Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Προκήρυξη είκοσι (20) θέσεων για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

Προκήρυξη:

Προκήρυξη είκοσι (20) θέσεων για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας στα κάτωθι γνωστικά αντικείμενα:

1. Αρχαία Ελληνική Φιλολογία
2. Παπυρολογία
3. Λατινική Φιλολογία
4. Βυζαντινή Φιλολογία
5. Νέα Ελληνική Φιλολογία
6. Συγκριτική Γραμματολογία
7. Γλωσσολογία

Το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 καλεί τους ενδιαφερομένους, οι οποίοι επιθυμούν να φοιτήσουν ως Υποψήφιοι Διδάκτορες στο Πρόγραμμα Γ ́ Κύκλου Σπουδών του Τμήματος, να υποβάλουν αυτοπροσώπως ή να αποστείλουν είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email: texts-culture@helit.duth.gr είτε μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφορών (courier) στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. από 1-9-2023 έως και 20-9-2023 τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση υποψηφιότητας. Το έντυπο της αίτησης εκπόνησης διδακτορικής διατριβής είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Τμήματος στην ενότητα «Μεταπτυχιακές Σπουδές», υποενότητα «Π.Μ.Σ. Διδακτορικού Διπλώματος», στον σύνδεσμο εδώ. Σε περίπτωση ηλεκτρονικής αποστολής, η αίτηση θα πρέπει να έχει πιστοποιημένη υπογραφή μέσω gov.gr.
  2. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.
  3. Αντίγραφο πτυχίου και αναγνώριση ισοτιμίας, σε περίπτωση που το πτυχίο χορηγήθηκε από ομοταγές Ίδρυμα του εξωτερικού.
  4. Αντίγραφο Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών και αναγνώριση ισοτιμίας, σε περίπτωση που το Δ.Μ.Σ. χορηγήθηκε από ομοταγές Ίδρυμα του εξωτερικού.
  5. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας στα μεταπτυχιακά μαθήματα.
  6. Αποδεικτικά για τυχόν ερευνητική ή/και συγγραφική δραστηριότητα. Σε περίπτωση επικείμενης δημοσίευσης κατατίθεται σχετική βεβαίωση. Η αξιολόγηση του κύρους των αποδεικτικών στοιχείων για τυχόν ερευνητική ή/και συγγραφική δραστηριότητα ανατίθεται στη Συντονιστική Επιτροπή.
  7. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας δύο ξένων γλωσσών (αγγλικών, γαλλικών, γερμανικών, ιταλικών ή ισπανικών) επιπέδου τουλάχιστον Β2. Στην περίπτωση που δεν υφίσταται πιστοποιητικό γλωσσομάθειας, προβλέπεται γραπτή εξέταση στην ξένη γλώσσα της επιλογής τους (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά ή ισπανικά). Η ανακοίνωση της ημερομηνίας των εξετάσεων γίνεται το αργότερο έως τις 30 Σεπτεμβρίου.
  8. Έγγραφο συγκατάθεσης επιβλέποντα. Το έντυπο της συγκατάθεσης του επιβλέποντα είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Τμήματος στην ενότητα «Μεταπτυχιακές Σπουδές», υποενότητα «Π.Μ.Σ. Διδακτορικού Διπλώματος», εδώ.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει το σχετικό έγγραφο συναίνεσης, ο υποψήφιος αποκλείεται και δεν μπορεί να συμμετάσχει στις τυχόν εξετάσεις ξένης γλώσσας ούτε στη συνέντευξη.
Θα ληφθούν υπόψη μόνον οι αιτήσεις των υποψηφίων που θα σταλούν το διάστημα από 1-9-2023 έως και 20-9-2023.

Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται κατόπιν αξιολόγησης του φακέλου υποψηφιότητάς τους, σύμφωνα με τα εξής κριτήρια:

1. Βαθμός πτυχίου 10% (έως 10 μόρια)
2. Βαθμός Δ.Μ.Σ 40% (έως 40 μόρια)
3. Ερευνητική ή/και συγγραγ]φική δραστηριότητα 10% (έως 10 μόρια)
4. Γνώση δύο ξένων γλωσσών (αγγλικών, γαλλικών, γερμανικών, ιταλικών ή ισπανικών) σε επίπεδο τουλάχιστον Β2 (πιστοποιητικό γλωσσομάθειας ή γραπτή εξέταση) 20% (έως 20 μόρια)
5. Προφορική συνέντευξη 20% (έως 20 μόρια)

Κατώτερος βαθμός επιτυχίας για την εισαγωγή στον Γ ́ Κύκλο Σπουδών είναι το 70% των προβλεπόμενων μορίων.
Λεπτομέρειες οργάνωσης και λειτουργίας του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Τμήματος στον σύνδεσμο: εδώ, όπου είναι αναρτημένος ο Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Δ.Π.Θ. (Προκατ Α ́, Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 69100, Κομοτηνή, τηλέφωνο 2531039906, email: texts- culture@helit.duth.gr).

Προκήρυξη
 


Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο