Economic Strategy
ΠΜΣ Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Εκπαιδευτική Πράξη
Msc in Data Science
Κατανεμημένα Συστήματα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο: Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών (2020-2021)

1. Οι Σχολές Χημικών Μηχανικών (συντονίζουσα), Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, Μηχανικών ΜεταλλείωνΜεταλλουργών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ, Πολιτικών Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και Ναυπηγών Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 1998-1999 διεπιστημονικό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) στην Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών, του οποίου τη διοικητική υποστήριξη έχει αναλάβει η Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ. Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στους ενδιαφερόμενους να φοιτήσουν στο ΔΠΜΣ το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021. (Έναρξη μαθημάτων Οκτώβριος 2020).

2. Το ΔΠΜΣ αποσκοπεί πρωτίστως στην παραγωγή επιστημονικού δυναμικού με υψηλής στάθμης εξειδικευμένη κατάρτιση. Βασικός στόχος της εκπαιδεύσεως των μεταπτυχιακών φοιτητών είναι η απόκτηση όλων των απαραίτητων θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων, καθώς και των λοιπών εφοδίων, ώστε να μπορούν να εργασθούν επιτυχώς στον τομέα των Υλικών. Ο τομέας αυτός αποτελεί σημαντικότατο μέρος της εθνικής οικονομίας μιας χώρας (βιομηχανία, βιοτεχνία κλπ) και σε αυτόν στηρίζεται η ανάπτυξη και άλλων οικονομικοτεχνικών δραστηριοτήτων (ενεργειακός τομέας, κατασκευαστικός τομέας κλπ). Παράλληλα, το ΔΠΜΣ αποσκοπεί και στην ανάπτυξη της έρευνας και στην προαγωγή της επιστημονικής και τεχνολογικής γνώσης στο τομέα των Υλικών.

3. Το ΔΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στην Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών.

4. Στο ΔΠΜΣ «Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών» του ΕΜΠ γίνονται κατ’ αρχάς δεκτοί, μετά από ανοικτή προκήρυξη, διπλωματούχοι των Σχολών του ΕΜΠ, πτυχιούχοι Σχολών Θετικών Επιστημών των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

5. Το ΔΠΜΣ είναι ελάχιστης διάρκειας 1.5 έτους (τριών συνεχόμενων Εξαμήνων) και μέγιστης δύο ετών. Κατά τα δύο πρώτα Εξάμηνα ο μεταπτυχιακός φοιτητής παρακολουθεί υποχρεωτικά μαθήματα, καθώς επίσης και κατ' επιλογήν υποχρεωτικά, τα οποία επιλέγονται από δύο ροές : Ροή Α "Επιστήμη Υλικών" και Ροή Β "Τεχνολογία Υλικών". Η Ροή Α δίνει έμφαση στα γνωστικά αντικείμενα "Παραγωγή-Δομή-ΙδιότητεςΕφαρμογές" κυρίως από επιστημονική άποψη, ενώ η Ροή Β αναδεικνύει κυρίως τον τεχνολογικό τους χαρακτηρα. Η παρακολούθηση όλων των μαθημάτων και η συμμετοχή στις συναφείς εξετάσεις είναι υποχρεωτική.

6. Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 ορίζεται σε (40) σαράντα. Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με συνεκτίμηση των εξής κυρίως κριτηρίων : γενικός βαθμός πτυχίου, σειρά του βαθμού του διπλώματος/πτυχίου σε σχέση με τους βαθμούς των υπολοίπων αποφοίτων στην ίδια Σχολή / Τμήμα και ακαδημαϊκό έτος, βαθμός στα προπτυχιακά μαθήματα τα σχετικά με το ΔΠΜΣ, επίδοση σε διπλωματική εργασία (όπου αυτή προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο), τυχόν ερευνητικές δραστηριότητες των υποψηφίων (δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια), συστατικές επιστολές, καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας (αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής), η οποία πιστοποιείται με τίτλους σπουδών ή και με ειδική εξέταση, οι γνώσεις πληροφορικής. Οι υποψήφιοι μπορεί, κατά την κρίση της επιτροπής επιλογής, να κληθούν σε προφορική συνέντευξη η οποία και θα συνεκτιμηθεί στην τελική επιλογή.

7. H υποβολή υποψηφιοτήτων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση ylika@chemeng.ntua.gr από 18/05/2020 μέχρι 01/07/2020, με την αποστολή των ακόλουθων δικαιολογητικών:

  • Αίτηση στο ειδικό έντυπο.
  • Ευκρινές αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου (οι πτυχιούχοι) ή στοιχεία από τα οποία να προκύπτει ότι αναμένεται η αποφοίτησή τους μέχρι τις εγγραφές στο ΔΠΜΣ κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου 2020 (για όσους είναι τελειόφοιτοι)
  • Βεβαίωση ισοτιμίας πτυχίου από τον ΔΟΑΤΑΠ (όσοι προέρχονται από Πανεπιστήμια του εξωτερικού)
  • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας. Οι τελειόφοιτοι πρέπει να στείλουν την τρέχουσα βαθμολογία
  • Πλήρες βιογραφικό σημείωμα, που θα περιλαμβάνει οπωσδήποτε στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική ή/και επαγγελματική δραστηριότητα, και τις πιθανές επιστημονικές εργασίες του/της υποψηφίου/ίας
  • Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης μιας ή περισσοτέρων ξένων γλωσσών, οι δε αλλοδαποί και της ελληνικής γλώσσας
  • Δύο συστατικές επιστολές

8. Η επικοινωνία σχετικά με τα αποτελέσματα των αποδεκτών υποψηφίων, σημαντικών ημερομηνιών και ανακοινώσεων θα πραγματοποιείται μέσω της ιστοσελίδας του ΔΠΜΣ www.mse.ntua.gr.

9. Σχετικές πληροφορίες παρέχονται από την κα Γ. Σηφάκη, Γραμματεία της Σχολής Χημικών Μηχανικών, τηλ. 210-772-2248, e-mail: gsifaki@chemeng.ntua.gr

Προκήρυξη ακαδ. έτους 2020-21

Αίτηση υποψηφιότητας 2020-21


Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα