Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Δημόσια Πολιτική και Διοίκηση (2021-2022)

Ιστοσελίδα προγράμματος: http://ppm.aueb.gr/

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Δημόσια Πολιτική και Διοίκηση (Master of Science in Public Policy and Management)

Ιστοσελίδα: http://ppm.aueb.gr/

Προκήρυξη Υποβολής Αιτήσεων Υποψηφίων Σπουδαστών για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις υποψηφίων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών μερικής φοίτησης, με εξειδίκευση:

Δημόσια Πολιτική και Διοίκηση (Master of Science in Public Policy and Management)

Το Πρόγραμμα είναι μερικής φοίτησης και διαρκεί συνολικά δύο ακαδημαϊκά έτη. Προσφέρει δύο κατευθύνσεις εξειδίκευσης:

 • Δημόσια Οικονομική Πολιτική (Public Economic Policy)
 • Δημόσια Διοίκηση (Public Management)

Το πρόγραμμα λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του εγκεκριμένου Κανονισμού Λειτουργίας (ΦΕΚ 3771/3-9-2018 τ. Β’ και ΦΕΚ 3465/ 13.09.2019) και του Ν.4485/2017.

Το πρόγραμμα οργανώνεται από τα τμήματα Οικονομικής Επιστήμης, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών και Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (επισπεύδον τμήμα) και απευθύνεται:

 • Σε κάτοχους τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών ΑΕΙ, της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4485/2017.
 • Σε υποψηφίους που απασχολούνται ή στοχεύουν να απασχοληθούν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και σε μη κυβερνητικές οργανώσεις.
 • Σε στελέχη που έχουν ευρύτερη επαγγελματική εμπειρία από άλλους χώρους και τα οποία έχουν ενδιαφέρον και στοχεύουν να αναλάβουν στο μέλλον κάποιο ρόλο στο χώρο αυτό.

Η διαδικασία αποδοχής και αξιολόγησης των αιτήσεων υποψηφιότητας είναι κυλιόμενη και πραγματοποιείται σε επιμέρους κύκλους:

 • 1ος κύκλος: από Τετάρτη 3 Μαρτίου 2021 μέχρι Παρασκευή 23 Απριλίου 2021.
 • 2ος κύκλος: από Τρίτη 4 Μαΐου 2021 μέχρι Παρασκευή 16 Ιουλίου 2021.
 • 3ος κύκλος: από Δευτέρα 23 Αυγούστου 2021 μέχρι Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου 2021.

Ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος και οι αιτήσεις αξιολογούνται με σειρά προτεραιότητας.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικώς στην ακόλουθη διεύθυνση: https://e-graduate.applications.aueb.gr/

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 1. Φόρμα αίτησης (συμπληρώνεται ηλεκτρονικά στο σύνδεσμο https://e-graduate.applications.aueb.gr/ και κατατίθεται εκτυπωμένη στη Γραμματεία του Προγράμματος με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά).
 2. Βιογραφικό σημείωμα.
 3. Αντίγραφο πτυχίου με αναλυτική βαθμολογία. Οι τελειόφοιτοι πρέπει να υποβάλουν δήλωση του Ν. 1599/86 ότι η αποδοχή τους γίνεται με την αίρεση της απόκτησης πτυχίου μέχρι και την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου που ακολουθεί.
 4. Αποδεικτικά πολύ καλής/καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (Γ1/C1 ή Β2). Όσοι δεν κατέχουν τον απαιτούμενο τίτλο κατά την περίοδο υποβολής των αιτήσεων, πρέπει να υποβάλουν δήλωση του Ν. 1599/86 ότι η αποδοχή τους γίνεται με την αίρεση της απόκτησης του απαιτούμενου αποδεικτικού γνώσης της αγγλικής. Επίσης, απαραίτητη προϋπόθεση για την αποφοίτηση τους είναι η προσκόμιση αυτού του αποδεικτικού στοιχείου Αγγλικής γλώσσας.
 5. Δύο συστατικές επιστολές από καθηγητές (για τους υποψηφίους για το τμήμα πλήρους φοίτησης) ή/και εργοδότες (για τους υποψηφίους για το τμήμα μερικής φοίτησης).
 6. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (για τους υποψηφίους για το τμήμα μερικής φοίτησης).
 7. Οι υποψήφιοι με πτυχίο από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης – ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το άρθρο 34, παρ. 76 του ν. 4485/2017.

Τα δίδακτρα των φοιτητών, ανέρχονται στο ποσό των 5.200 ευρώ για το σύνολο του προγράμματος (δύο ακαδημαϊκά έτη), σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Ν.4485/2017.

Οι διαλέξεις που αρχίζουν τον Οκτώβριο 2021, διεξάγονται απογευματινές ώρες, 18:00-21:00 και η παρακολούθησή τους είναι υποχρεωτική, με δυνατότητα απουσιών όπως ορίζεται από τον κανονισμό σπουδών του προγράμματος.

Περισσότερες πληροφορίες, παρέχονται από τη Γραμματεία του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Δημόσια Πολιτική και Διοίκηση του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών: Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33, 1ος όροφος, γραφείο 106, τηλ. 210-8203861, e-mail: ppm@aueb.gr, Τρίτη & Πέμπτη 15:00-19:00.

Η υποβολή της υποψηφιότητας δεν δημιουργεί οποιαδήποτε αξίωση για αποδοχή αυτής.

* Οι υπογραφές βρίσκονται στο πρωτότυπο στο αρχείο της ΓραμματείαςΈχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο