Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Φορέας
Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
Τμήμα
Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων
Τίτλος Προγράμματος
Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Λογιστική και Πληροφοριακά Συστήματα
Δίδακτρα
3000 ευρώ
Πρόσθετες Πληροφορίες

Το Τμήμα Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, οργανώνει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Λογιστική και Πληροφοριακά Συστήματα», (Financial Management, Accounting and Information Systems).

Σκοπός
Σκοπός του παρόντος Π.Μ.Σ. είναι η εξειδίκευση των πτυχιούχων του Τμήματος, των ομολόγων Τμημάτων, αλλά και των πτυχιούχων σχολών άλλων Πανεπιστημίων, καθώς επίσης και η διαμόρφωση στελεχών ικανών να ανταποκριθούν στον επαγγελματικό χώρο των επιχειρήσεων, των οργανισμών αλλά και του δημόσιου τομέα. Επιπλέον, στοχεύει στην προώθηση της ανάπτυξης της έρευνας και της θεωρίας μέσα από την εμβάθυνση και προαγωγή των γνώσεων στα γνωστικά αντικείμενα της Χρηματοοικονομικής Διοίκησης, της Λογιστικής και των Πληροφοριακών Συστημάτων.

Επαγγελματικές προοπτικές
Οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να εργασθούν ως οικονομικοί αναλυτές, υπεύθυνοι εσωτερικού ελέγχου επιχειρήσεων και οργανισμών, σύμβουλοι επιχειρήσεων, αξιολογητές επενδύσεων, χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι, υπεύθυνοι κοστολόγησης, σύμβουλοι κατάρτισης επενδυτικών σχεδίων, σύμβουλοι επιχειρησιακών συστημάτων ή/και στα πλαίσια κάθε άλλης δραστηριότητας που έχει σχέση με το λογιστικό και διοικητικό έλεγχο επιχειρήσεων. Επιπλέον, δύνανται να συνεχίσουν τις σπουδές τους για απόκτηση διδακτορικού διπλώματος είτε στο οικείο Τμήμα, είτε σε άλλο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της χώρας ή του εξωτερικού.

Κατηγορίες Πτυχιούχων οι οποίοι γίνονται δεκτοί
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, πτυχιούχοι:Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, πτυχιούχοι:
α) Τμημάτων Οικονομικών Σχολών των ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και πρώην ΤΕΙ) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων αντίστοιχων Τμημάτων της αλλοδαπής ή άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων με συναφή γνωστικά αντικείμενα,
β) Τμημάτων Κοινωνικών, Θετικών και Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, με τουλάχιστον δυο (2) χρόνια επαγγελματική εμπειρία συναφή με τα γνωστικά αντικείμενα του Π.Μ.Σ. μέσα στην τελευταία δεκαετία, ή κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών συναφούς με τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει το ΠΜΣ.

Χρονική Διάρκεια Σπουδών
Το Π.Μ.Σ. είναι πλήρους φοίτησης και η ελάχιστη χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, εκ των οποίων το τρίτο εξάμηνο σπουδών αφιερώνεται αποκλειστικά στην εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας.

Διεξαγωγή Μαθημάτων
Τα μαθήματα πραγματοποιούνται είτε δια ζώσηςείτε με δυνατότητα 100% εξ αποστάσεως παρακολούθησης με χρήση μεθόδων σύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας, για τους φοιτητές που δεν δύνανται να έχουν φυσική παρουσία στην αίθουσα. Οι φοιτητές θα μπορούν να επιλέξουν χωρίς περιορισμό τον τρόπο παρακολούθησης του κάθε μαθήματος, το οποίο θα προσφέρεται ταυτόχρονα και με τους δύο τρόπους για το 100% των πιστωτικών μονάδων του ΠΜΣ. Για τη διεξαγωγή των μαθημάτων με τη μέθοδο της σύγχρονης εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης αξιοποιούνται σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία (π.χ. ψηφιακές γραφίδες, μικρόφωνα, laptops κτλ), καθώς και οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες υποστήριξης της μάθησης που διαθέτει το πανεπιστήμιο.

Γλώσσα Διδασκαλίας
Γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ. είναι η Ελληνική, αλλά δύναται κατά περίπτωση να είναι και η Αγγλική.

Τέλη φοίτησης
Τα δίδακτρα για το Π.Μ.Σ. ανέρχονται σε 3.000 Ευρώ και καταβάλλονται σε τρεις (3) δόσεις ως εξής:
α) 1.500 Ευρώ, εκ των οποίων τα 500 ευρώ με την εγγραφή και τα υπόλοιπα 1.000 ευρώ μέσα στο πρώτο 15ήμερο από την έναρξη του 1ου εξαμήνου
β) 1.000 Ευρώ μέσα στο πρώτο 15ήμερο από την έναρξη του 2ου εξαμήνου
γ) 500 Ευρώ μέσα στο πρώτο 15ήμερο από την έναρξη του 3ου εξαμήνου (εκπόνηση διπλωματικής εργασίας).

Πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα του ΠΜΣ http://acf.teithe.gr/ ή να επικοινωνούν με τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. στο τηλέφωνο 2310-013203.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο