ΠΜΣ Πληροφορική και Εφαρμογές
Food Law - Auth
Msc in Data Science
ΔΠΜΣ Χρηματοοικονομική και Τραπεζική

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Μία (1) θέση για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στο Εργαστήριο Κλινικής Φαρμακολογίας του Τμήματος Ιατρικής

Προκήρυξη:

Προκηρύσσεται μια θέση για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στο Εργαστήριο Κλινικής Φαρμακολογίας του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ. με επιβλέπουσα την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Χρυσάνθη Σαρδέλη και με θέμα ‘Έλεγχος ποιότητας και Βιοϊσοδυναμίας - Θεραπευτικής Ισοδυναμίας των οφθαλμικών κολλυρίων που περιέχουν προσταγλανδίνες’’.

Απαιτούμενα προσόντα:

  • Πτυχίο Ιατρικής ή Φαρμακευτικής
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης από Πανεπιστήμιο της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος σπουδών (εφόσον υπάρχει) σχετικό με το αντικείμενο
  • Εμπειρία στην εκπόνηση ερευνητικής εργασίας/συγγραφή επιστημονικών άρθρων
  • Τουλάχιστον δύο πλήρεις δημοσιεύσεις σε ελληνικά ή ξένα περιοδικά ή κεφάλαια βιβλίων, σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό εκπόνησης διδακτορικών διατριβών

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  • Σχετικά πιστοποιητικά και ανάτυπα που να αντιστοιχούν στα παραπάνω
  • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα

Εκδήλωση ενδιαφέροντος και υποβολή των δικαιολογητικών αυτοπροσώπως ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέχρι την Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2019 στο γραφείο της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας Χρυσάνθης Σαρδέλη (3ος όροφος εργαστηρίων Φαρμακολογίας, κτίριο 16Β, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Α.Π.Θ., τηλ: 2310999353) ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: sardeli@auth.gr.


Μοιραστείτε το:

Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα