Φορέας
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Τμήμα
Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας
Τίτλος Προγράμματος
Ευφυής Συσκευασία: Νέες Τεχνολογίες και Marketing
Δίδακτρα
2600 ευρώ
Πρόσθετες Πληροφορίες

Γενικά Στοιχεία: Αυτόνομο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) με Ελληνικό τίτλο «Ευφυής Συσκευασία: Νέες Τεχνολογίες και Marketing» ή αγγλικό τίτλο, «Intelligent Packaging: New Technologies and Marketing”, Τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας, της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, ΦΕΚ 3191/B/2.08.2018. 

Αντικείμενο και Σκοπός: Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι οι τεχνολογίες της ευφυούς συσκευασίας και η αξιοποίησή τους για τις ανάγκες του Μάρκετινγκ. Σκοπός του προγράμματος είναι οι κάτοχοι του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης να αποκτήσουν τις σύγχρονες, κατάλληλες και επαρκείς, υψηλού επιπέδου, γενικές και ειδικές επιστημονικές, τεχνικές και οικονομικές γνώσεις, που σχετίζονται με την ευφυή συσκευασία. Παράλληλα να αποκτήσουν τις δεξιότητες και ικανότητες, ώστε να μπορούν να αξιοποιήσουν τις παραπάνω γνώσεις για να σχεδιάζουν, να προγραμματίζουν, να οργανώνουν, να συντονίζουν, να διευθύνουν, να αξιολογούν και να ελέγχουν προγράμματα μάρκετινγκ, που βασίζονται στην αξιοποίηση των τεχνολογιών της ευφυούς συσκευασίας. Βασικό χαρακτηριστικό του προγράμματος είναι η διεπιστημονικότητα, καθώς περιλαμβάνει και συνδυάζει τα επιστημονικά πεδία των προηγμένων τεχνολογιών που σχετίζονται με την συσκευασία και το μάρκετινγκ. Το σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που προσφέρει, αξιοποιεί αφενός την πιο πρόσφατη διεθνή βιβλιογραφία και αφετέρου την τεχνογνωσία και τις καινοτομίες που έχουν αναπτυχθεί στα συγκεκριμένα πεδία. Η δομή του εξασφαλίζει στους αποφοίτους του τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τις γνώσεις τους είτε στην αγορά εργασίας βελτιώνοντας την επαγγελματική τους κατάσταση ή στον ακαδημαϊκό χώρο ώστε να στελεχώσουν ερευνητικές ομάδες και να συμβάλλουν στην εξέλιξη του σχετικού επιστημονικού πεδίου.

Μεταπτυχιακοί Τίτλοι: Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδίκευσης, με τίτλο «Ευφυής Συσκευασία: Νέες Τεχνολογίες και Marketing». «Intelligent Packaging: New Technologies and Marketing”.

Κατηγορίες Πτυχιούχων: Γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή πτυχιούχοι ή διπλωματούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων, Πολυτεχνείων και ΤΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Χρονική Διάρκεια Σπουδών: Για την απονομή του Μ.Δ.Ε. απαιτούνται κατ’ ελάχιστον τρία (3) εξάμηνα σπουδών. Το πρώτο (1) και το δεύτερο (2) εξάμηνο περιλαμβάνουν διδασκαλία (παραδόσεις, εργαστηριακές ασκήσεις και εξετάσεις) και την εκπόνηση εργασιών, ενώ το τρίτο (3) εξάμηνο περιλαμβάνει την εκπόνηση και εξέταση της μεταπτυχιακής ερευνητικής εργασίας. Κάθε φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει όλα τα μαθήματα και να εκπονήσει τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία του, που αντιστοιχούν στο σύνολο σε ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες – ECTS. Τα μαθήματα διδάσκονται στην ελληνική ή και αγγλική γλώσσα.

Πρόγραμμα Μαθημάτων και τόπος διεξαγωγής των μαθημάτων: Το Π.Μ.Σ. λειτουργεί στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας, της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω). Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα σπουδών στην ιστοσελίδα ΠΜΣ:  http://intelligentpackaging.uniwa.gr/

Διεύθυνση

Γραμματεία  Π.Μ.Σ. «Ευφυής Συσκευασία. Νέες Τεχνολογίες και Marketing»:

Τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας  

Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού

Κτίριο  Κ8 Γραφείο  (ισόγειο)

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής   /  Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω

Αγ. Σπυρίδωνος 12243, Αιγάλεω   

Τηλ: 210 5385466


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο