Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Φορέας
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Τμήμα
Ναυπηγών Μηχανικών
Τίτλος Προγράμματος
Προηγμένες Τεχνολογίες στη Ναυπηγική και Ναυτική Μηχανολογία
Δίδακτρα
2400 ευρώ
Πρόσθετες Πληροφορίες

Το Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής, οργανώνει και πραγματοποιεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Προηγμένες Τεχνολογίες στη Ναυπηγική και Ναυτική Μηχανολογία». Η λειτουργία του Π.Μ.Σ. εγκρίθηκε τον Αύγουστο του 2018 (ΦΕΚ 3311/Β/10-8-2018).

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών έχει ως αντικείμενο τις νέες τεχνολογίες στη Ναυπηγική και Ναυτική Μηχανολογία και την εφαρμογή τους στο σχεδιασμό, στη κατασκευή και στην λειτουργία Πλοίων, Πλωτών Κατασκευών και Στόλων. Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων σε ναυπηγικές και ειδικές μηχανολογικές τεχνολογίες αιχμής καθώς και σε θέματα σχεδιασμού και προηγμένων εφαρμογών των τεχνολογιών αυτών.

Διάρκεια και Tίτλος Σπουδών

Το Π.Μ.Σ. διαρκεί τρία (3) διδακτικά εξάμηνα. Στο 1ο εξάμηνο προσφέρονται έξι (6) και στο 2ο εξάμηνο προσφέρονται πέντε (5) υποχρεωτικά μαθήματα. Το τρίτο εξάμηνο περιλαμβάνει την διδασκαλία ενός μαθήματος και την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. κάθε φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει όλα τα μαθήματα και να εκπονήσει τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία του. Οι συνολικές πιστωτικές μονάδες ECTS που αντιστοιχούν στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ανέρχονται σε ενενήντα (90). 

Ο Μεταπτυχιακός Τίτλος που χορηγείται μετά την σχετική ορκωμοσία ονομάζεται Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις Προηγμένες Τεχνολογίες στη Ναυπηγική και Ναυτική Μηχανολογία.

Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, πτυχιούχοι ή διπλωματούχοι Τμημάτων Ναυπηγικής ή/και Μηχανολογίας Πανεπιστημίων, Πολυτεχνείων και Τ.Ε.Ι., καθώς και πτυχιούχοι ή διπλωματούχοι άλλων συναφών Τμημάτων τεχνολογικής και θετικής κατεύθυνσης Πανεπιστημίων, Πολυτεχνείων και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε είκοσι τέσσερις (24) μεταπτυχιακούς φοιτητές. Στο Π.Μ.Σ. μπορούν, κατόπιν αποφάσεως της Σ.Ε., να συμμετέχουν ως υπεράριθμοι φοιτητές πτυχιούχοι οι οποίοι επέτυχαν σε εξετάσεις του I.K.Y. στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού του ΙΚΥ σε γνωστικό αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ., καθώς και ένας (1) αλλοδαπός υπότροφος του Ελληνικού Κράτους.

Διαδικασία Επιλογής Υποψηφίων

Η προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εγγραφή φοιτητών στο Π.Μ.Σ. γίνεται μέχρι το τέλος Ιουνίου για το επόμενο Ακαδημαϊκό Έτος. Οι διαδικασίες αξιολόγησης και επιλογής των υποψηφίων ολοκληρώνονται μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου, οπότε με ευθύνη της Συντονιστικής Επιτροπής του Π.Μ.Σ., καταρτίζεται ο τελικός πίνακας των επιτυχόντων, η τελική έγκριση του οποίου γίνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με συνεκτίμηση κριτηρίων. H εγγραφή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται υποχρεωτικά από 10-20 Οκτωβρίου.

Τέλη Φοίτησης

Το ύψος των τελών φοίτησης είναι 2400€ ανά φοιτητή για όλο το πρόγραμμα. Τα τέλη φοίτησης καταβάλλονται σε τρεις (3) ισόποσες δόσεις των 800€ κατά την εγγραφή σε κάθε εξάμηνο. Τα τέλη φοίτησης καταβάλλονται σε τραπεζικό λογαριασμό του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. 

Ιστοσελίδα Π.Μ.Σ.: http://www.na.uniwa.gr/msc-mission/

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο