1. Σύμφωνα με την παρ. 2 άρθρο 32 του ν. 4485/2017 το Π.Μ.Σ. ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους.

2. Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών, η επιτυχής εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας και η επιτυχής ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης και η συγκέντρωση 120 πιστωτικών μονάδων (ECTS).

3. Το πρόγραμμα των μαθημάτων οργανώνεται σε 6 ερευνητικούς και επιστημονικούς άξονες και διαμορφώνεται ως εξής:

 

Ερευνητικοί και Επιστημονικοί άξονες

Α. Έρευνα και Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών Συστημάτων: Συστήματα, Σημαίνοντα Περιβάλλοντα, Πόροι, Οργάνωση, Μάθηση και Πολιτισμός (Μαθήματα ΑΑ1 και ΑΑ2) (15 ECTS)

B. Μέθοδοι Έρευνας και Αξιολόγησης στην Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών Μονάδων: Ανάπτυξη και Διασφάλιση Ποιότητας (Μαθήματα ΑΒ1 και ΒΒ2) (15 ECTS)

Γ. Έρευνα και Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών Μονάδων: Διακυβέρνηση, Ηγεσία και Μάνατζμεντ, Εσωτερικές και Εξωτερικές Συζεύξεις (Μαθήματα ΑΓ1 και ΓΓ2) (15 ECTS)

Δ. Έρευνα και Ανάπτυξη Λειτουργικών Τομέων Εκπαιδευτικών Μονάδων: Διδασκαλία, Προσωπικό, Οργανωτικές και Αναδυόμενες Δομές και Επικοινωνία (Μαθήματα ΒΔ1, ΒΔ2 και ΒΔ3) (22,5 ECTS)

Ε. Πρακτική Άσκηση: Έρευνα και Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών Μονάδων (Μαθήματα ΓΕ1 και ΓΕ2) (22,5 ECTS)

ΣΤ. Διπλωματική Εργασία: Έρευνα και Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών Συστημάτων, Μονάδων, Διαδικασιών και Δομών (Μαθήματα ΔΣΤ1 και ΔΣΤ2 (30 ECTS)

 

Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών για το Π.Μ.Σ. τεσσάρων ακαδημαϊκών εξαμήνων διαμορφώνεται ως εξής:

 

Α' Εξάμηνο

 • ΑΑ1 Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών Μονάδων (7,5 ECTS)
 • ΑΑ2 Εκπαιδευτική Μηχανική (7,5 ECTS)
 • ΑΓ1 Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) στη Διακυβέρνηση των Εκπαιδευτικών Μονάδων (7,5 ECTS)
 • ΑΒ1 Μεθοδολογία έρευνας με Επίκεντρο τη Μάθηση και τη Διδασκαλία (7,5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Β' Εξάμηνο

 • ΒΒ2 Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού και Διδακτικού Έργου και Διασφάλιση Ποιότητας (7,5 ECTS)
 • ΒΔ1 Επικοινωνία στην Ανάπτυξη των Εκπαιδευτικών Μονάδων και Ψηφιακή Αφήγησή της (7,5 ECTS)
 • ΒΔ2 Δημιουργικότητα και Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών Μονάδων (7,5 ECTS)
 • ΒΔ3 Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός: Φιλοσοφία της Παιδείας και Επαγγελματική Ηθική (7,5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Γ' Εξάμηνο 

 • ΓΓ2 Management Εκπαιδευτικών Μονάδων (7,5 ECTS)
 • ΓΕ1 Μεθοδολογία Σχεδιασμού Παρεμβάσεων Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων για την Πρακτική Άσκηση (4,5 ECTS)
 • ΓΕ2 Πρακτική Άσκηση – Σχέδια Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων και η Μηχανική τους: Έρευνα και Εφαρμογή σε Εκπαιδευτικό Πεδίο (18 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Δ' Εξάμηνο

 • ΔΣΤ1 Μεθοδολογία Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας (3 ECTS)
 • ΔΣΤ2 Διπλωματική Εργασία: Συγγραφή και Εξέταση (27 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr
eduguide App

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα