Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών (μερικής φοίτησης) (2023-2024)

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έως 10/07/2023

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη Διοίκηση Υπηρεσιών απευθύνεται σε απόφοιτους Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. καθώς και σε στελέχη επιχειρήσεων που επιθυμούν να εμβαθύνουν στα αντικείμενα της Διοίκησης Υπηρεσιών. Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές οδηγούν στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ).

Στο πλαίσιο του προγράμματος λειτουργούν δύο τμήματα σπουδών:

 • Τμήμα Πλήρους Φοίτησης (full time) που απευθύνεται σε νέους απόφοιτους, έχει διάρκεια 12 μήνες και τα μαθήματα είναι πρωινά ή απογευματινά.
 • Τμήμα Μερικής Φοίτησης (part time) που απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, έχει διάρκεια 18 μήνες και τα μαθήματα είναι απογευματινά.

Οι φοιτητές εξειδικεύονται σε μια από τις ακόλουθες δύο προσφερόμενες κατευθύνσεις:

α) Διοίκηση Εμπειρίας Πελάτη (Customer Experience Management)

β) Διοικητική Συμβουλευτική (Management Consulting)

Για τη φοίτηση στα παραπάνω τμήματα απαιτείται η καταβολή διδάκτρων. Το συνολικό κόστος παρακολούθησης του Προγράμματος Πλήρους Φοίτησης ανέρχεται στα 5.500 ευρώ και του Προγράμματος Μερικής Φοίτησης ανέρχεται στα 6.800 ευρώ. Το πρόγραμμα λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του εγκεκριμένου Κανονισμού Λειτουργίας (ΦΕΚ 3775/3-9-2018 τ. Β΄) και τις κείμενες διατάξεις. Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα στο https://msm.aueb.gr.

Η διαδικασία αποδοχής και αξιολόγησης των αιτήσεων υποψηφιότητας είναι κυλιόμενη και πραγματοποιείται σε επιμέρους κύκλους:

 • Η καταληκτική ημερομηνία αποδοχής αιτήσεων του α΄ κύκλου είναι η Παρασκευή, 07/04/2023
 • Η καταληκτική ημερομηνία αποδοχής αιτήσεων του β΄ κύκλου είναι η Παρασκευή, 16/06/2023
 • Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έως 10/07/2023

Ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος και οι αιτήσεις αξιολογούνται με σειρά προτεραιότητας.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση εδώ.

Για την υποβολή της ηλεκτρονικής σας αίτησης απαιτείται:

1. να συνδεθείτε στον ανωτέρω σύνδεσμο,

2. να εντοπίσετε στον κατάλογο των προσφερόμενων ανά Σχολή Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων το ΠΜΣ στη Διοίκηση Υπηρεσιών

3. να επιλέξετε τμήμα πλήρους ή μερικής φοίτησης

4. να συμπληρώσετε με ακρίβεια όλα τα στοιχεία της αίτησης

5. να αποστείλετε ταχυδρομικά ή να υποβάλετε αυτοπροσώπως στη Γραμματεία του ΠΜΣ όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (όπως αυτά υποδεικνύονται ακολούθως), μαζί με την εκτυπωμένη φόρμα της ηλεκτρονικής αίτησης που έχετε οριστικοποιήσει, πρίν την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των ηλεκτρονικών σας αιτήσεων

Προσοχή: θα πρέπει να ολοκληρώσετε τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αιτήσεως και να πατήσετε «Υποβολή» προκειμένου να ληφθεί υπόψη.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση https://e-graduate.applications.aueb.gr/.

Για την υποβολή της ηλεκτρονικής σας αίτησης απαιτείται:

1. να συνδεθείτε στον ανωτέρω σύνδεσμο,
2. να εντοπίσετε στον κατάλογο των προσφερόμενων ανά Σχολή Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων το ΠΜΣ στη Διοίκηση Υπηρεσιών
3. να επιλέξετε τμήμα πλήρους ή μερικής φοίτησης
4. να συμπληρώσετε με ακρίβεια όλα τα στοιχεία της αίτησης
5. να αποστείλετε ταχυδρομικά ή να υποβάλετε αυτοπροσώπως στη Γραμματεία του ΠΜΣ όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (όπως αυτά υποδεικνύονται ακολούθως), μαζί με την εκτυπωμένη φόρμα της ηλεκτρονικής αίτησης που έχετε οριστικοποιήσει, πρίν την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των ηλεκτρονικών σας αιτήσεων

Προσοχή: θα πρέπει να ολοκληρώσετε τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αιτήσεως και να πατήσετε «Υποβολή» προκειμένου να ληφθεί υπόψη.

Διεύθυνση ταχυδρομικής αποστολής δικαιολογητικών: Γραμματεία του ΠΜΣ στη Διοίκηση Υπηρεσιών, Κέντρο Μεταπτυχιακών Σπουδών ΟΠΑ, Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33, 2ος όροφος, γραφείο 206 (210-8203874 και 210-8203872

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

 1. Εκτυπωμένη Αίτηση.
 2. Αντίγραφο πτυχίου
 3. Πιστοποιητικό Αναλυτικής βαθμολογίας όλων των ετών σπουδών.
 4. Βεβαίωση ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ (για τίτλους σπουδών από πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού).
 5.  Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα, με αναφορές σε τυχόν δημοσιευμένες επιστημονικές εργασίες και σε ενδεχόμενη σχετική επαγγελματική εμπειρία.
 6.  Δύο συστατικές επιστολές (από Πανεπιστημιακούς ή/και Εργοδότες).
 7.  Πιστοποιητικό καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας.
 8. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας μόνο για φοιτητές μερικής φοίτησης (βεβαίωση ενσήμων ή/και βεβαίωση εργοδότη ή/και αντίγραφα συμβάσεων που να καλύπτουν όλο το διάστημα της αποκτηθείσας προϋπηρεσίας).
 9.  Μία μικρή φωτογραφία τύπου ταυτότητας/διαβατηρίου (ασπρόμαυρη ή έγχρωμη).
 10. Σύντομη έκθεση ενδιαφερόντων, στην οποία να αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους ενδιαφέρεται ο υποψήφιος για μεταπτυχιακές σπουδές

Στα δικαιολογητικά αυτά υποβάλλονται τα πρωτότυπα ή απλά φωτοαντίγραφα. Για τα ξενόγλωσσα έγγραφα απαιτείται η προσκόμιση μετάφρασης και επικυρωμένων φωτοαντιγράφων (από την εκδούσα αρχή ή από δικηγόρο).

Η υποβολή της υποψηφιότητας στην παρούσα προκήρυξη δε δημιουργεί οποιαδήποτε αξίωση για αποδοχή αυτής. «Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεσμεύεται να εξασφαλίζει ίσες ευκαιρίες και δικαιώματα στην εργασία και στην εκπαίδευση.»

Προκήρυξη | Παράταση


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα
Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο