International Hellenic University

Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Μοντέλα Σχεδιασμου και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων

Το Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Αιγαίου, οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2004 - 2005, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων» (Φ.Ε.Κ. 1438/04.06.2014 τ.Β’) και το οποίο απονέμει:

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στa «Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων».

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. είναι τρία (3) εξάμηνα πλήρους φοίτησης με το τελευταίο εξάμηνο να διατίθεται για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής ερευνητικής ή συνθετικής διατριβής.

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017 – 2018 θα εισαχθούν στο Π.Μ.Σ. έως σαράντα (40) μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες. Πλέον του προβλεπόμενου αριθμού των επιτυχόντων/ουσών, δεκτοί/ες στο Π.Μ.Σ. ως υπεράριθμοι, γίνονται πτυχιούχοι υπότροφοι του Ι.Κ.Υ., εφόσον η υποτροφία τους είναι σχετική με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί/ές πτυχιούχοι Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Επίσης, υποψήφιοι μπορούν να είναι φοιτητές και φοιτήτριες, οι οποίοι/ες αναμένεται να καταστούν πτυχιούχοι/διπλωματούχοι μέχρι το τέλος της περιόδου των εγγραφών (Οκτωβρίου 2017).

Οι κάτοχοι τίτλου Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ. Το Π.Μ.Σ. πληροί τις προϋποθέσεις για την πιστοποίηση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας για τους κατόχους των αντίστοιχων μεταπτυχιακών τίτλων (Φ.Ε.Κ. τ.Β’ 2780/05.09.2016).

 Μπορείτε να δείτε το φυλλάδιο πληροφοριών για τους/τις υποψήφιους/ες μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες εδώ.  

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ Μ.Δ.Ε.

Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτείται: α) η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε δέκα (10) μαθήματα (α’ & β’ εξάμηνο), β) η εκπόνηση Μεταπτυχιακής Ερευνητικής ή Συνθετικής Διατριβής (γ’ εξάμηνο).

Για την ολοκλήρωση κάθε εξαμηνιαίου μαθήματος απαιτούνται δέκα έως δεκατρείς ενότητεςεκπαίδευσης και μάθησης (συμπεριλαμβάνονται διαλέξεις, θεωρητικές εισηγήσεις, εργαστηριακές δράσεις, συμμετοχές σε έρευνα πεδίου κ.τ.λ.). Η διάρκεια εκάστης ενότητας εκπαίδευσης και μάθησης, ανά μάθημα, καθορίζεται σε ένα τρίωρο διδασκαλίας. Σε κάθε μάθημα αποδίδονται πιστωτικές μονάδες, οι οποίες εκφράζουν το φόρτο εργασίας των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες υποχρεούνται να παρακολουθήσουν ανελλιπώς όλες τις δραστηριότητες του Π.Μ.Σ. Αν η διδασκαλία κάποιου εξαμηνιαίου μαθήματος διαρκέσει λιγότερο από δέκα τρίωρα διδασκαλίας ή τριάντα συνολικά ώρες διδασκαλίας, εργαστηρίου, σεμιναρίων κ.λ.π., το μάθημα θεωρείται ότι δε διδάχθηκε επαρκώς και οι μ.φ. είναι υποχρεωμένοι να το παρακολουθήσουν εκ νέου σε επόμενο ακαδημαϊκό εξάμηνο.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων κατά τη διάρκεια των δύο εξαμήνων και κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικών - ερευνητικών δραστηριοτήτων του Π.Μ.Σ. είναι υποχρεωτική καθώς και η επιτυχής εξέταση σε αυτά.

Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων είναι η Ελληνική και η Αγγλική.

Για την υποβοήθηση μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών που έχουν παράλληλη επαγγελματική απασχόληση, τα μαθήματα διεξάγονται όλες τις ημέρες της εβδομάδας κατά κύκλους (modules) όπου συμπεριλαμβάνονται και Σαββατοκύριακα και αργίες. Μέρος του εκπαιδευτικού έργου του Π.Μ.Σ. πραγματοποιείται αξιοποιώντας μεθόδους σύγχρονης εκπαίδευσης με χρήση ψηφιακών μέσων, στο πλαίσιο των κανόνων της επιστήμης και της τεχνολογίας.

Για τη λήψη του Μ.Δ.Ε. απαιτούνται συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Οι πιστωτικές μονάδες κατανέμονται ως εξής: 30 ECTS για τα μαθήματα του α’ εξαμήνου, 30 ECTS για τα μαθήματα του β’ εξαμήνου και 30 ECTS για τη μεταπτυχιακή ερευνητική διατριβή ειδίκευσης (Thesis). Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:

 

Α’ Εξάμηνο 

 • X1  Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών Μονάδων 6 ECTS
 • X2  Εκπαιδευτική Μηχανική 6 ECTS
 • X3 Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) στη  Διακυβέρνηση των Εκπαιδευτικών Μονάδων 6 ECTS
 • X4  Μεθοδολογία έρευνας  6 ECTS
 • X5  Γενικό Σεμινάριο- Εργαστήρια 6 ECTS

   ΣΥΝΟΛΟ 30 ECTS
 
Β’ Εξάμηνο 

 • Ε1 Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Μονάδων και Διασφάλιση Ποιότητας 6 ECTS
 • Ε2 Management Εκπαιδευτικών Μονάδων 6  ECTS
 • Ε3 Επικοινωνία στην Ανάπτυξη των Εκπαιδευτικών Μονάδων & Ψηφιακή Αφήγηση της 6 ECTS
 • Ε4 Δημιουργικότητα και Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών Μονάδων 6 ECTS
 • Ε5 Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός: Φιλοσοφία της Παιδείας και Επαγγελματική Ηθική 6  ECTS

   ΣΥΝΟΛΟ  30  ECTS
 
 Γ' Εξάμηνο

 • ΜΔΕ Μεταπτυχιακή Διατριβή Ειδίκευσης (Thesis) 30 ECTS 

ΣΥΝΟΛΟ 30 ECTS
 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ (Μ.Φ.)

Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται από επιτροπή μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος, η οποία έχει συγκροτηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης. Τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων προσδιορίζονται στο άρθρο 5 του Κανονισμού Λειτουργίας, ο οποίος είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. http://www.pse.aegean.gr/pms-msaem

 

 Για την επιλογή των μ.φ. που θα παρακολουθήσουν το Π.Μ.Σ. απαιτείται:

 • πτυχίο Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής ή πτυχίο Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου
 •  η επαρκής γνώση (επίπεδο Β2) τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας, όπως αυτή πιστοποιείται από τα αποδεικτικά ξένης γλώσσας ή ελλείψει αυτών από γραπτή εξέταση στην κατανόηση και απόδοση ξενόγλωσσου επιστημονικού κειμένου και
 • η επάρκεια στη Χρήση Η/Υ και Διαχείριση Αρχείων, Επεξεργασία Κειμένου (word), Υπολογιστικά Φύλλα (excel) και Παρουσιάσεις (power point) και Υπηρεσίες Διαδικτύου (internet), όπως αυτή αποδεικνύεται από σχετικά πιστοποιητικά ή ελλείψει αυτών από εξέταση στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών.

 

Για την επιλογή των μ.φ. που θα παρακολουθήσουν το Π.Μ.Σ. συνεκτιμώνται:

Α. Τα ειδικά προσόντα των υποψηφίων, όπως αυτά προκύπτουν από τα δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.

Τέτοια προσόντα είναι το επιστημονικό και ερευνητικό έργο των υποψηφίων που είναι δημοσιευμένο σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά, το συγγραφικό έργο, η κατοχή και άλλων πανεπιστημιακών πτυχίων πέραν του πρώτου, η επαρκής γνώση (επίπεδο Β2) περισσότερων από μια ξένη γλώσσα κ.λπ., όπως αυτά παρουσιάζονται αναλυτικά στην §3, άρθρο 5 του Κανονισμού Λειτουργίας του Π.Μ.Σ.

Β. Η απόδοση των υποψηφίων κατά τη διάρκεια προφορικής συνέντευξης που πραγματοποιείται σε θέματα ευρύτερου παιδαγωγικού επιστημονικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος και αποβλέπει:

 • Στη διαπίστωση της γενικής επιστημονικής ενημέρωσης του υποψήφιου και τη συγκρότηση της προσωπικότητάς του. Έμφαση δίνεται ιδιαίτερα σε θέματα που αφορούν στο πεδίο του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού.

Προτεινόμενη σχετική βιβλιογραφία:

 • «Θέματα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, τόμος 1», έκδοση Π.Μ.Σ. «Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων», εκδοτικός οίκος Διάδραση (πρώην Ατραπός)
 • «Θέματα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, τόμος 2», έκδοση Π.Μ.Σ. «Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων», εκδοτικός οίκος Διάδραση (πρώην Ατραπός)
 • «Θέματα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Αλλαγή και Διακυβέρνηση Εκπαιδευτικών Συστημάτων, τόμος 3», έκδοση Π.Μ.Σ. «Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων», εκδοτικός οίκος Διάδραση (πρώην Ατραπός)
 • «Θέματα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Επικοινωνία και Διακυβέρνηση Εκπαιδευτικών Συστημάτων, τόμος 4», έκδοση Π.Μ.Σ. «Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων», εκδοτικός οίκος Διάδραση (πρώην Ατραπός)
 • «Θέματα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Διαχείριση Κρίσεων και Διακυβέρνηση Εκπαιδευτικών Συστημάτων, τόμος 5», έκδοση Π.Μ.Σ. «Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων», εκδοτικός οίκος Διάδραση (πρώην Ατραπός)
 • «Θέματα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Κοινωνικά Δίκτυα και Σχολική Μονάδα: Γέφυρες και Νοήματα, τόμος 6», έκδοση Π.Μ.Σ. «Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων», εκδοτικός οίκος Διάδραση (πρώην Ατραπός)
 • «Θέματα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Σκιώδες εκπαιδευτικό σύστημα: Μοντέλα διαχείρισης των συνόρων της Εκπαιδευτικής Μονάδας με τις δομές της εκπαιδευτικής αγοράς τόμος 7», έκδοση Π.Μ.Σ. «Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων», εκδοτικός οίκος Διάδραση (πρώην Ατραπός)
 • «Θέματα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Συστημική Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών Μονάδων: Τεχνολογική και Παιδαγωγική Συνύφανση, τόμος 8», έκδοση Π.Μ.Σ. «Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων», εκδοτικός οίκος Διάδραση (πρώην Ατραπός)
 • «Μάνατζμεντ και Γνωστικές Επιστήμες», Al. Bouvier, εκδόσεις Διάδραση

 

 • Στην επισήμανση ειδικών δεξιοτήτων και άλλων χαρακτηριστικών και δραστηριοτήτων του υποψηφίου
 • Στη διακρίβωση ιδιαιτεροτήτων και άλλων στοιχείων τα οποία διαθέτει ο υποψήφιος και τα οποία μπορεί να παίξουν ρόλο στην ομαλή ένταξή του στο Π.Μ.Σ.

Το σύνολο των αξιολογικών μονάδων τις οποίες είναι δυνατό να συγκεντρώσει ένας/μία υποψήφιος/α από τα ειδικά προσόντα που διαθέτει, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 50 αξιολογικές μονάδες (α.μ.), οι οποίες αντιστοιχούν στο 70% της συνολικής αξιολόγησης του. Ο ανώτατος βαθμός α.μ. που μπορεί να πιστωθεί ένας/μία υποψήφιος/α από την προφορική συνέντευξη είναι 50 α.μ., οι οποίες αντιστοιχούν στο 30% της συνολικής αξιολόγησης του/της.

Οι αλλοδαποί υποψήφιοι/ες πρέπει να γνωρίζουν επαρκώς την ελληνική γλώσσα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

 Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές από την 14η Φεβρουαρίου 2017 μέχρι και την 20η Μαρτίου 2017. Η αίτηση υποψηφιότητας πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθεί ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα http://nautilus.aegean.gr /.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει εμπρόθεσμα να καταθέσουν ηλεκτρονικά οι υποψήφιοι/ες για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας είναι:

1. Ηλεκτρονική υποβολή της Αίτησης

2. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

3. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα (προτείνεται η χρήση του προτύπου europass)

4. Βασικο τίτλο σπουδών

5. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας του βασικού τίτλου σπουδών (με ακριβή μέσο όρο βαθμολογίας) (ή εκτίμηση του τελικού βαθμού, αν ο/η υποψήφιος/α δεν είναι ακόμη πτυχιούχος/διπλωματούχος).

6. Άλλα πτυχία – διπλωμάτα (Δίπλωμα Διετούς Μετεκπαίδευσης, πτυχίο Α.Ε.Ι., Μ.Δ.Ε., Διδακτορικό Δίπλωμα). Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. του εξωτερικού, θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ.

7. Αποδεικτικά ξένης γλώσσας επιπέδου Β2 και άνω (καλή γνώση) στις εξής ξένες γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά ή Ισπανικά. Τα αποδεικτικά που γίνονται δεκτά αναφέρονται στο «Παράρτημα». Όσοι/ες από τους/τις υποψηφίους δεν διαθέτουν αντίστοιχο αποδεικτικό γνώσης ξένης γλώσσας, επιπέδου Β2 και άνω, θα εξεταστούν γραπτώς την ημέρα της συνέντευξής τους. Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις σε ξενόγλωσσο κείμενο πρέπει να είναι επικυρωμένοι και επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα (δείτε το «Παράρτημα»)

 8. Αποδεικτικά γνώσης Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασία κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων, γ) παρουσιάσεων και δ) υπηρεσιών διαδικτύου. Τα αποδεικτικά που γίνονται δεκτά αναφέρονται στο «Παράρτημα». Όσοι/ες από τους υποψηφίους δεν διαθέτουν αντίστοιχο αποδεικτικό γνώσης χειρισμού Η/Υ θα εξεταστούν στο μάθημα της Πληροφορικής την ημέρα της συνέντευξής τους.

9. Διπλωματική εργασία με θέμα συναφές με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. ή με τις Επιστήμες της Αγωγής (εφόσον εκπονήθηκε).

10. Αποδεικτικά Επαγγελματικής Εμπειρίας συναφή με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. (εάν υπάρχουν).

Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων θα γίνει σε δύο φάσεις:

Πρώτη φάση: Η αρχική αξιολόγηση γίνεται βάσει των τυπικών προσόντων των υποψηφίων, όπως αυτά δηλώνονται στην ηλεκτρονική αίτηση του/της υποψηφίου/ας. Με βάση την αρχική αυτή αξιολόγηση, προκρίνονται στη δεύτερη φάση οι υποψήφιοι που πληρούν τα τυπικά προσόντα.

Δεύτερη φάση: Πραγματοποιείται η προφορική συνέντευξη και οι εξετάσεις για τους/τις υποψηφίους που δε διαθέτουν πιστοποιητικό επάρκειας στη ξένη γλώσσα ή/και πιστοποιητικό επάρκειας στη χρήση Τ.Π.Ε. Υποβάλλεται έντυπα ο πλήρης φάκελος με όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην αίτηση υποψηφιότητας Τα αποτελέσματα της αρχικής αξιολόγησης, καθώς και ο τόπος και η ώρα που θα διεξαχθεί η συνέντευξη, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. μετά την 27η Μαρτίου 2017.

Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν στην έδρα του Π.Μ.Σ. στη Ρόδο την Παρασκευή, 7η Απριλίου 2017. Την ημέρα διεξαγωγής της συνέντευξης οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να προσκομίσουν έντυπα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία πιστοποιούν τα προσόντα τα οποία και δήλωσαν στην ηλεκτρονική αίτησή τους και επιπλέον τα εξής:

1. Επιστημονικές δημοσιεύσεις/διακρίσεις (εάν υπάρχουν).

2. Ανάτυπα άρθρων που δημοσιεύτηκαν είτε σε επιστημονικά περιοδικά, είτε σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων, τα οποία δημοσιεύουν εργασίες με σύστημα κριτών, μονογραφίες ή διακρίσεις (εάν υπάρχουν).

3. Κάθε άλλο στοιχείο που θα συνέβαλε, ώστε η Επιτροπή Αξιολόγησης να σχηματίσει πληρέστερη εικόνα σχετικά με τα επιστημονικά ενδιαφέροντα και την εμπειρία του/της υποψήφιου/ας κατά την κρίση του/της.

 

Σημείωση: Μετά την ολοκλήρωση της συνέντευξης ο φάκελος των δικαιολογητικών επιστρέφεται στον/στην υποψήφιο/α.

Τα ονόματα των επιτυχόντων/χουσών για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του μεταπτυχιακού προγράμματος το αργότερο τον μήνα Ιούλιο 2017.

 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων, ύψους 2.500€, τα οποία θα καταβάλλονται σε τρεις δόσεις: 500€, 15 ημέρες από την ανακοίνωση των επιτυχόντων/ουσών, 1.000€ κατά την εγγραφή στο Α’ εξάμηνο και 1.000€ έως την έναρξη του Β’ εξαμήνου.

Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση μη εγγραφής ή διακοπής της φοίτησης, το ποσό των διδάκτρων το οποίο έχει ήδη καταβληθεί, δεν επιστρέφεται.

Χορηγείται υποτροφία στους/ις μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες με την υψηλότερη επίδοση.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ., (Δημοκρατίας 1, Ρόδος «κτήριο ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ» 1ος όροφος,) ή στο τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-99421 από 10:00 έως 15:00 καθημερινά ή ηλεκτρονικά στο email msaem@rhodes.aegean.gr

Επικοινωνία

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστήμων

Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού

Π.Μ.Σ. «Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων»

1ος όροφος, κτ. Κλεόβουλος, Δημοκρατίας 1, Ρόδος

ΤΚ:85132

Τηλ: 2241099421. Fax: 2241099420

http://www.pse.aegean.gr/pms-msaem

Δείτε την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε μορφή pdf υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά το διάστημα 14 Φεβρουαρίου 2017 έως 20 Μαρτίου 2017 μέσω της πλατφόρμας http://nautilus.aegean.gr/.

Δείτε το φυλλάδιο για τους/τις υποψηφίους/ες μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες του Π.Μ.Σ.

online έκδοση

έντυπη έκδοση (τρίπτυχο)


Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr
European Law and Governance School

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα