ΠΜΣ Πληροφορική και Εφαρμογές
ΠΜΣ Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής- Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
ΠΜΣ Δίκτυα Επικοινωνιών Νέας Γενιάς και Κατανεμημένα Περιβάλλοντα Εφαρμογών
MBA Food and Agribusiness
AUTH - Department of Journalism
ELGS Postrgraduate Programmes

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής: Ευφυής Συσκευασία: Νέες Τεχνολογίες και Marketing (2021-2022)

Το Τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας, της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018, ΦΕΚ 3191/B/2.08.2018, αυτόνομο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ)με Ελληνικό τίτλο «Ευφυής Συσκευασία: Νέες Τεχνολογίες και Marketing» ή αγγλικό τίτλο, «Intelligent Packaging: New Technologies and Marketing”, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/4.8.2017.

Αντικείμενο και Σκοπός του Προγράμματος

Αντικείμενο του Προγράμματος είναι οι τεχνολογίες της ευφυούς συσκευασίας και η αξιοποίησή τους για τις ανάγκες του Μάρκετινγκ. Σκοπός του προγράμματος είναι οι κάτοχοι του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης να αποκτήσουν τις σύγχρονες, κατάλληλες και επαρκείς, υψηλού επιπέδου, γενικές και ειδικές επιστημονικές, τεχνικές και οικονομικές γνώσεις, που σχετίζονται με την ευφυή συσκευασία. Παράλληλα να αποκτήσουν τις δεξιότητες και ικανότητες, ώστε να μπορούν να αξιοποιήσουν τις παραπάνω γνώσεις για να σχεδιάζουν, να προγραμματίζουν, να οργανώνουν, να συντονίζουν, να διευθύνουν, να αξιολογούν και να ελέγχουν προγράμματα μάρκετινγκ, που βασίζονται στην αξιοποίηση των τεχνολογιών της ευφυούς συσκευασίας. Βασικό χαρακτηριστικό του προγράμματος είναι η διεπιστημονικότητα, καθώς περιλαμβάνει και συνδυάζει τα επιστημονικά πεδία των προηγμένων τεχνολογιών που σχετίζονται με την συσκευασία και το μάρκετινγκ. Το σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που προσφέρει, αξιοποιεί αφενός την πιο πρόσφατη διεθνή βιβλιογραφία και αφετέρου την τεχνογνωσία και τις καινοτομίες που έχουν αναπτυχθεί στα συγκεκριμένα πεδία. Η δομή του εξασφαλίζει στους αποφοίτους του τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τις γνώσεις τους είτε στην αγορά εργασίας βελτιώνοντας την επαγγελματική τους κατάσταση ή στον ακαδημαϊκό χώρο ώστε να στελεχώσουν ερευνητικές ομάδες και να συμβάλλουν στην εξέλιξη του σχετικού επιστημονικού πεδίου.

Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδίκευσης, με τίτλο «Ευφυής Συσκευασία: Νέες Τεχνολογίες και Marketing». «Intelligent Packaging: New Technologies and Marketing”

Υποψήφιοι – Αριθμός Εισακτέων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή πτυχιούχοι ή διπλωματούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων, Πολυτεχνείων και ΤΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Ο προβλεπόμενος αριθμός εισακτέων φοιτητών είναι (30) τριάντα ανά έτος.

Χρονική Διάρκεια Σπουδών

Για την απονομή του Μ.Δ.Ε. απαιτούνται κατ’ ελάχιστον τρία (3) εξάμηνα σπουδών. Το πρώτο (1) και το δεύτερο (2) εξάμηνο περιλαμβάνουν διδασκαλία (παραδόσεις, εργαστηριακές ασκήσεις και εξετάσεις) και την εκπόνηση εργασιών, ενώ το τρίτο (3) εξάμηνο περιλαμβάνει την εκπόνηση και εξέταση της μεταπτυχιακής ερευνητικής εργασίας. Κάθε φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει όλα τα μαθήματα και να εκπονήσει τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία του, που αντιστοιχούν στο σύνολο σε ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες – ECTS. Τα μαθήματα διδάσκονται στην ελληνική ή και αγγλική γλώσσα. Η χρονική διάρκεια των σπουδών περιεχομένου και του εξαμήνου της ΔΕ, δεν μπορεί να υπερβεί τα ανώτατα χρονικά όρια του εξαμήνου. Σε άλλη περίπτωση η ΣΕ με αιτιολογημένη απόφαση της χορηγεί στο φοιτητή/ρια απλή βεβαίωση παρακολούθησης.

Διεξαγωγή μαθημάτων - Υλικοτεχνική Υποδομή

Το Π.Μ.Σ. λειτουργεί απογευματινές ώρες στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας, της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Πανεπιστημιούπολη 1).

Τέλη φοίτησης

Τα τέλη φοίτησης στο ΜΠΤ πρόγραμμα ορίζονται σε 2.600 ευρώ για τα τρία εξάμηνα σπουδών. Η καταβολή των χρημάτων γίνεται σε 2 δόσεις στην αρχή του Α΄ και Β΄ εξαμήνου, ως εξής: Με την αποδοχή στο πρόγραμμα γίνεται η καταβολή της πρώτης δόσης 1300 ευρώ. Πριν ξεκινήσει το 2ο εξάμηνο γίνεται η καταβολή της 2 ης δόσης. Σε περίπτωση μη καταβολής της Α΄ ή Β΄ δόσης στην περίοδο που αναφέρεται, ο ΜΠΤ φοιτητής/ρια δεν μπορεί να παρακολουθήσει το πρόγραμμα μαθημάτων. Σε περίπτωση που για οποιαδήποτε λόγο (μετά την πληρωμή), ο φοιτητής/ρια δεν παρακολουθήσει το πρόγραμμα, δεν προβλέπεται επιστροφή χρημάτων. Τα τέλη φοίτησης καταβάλλονται σε τραπεζικό λογαριασμό του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων και Έρευνας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, που διαχειρίζεται τα έσοδα του ΠΜΣ και προσκομίζεται σχετική απόδειξη στη Γραμματεία του ΠΜΣ.

Διαδικασία επιλογής

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται από τη Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ και επικυρώνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Η επιλογή βασίζεται στα παρακάτω κριτήρια:

 • Βαθμός πτυχίου -25 μόρια
 • Βαθμολογία σε προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με το αντικείμενο του ΠΜΣ - 20 μόρια
 • Ερευνητική δραστηριότητα υποψηφίου - 15 μόρια
 • Επαγγελματική δραστηριότητα υποψηφίου - 15 μόρια
 • Συνέντευξη υποψηφίου - 25 μόρια

Δικαιολογητικά –Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν φάκελο ηλεκτρονικά, υποψηφιότητας κατά το χρονικό διάστημα: 15η ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 ΕΩΣ ΤΗΝ 5η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021.

Ο φάκελος υποβάλλεται ηλεκτρονικά και πρέπει να περιέχει:

 1. Αίτηση υποψηφιότητας, σε τυποποιημένο έντυπο της ιστοσελίδας του ΠΜΣ: http://intelligentpackaging.uniwa.gr/ (πεδίο πληροφορίες-χρήσιμα έγγραφα)
 2. Τίτλους σπουδών και αναλυτική βαθμολογία νομίμως επικυρωμένα. (Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ του εξωτερικού πρέπει να έχουν την αναγνώριση ισοτιμίας του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).
 3. Βιογραφικό Σημείωμα.
 4. Κείμενο Προθέσεων Φοίτησης, έως δύο (2) σελίδων, στο οποίο ο/η υποψήφιος/α θα εξηγεί τους λόγους για τους οποίους επιθυμεί να παρακολουθήσει το συγκεκριμένο Π.Μ.Σ. του Τμήματος Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας. Επιπλέον οι υποψήφιοι θα αναφέρονται στα γενικά και ειδικά ενδιαφέροντά τους και τη μέχρι τώρα επαφή τους με τα επιστημονικά αντικείμενα του προγράμματος. Στο τέλος του εν λόγω κειμένου θα περιγράφουν τις επιδιώξεις τους μετά την ολοκλήρωση του Π.Μ.Σ.
 5. Αποδεικτικά γνώσης ξένης γλώσσας (Αγγλικής), όπως περιγράφονται στον κανονισμό, ή αντίστοιχα πιστοποιητικά για οποιαδήποτε άλλη επίσημη γλώσσα που ομιλείται στην ευρωπαϊκή ένωση.
 6. Αποδεικτικά ερευνητικού, ή και συγγραφικού, επαγγελματικού έργου.
 7. Διπλωματική εργασία.
 8. Η Συντονιστική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να καλέσει σε προφορική συνέντευξη τους υποψηφίους ΜΠΤ φοιτητές.

Σημείωση: Η υποβολή Συστατικών επιστολών θα συνεκτιμηθούν.

Ο φάκελος υποψηφιότητας μπορεί αρχικά να σταλεί μέσω email στο intelligent@uniwa.gr

Για ταχυδρομική αποστολή:

Διεύθυνση Γραμματείας Π.Μ.Σ. «Ευφυής Συσκευασία. Νέες Τεχνολογίες και Marketing»:

Τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας
Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού
Κτίριο Κ8 Γραφείο (ισόγειο)
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής / Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω
Αγ. Σπυρίδωνος 12243, Αιγάλεω
Τηλ 210 5385466 / 6976839656 (κα. Θεοχάρη)

Δείτε την αναλυτική προκήρυξη σε μορφή pdf


Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο