Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής: Συντήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς (2020-2021)

To Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (ΣΑΕΤ) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής προσκαλεί για εκδήλωση ενδιαφέροντος για την πλήρωση είκοσι (20) κενών θέσεων Μεταπτυχιακών Φοιτητών για το ΠΜΣ «Συντήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» με έναρξη στο εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2020-21.

Γενικά

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Συντήρησης Πολιτιστικών Αγαθών, Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής (Τ. Β’ Αρ. 3484/ΦΕΚ 12.08.2018, Άρθρο 4). Προβλέπεται να γίνονται δεκτοί αλλοδαποί φοιτητές εφόσον γνωρίζουν επαρκώς την ελληνική γλώσσα (κάτοχοι πιστοποιητικού Β2 επιπέδου) βάσει της υπουργικής απόφασης Φ152/Β61504/30- 5-2001 (659 Β΄).

Η εισαγωγή των Μεταπτυχιακών Φοιτητών και η έναρξη των μαθημάτων θα γίνει το εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού έτους 2020-2021. Το ΠΜΣ θα πραγματοποιηθεί στην ελληνική γλώσσα και οδηγεί στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) χρονικής διάρκειας κατ΄ ελάχιστον τριών (3) ακαδημαϊκών εξαμήνων.

Τα δύο (2) πρώτα εξάμηνα σπουδών, αντιστοιχούν σε διδασκαλία μαθημάτων, ενώ το τρίτο εξάμηνο, αντιστοιχεί στην εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος σπουδών ορίζεται στα τέσσερα (4) ‘ενεργά’ εξάμηνα.

Κάθε φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει επιτυχώς όλα τα μαθήματα και να εκπονήσει τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία του μέχρι το τέλος του 4ου εξαμήνου (σύνολο: 90 πιστωτικές μονάδες ECTS).

Τα μαθήματα διεξάγονται κυρίως στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Η διεξαγωγή των μαθημάτων στο νέο κύκλο του ΠΜΣ θα γίνει βάσει των υγειονομικών οδηγιών και των υπουργικών αποφάσεων για τον τρόπο λειτουργίας των ΑΕΙ λόγω της πανδημίας του Covid-19. Το ύψος των διδάκτρων ανέρχεται σε 2800 € ανά φοιτητή και καταβάλλονται σε τρεις (3) δόσεις ως εξής: 1η δόση: 1000 € με την εγγραφή στην αρχή του 1ου εξαμήνου, 2η δόση: 900 € στην αρχή του 2ου εξαμήνου και 3η δόση: 900 € στην αρχή του 3ου εξαμήνου.

Από το τέλος φοίτησης απαλλάσσεται το 30% των εισαγομένων φοιτητών, οι οποίοι δύναται κατόπιν αιτήματός τους να υπαχθούν βάσει οικονομικών κριτηρίων στις διατάξεις του άρθρου 35, παρ. 2 του ν. 4485/2017, όπως καθορίζονται με την Απόφαση Αρ. 131757/Ζ1 (Τ. Β΄ Αρ. 3387/ΦΕΚ 10.08.2018

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα του ΠΜΣ www.master-conservation.uniwa.gr , ή επικοινωνώντας με τη γραμματεία στο E-mail: gram-master-conservation@uniwa.gr.

Υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος με μορφή Αίτησης Υποψηφιότητας που παρέχεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση εδώ την οποία θα υποβάλουν συμπληρωμένη:

(α) ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση gram-master-conservation@uniwa.gr, και
(β) σε φυσική μορφή εντός φακέλου (Φάκελος 1) στη διεύθυνση: Γραμματεία Τμήματος ΣΑΕΤ, ΠΜΣ «Συντήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, ΤΕΙ Αθήνας, Αγίου Σπυρίδωνος,12243 Αιγάλεω, Αθήνα με καταληκτική ημερομηνία υποβολής 20/01/2021 (σφραγίδα ταχυδρομείου, σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής). Ο φάκελος πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά (βλ. κατωτέρω) και να αναγράφει ευκρινώς στο εξωτερικό του: «Πρόσκληση ΠΜΣ-ΣΑΕΤ 21/16-12-2020».

Φάκελος 1: Εντός του φακέλου 1 θα πρέπει οι υποψήφιοι να συμπεριλάβουν Κείμενο Προθέσεων Φοίτησης (έως 2 σελίδες), στο οποίο θα εξηγούν τους λόγους για τους οποίους επιθυμούν να παρακολουθήσουν το συγκεκριμένο ΠΜΣ και θα αναφέρονται στα γενικά και ειδικά ενδιαφέροντά τους και τη μέχρι τώρα επαφή τους με τα επιστημονικά αντικείμενα του προγράμματος.

Ο φάκελος 1 θα περιλαμβάνει σε έντυπη μορφή τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Συμπληρωμένη Αίτηση Υποψηφιότητας
2. Βιογραφικό σημείωμα
3. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
4. Κείμενο Προθέσεων Φοίτησης (έως 2 σελίδες)
5. Επικυρωμένο αντίγραφο Πτυχίου
i. Πτυχιούχοι ημεδαπής: Αντίγραφο πτυχίου Ελληνικού ΑΕΙ.
ii. Πτυχιούχοι αλλοδαπής: Αντίγραφο πτυχίου ομοταγών ΑΕΙ της αλλοδαπής (με επίσημη μετάφραση στα Ελληνικά) και βεβαίωση αναγνώρισης ισοτιμίας ή και αντιστοιχίας πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΠ.
iii. Για όσους έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο σπουδών τους και εκκρεμεί η απονομή πτυχίου μπορούν να προσκομίσουν ανάλογη βεβαίωση της οικείας Γραμματείας τους
6. Βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών
7. Επικυρωμένα αντίγραφα πιστοποιητικών καλής γνώσης (Β2) αγγλικών με επίσημη μετάφραση στα Ελληνικά
8. Δύο (2) πρόσφατες συστατικές επιστολές
9. Βεβαίωση συναφούς επαγγελματικής προϋπηρεσίας
10. Πιθανή ερευνητική ή/και συγγραφική επιστημονική δραστηριότητα1
11. Αντίγραφα άλλων πιθανών πτυχίων ή/και αναγνωρισμένων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών με επίσημη μετάφραση στα Ελληνικά, αν αφορούν τίτλους σπουδών της αλλοδαπής.
12. Άρρενες υποψήφιοι: επικυρωμένη βεβαίωση εκπλήρωσης/απαλλαγής/αναβολής των στρατιωτικών υποχρεώσεών τους
13. Αλλοδαποί υποψήφιοι: οφείλουν να γνωρίζουν επαρκώς την ελληνική (κάτοχοι πιστοποιητικού Β2 επιπέδου), βάσει της υπουργικής απόφασης Φ152/Β6/1504/30-5-2001(659 Β’).

Φάκελοι που δεν θα περιέχουν τα δικαιολογητικά 5-8 δεν θα αξιολογούνται.

Επιλογή υποψηφίων

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει βάσει αξιολογικών κριτηρίων σύμφωνα με τα παρακάτω:

Κ1 Βαθμός πτυχίου 30%
Κ2 Επίπεδο γνώσης αγγλικής γλώσσας 10%
Κ3 Πιθανή συγγραφική ή/και ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου 15%
Κ4 Επαγγελματική εμπειρία του υποψηφίου ή τεκμηριωμένη ενασχόλησή του με τα αντικείμενα του προγράμματος 15%
Κ5 Συνέντευξη 30%

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής και την προ-αξιολόγηση των κριτηρίων Κ1- Κ4, οι αξιολογούμενοι υποψήφιοι φοιτητές θα ειδοποιηθούν για την ημερομηνία και ώρα της προσωπικής συνέντευξης.

Δυνατότητα απαλλαγής από τα δίδακτρα

Οι επιτυχόντες φοιτητές που επιθυμούν να αξιολογηθούν βάσει οικονομικών κριτήριων ώστε να τύχουν δωρεάν φοίτησης στο ΠΜΣ βάσει του Ν. 3387/ 2018 (Τ. Β΄) θα πρέπει, αφού ειδοποιηθούν για την επιλογή τους, να υποβάλουν ειδικό Φάκελο (Φάκελος 2) με αντίγραφο Φορολογικών Δηλώσεων/Βεβαιώσεων (2018) από την οικεία Εφορία. Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι αμιγώς οικονομικά, βασίζονται στο Εθνικό Διάμεσο Διαθέσιμο Ισοδύναμο Εισόδημα (ΕΔΔΙΕ), και υπάγονται στις διατάξεις του ανωτέρου Νόμου. Συγκεκριμένα, βάσει των καθοριζόμενων από το Ν. 3387/ΦΕΚ 10.8.2018 (Τ. Β΄) απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης οι επιτυχόντες φοιτητές του Π.Μ.Σ., των οποίων το ατομικό εισόδημα δεν ξεπερνά τις επτά χιλιάδες εξακόσια ευρώ (7.600 €) (100% του ΕΔΔΙΕ), το δε οικογενειακό ισοδύναμο, τις πέντε χιλιάδες τριακόσια είκοσι ευρώ (5.320 €) (70% του ΕΔΔΙΕ).

Δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ.


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα
Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο