Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποψηφίων Διδακτόρων (2023) της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Προκήρυξη:

Η Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.), σύμφωνα με την απόφαση της υπ’ αριθμ. 233/14.03.2023 συνεδρίασης της Κοσμητείας και έχοντας υπόψη το Ν.4485/2017 καθώς και τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών της Σ.Θ.Ε.Τ. (ΦΕΚ 2166/07- 06-2019 τ. Β’), αποφάσισε τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις Υποψηφίων Διδακτόρων.

Η διαδικασία αξιολόγησης είναι συνεχής με καταληκτική ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου 2023.

Οι διαδικασίες και τα κριτήρια επιλογής των Υποψηφίων Διδακτόρων διέπονται από τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του ΕΑΠ.

Πριν την υποβολή των αιτήσεων, οι υποψήφιοι καλούνται απαραιτήτως να επικοινωνήσουν με το αντίστοιχο μέλος ΔΕΠ που προτείνει το επιστημονικό πεδίο του ενδιαφέροντός τους.

Υποβολή αιτήσεων – Απαιτούμενα δικαιολογητικά
(Υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά)

Για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής (ΔΔ), ο υποψήφιος υποβάλλει στην γραμματεία της Σ.Θ.Ε.Τ. αίτηση, στην οποία αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος, η προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης και ο προτεινόμενος επιβλέπων της ΔΔ. Η αίτηση συνοδεύεται από τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  1. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  2. Προσχέδιο της ΔΔ, προσδιορίζοντας εν περιλήψει το σκοπό, το αντικείμενο και τη μεθοδολογία της ΔΔ
  3. (α) Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου ή αναγνωρισμένου προπτυχιακού τίτλου σπουδών αλλοδαπής και αναλυτική βαθμολογία σπουδών, ή (β) ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου του άρθρου 46 του ν. 4485/2017
  4. Αντίγραφο Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ή αναγνωρισμένου τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών αλλοδαπής, μόνο για τους υποψηφίους που υποβάλουν το πιστοποιητικό 3(α)
  5. Αναγνώριση ισοτιμίας των αντίστοιχων τίτλων από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (για πτυχιούχους ΑΕΙ της αλλοδαπής)
  6. Πιστοποιητικό ή Υπεύθυνη Δήλωση γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστον Β2 ή και άλλης ξένης γλώσσας όπως τυχόν απαιτείται από την προκήρυξη
  7. Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
  8. Άλλα έγγραφα ή στοιχεία που ενισχύουν την υποψηφιότητα για εκπόνηση ΔΔ (π.χ. Πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις επαγγελματικής ή ερευνητικής απασχόλησης, αντίγραφα δημοσιεύσεων ή ανακοινώσεων, συστατικές επιστολές κ.λ.π.)

Τα προτεινόμενα επιστημονικά πεδία εκπόνησης διδακτορικής διατριβής, βάσει των ερευνητικών ενδιαφερόντων των μελών ΔΕΠ της Σ.Θ.Ε.Τ θα τα βρείτε αναλυτικά στην προκήρυξη εδώ (σελ. 2-5).

Αιτήσεις υποβάλλονται στo αυτοτελές γραφείο της Γραμματείας της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας αποκλειστικά και μόνο σε ψηφιακή μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση secretariat-sst@eap.gr έως και την 31η Δεκεμβρίου 2023.


Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο