Σύγχρονη Τεχνολογία Τροφίμων-Οινολογία
ΕΚΠΑ: Ευφυής Διαχείριση Ανανεώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων
MBA Agribusiness
Βιοοικονομία, Κυκλική Οικονομία και Βιώσιμη Ανάπτυξη

ΤΕΙ Θεσσαλονίκης: Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Λογιστική και Πληροφοριακά Συστήματα (2018-2019)

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων μέχρι 22 Φεβρουαρίου 2019

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας, του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, προσκαλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν αίτηση για εισαγωγή, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, στο εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας (Αναμένεται το ΦΕΚ επανίδρυσης) Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), με τίτλο “Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Λογιστική και Πληροφοριακά Συστήματα”.

Η υποβολή των αιτήσεων ξεκίνησε την 17η Ιανουαρίου και θα ολοκληρωθεί την 22η Φεβρουαρίου 2019. Η διδασκαλία των μαθημάτων του Π.Μ.Σ. θα ξεκινήσει με την έναρξη του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 (Μάρτιος 2019).

Σκοπός

Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) είναι μέσα από την εμβάθυνση και προαγωγή των γνώσεων στα γνωστικά αντικείμενα της Χρηματοοικονομικής Διοίκησης, της Λογιστικής και των Πληροφοριακών Συστημάτων, η εξειδίκευση των πτυχιούχων του Τμήματος, των ομολόγων Τμημάτων, αλλά και των πτυχιούχων οικονομικών σχολών άλλων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, η διαμόρφωση στελεχών ικανών να ανταποκριθούν στον επαγγελματικό χώρο των επιχειρήσεων, των οργανισμών αλλά και του δημόσιου τομέα καθώς επίσης και η προώθηση της ανάπτυξης της έρευνας, της θεωρίας και των εφαρμογών στα προαναφερόμενα αντικείμενα. Παράλληλα, στόχος του ΠΜΣ είναι η παροχή γνώσεων και κινήτρων απαραίτητων για την προώθηση και ανάπτυξη της επιστημονικής έρευνας.

Επαγγελματικές προοπτικές

Οι απόφοιτοι του προγράμματος θα μπορούν να εργασθούν ως Οικονομικοί αναλυτές, Σύμβουλοι επιχειρήσεων, Αξιολογητές επενδύσεων, Χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι, Σύμβουλοι κατάρτισης επενδυτικών σχεδίων, Υπεύθυνοι Εσωτερικού ελέγχου επιχειρήσεων και οργανισμών, Εξωτερικοί ελεγκτές, Υπεύθυνοι Διοικητικής Λογιστικής και Κοστολόγησης, Σύμβουλοι Επιχειρησιακών και Πληροφοριακών συστημάτων και με κάθε άλλη δραστηριότητα που έχει σχέση με τους τομείς της Χρηματοοικονομικής, της Λογιστικής και των Επιχειρησιακών Συστημάτων των επιχειρήσεων ή της δημόσιας διοίκησης. Επίσης τους δίνεται η δυνατότητα να προωθήσουν την ανάπτυξη της έρευνας στα προαναφερόμενα γνωστικά πεδία, συνεχίζοντας τις σπουδές τους για απόκτηση διδακτορικού διπλώματος είτε στο οικείο Τμήμα (όταν το θεσμικό πλαίσιο το επιτρέψει), είτε σε άλλο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της χώρας ή του εξωτερικού. 

Κατηγορίες Πτυχιούχων οι οποίοι γίνονται δεκτοί

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή πτυχιούχοι: 

α)Τμημάτων Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής,

β)Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων άλλων Τμημάτων της αλλοδαπής, 

γ) άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ με συναφή γνωστικά αντικείμενα,

δ) Τμημάτων Κοινωνικών, Θετικών και Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής με τουλάχιστον δύο (2) χρόνια επαγγελματική εμπειρία συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ, μέσα στην τελευταία δεκαετία. 

Οι κάτοχοι τίτλου Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση του τίτλου τους από τον ΔΟΑΤΑΠ. 

Επίσης μπορούν να υποβάλουν αίτηση και τελειόφοιτοι των Τμημάτων αυτών, που πριν την Β’ φάση αξιολόγησης των υποψηφίων εκκρεμεί μόνο η ορκωμοσία τους, προσκομίζοντας βεβαίωση ολοκλήρωσης των σπουδών, με αναφορά στο βαθμό πτυχίου τους. 

Χρονική Διάρκεια Σπουδών

Το ΠΜΣ είναι πλήρους φοίτησης και η ελάχιστη χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος ορίζεται σε τρία (3) διδακτικά εξάμηνα, εκ των οποίων το τρίτο εξάμηνο σπουδών αφιερώνεται αποκλειστικά στην εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας.  

Δίδακτρα

Τα δίδακτρα για το ΠΜΣ ανέρχονται σε 3.000 ευρώ και θα καταβάλλονται σε τρεις (3) δόσεις ως εξής: 

α) 1.500 ευρώ, εκ των οποίων τα 500 ευρώ με την εγγραφή και τα υπόλοιπα 1.000 ευρώ μέσα στο πρώτο 15ήμερο από την έναρξη του 1ου εξαμήνου

β) 1.000 ευρώ μέσα στο πρώτο 15ήμερο από την έναρξη του 2ου εξαμήνου

γ) 500 ευρώ μέσα στο πρώτο 15ήμερο από την έναρξη του 3ου εξαμήνου 

Αριθμός Εισακτέων

Ο ελάχιστος αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται σε τριάντα (30) και μπορεί να ανέλθει κατ΄ ανώτατο όριο σε σαράντα (40). Επιπλέον γίνονται δεκτοί: ένας (1) υπότροφος του ΙΚΥ που πέτυχε στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού του γνωστικού αντικειμένου του ΠΜΣ και ένας (1) αλλοδαπός υπότροφος του Ελληνικού Κράτους, σύμφωνα με το νόμο 3685/2008, άρθρο 4, παρ. 3. 

Διαδικασία Υποβολής Αίτησεων και Δικαιολογητικών

Η διαδικασία υποβολής της αίτησης και των δικαιολογητικών, θα γίνει με την κατάθεση από μέρους των ενδιαφερόμενων στη Γραμματεία του ΠΜΣ των παρακάτω δικαιολογητικών σε δύο φάσεις, ως ακολούθως:

Αίτηση συμμετοχής

Υποβολή ΜΟΝΟ της συμπληρωμένης αίτησης στη Γραμματεία του ΠΜΣ μέσω του ακόλουθου email: msc-info@acf.teithe.grΚανένα άλλο δικαιολογητικό δεν θα υποβληθεί μαζί με την αίτηση.

Πριν συμπληρώσετε την αίτηση, καλό είναι πρώτα να την ανοίξετε χωρίς να ενεργοποιήσετε τις μακροεντολές, οπότε θα μπορείτε να δείτε όλα τα πεδία χωρίς να λαμβάνετε μηνύματα για τα κενά υποχρεωτικά πεδία, ώστε να προετοιμάσετε όλα τα δεδομένα που θα σας χρειαστούν για τη συμπλήρωσή της.

Στη συνέχεια κατεβάστε και αποθηκεύστε το αρχείο στο σημείο του υπολογιστή στο οποίο εσείς επιθυμείτε και ξεκινήστε να συμπληρώνετε την αίτηση. Κατά τη συμπλήρωση της αίτησης, λειτουργούν μακροεντολές για τον εντοπισμό υποχρεωτικών πεδίων που έχουν μείνει ασυμπλήρωτα. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιήσει τις μακροεντολές ή να έχετε αποδεχθεί την ενεργοποίηση των μακροεντολών, όταν δίνεται η σχετική προειδοποίηση κατά το άνοιγμα του αρχείου excel.

Εάν δεν ενεργοποιηθούν οι μακροεντολές δεν θα είναι δυνατόν να αποθηκευθούν οι καταχωρήσεις σας

Φάση Β (Υποβολή σε έντυπη μορφή, θα ακολουθήσει σχετική ανακοίνωση)

 1. Αντίγραφο πτυχίου (στην περίπτωση που ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή θα πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφο πιστοποιητικού ισοτιμίας και αντιστοιχίας από τον ΔΟΑΤΑΠ) ή βεβαίωση της γραμματείας του Τμήματος στο όπου φοιτούν, η οποία αναφέρει ότι ο υποψήφιος έχει περατώσει τις σπουδές του, τον βαθμό πτυχίου και ότι εκκρεμεί μόνο η διαδικασία της ορκωμοσίας
 2. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
 3. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 4. Πιστοποιητικά τεκμηρίωσης της καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (και για τους αλλοδαπούς της πολύ καλής γνώσης της Ελληνικής γλώσσας)
 5. Επιστημονικές δημοσιεύσεις ή διακρίσεις (εάν υπάρχουν)
 6. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή/και ερευνητικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν)
 7. Λοιποί τίτλοι σπουδών (εάν υπάρχουν)
 8. Φωτοαντίγραφο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου
 9. Δύο (2) συστατικές επιστολές σε φάκελο σφραγισμένο και υπογεγραμμένο από τον συντάκτη της επιστολής. Οι συστατικές επιστολές μπορεί να προέρχονται είτε από τον ακαδημαϊκό χώρο, είτε από τον επαγγελματικό χώρο, είτε και από τους δύο χώρους.

Αξιολόγηση Υποψηφίων

Η αξιολόγηση των υποψηφίων περιλαμβάνει τρεις (3) φάσεις:

Στην πρώτη φάση υποβάλλεται ηλεκτρονικά η αίτηση στην Γραμματεία του ΠΜΣ.

Στη δεύτερη φάση αξιολογούνται οι υποψήφιοι με βάση τα παρακάτω κριτήρια αξιολόγησης, που έχουν συνολικό συντελεστή βαρύτητας 80%:

 • Βαθμός πτυχίου (συντελεστής 40%)
 • Επίπεδο γνώσης της αγγλικής γλώσσας(συντελεστής 20%)
 • Συναφής επαγγελματική εμπειρία, μέσα στην τελευταία δεκαετία ή/και ερευνητική δραστηριότητα (συντελεστής 10%)
 • Ύπαρξη άλλου τίτλου σπουδών (πτυχίου ή μεταπτυχιακού)(συντελεστής 10%)

Σημείωση: Ως προϋπηρεσία προσμετράται και το χρονικό διάστημα της πρακτικής άσκησης φοιτητών.

Μετά την αξιολόγηση όλων των αιτήσεων, θα συνταχθεί και θα ανακοινωθεί ο προσωρινός πίνακας μοριοδότησης με φθίνουσα βαθμολογική σειρά. Οι υποψήφιοι που συμπεριλαμβάνονται στον προσωρινό πίνακα θα πρέπει να προσκομίσουν όλους τους αναφερθέντες στην αίτηση τίτλους και δικαιολογητικά, καθώς και τα υπόλοιπα απαιτούμενα δικαιολογητικά, πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα αυτών. Η προσκόμιση θα πρέπει να γίνει εντός της προθεσμίας που θα οριστεί ώστε να γίνει ο έλεγχος πληρότητας των απαιτούμενων δικαιολογητικών, που αποτελεί προϋπόθεση πρόκρισης στην τρίτη φάση. Επί του πίνακα αυτού θα υπάρχει εύλογος χρόνος για υποβολή ενστάσεων, οι οποίες και θα εξετασθούν.

Κατά την τρίτη φάση, αρχικά θα γίνει η εξέταση των ενστάσεων, αλλά και των πιθανών αποκλεισμών υποψηφίων λόγω μη υποβολής των επικαλούμενων δικαιολογητικών και εφόσον ο συνολικός αριθμός των υποψηφίων της δεύτερης φάσης υπερβαίνει τους 60, τότε προκρίνονται στην τρίτη φάση οι 60 υποψήφιοι οι οποίοι συγκέντρωσαν τη μεγαλύτερη βαθμολογία. Στη συνέχεια πραγματοποιείται προσωπική συνέντευξη των εναπομεινάντων υποψηφίων, η οποία έχει συντελεστή βαρύτητας 20%, και από την τελική βαθμολογία που θα προκύψει καταρτίζεται τελικός πίνακας επιτυχόντων και επιλαχόντων με φθίνουσα βαθμολογική σειρά και επιλέγονται οι πρώτοι 40. Επί του τελικού πίνακα κατάταξης θα υπάρχει εύλογος χρόνος για υποβολή ενστάσεων, οι οποίες και θα εξετασθούν.

Με το πέρας της εξέτασης των ενστάσεων επί του τελικού πίνακα επιτυχόντων και επιλαχόντων και την οριστικοποίηση αυτού, θα ζητηθεί, με επιστολή, από τους επιτυχόντες να δηλώσουν αν επιθυμούν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα. Σε περίπτωση άρνησης αποδοχής της θέσης, η θέση θα καλυφθεί από τον πρώτο επιλαχόντα του πίνακα. Τέλος, από τους επιτυχόντες οι οποίοι αποδέχθηκαν τη θέση, θα ζητηθεί, σε συγκεκριμένες ημερομηνίες, να καταβάλουν τα δίδακτρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κανονισμό σπουδών του ΠΜΣ.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να παραλάβουν την αίτηση εγγραφής στο Π.Μ.Σ. από τις ανακοινώσεις της ιστοσελίδας του ΠΜΣ http://www.acf.teithe.gr/ και να ενημερωθούν για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και για τη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων, από τον αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ οδηγό σπουδών. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επικοινωνούν με τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. στο τηλέφωνο 2310-013203 ή στο mail: msc-info@acf.teithe.gr .
Η υποβολή των αιτήσεων των υποψηφίων θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά, στο mail της Γραμματείας του Π.Μ.Σ.

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ

Καθ. Παντελής Κυρμίζογλου

 


Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα