Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος: Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Λογιστική και Πληροφοριακά Συστήματα (2022-2023)

Ιστοσελίδα Προγράμματος: http://acf.teithe.gr/

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την πλήρωση 84 θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 έως και τις 31 Ιανουαρίου 2023.
Δείτε περισσότερα στην ιστοσελίδα του προγράμματος.

Το Τμήμα Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας της 8 ης περιόδου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) "Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Λογιστική και Πληροφοριακά Συστήματα" (Financial Management, Accounting and Information Systems) για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για εισαγωγή.

Σκοπός

Σκοπός του παρόντος Π.Μ.Σ. είναι η εξειδίκευση των πτυχιούχων του Τμήματος, των ομολόγων Τμημάτων, αλλά και των πτυχιούχων σχολών άλλων Πανεπιστημίων, καθώς επίσης και η διαμόρφωση στελεχών ικανών να ανταποκριθούν στον επαγγελματικό χώρο των επιχειρήσεων, των οργανισμών αλλά και του δημόσιου τομέα. Επιπλέον, στοχεύει στην προώθηση της ανάπτυξης της έρευνας και της θεωρίας μέσα από την εμβάθυνση και προαγωγή των γνώσεων στα γνωστικά αντικείμενα της Χρηματοοικονομικής Διοίκησης, της Λογιστικής και των Πληροφοριακών Συστημάτων.

Οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να εργασθούν ως οικονομικοί αναλυτές, υπεύθυνοι εσωτερικού ελέγχου επιχειρήσεων και οργανισμών, σύμβουλοι επιχειρήσεων, αξιολογητές επενδύσεων, χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι, υπεύθυνοι κοστολόγησης, σύμβουλοι κατάρτισης επενδυτικών σχεδίων, σύμβουλοι επιχειρησιακών συστημάτων ή/και στα πλαίσια κάθε άλλης δραστηριότητας που έχει σχέση με το λογιστικό και διοικητικό έλεγχο επιχειρήσεων. Επιπλέον, δύνανται να συνεχίσουν τις σπουδές τους για απόκτηση διδακτορικού διπλώματος είτε στο οικείο Τμήμα, είτε σε άλλο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της χώρας ή του εξωτερικού.

Τίτλος Σπουδών

Το Π.Μ.Σ. του Τμήματος Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του ΔΙ.ΠΑ.Ε απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη «Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Λογιστική και Πληροφοριακά Συστήματα», (Financial Management, Accounting and Information Systems), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τα αυτοδύναμα μεταπτυχιακά προγράμματα των Ελληνικών Α.Ε.Ι.

Κατηγορίες Πτυχιούχων οι οποίοι γίνονται δεκτοί

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, πτυχιούχοι:
α) Τμημάτων Οικονομικών Σχολών των ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και πρώην ΤΕΙ) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων αντίστοιχων Τμημάτων της αλλοδαπής ή άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων με συναφή γνωστικά αντικείμενα,
β) Τμημάτων Κοινωνικών, Θετικών και Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, με τουλάχιστον δυο (2) χρόνια επαγγελματική εμπειρία συναφή με τα γνωστικά αντικείμενα του Π.Μ.Σ. μέσα στην τελευταία δεκαετία, ή κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών συναφούς με τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει το ΠΜΣ.

Οι κάτοχοι τίτλου (ΑΕΙ) της αλλοδαπής γίνονται δεκτοί, εφόσον υπάρχει αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοδυναμίας του τίτλου τους από τον ΔΟΑΤΑΠ.

Δεκτοί επίσης μπορούν να γίνουν και φοιτητές, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς όλες τις απαραίτητες υποχρεώσεις για τη λήψη πτυχίου του πρώτου κύκλου σπουδών, εκτός από την ορκωμοσία. Για να συμμετέχουν στη διαδικασία αξιολόγησης της Β΄ και Γ΄ Φάσης, απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης περάτωσης σπουδών από τη Γραμματεία του Τμήματός τους, η οποία θα βεβαιώνει την ολοκλήρωση των σπουδών τους, καθώς και τον βαθμό του πτυχίου τους. Η οριστικοποίηση της εγγραφής τους θα γίνεται μετά την προσκόμιση αντιγράφου του πτυχίου τους.

Δωρεάν φοίτηση

Ο συνολικός αριθμός των φοιτητών που φοιτούν δωρεάν δεν δύναται να υπερβαίνει το 30% του συνόλου των εγγεγραμμένων φοιτητών ανά ακαδημαϊκό έτος, με βάση τις ισχύουσες κατά Νόμο προϋποθέσεις. Επίσης, δύναται να γίνουν δεκτοί υποψήφιοι των οποίων τα δίδακτρα καλύπτονται από υποτροφία, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Αξιολόγηση Υποψηφίων

Οι υποψήφιοι αξιολογούνται με βάση τα παρακάτω κριτήρια αξιολόγησης:

  • Βαθμός πτυχίου (συντελεστής 40%)
  • Επίπεδο γνώσης της αγγλικής γλώσσας (συντελεστής 20%)
  • Συναφής επαγγελματική εμπειρία, μέσα στην τελευταία δεκαετία, ή/και ερευνητική δραστηριότητα (συντελεστής 10%)1
  • Ύπαρξη άλλου τίτλου σπουδών (πτυχίου ή μεταπτυχιακού) (συντελεστής 10%)
  • Προσωπική συνέντευξη (συντελεστής 20%)

1Σημείωση: Ως προϋπηρεσία προσμετράται και το χρονικό διάστημα της πρακτικής άσκησης φοιτητών.

Χρονική Διάρκεια Σπουδών

Το Π.Μ.Σ. είναι πλήρους φοίτησης και η ελάχιστη χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, εκ των οποίων το τρίτο εξάμηνο σπουδών αφιερώνεται αποκλειστικά στην εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας.

Δομή και Περιεχόμενο Προγράμματος

Το Π.Μ.Σ. περιλαμβάνει δέκα (10) υποχρεωτικά μαθήματα, κατανεμημένα εξίσου σε δύο εξάμηνα σπουδών. Κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο περιλαμβάνει δεκατρείς (13) πλήρεις διδακτικές εβδομάδες. Κάθε μάθημα περιλαμβάνει τρεις (3) ώρες διδασκαλίας την εβδομάδα. Κατά τη διάρκεια του 3ου εξαμήνου πραγματοποιείται η εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (Μ.Δ.Ε.). Παρέχεται επίσης η δυνατότητα 100% εξ' αποστάσεως παρακολούθησης.

Γλώσσα Διδασκαλίας

Γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ. είναι η Ελληνική, αλλά δύναται κατά περίπτωση να είναι και η Αγγλική. Η Συνέλευση του Τμήματος μπορεί να ορίσει την χρήση μόνο της Αγγλικής, όταν κρίνεται ότι υπάρχουν αντίστοιχες ανάγκες, όπως για παράδειγμα τμήμα αλλοδαπών φοιτητών.

Καταβολή Διδάκτρων

Τα δίδακτρα για το Π.Μ.Σ. ανέρχονται σε 3.000 Ευρώ και καταβάλλονται σε τρεις (3) δόσεις ως εξής:
α) 1.500 Ευρώ, εκ των οποίων τα 500 ευρώ με την εγγραφή και τα υπόλοιπα 1.000 ευρώ μέσα στο πρώτο 15ήμερο από την έναρξη του 1ου εξαμήνου
β) 1.000 Ευρώ μέσα στο πρώτο 15ήμερο από την έναρξη του 2ου εξαμήνου
γ) 500 Ευρώ μέσα στο πρώτο 15ήμερο από την έναρξη του 3ου εξαμήνου (εκπόνηση διπλωματικής εργασίας).

Έναρξη Διδασκαλίας

Η διδασκαλία των μαθημάτων του 8ου κύκλου του ΠΜΣ θα ξεκινήσει το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 (Μάρτιος 2023).

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν την ηλεκτρονική αίτηση του ΠΜΣ από την ιστοσελίδα http://acf.teithe.gr. Η υποβολή των αιτήσεων θα ολοκληρωθεί την 31η Ιανουαρίου 2023. Σημειώνεται ότι η υποβολή της αίτησης των υποψηφίων, κατά την περίοδο αυτή, θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά στο mail της Γραμματείας του ΠΜΣ, msc-info@accis.ihu.gr

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα του ΠΜΣ http://acf.teithe.gr ή να επικοινωνούν με τη Γραμματεία του ΠΜΣ στο τηλέφωνο 2310-013203 ή στο mail: msc-info@accis.ihu.gr.

Προκήρυξη / Aίτηση ΠΜΣ


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα
Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο