Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
2ο

ΓΕΛ:  9.925

ΕΠΑΛ: 12.850

Βάση 2022
9.525
Εισακτέοι
100
Συντ. Ε.Β.Ε.
0,80

ΓΕΛ

2ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία  25%

 Φυσική  25%

 Χημεία  25%

 Μαθηματικά  25%

 

EΠΑΛ

Τομέας Μηχανολογίας

 Μαθηματικά ( Άλγεβρα) 20%

 Νέα Ελληνικά 20%

 Μάθημα Ειδικότητας 1  30%

 Μάθημα Ειδικότητας 2  30%

 

 

Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού

 Μαθηματικά ( Άλγεβρα) 20%

 Νέα Ελληνικά 20%

 Μάθημα Ειδικότητας 1  30%

 Μάθημα Ειδικότητας 2  30%


Αντικείμενο
Κωδικός Σχολής
1437
Τομείς ΕΠΑΛ
 • Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
 • Μηχανολογίας
Πόλη
Λαμία
Κατευθύνσεις

1. Θεωρητική Φυσική & Αστροφυσική
2. Πυρηνική Φυσική , Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων & Φυσική Πλάσματος
3. Φυσική της Συμπυκνωμένης Ύλης
4. Εφαρμοσμένη Φυσική – Ηλεκτρονική

Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ιδρύθηκε με το άρθρο 22 του Νόμου 4589/ 29-01-2019 στην έδρα της Σχολής Θετικών Επιστημών,στην Λαμία, και άρχισε να λειτουργεί από το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.

Στόχοι του Τμήματος:

α) Η παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης για τους/τις προπτυχιακούς/ές φοιτητές και φοιτήτριες του ώστε να κατανοούν ουσιαστικά και σε βάθος τις θεμελιώδεις έννοιες, νόμους και θεωρητικά μοντέλα των γνωστικών πεδίων της Φυσικής και να αναπτύσσουν κριτικό και δημιουργικό συλλογισμό, ώστε να μπορούν να διαχειρίζονται ζητήματα που απαιτούν ποσοτική και ποιοτική ανάλυση στα εν λόγω γνωστικά πεδία.

β) η ανάπτυξη δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες στον 21ο Αιώνα όπως :

• ανάλυσης δεδομένων και ανίχνευσης των σημαντικότερων παραμέτρων τους
• διερεύνησης ποσοτικών σχέσεων μεταξύ των παραμέτρων ενός προβλήματος
• εξοικείωσης στη χρήση προχωρημένων μαθηματικών και υπολογιστικών εργαλείων
• παρουσίασης των αποτελεσμάτων σε επιστημονικό και γενικό κοινό
• εξοικείωσης στη χρήση ΤΠΕ στην έρευνα και τη διδασκαλία της Φυσικής και των Φυσικών Επιστημών
• εξοικείωσης με την ομαδική επιστημονική εργασία και συνεργασία.

 

 

ΤΟΜΕΙΣ

 1. Θεωρητική Φυσική & Αστροφυσική
 2. Πυρηνική Φυσική , Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων & Φυσική Πλάσματος
 3. Φυσική της Συμπυκνωμένης Ύλης
 4. Εφαρμοσμένη Φυσική – Ηλεκτρονική

 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

 • Ηλεκτρονικής & Φωτονικής (PhotonXLab)
 • Υψηλών Συχνοτήτων, Μεταϋλικών και Μη Γραμμικών Κυμάτων(HERON LAB)
 • Φασματοσκοπίας και Ηλεκτρικών – Ηλεκτρονικών Μετρήσεων Υλικών και Διατάξεων. 
 • Φυσικής Συμπυκνωμένης Ύλης (CoMPhy Lab)
 • Διδακτικής της Φυσικής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση(SELar/)
 • Κατανεμημένων Συστημάτων και Δικτύων (DS&N Lab)

 

 

 

 Το προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

 • διαρθρώνεται σε οκτώ (8) εξάμηνα σπουδών
 • που αντιστοιχούν σε 240 πιστωτικές μονάδες (ECTS).  

 

 

Πιο συγκεκριμένα, για την απόκτηση πτυχίου ο/η φοιτητής/τρια πρέπει να παρακολουθήσει και να εξεταστεί με επιτυχία σε τριάντα ένα (31) υποχρεωτικά μαθήματα.

 • Η παρακολούθηση των εργαστηριακών ασκήσεων είναι υποχρεωτική.

Εκτός των υποχρεωτικών μαθημάτων από το 7ο έως και το 8ο εξάμηνο οι φοιτητές επιλέγουν μια Κατεύθυνση.

 • Η κάθε Κατεύθυνση διαθέτει τρία (3) υποχρεωτικά μαθήματα από τα οποία ένα είναι το εργαστήριο κατεύθυνσης και μια λίστα μαθημάτων που μπορούν να επιλεγούν ελεύθερα και τα οποία χαρακτηρίζονται ως μαθήματα επιλογής κατεύθυνσης από τα οποία ο φοιτητής και η φοιτήτρια έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν έξι (6) συμπληρώνοντας τον απαραίτητο αριθμό σε κάθε εξάμηνο όπως προβλέπεται ολοκληρώνοντας την σπουδή τους.

 

 

Η εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας είναι προαιρετική και ατομική για τους φοιτητές/τριες του 4ου έτους. 

 • Εκπονείται σε μια από τις κατευθύνσεις του Τμήματος Φυσικής, σε γνωστικό αντικείμενο της επιλογής του φοιτητή ή της φοιτήτριας

Η πτυχιακή εργασία εκπονείται σε δύο (2) εξάμηνα και αντιστοιχεί σε 12 Πιστωτικές Μονάδες.

 

 

Η πρακτική άσκηση χρηματοδοτείται μέσω της πράξης “Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης” στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση, και Διά Βίου Μάθηση”.

 • Η πρακτική άσκηση γίνεται στο τέταρτο (4ο) έτος σπουδών, είναι προαιρετική, έχει διάρκεια 3 μήνες, είναι πλήρους απασχόλησης και λαμβάνει 15 ECTS  σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς συναφείς με το αντικείμενο της Φυσικής.

 

 

  Το Πρόγραμμα Σπουδών δίνει τη δυνατότητα σε όσες/ους αποφοίτους του Τμήματος Φυσικής και άλλων Τμημάτων του Π.Θ, που σχεδιάζουν να ασχοληθούν με την εκπαίδευση, να παρακολουθήσουν έναν κύκλο  6 μαθημάτων που σχετίζονται με θέματα διδασκαλίας/ διδακτικής της Φυσικής και γενικότερα των Φυσικών Επιστημών αλλά και να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση σε επιλεγμένα Γυμνάσια – Λύκεια, η οποία υλοποιείται σε 2 εξάμηνα και αντιστοιχεί σε 30 ECTS. 

 

 

1ο Εξάμηνο

 • Γενική Φυσική Ι (Μηχανική –Ταλαντώσεις – Κύματα Θερμοδυναμική )    
 • Ανάλυση Ι    
 • Γραμμική Άλγεβρα Ι – Αναλυτική Γεωμετρία
 • Προγραμματισμός Υπολογιστών Ι (C)
 • Εργαστήριο Φυσικής Ι (Ανάλυση δεδομένων, Μηχανική)    

2ο Εξάμηνο

 • Γενική Φυσική ΙΙ (Ηλεκτρομαγνητισμός – Οπτική )    
 • Ανάλυση ΙΙ    
 • Θεωρία Πιθανοτήτων    
 • Προγραμματισμός Υπολογιστών ΙΙ (Matlab, Python)    
 • Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ (Κύματα, Θερμοδυναμική, Ρευστά)    

3ο Εξάμηνο

 • Θεωρητική Μηχανική Ι (περιλαμβάνει και Ταλαντώσεις, Κύματα)    
 • Ηλεκτρομαγνητισμός Ι (Ηλεκτρισμός-Μαγνητισμός)    
 •  Αριθμητική Ανάλυση
 • Διαφορικές Εξισώσεις    
 • Εργαστήριο Φυσικής ΙΙΙ (Ηλεκτρομαγνητισμός Οπτική)    

4ο Εξάμηνο

 • Εισαγωγή στη Θερμοδυναμική και τη Στατιστική Φυσική    
 • Ηλεκτρομαγνητισμός ΙΙ (Εξισώσεις Maxwell, ενέργεια ΗΜ πεδίου, απλά ΗΜ κύματα)    
 • Ηλεκτρονική Ι    
 • Μιγαδικές Συναρτήσεις    
 • Εργαστήριο Φυσική IV (Κβαντικά φαινόμενα, ατομική πυρηνική)    

5ο Εξάμηνο

 •  Θεωρητική Μηχανική ΙΙ
 • Στατιστική Μηχανική Ι    
 • Αστροφυσική Ι    
 • Κβαντομηχανική Ι    
 • Εργαστήριο Φυσικής V (Ηλεκτρονική)    

6ο Εξάμηνο

 • Κβαντική Μηχανική ΙΙ    
 • Φυσική Πλάσματος Ι    
 • Πυρηνική Φυσική Ι    
 • Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων Ι    
 • Φυσική της Συμπυκνωμένης Ύλης Ι    

7ο Εξάμηνο

 • Μηχανική Ρευστών
 • ΥΚ (Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης)                
 • ΥΚ            
 • ΕΚ  (Επιλογές Κατεύθυνσης)              
 • ΒΕ  (Βασικής Επιλογής)            

                
8ο Εξάμηνο

 • ΕΚ  
 • ΥΚ            
 • ΕΚ            
 • ΕΚ            
 • ΒΕ

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων εδώ.

 

 

 

Οδηγός Σπουδών

Το στιβαρό γνωστικό υπόβαθρο, η δημιουργικότητα και ευρηματικότητα στην επίλυση προβλημάτων και ο επιστημονικός τρόπος σκέψης που αποκτούν οι φοιτητές/τριες που σπουδάζουν στα Τμήματα Φυσικής αποτελούν ισχυρά θεμέλια και πολύτιμα εφόδια για την περαιτέρω πορεία τους σε ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών δραστηριοτήτων.

 Παρόλα αυτά οι περαιτέρω μεταπτυχιακές σπουδές είναι καίριες για την ανεμπόδιστη ανέλιξη που θα οδηγήσει σε μία επιτυχημένη καριέρα στον κλάδο της Φυσικής.

Ενδεικτικές Μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις

 Έτσι,

 

 • Σε Ερευνητικά Εργαστήρια και Ινστιτούτα στη βασική έρευνα σε όλους τους τομείς της φυσικής από αστροφυσική έως συμπυκνωμένη ύλη και στοιχειώδη σωμάτια, καθώς και σε εφαρμογές της φυσικής επιστήμης σε αντικείμενα όπως το περιβάλλον, η ανάπτυξη νέων υλικών, η ηλεκτρονική φυσική και συστήματα, η βιοφυσική και η ιατρική φυσική.

 

 • Ως αστρονόμοι - αστροφυσικοί, σε θέσεις έρευνας, μελέτης και διδασκαλίας σε Πανεπιστήμια και Κολέγια, Ερευνητικά εργαστήρια και Παρατηρητήρια ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, σε Μουσεία.

 

 • σε Εταιρείες Ιατρικής και Φαρμακευτικής Τεχνολογίας,  δημόσιους και ιδιωτικούς παρόχους υγειονομικής περίθαλψης, ερευνητικά κέντρα και ακαδημαϊκά ιδρύματα σε ιατρικούς τομείς όπως η ακτινοδιαγνωστική, η ογκολογική ακτινοθεραπεία και η πυρηνική ιατρική. Η άδεια άσκησης επαγγέλματος Φυσικού Νοσοκομείου - Ακτινοφυσικού Ιατρικής χορηγείται μετά από επιτυχή εξέταση σε γραπτές εξετάσεις που διενεργούνται από το Υπουργείο Υγείας.

 

 •  Ως ηλεκτρονικοί φυσικοί – ραδιοηλεκτρολόγοι στη βελτίωση και την ανάπτυξη προϊόντων και διαδικασιών παραγωγής στις βιομηχανίες ενέργειας, μεταφορών, άμυνας, εξερεύνησης του διαστήματος και των τηλεπικοινωνιών και των  ηλεκτρονικών - πληροφοριακών συστημάτων. Για την άδεια άσκησης επαγγέλματος Ραδιοηλεκτρολόγου Α απαιτείται δίπλωμα Ηλεκτρονικού Φυσικού – Ραδιοηλεκτρολόγου.

 

 • στον Ενεργειακό Τομέα όπου οι εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου παραμένουν μεγάλοι παράγοντες στην αγορά ενέργειας και είναι οι κύριοι εργοδότες για τους αποφοίτους Φυσικής.

 

 • στον τομέα της Τεχνολογίας σε ερευνητικά κέντρα δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα αλλά και σε μεγάλες εταιρείες  και επιχειρήσεις τεχνολογίας του εξωτερικού στους τομείς της Ρομποτικής, της Νανοεπιστήμης και της Νανοτεχνολογίας.

 

 • Ως καθηγητές/τριες στη δημόσια και ιδιωτική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση αλλά και στην Τεχνολογική Εκπαίδευση και Κατάρτιση.

 Οι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ 04.01 Φυσικοί.

 

 • Ως Γεωφυσικοί  

 

 • Ως Μετεωρολόγοι  

 

 • Ως Ωκεανογράφοι στην έρευνα και διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

 

Τέλος, οι απόφοιτοι/ες Φυσικής μπορούν να διεκδικήσουν και θέσεις ΠΕ Περιβάλλοντος στο Δημόσιο Τομέα.

 

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για την επιστήμη της Φυσικής στο άρθρο μας εδώ.

 

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Βίντεο

Ποια Μονοπάτια Σταδιοδρομίας έχουν οι Φυσικοί;
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο