Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

ΤΕΙ Θεσσαλονίκης: Νευρομυοσκελετική Φυσικοθεραπεία 2017-2018

ΠΡΟΣΚΛΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ

«ΝΕΥΡΟΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ»

 

Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών στον Γ΄ κύκλο σπουδών, για το Ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Νευρομυοσκελετική Φυσικοθεραπεία» που εγκρίθηκε με το ΦΕΚ 1694/τ. Β/14.08.2015.

 

Είδος Τίτλου

Το παρόν Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην «Νευρομυοσκελετική Φυσικοθεραπεία» - “Master of Science (MSc) in Neuromusculoskeletal Physiotherapy”

 

Αντικείμενο

Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων μεταπτυχιακού επιπέδου στον τομέα της Φυσικοθεραπείας στην πρόληψη και αποκατάσταση των παθήσεων και κακώσεων του Νευρομυοσκελετικού συστήματος. Σκοπός του Π.Μ.Σ., είναι η εμβάθυνση και η προαγωγή των γνώσεων στο συγκεκριμένο γνωστικό επιστημονικό πεδίο της Φυσικοθεραπείας, η μέσα από ερευνητικές αναζητήσεις τεκμηριωμένη Φυσικοθεραπεία, η χρήση ειδικού εξοπλισμού αξιολόγησης και παρέμβασης και η ικανότητα δημιουργίας εξατομικευμένων, ασφαλών και επιτυχών πρωτοκόλλων θεραπείας.

Το Π.Μ.Σ. θα καταστήσει τους συμμετέχοντες ικανότερους επιστήμονες και επαγγελματίες, δίνοντας τα εφόδια μεταπτυχιακού τίτλου και εξειδικευμένων γνώσεων.

 

Χρονική διάρκεια – Κατηγορίες και Αριθμός εισακτέων – Δίδακτρα:

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στο πρόγραμμα πλήρους φοίτησης ορίζεται σε τρία (03) εξάμηνα σπουδών, εκ των οποίων το τρίτο εξάμηνο διατίθεται για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτούνται ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS) που προκύπτουν από την επιτυχή παρακολούθηση δώδεκα (12) μεταπτυχιακών μαθημάτων, καθώς και τη συγγραφή διπλωματικής εργασίας. Κάθε εξάμηνο σπουδών του Π.Μ.Σ. περιλαμβάνει υποχρεωτικά 13 πλήρεις εβδομάδες διδασκαλίας. Η εβδομαδιαία διδασκαλία θα πραγματοποιείται τις ημέρες Παρασκευή & Σάββατο, προς διευκόλυνση των εργαζόμενων μεταπτυχιακών φοιτητών. Παράλληλα, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές, στα πλαίσια των μεταπτυχιακών τους δραστηριοτήτων, θα αναλαμβάνουν αν ζητηθεί, επικουρικό διδακτικό έργο στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή, πτυχιούχοι των Τμημάτων Φυσικοθεραπείας της ημεδαπής ή των ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Υποψηφιότητα μπορούν να θέσουν και τελειόφοιτοι φοιτητές, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν πάρει το πτυχίο τους ή θα έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους πριν από την έναρξη των μαθημάτων, έστω και αν απομένει η ορκωμοσία τους.

Ο αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε 40 φοιτητές ετησίως. Στον 2ο κύκλο σπουδών του Π.Μ.Σ. θα εισαχθούν – εγγραφούν μετά από αξιολόγηση, τριάντα (30) μεταπτυχιακοί φοιτητές. Όσοι υποψήφιοι ισοβαθμήσουν με τον τελευταίο επιλεγέντα ή είναι υπότροφοι, εγγράφονται καθ’ υπέρβαση του προαναφερόμενου αριθμού.

Για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων που ανέρχεται σε 3900 ευρώ, η οποία κατανέμεται σε έξι (6) ισόποσες δόσεις των 650 €, δύο (2) δόσεις ανά εξάμηνο. Η πρώτη δόση θα καταβληθεί με την εγγραφή στο Π.Μ.Σ.

 

Φάκελος υποψηφιότητας

O φάκελος υποψηφιότητας κατατίθεται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. και πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα έξι πρώτα δικαιολογητικά και επικουρικά τα υπόλοιπα:

 1. Έντυπη αίτηση ή οποία διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή.
 2. Φωτοτυπία δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας
 3. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 4. Ευκρινές αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος (με την αντίστοιχη αναγνώριση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., αν προέρχεται από Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής).
 5. Ευκρινές αντίγραφο πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας.
 6. Αντίγραφο Διπλωματικής Εργασίας σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή (CD).
 7. Αποδεικτικά καλής γνώσης μιας ξένης γλώσσας. Για τους αλλοδαπούς φοιτητές απαιτείται η καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας.
 8. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για ιδιωτική απασχόληση ή βεβαίωση προϋπηρεσίας από υπηρεσία του Δημοσίου). Μπορεί αν χρειαστεί να ζητηθούν δικαιολογητικά ικανού όγκου εργασίας π.χ αποδείξεις ή τιμολόγια παροχής υπηρεσιών
 9. Αποδεικτικά διδακτικής εμπειρίας
 10. Αποδεικτικά συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα
 11. Επιστημονικές δημοσιεύσεις ή ανακοινώσεις σε συνέδρια, διακρίσεις κ.λπ.
 12. Συστατικές Επιστολές από μέλη ΔΕΠ/ΕΠ, εργοδότες ή συνεργάτες (υπόδειγμα συστατικής επιστολής θα παρέχεται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ).
 13. Αποδεικτικά συμμετοχής σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα ανταλλαγών.
 14. Πιστοποιητικά γνώσης χρήσης Η/Υ.
 15. Αποδεικτικά ειδικών σεμιναρίων, τεχνικών συνεκτιμώνται ειδικά αν έχουν την αιγίδα-επίβλεψη ΑΕΙ ή διεθνούς φορέα.

 

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιοτήτων

Η επιτροπή επιλογής του Π.Μ.Σ δέχεται αιτήσεις από την επομένη δημοσιοποίησης της παρούσης προκήρυξης και μέχρι την Παρασκευή 20.10.2017.

Η εμπρόθεσμη καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων με ταχυδρομική αποστολή, αποδεικνύεται από την σφραγίδα του ταχυδρομείου.

Οι φάκελοι υποψηφιότητας κατατίθενται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς στη Γραμματεία του Προγράμματος  Μεταπτυχιακών Σπουδών με την ένδειξη:

 

Προς

Τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ στη «Νευρομυοσκελετική Φυσικοθεραπεία»

Τμήμα Φυσικοθεραπείας

Αλεξάνδρειο Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης.

A.T.E.I. Θεσσαλονίκης

P.O BOX 141

GR - 574 00 Θεσσαλονίκη,

Μακεδονία, Ελλάδα

 

Η επικοινωνία τηλεφωνικά μπορεί να γίνεται από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9.00 πμ έως 2.30 μμ.

Τηλ: 2310013484

Fax: 2310791166

Email: nms-master@phys.teithe.gr

Link: http://nms-master.phys.teithe.gr/

 

Αναλυτικές πληροφορίες για όλο το Π.Μ.Σ. αναφέρονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φυσικοθεραπείας (www.phys.teithe.gr), στην ιστοσελίδα Π.Μ.Σ. (http://nms-master.phys.teithe.gr) και δίνονται και από την Γραμματεία του Π.Μ.Σ.

 

Κοινοποίηση:

. Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών Ν.Π.Δ.Δ

. Πανελλήνια Ένωση Εργαστηριούχων Φυσιοθεραπευτών

. Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Φυσικοθεραπείας

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ Π.Μ.Σ.

ΚΑΛΛΙΣΤΡΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο