eLearning EKPA
ΠΜΣ Γεωπολιτική Ανάλυση, Γεωστρατηγική Σύνθεση και Σπουδές Άμυνας & Διεθνούς Ασφάλειας
eLearning EKPA
ΕΚΠΑ: Ευφυής Διαχείριση Ανανεώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής: Προηγμένες Τεχνολογίες στη Ναυπηγική και Ναυτική Μηχανολογία (2021-2022)

Παράταση υποβολής αιτήσεων έως 27/09/2021. Δείτε τη σχετική ανακοίνωση εδώ.

Το Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.) διοργανώνει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: Προηγμένες Τεχνολογίες στη Ναυπηγική και Ναυτική Μηχανολογία (Φ.Ε.Κ. 3311/τ. Β’/10-08-2018).

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών έχει ως αντικείμενο τις νέες τεχνολογίες στη Ναυπηγική και Ναυτική Μηχανολογία και την εφαρμογή τους στο σχεδιασμό, στη κατασκευή και στην λειτουργία Πλοίων, Πλωτών Κατασκευών και Στόλων. Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων σε ναυπηγικές και ειδικές μηχανολογικές τεχνολογίες αιχμής καθώς και σε θέματα σχεδιασμού και προηγμένων εφαρμογών των τεχνολογιών αυτών.

Στόχοι του προγράμματος είναι:
✓ Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του επιστημονικού δυναμικού της χώρας στο πεδίο της ναυτιλίας, των θαλασσίων μεταφορών και του θαλάσσιου τουρισμού.
✓ Η ισόρροπη αλληλεπίδραση μεταξύ των θεωρητικών γνώσεων και των πρακτικών ικανοτήτων ώστε οι απόφοιτοι να διαθέτουν υψηλή θεωρητική κατάρτιση αλλά ταυτόχρονα τεχνογνωσία και πρακτική εμπειρία ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες που επιβάλλουν οι γρήγορες τεχνολογικές εξελίξεις και η αγορά εργασίας.
✓ Η εξειδίκευση των Ναυπηγών Μηχανικών και των Μηχανικών συναφών κλάδων στις μεθόδους και τεχνικές της έρευνας, ώστε να καθίστανται ικανοί για παραγωγή νέας γνώσης και ώριμοι για τον επόμενο κύκλο των μεταπτυχιακών τους σπουδών, τις διδακτορικές σπουδές.

Ο απώτερος σκοπός του ΠΜΣ είναι να καταστήσει ένα διευρυμένο διεπιστημονικό σύνολο αποφοίτων ικανό να κατανοεί, θεωρητικά και πρακτικά, όλες τις σύγχρονες ναυπηγικές τεχνολογίες και μεθόδους, και να είναι σε θέση να σχεδιάσει και αντιμετωπίσει όλες τις σχετικές εφαρμογές ναυπηγικής/ναυτικής μηχανολογίας που εμπλέκονται σε ένα διεπιστημονικό πλαίσιο επίλυσης τεχνικών αλλά και οικονομικών, αναπτυξιακών και κοινωνικών προβλημάτων.

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο: «Προηγμένες Τεχνολογίες στη Ναυπηγική και Ναυτική Μηχανολογία».

Χρονική Διάρκεια: Το Π.Μ.Σ. διαρκεί τρία (3) διδακτικά εξάμηνα. Το πρώτο και το δεύτερο διδακτικό εξάμηνο περιλαμβάνουν διδασκαλία (παραδόσεις, εργαστηριακές ασκήσεις και εξετάσεις). Το τρίτο εξάμηνο περιλαμβάνει την διδασκαλία ενός μαθήματος και την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας.

Δίδακτρα: Το ύψος των τελών φοίτησης είναι 2400€ ανά φοιτητή για όλο το πρόγραμμα. Τα τέλη φοίτησης καταβάλλονται σε τρείς (3) ισόποσες δόσεις των 800€ κατά την εγγραφή σε κάθε εξάμηνο (έως 1 εβδομάδα πριν την έναρξη των μαθημάτων). Τα τέλη φοίτησης καταβάλλονται σε τραπεζικό λογαριασμό του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων και Έρευνας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, που διαχειρίζεται τα έσοδα του Π.Μ.Σ. και προσκομίζεται σχετική απόδειξη στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.

Διεξαγωγή Μαθημάτων: Τα μαθήματα διεξάγονται απογευματινές ώρες στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Ναυπηγών Μηχανικών στη Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω (Αγ. Σπυρίδωνα, 122 43, Αιγάλεω) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Στην περίπτωση που υπάρχουν περιοριστικά μέτρα λόγω κορωνοϊού τα μαθήματα θα διεξαχθούν εξ αποστάσεως μέσω της πλατφόρμας MS Teams.

Υποψήφιοι: Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή, πτυχιούχοι ή διπλωματούχοι Τμημάτων Ναυπηγικής ή/και Ναυτικής Μηχανολογίας Πανεπιστημίων, Πολυτεχνείων και Τ.Ε.Ι., καθώς και πτυχιούχοι ή διπλωματούχοι άλλων συναφών Τμημάτων τεχνολογικής και θετικής κατεύθυνσης Πανεπιστημίων, Πολυτεχνείων και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Διαδικασία Επιλογής: Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται από τη Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. και επικυρώνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων: (βλ. εδώ)

Σε κάθε ένα από τα παραπάνω κριτήρια (Κ1-Κ5) ο υποψήφιος βαθμολογείται στην κλίμακα 0- 10. Ο γενικός τύπος υπολογισμού της τελικής βαθμολογίας (Β) του κάθε υποψηφίου βάσει των ανωτέρω κριτηρίων και της αντίστοιχης βαρύτητάς τους έχει ως εξής: Β = Κ1 × 0.25 + Κ2 × 0.2 + Κ3 × 0.1 + Κ4 × 0.1+ Κ5 × 0.35

Απαραίτητη θεωρείται η γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Υποβολή Αιτήσεων – Δικαιολογητικά Υποψηφιότητας:

Ανακοινώνεται στους ενδιαφερόμενους υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες ότι η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών παρατείνεται έως τη Δευτέρα 27/09/21.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα ακόλουθα:

1. Αίτηση υποψηφιότητας, σε τυποποιημένο έντυπο διαθέσιμο στη σελίδα http://www.na.uniwa.gr/applications/,
2. Τίτλους σπουδών και αναλυτική βαθμολογία νομίμως επικυρωμένα. (Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ του εξωτερικού πρέπει να έχουν την αναγνώριση ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ.)
3. Βιογραφικό σημείωμα
4. Κείμενο Προθέσεων Φοίτησης, έως δύο σελίδων, στο οποίο ο/η υποψήφιος/α θα εξηγεί τους λόγους για τους οποίους επιθυμεί να παρακολουθήσει το ΠΜΣ του Τμήματος Ναυπηγών Μηχανικών. Επιπλέον οι υποψήφιοι θα αναφέρονται στα γενικά και ειδικά ενδιαφέροντά τους και τη μέχρι τώρα επαφή τους με τα επιστημονικά αντικείμενα του προγράμματος. Στο τέλος του εν λόγω κειμένου θα περιγράφουν τις επιδιώξεις τους μετά την ολοκλήρωση του ΠΜΣ.
5. Δύο (2) συστατικές επιστολές (γραπτές) από επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους.
6. Αποδεικτικά γνώσης ξένης γλώσσας (Αγγλικής).
7. Αποδεικτικά ερευνητικού, συγγραφικού και επαγγελματικού έργου (εφόσον υπάρχουν)

Διεύθυνση αποστολής δικαιολογητικών: Ο φάκελος υποψηφιότητας υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού na@uniwa.gr ή αποστέλλεται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. «Προηγμένες Τεχνολογίες στη Ναυπηγική και Ναυτική Μηχανολογία» του Τμήματος Ναυπηγών Μηχανικών.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επιπρόσθετα φοιτητές που διενεργούν την πρακτική τους άσκηση με τις εξής προϋποθέσεις:
➢ Να έχουν εκπληρώσει όλες τις άλλες υποχρεώσεις λήψης πτυχίου και η περάτωση της πρακτικής τους άσκηση να είναι η αποκλειστική και μοναδική εκκρεμότητα.
➢ Η πρακτική άσκηση να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου.

Οι υποψήφιοι που εντάσσονται σε αυτή την κατηγορία προσκομίζουν μαζί με τα ανωτέρω δικαιολογητικά (1-7) και σχετική βεβαίωση της Γραμματείας του Τμήματος που ανήκουν, η οποία να πιστοποιεί ότι πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις.

Δικαιολογητικά συμμετοχής μπορούν να υποβάλλουν και οι τελειόφοιτοι υπό την προϋπόθεση ότι με την έναρξη των μαθημάτων θα έχουν προσκομίσει πιστοποιητικό αποφοίτησης ή αντίγραφο πτυχίου.

H Γραμματεία του Π.Μ.Σ. παρέχει πληροφορίες σχετικές με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Οι αλλοδαποί υποψήφιοι που υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας οφείλουν να γνωρίζουν επαρκώς την ελληνική γλώσσα.

Διεύθυνση αποστολής δικαιολογητικών: Ο φάκελος υποψηφιότητας υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση na@uniwa.gr ή αποστέλλεται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. «Προηγμένες Τεχνολογίες στη Ναυπηγική και Ναυτική Μηχανολογία» του Τμήματος Ναυπηγών Μηχανικών.

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Σχολή Μηχανικών
Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών
Υπ΄ όψιν: κας Μαρίας Ανδριτσάκη
Αγ. Σπυρίδωνος 28, 122 43, Αιγάλεω (Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω)
Τηλ: 210 5385310 


Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο