Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Προκήρυξη:

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στη Συνέλευση συνεδρία αρ. 03/31-10-2019, αποφάσισε την προκήρυξη νέων θέσεων υποψηφίων διδακτόρων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος μέχρι τις 15/11/2019, εντύπως ή ηλεκτρονικώς. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν:
α) Αίτηση
β) Τίτλους Σπουδών
γ) Πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας
δ) Βεβαίωση ισοτιμίας από Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., για όσους προέρχονται από Πανεπιστήμια της αλλοδαπής
ε) Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης τουλάχιστον μίας ευρωπαϊκής ξένης γλώσσας (ιδιαίτερα Αγγλικής)
στ) Δύο τουλάχιστον συστατικές επιστολές
ζ) Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα
η) Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ενισχύει, κατά την κρίση τους, την επιλογή. Στη συνέχεια οι υποψήφιοι θα κληθούν σε προφορική συνέντευξη.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Τμήματος (ισόγειο κτιρίου Δ’ Πολυτεχνικής Σχολής, Τηλ. 2310-994378 & 2310-996392, FAX 2310- 996292).

Δείτε εδώ την προκήρυξη.


Μοιραστείτε το:

Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα