International Hellenic University

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο: Προκήρυξη ΠΜΣ "Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών" 2017-2018

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ-ΔΙΑΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

1. Οι Σχολές Χημικών Μηχανικών, ΕΜΦΕ, Μηχανικών Μεταλλείων- Μεταλλουργών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ, Πολιτικών Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και Ναυπηγών Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 1998-1999 διεπιστημονικό- Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) στην Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών, του οποίου τη διοικητική υποστήριξη έχει αναλάβει το Τμήμα Χημικών Μηχανικών Ε.Μ.Π. (ΦΕΚ 747/24-7-98, 41/22-01-03 και 3579/31-12-14 ). Την ευθύνη της λειτουργίας του ΔΠΜΣ έχει η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (ΕΔΕ) με συντονίζουσα Σχολή τη Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ. Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στους ενδιαφερόμενους να φοιτήσουν στο Δ.Π.Μ.Σ. το ακαδημαϊκό έτος 2017 – 2018. (Έναρξη μαθημάτων Οκτώβριος 2017).

2. Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών. Μετά την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ο μεταπτυχιακός φοιτητής έχει την δυνατότητα εκπονήσεως Διδακτορικής Διατριβής σε κάποια από τις Σχολές του Ε.Μ.Π. που συμμετέχουν στο Δ.Π.Μ.Σ., με βάση τον αντίστοιχο κανονισμό απονομής Διδακτορικού Διπλώματος (Δ.Δ.) του ΕΜΠ και τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

3. Το Δ.Π.Μ.Σ. αποσκοπεί πρωτίστως στην παραγωγή επιστημονικού δυναμικού με υψηλής στάθμης εξειδικευμένη κατάρτιση. Βασικός στόχος της όλης εκπαιδεύσεως των μεταπτυχιακών φοιτητών είναι η απόκτηση από αυτούς όλων των απαραίτητων θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων, καθώς και των λοιπών εφοδίων, ώστε να μπορούν αυτοί να εργασθούν επιτυχώς στον τομέα των Υλικών. Ο τομέας αυτός αποτελεί σημαντικότατο μέρος της εθνικής οικονομίας μιας χώρας (βιομηχανία, βιοτεχνία κλπ) και σε αυτόν στηρίζεται η ανάπτυξη και άλλων οικονομικοτεχνικών δραστηριοτήτων (ενεργειακός τομέας, κατασκευαστικός τομέας κλπ). Παράλληλα, το Δ.Π.Μ.Σ. αποσκοπεί και στην ανάπτυξη της έρευνας και στην προαγωγή της επιστημονικής και τεχνολογικής γνώσης στο τομέα των Υλικών.

4. Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, μετά από ανοικτή προκήρυξη και επιλογή, πτυχιούχοι Α.Ε.Ι., της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και τελειόφοιτοι ΑΕΙ, εφ όσον αποφοιτήσουν μέχρι τον Σεπτέμβριο 2017. Γίνονται, κατ'αρχήν, δεκτές προς εξέταση οι αιτήσεις υποψηφιότητας κατόχων τίτλων σπουδών ως ο νόμος ορίζει. Η απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ή/και του Δ.Δ. δεν συνεπάγεται και την απόκτηση του βασικού διπλώματος του ΕΜΠ από όποια συνεργαζόμενη στο παρόν Δ.Π.Μ.Σ. Σχολή.

5. Το ΔΠΜΣ είναι ελάχιστης διάρκειας 1.5 έτους (τριών συνεχόμενων Εξαμήνων) και μέγιστης δύο ετών. Κατά τα δύο πρώτα Εξάμηνα ο μεταπτυχιακός φοιτητής παρακολουθεί υποχρεωτικά μαθήματα, καθώς επίσης και κατ' επιλογήν υποχρεωτικά, τα οποία επιλέγονται από δύο ροές : Ροή Α "Επιστήμη Υλικών" και Ροή Β "Τεχνολογία Υλικών". Η ροή

Α δίνει έμφαση στα γνωστικά αντικείμενα "Παραγωγή-Δομή-Ιδιότητες- Εφαρμογές" κυρίως από επιστημονική άποψη, ενώ η ροή Β αναδεικνύει κυρίως τον τεχνολογικό τους χαρακτηρα. Η παρακολούθηση των μαθημάτων και η συμμετοχή στις συναφείς εξετάσεις είναι υποχρεωτική.

6. Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 ορίζεται σε (40) σαράντα. Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με συνεκτίμηση των εξής κυρίως κριτηρίων : γενικός βαθμός πτυχίου, βαθμός στα προπτυχιακά μαθήματα τα σχετικά με το Δ.Π.Μ.Σ., επίδοση σε διπλωματική εργασία (όπου αυτή προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο), τυχόν ερευνητικές δραστηριότητες των υποψηφίων (δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια), συστατικές επιστολές, καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας (αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής), η οποία πιστοποιείται με τίτλους σπουδών ή και με ειδική εξέταση. Οι υποψήφιοι μπορεί, κατά την κρίση της επιτροπής επιλογής, να κληθούν σε προφορική συνέντευξη η οποία και θα συνεκτιμηθεί στην τελική επιλογή.

 

7. H υποβολή υποψηφιοτήτων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση ylika@chemeng.ntua.gr από 15/05/2017 μέχρι 16/06/2017, με την αποστολή των ακόλουθων δικαιολογητικών:

α) Αίτηση σε ειδικό έντυπο, θα το βρείτε από: .

β) Ευκρινές αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου (οι πτυχιούχοι) ή στοιχεία από τα οποία να προκύπτει ότι αναμένεται η αποφοίτησή τους μέχρι τις εγγραφές στο ΔΠΜΣ κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου 2017 (για όσους είναι τελειόφοιτοι)

γ) Βεβαίωση ισοτιμίας πτυχίου από τον ΔΟΑΤΑΠ (όσοι προέρχονται από Πανεπιστήμια του εξωτερικού)

δ) Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας. Οι τελειόφοιτοι πρέπει να στείλουν την τρέχουσα βαθμολογία

ε) Πλήρες βιογραφικό σημείωμα, που θα περιλαμβάνει οπωσδήποτε στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική ή/και επαγγελματική δραστηριότητα, και τις πιθανές επιστημονικές εργασίες του/της υποψηφίου/ίας

στ)Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης μιας ή περισσοτέρων ξένων γλωσσών, οι δε αλλοδαποί και της ελληνικής γλώσσας

ζ) Δύο συστατικές επιστολές

η) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

Οι προθεσμίες καταθέσεως αυτών των δικαιολογητικών είναι από Δευτέρα, 15 Μαΐου μέχρι Παρασκευή, 16 Ιουνίου 2017.

8. Η επικοινωνία σχετικά με τα αποτελέσματα των αποδεκτών υποψηφίων, σημαντικών ημερομηνιών και ανακοινώσεων θα πραγματοποιείται μέσω της ιστοσελίδας του Δ.Π.Μ.Σ. www.mse.ntua.gr.

9. Σχετικές πληροφορίες παρέχονται από την κα Γ. Σηφάκη, Γραμματεία της Σχολής Χημικών Μηχανικών, τηλ. 210-7722248.

e-mail: ylika@chemeng.ntua.gr

Ο Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ.

Κωνσταντίνος Χαριτίδης

Καθηγητής Ε.Μ.Π.


Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr
Msc Bioeconomics

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα