Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

 Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Το Π.Μ.Σ. είναι πλήρους φοίτησης και κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς συνολικά σε δώδεκα (12) μαθήματα. Κατά το Α΄ και το Β΄ εξάμηνο οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε μαθήματα που αντιστοιχούν σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες−ECTS ανά εξάμηνο σπουδών (έξι (6) υποχρεωτικά μαθήματα κατά το Α΄ εξάμηνο και έξι (6) υποχρεωτικά μαθήματα κατά το Β' εξάμηνο). Κατά το Γ' εξάμηνο οι φοιτητές πρέπει να εκπονήσουν μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, η οποία αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες−ECTS.

Για την απόκτηση Μ.Δ.Ε. απαιτούνται ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες−ECTS. Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική.

Α΄ Εξάμηνο

Υποχρεωτικά μαθήματα
α/α Μάθημα Πιστωτικές μονάδες (ECTS)
Α1 Προχωρημένα Μαθηματικά για Μηχανικούς 5
Α2 Προσομοίωση και Σχεδιασμός Κατασκευών από Οπλισμένο Σκυρόδεμα 5
A3 Πιθανοτική Ανάλυση και Ανάλυση Αξιοπιστίας Κατασκευών 5
A4 Προχωρημένη Μη Γραμμική Στατική και Δυναμική Ευστάθεια Κατασκευών 5
Α5 Ανάλυση και Προσομοίωση Δομικών Κατασκευών με Πεπερασμένα Στοιχεία 5
Α6 Υπολογιστική Θραυστομηχανική 5
Σύνολο: 30 ECTS

Β΄ Εξάμηνο

Υποχρεωτικά μαθήματα
α/α Μάθημα Πιστωτικές μονάδες (ECTS)
Β1 Ειδικά Θέματα Αντισεισμικού Σχεδιασμού Κατασκευών 5
Β2 Υπολογιστική Γεωτεχνική Μηχανική 5
Β3 Ασαφής Λογική, Νευρωνικά Δίκτυα και Μεταευρετικοί Αλγόριθμοι σε Προβλήματα Δομικής Μηχανικής 5
Β4 Βέλτιστος Αντισεισμικός Σχεδιασμός Κατασκευών 5
Β5 Προσομοίωση Μνημειακών και Ιστορικών Κατασκευών 5
Β6 Προσομοίωση Κατασκευών σε Σεισμό 5
Σύνολο: 30 ECTS

Γ΄ Εξάμηνο
Πιστωτικές μονάδες (ECTS)
Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία 30

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ECTS)

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο