Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή πτυχιούχων στην Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας Εκπαιδευτικά Νέα

Προκηρύχθηκε από τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος Ελλάδας, ο διαγωνισμός για την εισαγωγή πτυχιούχων Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων στην Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο, το ακαδημαϊκό έτος 2019 – 2020.

1. Ο αριθμός εισακτέων του διαγωνισμού καθορίζεται σε έξι (6), όπως προέκυψε ως ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) από τις θέσεις που είχαν προκηρυχθεί με την υπ’ αριθ. 35167 Φ.300.1/05-06-2019 Απόφαση κ. Αρχηγού Π.Σ. «Συμπληρωματική προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή φοιτητών/τριων & σπουδαστών/στριων στις Σχολές Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών αντιστοίχως της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο, το ακαδημαϊκό έτος 2019 – 2020» (ΑΔΑ: 67Γ346ΜΚ6Π-85Ξ).

2. Οι ανωτέρω έξι (6) θέσεις κατανέμονται στις κάτωθι κατηγορίες/πτυχία:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΠΤΥΧΙΟ                              ΘΕΣΕΙΣ
Ναυπηγών:                                                 1
Νομικής:                                                     1
Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής:         1
Αρχιτεκτόνων:                                            1
Πολιτικών Μηχανικών:                             1
Χημείας:                                                     1
ΣΥΝΟΛΟ 6

Στο παράρτημα (Η) της παρούσας προκήρυξης αναγράφονται οι Σχολές και τα Τμήματα των Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων από τα οποία δύνανται να προέρχονται οι υποψήφιοι.

3. Η σειρά των κατηγοριών/πτυχίων του ανωτέρω πίνακα κατανομής θέσεων ορίζει και τη σειρά προτεραιότητας κατ’ άρθρο 2 παρ. 3 του π.δ. 127/2016 σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καλύπτεται ο αριθμός των προκηρυσσόμενων θέσεων για μία ή περισσότερες κατηγορίες/πτυχία, για την συμπλήρωση από επιλαχόντες άλλης κατηγορίας/πτυχίου.

4. Οι συμμετέχοντες στις κατατακτήριες εξετάσεις μπορούν να είναι υποψήφιοι για περισσότερες από μία κατηγορίες εφόσον είναι κάτοχοι των αντίστοιχων πτυχίων. Η δηλούμενη σειρά των κατηγοριών/πτυχίων στην αίτηση-υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής στον διαγωνισμό, επέχει θέση σειράς προτίμησης της αντίστοιχης κατηγορίας/πτυχίου, είναι δεσμευτική για τους υποψηφίους και δεν μπορεί να μεταβληθεί εκ των υστέρων.

 

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν αυτοπροσώπως από τους υποψηφίους είναι τα ακόλουθα:

α) Δύο (2) φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου ή ταυτότητας. Στο πίσω μέρος κάθε φωτογραφίας ο υποψήφιος υποχρεούται να αναγράψει το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμό του, ευκρινώς.

β) Αίτηση-υπεύθυνη δήλωση. Οι υποψήφιοι δηλώνουν στην αίτηση - υπεύθυνη δήλωση ότι: i) έχουν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του π.δ. 127/2016 και δεν εμπίπτουν στα κωλύματα του ιδίου άρθρου, χωρίς να απαιτείται αναλυτική περιγραφή αυτών, ii) τα αναφερόμενα στην αίτησή τους στοιχεία είναι αληθή και όλα τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά από αυτούς είναι γνήσια και ακριβή, iii) δέχονται να υποβληθούν σε έλεγχο για χρήση απαγορευμένων ουσιών πριν την εισαγωγή τους στην Πυροσβεστική Ακαδημία, iν) συναινούν στην επεξεργασία των στοιχείων που αναφέρουν στην αίτησή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 127/2016 και της παρούσας προκήρυξης.

γ) Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας. Σε περίπτωση που δεν είναι διαθέσιμο, γίνεται δεκτό φωτοαντίγραφο σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου, ήτοι αυτών στις οποίες αναγράφονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου ή των κρίσιμων σελίδων του ατομικού βιβλιαρίου υγείας οποιουδήποτε ασφαλιστικού φορέα. Αν δεν προκύπτει από τα ως άνω έγγραφα η ημερομηνία γέννησης, πρέπει να προσκομισθεί και πιστοποιητικό ή βεβαίωση γέννησης. Σε περίπτωση που στοιχεία των ως άνω δικαιολογητικών έχουν μεταβληθεί, δηλώνονται σε υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986

δ) Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής. Οι κάτοχοι ισότιμων τίτλων σπουδών της αλλοδαπής οφείλουν να συνυποβάλλουν επίσημη μετάφραση αυτών, καθώς και βεβαίωση ισοτιμίας από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αντιστοιχία βαθμολογίας. Όσοι από τους υποψηφίους είναι τελειόφοιτοι, οφείλουν να προσκομίσουν βεβαίωση ή άλλο έγγραφο της οικείας Σχολής από το οποίο προκύπτει ότι είναι τελειόφοιτοι και υποχρεούνται να προσκομίσουν τον τίτλο σπουδών έως και την κατάταξή τους.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι επιτυχόντες υποψήφιοι που καλούνται προς κατάταξη υποβάλλουν στην Πυροσβεστική Ακαδημία τα δικαιολογητικά της παρ. 7 του κεφ. ΧΙΙ της παρούσας προκήρυξης. 3. Επισημαίνεται ότι η Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος (Α.Π.Σ.) θα αναζητήσει αυτεπάγγελτα για τους εισακτέους του διαγωνισμού: α. Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης. β. Πιστοποιητικό Εισαγγελίας, ότι δεν έχουν παραπεμφθεί σε δίκη. γ. Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης. Η Διεύθυνση Ανθρώπινων Πόρων προβαίνει σε αυτεπάγγελτο έλεγχο γνησιότητας – εγκυρότητας των προσκομιζόμενων τίτλων σπουδών.

1. Υποψήφιοι που έχουν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις του κεφαλαίου II της παρούσας προκήρυξης, δεν εμπίπτουν στα κωλύματα του ίδιου κεφαλαίου, εκτυπώνουν στις δύο όψεις ενός φύλλου διαστάσεων Α4 (μπρος-πίσω) από την ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος, www.fireservice.gr αίτηση-υπεύθυνη δήλωση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, συμπληρώνουν αυτήν και την υποβάλλουν στις ημερομηνίες από την Παρασκευή 06/09/2019 έως και την Παρασκευή 13/09/2019, συμπεριλαμβανομένου του σαββατοκύριακου. Μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα είναι δυνατή η υποβολή της παραπάνω αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης. 7 Στο Παράρτημα (Β) εμφαίνεται αίτηση-υπεύθυνη δήλωση για την συμμετοχή στο διαγωνισμό και οδηγίες συμπλήρωσης αυτής.

2. Για την υποβολή της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης οι υποψήφιοι μεταβαίνουν αυτοπροσώπως κατά τις ανωτέρω ημερομηνίες και από ώρα 08:00΄ έως ώρα 16:00΄, στην έδρα της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, Μάτσα 32, Κάτω Κηφισιά Αττικής, προκειμένου να παρουσιαστούν στην Επιτροπή Παραλαβής Δικαιολογητικών, να ταυτοποιηθούν τα στοιχεία τους, να μετρηθεί το ανάστημά τους, να καταθέσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και να παραλάβουν το δελτίο υγειονομικής εξέτασης-παραπεμπτικό σημείωμα. Στο Παράρτημα (Γ) εμφαίνεται σχεδιάγραμμα πρόσβασης στην Πυροσβεστική Ακαδημία. Αίτηση-υπεύθυνη δήλωση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή ταχυδρομικά χωρίς αυτοπρόσωπη εμφάνιση του υποψηφίου στην αρμόδια Επιτροπή ή κατατίθεται εκπρόθεσμα ή σε περίπτωση που δεν κατατεθεί εμπροθέσμως κάποιο εκ των απαιτούμενων δικαιολογητικών της παρούσας προκήρυξης, δεν γίνεται δεκτή, θεωρείται ως ουδέποτε υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη για το διαγωνισμό. Η ανακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων επισύρει αποκλεισμό από το διαγωνισμό και τις προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις.

3Κάθε υποψήφιος μετά την υποβολή και πρωτοκόλληση της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης δεν έχει δικαίωμα να την ανακαλέσει ή να μεταβάλλει τα δηλωθέντα σε αυτή στοιχεία, μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών. Στην αίτηση αναγράφονται η κατηγορία/πτυχίο στην οποία επιθυμεί ο υποψήφιος να συμμετέχει. Σε περίπτωση που δηλώνει περισσότερες κατηγορίες της μίας (εφόσον υποβάλλει τα αντίστοιχα πτυχία), η δηλούμενη σειρά τους στην αίτηση-υπεύθυνη δήλωση επέχει θέση σειράς προτίμησης της αντίστοιχης κατηγορίας/πτυχίου στην οποία επιθυμεί να καταταγεί. Η σειρά αυτή είναι δεσμευτική και δεν μπορεί να μεταβληθεί εκ των υστέρων.

Σε περίπτωση επιστροφής των δικαιολογητικών από την Πρωτοβάθμια Επιτροπή και ύπαρξης αμφισβήτησης επί του αναστήματος, της ηλικίας ή της κατηγορίας/πτυχίου, ο υποψήφιος έχει το δικαίωμα να μεταβεί αυτοπροσώπως, κατά τις ημερομηνίες από το Σάββατο 14/09/2019 έως και την Κυριακή 15/09/2019 και από ώρα 08:00΄ έως και ώρα 14:00΄, στην δευτεροβάθμια Επιτροπή Παραλαβής Δικαιολογητικών που λειτουργεί ομοίως στην Πυροσβεστική Ακαδημία. Ο υποψήφιος οφείλει να προσκομίσει όλα τα δικαιολογητικά με το φωτοαντίγραφο της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης στην οποία έχει ενσωματωθεί βεβαίωση ελέγχου και επέχει θέση πρακτικού επιστροφής των δικαιολογητικών. Η ανωτέρω Επιτροπή επιλύει σε δεύτερο βαθμό τη σχετική διαφορά αποφαινόμενη με πράξη της οριστικώς επί της αμφισβητήσεως.

Επισημαίνεται ότι τα υποβληθέντα δικαιολογητικά των εισακτέων του διαγωνισμού, θα ελεγχθούν αυτεπάγγελτα από την Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων/Α.Π.Σ. για τη γνησιότητα/ εγκυρότητα αυτών.

Οι υποψήφιοι ενημερώνονται από τις αρμόδιες Επιτροπές Παραλαβής Δικαιολογητικών για την προαναφερόμενη διαδικασία, καθώς και για την ευθύνη τους να λαμβάνουν γνώση των ανακοινώσεων του Πυροσβεστικού Σώματος που αναρτώνται στην ιστοσελίδα www.fireservice.gr σχετικά με το πρόγραμμα των ΠΚΕ και κατατακτηρίων (γραπτών) εξετάσεων. 

Υποβολή αιτήσεων: από την Παρασκευή 06/09/2019 έως και την Παρασκευή 13/09/2019, συμπεριλαμβανομένου του Σαββατοκύριακου. 

 

Πληροφορίες:

1) Ιστοσελίδα Πυροσβεστικού Σώματος www.fireservice.gr

2) Τηλέφωνο πληροφοριών: 2132157728 (εργάσιμες ημέρες και ώρες)

Email: exams@psnet.gr

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη εδώ.

Αν θέλετε να ενημερώνεστε για άρθρα όπως αυτό; κάντε μας

Μοιραστείτε το:

eduguide App
Σχολιάστε...
blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα