Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Αναλυτική Μάρκετινγκ (2024-2025)

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Αναλυτική Μάρκετινγκ» απευθύνεται σε πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και προσφέρεται, για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 σε

 • Τμήμα πλήρους φοίτησης, που απευθύνεται σε νέους απόφοιτους και έχει διάρκεια 3 εξάμηνα συμπεριλαμβανομένη της διπλωματικής εργασίας, και
 • Τμήμα μερικής φοίτησης, που απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων, έχει διάρκεια 4 εξάμηνα συμπεριλαμβανομένης της διπλωματικής εργασίας και τα μαθήματα είναι απογευματινά

Το Πρόγραμμα έχει ως αντικείμενο την προαγωγή της γνώσης και την ανάπτυξη της έρευνας στο πεδίο της επιστήμης και της αναλυτικής του μάρκετινγκ, το οποίο περιλαμβάνει ποσοτικές αναλύσεις, υποδείγματα, έρευνες και υποστηρίζει τη λήψη αποφάσεων στο μάρκετινγκ με ανάλυση ποσοτικών δεδομένων από τη συμπεριφορά των καταναλωτών στο φυσικό ή ψηφιακό περιβάλλον. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην Αναλυτική Μάρκετινγκ (MSc in Marketing Analytics).

Τα τέλη φοίτησης για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. ορίζονται σε

 • 4.800 € για το τμήμα πλήρους φοίτησης, και
 • 5.800 € για το τμήμα μερικής φοίτησης 

Ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση https://e-graduate.applications.aueb.gr/ έως την 31η Μαΐου 2024.

Για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης απαιτείται:

 1. Σύνδεση στον ανωτέρω σύνδεσμο,
 2. Εγγραφή ως νέος χρήστης,
 3. Επιλογή από τον κατάλογο των προσφερόμενων από τη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων, του Π.Μ.Σ. «Αναλυτική Μάρκετινγκ».
 4. Επιλογή τμήματος πλήρους φοίτησης ή μερικής φοίτησης
 5. Ακριβής συμπλήρωση όλων των στοιχείων της αίτησης σύμφωνα με τις οδηγίες συμπλήρωσης.
 6. Επισύναψη όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών όπως αναγράφονται στην προκήρυξη.

Προσοχή: Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την ενεργοποίηση του πλήκτρου «Υποβολή».

Η δια ζώσης υποβολή ή ταχυδρομική αποστολή απαραίτητων δικαιολογητικών θα γίνει κατόπιν επικοινωνίας της Γραμματείας του Π.Μ.Σ. με τον υποψήφιο.

Στοιχεία επικοινωνίας:
Γραμματεία του Π.Μ.Σ. «Αναλυτική Μάρκετινγκ», Κέντρο Μεταπτυχιακών Σπουδών ΟΠΑ, Καθημερινά 09:30 – 16:30, τηλ. 210-8203665
Email: marketinganalytics@aueb.gr
Διεύθυνση website: www.dept.aueb.gr/marketinganalytics

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Συμπληρωμένη αίτηση (σε ηλεκτρονική μορφή).
 2. Βιογραφικό σημείωμα
 3. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών με αναλυτική βαθμολογία.
 4. Οι υποψήφιοι με πτυχίο από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών & Πληροφόρησης – ΔΟΑΤΑΠ. Δεν απαιτείται βεβαίωση ισοτιμίας, εάν το ίδρυμα και ο τίτλος σπουδών περιλαμβάνονται στα δημοσιευμένα Μητρώα του ΔΟΑΤΑΠ. Το ΟΠΑ υποχρεούται να διαπιστώσει εάν οι τίτλοι σπουδών από την αλλοδαπή εντάσσονται στο Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της Αλλοδαπής και στο Εθνικό Μητρώο Τύπων Τίτλων Σπουδών Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής του ΔΟΑΤΑΠ (https://www.doatap.gr/anagnorish/mitroa/) σύμφωνα με το άρθρο 304 του ν.4957/2022
 5. Δύο εμπιστευτικές συστατικές επιστολές (από πανεπιστημιακούς για το τμήμα πλήρους φοίτησης ή/και από εργοδότες για το τμήμα μερικής φοίτησης).
 6. Επίσημα αποδεικτικά διετούς τουλάχιστον επαγγελματικής προϋπηρεσίας (αποδεικτικά ασφάλισης) για τους υποψηφίους του τμήματος μερικής φοίτησης.
 7. Αποδεικτικά άριστης γνώσης της Αγγλικής γλώσσας επιπέδου C2/Γ2/CPE (για υποψήφιους των τμημάτων Πλήρους Φοίτησης) και καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας τουλάχιστον επιπέδου C1/Γ1/Advanced English-Cambridge, για υποψηφίους μερικής φοίτησης.

Όλα τα δικαιολογητικά κατά την πρώτη φάση αξιολόγησης των αιτήσεων υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά. Οι συστατικές επιστολές υποβάλλονται επίσης ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος αιτήσεων, απευθείας από το μέλος ΔΕΠ ή τον εργοδότη που προβαίνει σε σύσταση του υποψηφίου. Τα επικυρωμένα (γνήσια αντίγραφα) των ξενόγλωσσων πιστοποιητικών και των εγγράφων που έχουν εκδοθεί από ιδιωτικό φορέα ή/και τα ιδρύματα της αλλοδαπής, υποβάλλονται μετά από επικοινωνία της Γραμματείας με τους υποψηφίους. Η Γραμματεία, δύναται να ζητήσει να της κατατεθεί σε πρωτότυπη μορφή και οποιοδήποτε άλλο έντυπο κρίνεται απαραίτητο για την αξιολόγηση του υποψηφίου.

Δεν θα αξιολογούνται οι αιτήσεις που δεν έχουν επισυνάψει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, βάσει της προκήρυξης.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων περιλαμβάνουν ιδίως:

 1. Βαθμό πτυχίου ή πτυχίων σε πρωθύστερες προπτυχιακές ή τυχόν μεταπτυχιακές σπουδές και την επάρκεια της συνάφειας αυτών των πτυχίων με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ.
 2. Διάρκεια και είδος της πιστοποιημένης επαγγελματικής προϋπηρεσίας (υποχρεωτικά για τους υποψηφίους μερικής φοίτησης), καθώς και τα ακόλουθα ποιοτικά κριτήρια:
  1. Πανεπιστήμιο και Τμήμα προέλευσης.
  2. Προσωπική συνέντευξη.

Η υποβολή υποψηφιότητας στην παρούσα προκήρυξη δεν δημιουργεί οιαδήποτε αξίωση για αποδοχή της.

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεσμεύεται να εξασφαλίζει ίσες ευκαιρίες και δικαιώματα στην εργασία και στην εκπαίδευση.

Προκήρυξη
Αίτηση


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο