Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Δημόσια Πολιτική και Διοίκηση (2024-2025)

Ιστοσελίδα προγράμματος: https://ppm.aueb.gr

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις υποψηφίων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών μερικής φοίτησης:

Δημόσια Πολιτική και Διοίκηση (Master of Science in Public Policy and Management)

Το Πρόγραμμα είναι μερικής φοίτησης και διαρκεί συνολικά δύο ακαδημαϊκά έτη.

Το πρόγραμμα λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του εγκεκριμένου Κανονισμού Λειτουργίας (ΦΕΚ 3071/27.07.2018 τ. Β’ και ΦΕΚ 3465/ 13.09.2019) και του ν.4957/2022.

Το πρόγραμμα οργανώνεται από τα τμήματα Οικονομικής Επιστήμης, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών και Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (επισπεύδον τμήμα) και απευθύνεται:

 • Σε κάτοχους τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών ΑΕΙ, της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
 • Σε υποψηφίους που απασχολούνται ή στοχεύουν να απασχοληθούν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και σε μη κυβερνητικές οργανώσεις.
 • Σε στελέχη που έχουν ευρύτερη επαγγελματική εμπειρία από άλλους χώρους και τα οποία έχουν ενδιαφέρον και στοχεύουν να αναλάβουν στο μέλλον κάποιο ρόλο στο χώρο αυτό.

Η διαδικασία αποδοχής και αξιολόγησης των αιτήσεων υποψηφιότητας είναι κυλιόμενη και πραγματοποιείται σε επιμέρους κύκλους:

 • 1ος κύκλος: Έως Παρασκευή 26 Απριλίου 2024.
 • 2ος κύκλος: από Δευτέρα 6 Μαΐου 2024 έως Παρασκευή 11 Ιουλίου 2024.
 • 3ος κύκλος: από Δευτέρα 26 Αυγούστου 2024 έως Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2024.

Ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος και οι αιτήσεις αξιολογούνται με σειρά προτεραιότητας.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικώς στην ακόλουθη διεύθυνση: https://e-graduate.applications.aueb.gr/

Απαραίτητα Δικαιολογητικά: 

 1. Φόρμα αίτησης (συμπληρώνεται ηλεκτρονικά στο σύνδεσμο https://e-graduate.applications.aueb.gr/ και κατατίθεται εκτυπωμένη στη Γραμματεία του Προγράμματος με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά).
 2. Βιογραφικό σημείωμα.
 3. Αντίγραφο πτυχίου με αναλυτική βαθμολογία. Οι τελειόφοιτοι πρέπει να υποβάλουν δήλωση του Ν. 1599/86 ότι η αποδοχή τους γίνεται με την αίρεση της απόκτησης πτυχίου μέχρι και την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου που ακολουθεί.
 4. Αποδεικτικά πολύ καλής/καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (Γ1/C1 ή Β2). Όσοι δεν κατέχουν τον απαιτούμενο τίτλο κατά την περίοδο υποβολής των αιτήσεων, πρέπει να υποβάλουν δήλωση του Ν. 1599/86 ότι η αποδοχή τους γίνεται με την αίρεση της απόκτησης του απαιτούμενου αποδεικτικού γνώσης της αγγλικής. Επίσης, απαραίτητη προϋπόθεση για την αποφοίτηση τους είναι η προσκόμιση αυτού του αποδεικτικού στοιχείου Αγγλικής γλώσσας.
 5. Δύο (2) συστατικές επιστολές από καθηγητές (για τους υποψηφίους για το τμήμα πλήρους φοίτησης) ή/και εργοδότες (για τους υποψηφίους για το τμήμα μερικής φοίτησης).
 6. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (για τους υποψηφίους για το τμήμα μερικής φοίτησης).
 7. Οι υποψήφιοι με πτυχίο από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών & Πληροφόρησης – ΔΟΑΤΑΠ. Δεν απαιτείται βεβαίωση ισοτιμίας, εάν το ίδρυμα και ο τίτλος σπουδών περιλαμβάνονται στα δημοσιευμένα Μητρώα του ΔΟΑΤΑΠ. Το ΟΠΑ υποχρεούται να διαπιστώσει εάν οι τίτλοι σπουδών από την αλλοδαπή εντάσσονται στο Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της Αλλοδαπής και στο Εθνικό Μητρώο Τύπων Τίτλων Σπουδών Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής του ΔΟΑΤΑΠ (εδώ) σύμφωνα με το άρθρο 304 του ν.4957/2022.

Τα δίδακτρα των φοιτητών, ανέρχονται στο ποσό των 5.200 ευρώ για το σύνολο του προγράμματος (δύο ακαδημαϊκά έτη), σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του ν.4957/2022.

Οι διαλέξεις που αρχίζουν τον Οκτώβριο 2024, διεξάγονται απογευματινές ώρες, 18:00-21:00 και η παρακολούθησή τους είναι υποχρεωτική, με δυνατότητα απουσιών όπως ορίζεται από τον κανονισμό σπουδών του προγράμματος.

Περισσότερες πληροφορίες, παρέχονται από τη Γραμματεία του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Δημόσια Πολιτική και Διοίκηση του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών: Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33, 1ος όροφος, γραφείο 106, και στο e-mail: ppm@aueb.gr.

Η υποβολή της υποψηφιότητας δεν δημιουργεί οποιαδήποτε αξίωση για αποδοχή αυτής.
Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεσμεύεται να εξασφαλίζει ίσες ευκαιρίες και δικαιώματα στην εργασία και στην εκπαίδευση.

Προκήρυξη


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο