ΠΜΣ Πληροφορική και Εφαρμογές
Food Law - Auth
ΠΜΣ Δίκτυα Επικοινωνιών Νέας Γενιάς και Κατανεμημένα Περιβάλλοντα Εφαρμογών
MBA Food and Agribusiness
Τεχνητή Νοημοσύνη και Οπτική Υπολογιστική- Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
ELGS Postrgraduate Programmes

Το Π.Μ.Σ. είναι πλήρους φοίτησης. Κατά τη διάρκεια των σπουδών οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση θεωρητικών μεταπτυχιακών μαθημάτων, κλινική άσκηση σε Μονάδες Αποκατάστασης ή άλλους φορείς κλινικής εφαρμογής των μεθόδων αποκατάστασης, επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων και εκπόνησης μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική ή/και αγγλική. 
Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτούνται συνολικά 120 πιστωτικές μονάδες (ECTS). Τα μαθήματα του κάθε εξαμήνου αντιστοιχούν σε 30 πιστωτικές μονάδες (ECTS). Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία, η οποία εκπονείται κατά το τέταρτο εξάμηνο σπουδών, αντιστοιχεί σε 30 διδακτικές μονάδες. 
Αναλυτικότερα το πρόγραμμα μαθημάτων έχει ως εξής: 


1ο Εξάμηνο 
Κωδ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 
1.1 Μεθοδολογία Έρευνας, Στατιστική και Εφαρμογές -Research Methods, Statistics & Applications 9 
1.2 Προηγμένη διαχείριση δεδομένων 
- 1.2α Matlab και Simulink για Ανάλυση, Επεξεργασία και Μοντελοποίηση ή 
- 1.2β Ανάλυση Δεδομένων Ποιοτικών και Μικτών Ερευνών - Advanced data processing 
- 1.2α Matlab and Simulink for Analysis, Processing and Modeling or 
- 1.2b Qualitative and Mixed Research Methods Data Analysis 6 
1.3 Εισαγωγή στις Επιστήμες Αποκατάστασης -Introduction to Rehabilitation Sciences 7 

Κωδ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 
1.4.1 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 
Γλώσσα και Νόηση -Language and Cognition 8 
1.4.2 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 
Κλινικά Νοσηλευτικά Θέματα στην Αποκατάσταση Ι -Clinical Nursing Topics in Rehabilitation I
1.4.3 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 
Κλινική Εμβιομηχανική -Clinical Biomechanics
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 


2ο Εξάμηνο 
Κωδ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 
2.1 Καινοτόμες Τεχνολογίες στην Αποκατάσταση -Novel Technologies in Rehabilitation 6 

Κωδ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 
2.2.1 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 
Αφασία και συναφείς γλωσσικές διαταραχές -Aphasia and related language disorders 8 
2.2.2 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 
Κλινικά Νοσηλευτικά Θέματα στην Αποκατάσταση ΙI -Clinical Nursing Topics in Rehabilitation II
2.2.3 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 
Χειροθεραπευτική Φυσικοθεραπεία -Manipulative Physiotherapy

2.3.1 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 
Διαταραχές κατάποσης -Swallowing Disorders 8 
2.3.2 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 
Διαχείριση Χρόνιου Πόνου -Chronic Pain Management 5 
2.3.3 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 
Η θεραπευτική Άσκηση στη Φυσικοθεραπεία -Therapeutic Exercise in Physiotherapy 8 

2.4.1 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 
Νευρογενείς κινητικές διαταραχές ομιλίας -Neurogenic motor speech disorders 8 
2.4.2 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 
Οργάνωση-Διοίκηση Μονάδας Αποκατάστασης / Νομοθεσία-Δεοντολογία -Rehabilitation Unit Organization-Administration / Legislation-Deontology 7 
2.5.2 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 
Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη Χρόνιων Ασθενών -Psychosocial Support of Chronic Patients 4 
2.4.3 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 
Κλινική Αθλητική Φυσικοθεραπεία -Clinical Sports Physiotherapy 8 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 


3ο Εξάμηνο 
Κωδ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 
3.1.1 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 
Διαταραχές Φωνής -Voice Disorders 8 
3.1.2 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 
Κλινικά Νοσηλευτικά Θέματα στην Αποκατάσταση ΙIΙ -Clinical Nursing Topics in Rehabilitation IIΙ
3.1.3 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 
Προηγμένες Τεχνικές Μαλακών Μορίων στη Φυσικοθεραπεία -Advanced Soft Tissue Techniques in Physiotherapy

3.2.1 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 
Γνωστικές διαταραχές επικοινωνίας -Cognitive Communication Disorders 8 
3.2.2 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 
Νοσηλευτική Αποκατάσταση Ηλικιωμένων Ασθενών -Nursing Rehabilitation of Elderly Patients
3.2.3 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 
Νευρομυοσκελετική Φυσικοθεραπεία -Neuromusculoskeletal Physiotherapy

3.3.1 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 
Τεκμηριωμένη Κλινική πρακτική στη Λογοθεραπεία -Evidence based Clinical practice in Speech and language Therapy 14 
3.3.2 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 
Τεκμηριωμένη Κλινική Πρακτική στη Νοσηλευτική Αποκατάσταση -Evidence-based Clinical Practice in Nursing Rehabilitation
3.3.3 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 
Τεκμηριωμένη Κλινική Φυσικοθεραπεία Μυοσκελετικών Δυσλειτουργιών -Evidence-based Clinical Physiotherapy in Musculoskeletal Dysfunction 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 


4ο Εξάμηνο Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία –MScThesis: 30 

Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο