Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος: Προκήρυξη ΠΜΣ "Επιστήμες Αποκατάστασης"

Οι αιτήσεις συμμετοχής των ενδιαφερόμενων στη διαδικασία επιλογής θα υποβάλλονται από 27/1/2017 ως 8/2/2017 (Νέα περίοδος)

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά και αποστέλλεται σε έντυπη μορφή (εκτυπωμένη από την ιστοσελίδα και υπογεγραμμένη από τον ενδιαφερόμενο) στη Γραμματεία του τμήματος Λογοθεραπείας (Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών "Επιστήμες Αποκατάστασης", ΣXOΛHΣ EΠAΓΓEΛMATΩN YΓEIAΣ & ΠPONOIAΣ, TMHMA ΛOΓOΘEPAΠEIAΣ, M. Aλεξάνδρου 1-Kουκούλι, 26334 ΠATPA, ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Τηλ: 2610362440), μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικά εντός της οριζόμενης προθεσμίας.

Δικαιολογητικά

Εντός της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. τα εξήςδικαιολογητικά:

 • Ηλεκτρονική Αίτηση. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ., εκτυπώνεται από τον υποψήφιο και υποβάλλεται και σε έντυπη μορφή   στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ., μαζί με τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά.
 • Βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο θα περιλαμβάνεται περίληψη της διπλωματικής ή/και πτυχιακής εργασίας (εφόσον έχουν εκπονηθεί).
 • Σύντομη έκθεση που θα περιλαμβάνει τα επιστημονικά και επαγγελματικά ενδιαφέροντα του υποψηφίου και μια τεκμηρίωση των λόγων για τους οποίους ενδιαφέρεται ο υποψήφιος για μεταπτυχιακές σπουδές.
 • Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος.
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος Λογοθεραπευτή, Νοσηλευτή, ή Φυσικοθεραπευτή, ανάλογα με την κατεύθυνση.
 • Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΔΟΑΤΑΠ (όπου απαιτείται).
 • Τυχόν αναγνωρισμένους μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών.
 • Βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών.
 • Αποδεικτικό γνώσης Αγγλικής Γλώσσας που να πιστοποιεί τουλάχιστον την καλή γνώση (Β2) αυτής.
 • Δύο (2) συστατικές επιστολές, εκ των οποίων τουλάχιστον η μια από ακαδημαϊκό προσωπικό (υποχρεωτικά).
 • Επιστημονικές Δημοσιεύσεις, Διακρίσεις (εάν υπάρχουν)
 • Βεβαιώσεις Επαγγελματικής Εμπειρίας (εάν υπάρχουν).
 • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.

Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να τοποθετηθούν σε φάκελο και να φέρουν σχετική αρίθμηση με σφραγίδα ταχυδρομείου μέχρι τη ημερομηνία λήξης της προκήρυξης. Σύμφωνα με το άρθρο 1 του νόμος 4250/2014 (ΦΕΚ 74 /Α’/26-3-2014) γίνονται δεκτά ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των εγγράφων αυτών, που έχουν εκδοθεί από τις δημόσιες υπηρεσίες και όλους τους φορείς του Δημόσιου Τομέα που υπάγονται στη συγκεκριμένη ρύθμιση. Επίσης γίνονται αποδεκτά τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο, καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από τις υπηρεσίες και τους φορείς που εμπίπτουν στη ρύθμιση (π.χ. απολυτήριο ιδιωτικού λυκείου που φέρει τη θεώρηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ιατρική γνωμάτευση που φέρει θεώρηση από αρμόδιο ελεγκτή ιατρό).Τέλος,γίνονται αποδεκτά τα ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων της αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν πρωτίστως μεταφραστεί και επικυρωθεί από δικηγόρο.


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο