικής και επαγγελματικής εμπειρίας
 • Αντίγραφα πτυχιακών εργασιών και επιστημονικών δημοσιεύσεων σε ηλεκτρονική μορφή.
 • Αποδεικτικά βραβείων και διακρίσεων σπουδών.
 • Υπεύθυνη δήλωση (μέσω gov.gr) στην οποία να δηλώνεται ότι όλα τα υποβληθέντα δικαιολογητικά είναι γνήσια και πρωτότυπα, είτε ακριβή αντίγραφα των γνησίων πρωτοτύπων.

Η επιλογή των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στον οικείο Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών, ο οποίος έχει εγκριθεί από τη Σύγκλητο του ΑΠΘ (Συνεδρίαση με αριθμό 2958/12 και 13.04.2018, ΦΕΚ 3605 Β/27.09.2019). Τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων με την αντίστοιχη μέγιστη μοριοδότηση και συνολικό άθροισμα 100 παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

Κριτήρια αξιολόγησης υποψηφίων - Μοριοδότηση

 • Βαθμός Πτυχίου/Διπλώματος (Βαθμός Πτυχίου/Διπλώματος x 4) - 40
 • Επίπεδο γνώσης Αγγλικής γλώσσας
  • Αν Β2 0 μόρια, αν Γ1 5 μόρια, αν Γ2 10 μόρια -10
  • Γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών εκτός της Αγγλικής - 5
 • Συστατικές επιστολές - 5
 • Βραβεία και διακρίσεις σπουδών - 5
 • Επαγγελματική Εμπειρία (διάρκεια και είδος) σε συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ - 5
 • Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα σε συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ - 5
 • Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων με κριτές σε συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ - 5
 • Συνέντευξη από την αρμόδια Επιτροπή Επιλογής - 20

Συνολική μέγιστη μοριοδότηση 100

Οι συνεντεύξεις από την αρμόδια Επιτροπή Επιλογής του Τμήματος θα γίνουν σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν, μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Ο τελικός πίνακας των επιτυχόντων καταρτίζεται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης με βάση τα στοιχεία του φακέλου υποψηφιότητας και τη συνέντευξη. Οι υποψήφιοι κατατάσσονται κατά αξιολογική σειρά και γίνονται δεκτοί οι 20 πρώτοι υποψήφιοι που συγκέντρωσαν τα περισσότερα μόρια. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά προτεραιότητας τα εξής: α) ο βαθμός του διπλώματος ή του πτυχίου, β) η συνέντευξη στην αρμόδια Επιτροπή. Ο τελικός πίνακας επιτυχόντων και τυχόν επιλαχόντων αφού εγκριθεί και επικυρωθεί από τη Συνέλευση του Τμήματος θα δημοσιοποιηθεί από τη Γραμματεία του Τμήματος.

Οι εισακτέοι στο ΠΜΣ πρέπει να εγγραφούν στη Γραμματεία του ΤΜΧΑ εντός συγκεκριμένης προθεσμίας που θα ανακοινωθεί. Σε περίπτωση μη έγκαιρης εγγραφής εντός της προθεσμίας, γίνεται δεκτός/ή για εγγραφή στο ΠΜΣ ο/η επόμενος/η επιλαχών/ούσα στην αξιολογική σειρά κατάταξης.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ, τηλ. 2310 991431 και 2310 994179.

Προκήρυξη


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο