Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πάντειο Πανεπιστήμιο: Ψυχολογία (2022-2023)

Ανακοινώνεται ότι κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2023-2024 το ΠΜΣ "ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ" δεν θα προκηρύξει θέσεις υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών.

---------------------------

Στο Τμήμα Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Παντείου Πανεπιστημίου λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» [“Master’s of Science (M.Sc.) in Psychology”] σύμφωνα με το ΦΕΚ υπ’αρ.2626/Τεύχος Δεύτερο/5 Ιουλίου 2018.

1. Στόχος του ΠΜΣ είναι η επέκταση και η εμβάθυνση της γνώσης σε επίπεδο θεωρητικής, ερευνητικής και εφαρμοσμένης επιστημονικής δραστηριότητας, η οποία φιλοδοξεί να προσφέρει στην επιστημονική κοινότητα δημιουργικούς και αυτόνομους ερευνητές ταυτόχρονα δε και αποτελεσματικούς επαγγελματίες στο χώρο των εφαρμογών.

2. Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ) στην Ψυχολογία (Master’s of Science (M.Sc) in Psychology ) με τις παρακάτω Ειδικεύσεις

Α. «Εφαρμοσμένη Γνωστική και Αναπτυξιακή Ψυχολογία» (Applied Cognitive and Developmental Psychology)
H Γνωστική Ψυχολογία, με αντικείμενο τη μελέτη των βασικών γνωστικών διεργασιών, η Αναπτυξιακή Ψυχολογία, με αντικείμενο τη διά βίου ανάπτυξη και ο κλάδος της Γνωστικής Ανάπτυξης, ο οποίος αποτελεί την τομή των δύο παραπάνω, εκτός της συμβολής τους στην Επιστήμη σε θεωρητικό επίπεδο, συνεισφέρουν, όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια, σε επίπεδο διεπιστημονικών πρακτικών. Στόχος της Ειδίκευσης είναι η εκπαίδευση στις θεωρητικές προσεγγίσεις των κλάδων αυτών και στις δυνατές εφαρμογές τους. Οι εξειδικευμένες γνώσεις που αποκτούν οι φοιτητές/τριες της Ειδίκευσης τούς δίνει τις βάσεις ώστε να συνεχίσουν είτε στο πεδίο της βασικής έρευνας είτε της εφαρμοσμένης έρευνας και των παρεμβάσεων.

Β. «Θετική Ψυχολογία» (Positive Psychology)
Η Ειδίκευση χρησιμοποιεί τις αρχές και τις μεθόδους της Θετικής Ψυχολογίας στην εφαρμογή τους σε διάφορα πεδία. Η έμφαση της Θετικής Ψυχολογίας στην ανάπτυξη ταλέντων, κλίσεων, δυνατοτήτων και δυναμικών εντάσσεται στο πλαίσιο της ανάπτυξης και της ευημερίας του ατόμου, βελτιώνοντας τόσο την ποιότητα ζωής του όσο και τις σχέσεις του με τους άλλους. Παρουσιάζονται τα θεωρητικά μοντέλα, οι ερευνητικές και θεραπευτικές προσεγγίσεις, και οι εφαρμογές της Θετικής Ψυχολογίας στους χώρους της εκπαίδευσης, της εργασίας, της υγείας, της συμβουλευτικής και της ψυχοθεραπείας. Στόχος της Ειδίκευσης αυτής είναι η εκπαίδευση στις θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις στα παραπάνω πεδία μέσα από την εμβάθυνση στη βιβλιογραφία, την έρευνα και την πρακτική εφαρμογή. Η Ειδίκευση δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές/τριες να συνεχίσουν στο πεδίο της έρευνας ή να ασχοληθούν με θεραπευτικές παρεμβάσεις και πρακτικές εφαρμογές σε ατομικό, διαπροσωπικό, ομαδικό και διομαδικό επίπεδο.

Γ. «Ταυτότητες και Διαπροσωπικές Σχέσεις» (Identities and Interpersonal Relationships)
Η αντίληψη εαυτού και η ταυτότητα των ατόμων διαμορφώνεται μέσα από τις διαπροσωπικές σχέσεις, την υπαγωγή σε κοινωνικές ομάδες, καθώς και την άμεση, έμμεση, νοερή και συμβολική επίδραση του κοινωνικού πλαισίου. Στόχος της Ειδίκευσης είναι η εκπαίδευση στις θεωρητικές, μεθοδολογικές προσεγγίσεις και εφαρμογές στο πεδίο των κοινωνικών ταυτοτήτων και των διαπροσωπικών σχέσεων μέσα από την εμβάθυνση στη βιβλιογραφία, τη διεξαγωγή έρευνας και την άσκηση σε εφαρμογές στο πεδίο και την κοινότητα. Ο θεωρητικός και μεθοδολογικός εξοπλισμός που αποκτούν οι φοιτητές/τριες της Ειδίκευσης τούς δίνει τη δυνατότητα να συνεχίσουν την έρευνα ή να ασχοληθούν με παρεμβάσεις και επαγγελματικές εφαρμογές συμβουλευτικού χαρακτήρα σε ατομικό, διαπροσωπικό, ομαδικό και διομαδικό επίπεδο.

3. Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ), ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα.

4. Η Ανώτατη διάρκεια φοίτησης ορίζεται σε 5 εξάμηνα.

Ι. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

1. Ο αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε 30 άτομα (10 άτομα ανά Ειδίκευση) ανά ακαδημαϊκό έτος εισαγωγής
2. Κάθε υποψήφιος/α, δικαιούται να υποβάλει αίτηση αποκλειστικά σε μία Ειδίκευση.
3. Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι όλων των Α.Ε.Ι. εσωτερικού (με προγράμματα σπουδών τετραετούς φοιτήσεως ή 240 ECTS) ή εξωτερικού (αναγνωρισμένων ως προς την ισοτιμία τους με απόφαση ΔΟΑΤΑΠ).
4. Απαραίτητη προϋπόθεση η πιστοποιημένη γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής Γλώσσας σε επίπεδο C2 ή έμμεση τεκμηρίωση (π.χ. International Baccalaureate, απολυτήριο αγγλόφωνης ή γαλλόφωνης μέσης εκπαίδευσης, αγγλόφωνο ή γαλλόφωνο βασικό πτυχίο, ή πτυχίο μεταπτυχιακού επιπέδου). Ελλείψει πιστοποίησης, η υποψηφιότητα θεωρείται απορριπτέα χωρίς περαιτέρω εξέταση των λοιπών δικαιολογητικών.
5. Οι υποψηφιότητες κάθε Ειδίκευσης ελέγχονται από επιτροπή μελών ΔΕΠ του Τμήματος που ορίζεται από τη Συνέλευση, συνεκτιμώντας τα ακόλουθα τρία γενικά κριτήρια και την εξής αντίστοιχη μοριοδότηση:

Α. Ακαδημαϊκά προσόντα (30%)
i συνάφεια προτεινόμενου γνωστικού πεδίου έρευνας με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ
ii γενικός βαθμός πτυχίου
iii αναλυτική βαθμολογία από την οποία να φαίνονται οι επιδόσεις στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ
iv. αν υπάρχει, πτυχιακή εργασία
v. πιστοποιημένη γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής Γλώσσας ή έμμεση τεκμηρίωση (π.χ. International Baccalaureate, απολυτήριο αγγλόφωνης ή γαλλόφωνης μέσης εκπαίδευσης, αγγλόφωνο ή γαλλόφωνο βασικό πτυχίο, ή πτυχίο μεταπτυχιακού επιπέδου).

Β. Ερευνητική και επαγγελματική εμπειρία (50%)
i. ερευνητική δραστηριότητα συναφής με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ (δημοσιεύσεις, παρουσιάσεις συνεδρίων, συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα κ.λπ.)
ii. επαγγελματική εμπειρία (αμειβόμενη ή/και εθελοντική)
iii. πρόταση εκπόνησης ερευνητικής εργασίας.

Γ. Υποστηρικτικό υλικό (10%)
i. δύο συστατικές επιστολές εκ των οποίων μία από μέλος ΔΕΠ (Διδακτικό Επιστημονικό Προσωπικό – Α.Ε.Ι.) που γνωρίζει την ακαδημαϊκή επίδοση του υποψήφιου/της υποψήφιας
ii. γραπτή δήλωση των προθέσεων και των κινήτρων για την παρακολούθηση του ΠΜΣ.

6. Η κατανομή της επί μέρους μοριοδότησης των τριών κριτηρίων ανά Ειδίκευση έχει ως εξής: (βλ. εδώ, σελ. 3-4)
7. Οι είκοσι (20) επικρατέστεροι υποψήφιοι ανά Ειδίκευση, σύμφωνα με το Γενικό Σύνολο της παραπάνω μοριοδότησης, καλούνται από την επιτροπή σε ατομική συνέντευξη, προκειμένου να επιλεγούν οι 10 εισακτέοι της Ειδίκευσης. Η συνέντευξη μοριοδοτείται, κατ΄ ανώτατο, με 10 μόρια. Η μη παρουσία στη συνέντευξη καθιστά άκυρη την προηγηθείσα μοριοδότηση. Το Τμήμα ανακοινώνει το πρόγραμμα των συνεντεύξεων στον ιστότοπό του το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου. Οι υποψήφιοι/ες είναι προσωπικά υπεύθυνοι/ες για την ενημέρωσή τους για την ώρα και ημερομηνία της συνέντευξής τους.
8. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση επί των αποτελεσμάτων επιλογής, πέντε (5) εργάσιμες ημέρες μετά τη δημοσιοποίησή τους.

ΙΙ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

Οι πτυχιούχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη διαδικασία επιλογής για το ΠΜΣ καλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος Ψυχολογίας τα ακόλουθα πρωτότυπα δικαιολογητικά ή απλά αντίγραφα σε συγκεκριμένες ημερομηνίες.

1) Αίτηση υποψηφιότητας.
2) Φωτοτυπία της ταυτότητας.
3) Μία (1) φωτογραφία μεγέθους ταυτότητας / ή ψηφιακή στην αίτηση
4) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
5) Αντίγραφο πτυχίου ή ισοτιμία ή ισοτιμία και αντιστοιχία από το ΔΟΑΤΑΠ (εάν το πτυχίο είναι από την αλλοδαπή). Σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α δεν έχει αναγορευθεί πτυχιούχος μέχρι την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών υποχρεούται να καταθέσει βεβαίωση της αντίστοιχης Γραμματείας για την περάτωση των σπουδών του/της.
6) Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας βασικού τίτλου σπουδών.
7) Πιστοποίηση γνώσης της αγγλικής ή της γαλλικής γλώσσας. Η γλωσσομάθεια να περιγράφεται ρητά ως επιπέδου C2 ή Γ2, ή το επίπεδο αυτό να προκύπτει από τη βαθμολογική επίδοση του υποψηφίου στις σχετικές εξετάσεις γλωσσομάθειας. Επίσης, είναι αποδεκτή η έμμεση τεκμηρίωση γλωσσομάθειας (π.χ. International Baccalaureate, απολυτήριο αγγλόφωνης ή γαλλόφωνης μέσης εκπαίδευσης, αγγλόφωνο ή γαλλόφωνο βασικό πτυχίο, ή πτυχίο μεταπτυχιακού επιπέδου)
8) Πτυχιακή εργασία (εφόσον υπάρχει).
9) Πρόταση εκπόνησης ερευνητικής εργασίας: κείμενο 1000 λέξεων, μέγιστο, με ενδεικτική βιβλιογραφία το οποίο να περιγράφει το γενικό ερευνητικό ενδιαφέρον του υποψήφιου, το θεωρητικό πλαίσιο, τα μεθοδολογικά εργαλεία που σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει και τη θεωρητική ή/και πρακτική σημασία της έρευνάς του.
10) Σύντομη έκθεση (600 λέξεων, μέγιστο) των προθέσεων και των κινήτρων για την παρακολούθηση του ΠΜΣ: κείμενο το οποίο να περιγράφει για ποιους λόγους (κίνητρα, στόχοι, επιστημονικά και επαγγελματικά ενδιαφέροντα) ο/η υποψήφιος/α επιθυμεί να πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές στη συγκεκριμένη Ειδίκευση του ΠΜΣ «Ψυχολογία».
11) Συναφή με το αντικείμενο του ΠΜΣ αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων και ερευνητικών εκθέσεων, βεβαιώσεις ανακοινώσεων σε συνέδρια, βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας (εφόσον υπάρχουν).
12) Δύο (2) συστατικές επιστολές σε σφραγισμένο φάκελο, εκ των οποίων τουλάχιστον μία από μέλος ΔΕΠ (Διδακτικό Επιστημονικό Προσωπικό – Α.Ε.Ι.) που γνωρίζει την ακαδημαϊκή επίδοση του υποψήφιου/της υποψήφιας

ΙΙΙ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν έντυπα και ηλεκτρονικά την αίτησή τους, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα ως άνω δικαιολογητικά, από την 1η Ιουνίου έως και την 31η Ιουλίου 2022

1. στη Γραμματεία του Τμήματος Ψυχολογίας, η οποία στεγάζεται στο 2ο όροφο του Παλιού Κτηρίου του Παντείου Πανεπιστημίου ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΤΡΙΤΗ 10.00-13.00
ή
2. να την στείλουν (με σφραγίδα ταχυδρομείου/ή και ταχυμεταφοράς εντός της προθεσμίας) στη Διεύθυνση: Γραμματεία Τμήματος Ψυχολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Λεωφόρος Συγγρού 136, Τ.Κ. 17671.

ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ, είτε επιλέξουν τον τρόπο κατάθεσης 1 είτε 2, να αποστείλουν την αίτησή τους και τα απαραίτητα συνοδευτικά δικαιολογητικά σαρωμέναψηφιοποιημένα σε μορφή pdf στα παρακάτω e-mail ανάλογα με την Ειδίκευση για την οποία υποβάλουν αίτηση:
a. Για την Ειδίκευση της Εφαρμοσμένης Γνωστικής και Αναπτυξιακής Ψυχολογίας στο email: appliedcogdev@panteion.gr
b. Για την Ειδίκευση της Θετικής Ψυχολογίας στο e-mail: psychpos@panteion.gr
c. Για την Ειδίκευση Ταυτότητες και Διαπροσωπικές Σχέσεις στο e-mail: psychid@panteion.gr

Προκήρυξη


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο