Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πανεπιστήμιο Πειραιώς: Χρηματοοικονομική και Τραπεζική (2023-2024)

Ιστοσελίδα Προγράμματος: https://bankfin.unipi.gr/msc-bankfin

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων μέχρι 16/07 (Ανακοίνωση)

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική» *
(M.Sc in «Banking and Finance»)

Ειδίκευση «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική»
(«Banking and Financial Management»)

Νέος Κύκλος Υποβολής Αιτήσεων
Ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Υποβολή Αιτήσεων : 5 Απριλίου έως 16 Ιουλίου 2023
Έναρξη: Σεπτέμβριος 2023

Στο ΠΜΣ θα γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι (Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα) της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Διάρκεια: 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα (Πλήρους φοίτησης)
Συνολικό κόστος φοίτησης: 6.000 ευρώ.

Δικαιολογητικά:
1. Αίτηση συμμετοχής
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
3. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωσης περάτωσης σπουδών ή υπεύθυνη δήλωση για την ολοκλήρωση των σπουδών
4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
5. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας, επιπέδου Β2 ή πτυχίο πρώτου ή δεύτερου κύκλου σπουδών από αγγλόφωνο Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής ή υπεύθυνη δήλωση για την απόκτηση του εν λόγω πιστοποιητικού
6. Πρόσφατη φωτογραφία
7. Αντίγραφο δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας
8. Μια (1) συστατική επιστολή από μέλος ΔΕΠ * *
9. Υπεύθυνη Δήλωση όπου δηλώνεται από τον υποψήφιο ότι τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται και κατατίθενται στο φάκελό του είναι αληθή

Διάρκεια: 4 ακαδημαϊκά εξάμηνα (Μερικής φοίτησης)
Συνολικό κόστος φοίτησης: 6.000 ευρώ.

Δικαιολογητικά:
1. Αίτηση συμμετοχής
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
3. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωσης περάτωσης σπουδών
4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
5. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας, επιπέδου Β2 ή πτυχίο πρώτου ή δεύτερου κύκλου σπουδών από αγγλόφωνο Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής ή υπεύθυνη δήλωση για την απόκτηση του εν λόγω πιστοποιητικού
6. Πρόσφατη φωτογραφία
7. Αντίγραφο δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας
8. Μια (1) συστατική επιστολή από μέλος ΔΕΠ ή εργοδότη**
9. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας μετά την κτήση του πτυχίου
10. Υπεύθυνη Δήλωση όπου δηλώνεται από τον υποψήφιο ότι τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται και κατατίθενται στο φάκελό του είναι αληθή

Οι αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση https://bankfin.unipi.gr/apply/
Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο σύστημα

Η αξιολόγηση των αιτήσεων υποψηφιότητας είναι συνεχής

Όσοι επιλεγούν υποχρεούνται εφόσον αυτό ζητηθεί, να παραδώσουν/υποβάλλουν στη Γραμματεία πρωτότυπα ή νόμιμα επικυρωμένα αντίγραφα ορισμένων εκ των ανωτέρω δικαιολογητικών.

Κριτήρια αξιολόγησης
α) Γενικός βαθμός πτυχίου (50%)
β) Συνέντευξη (50%)

Συνεκτιμώνται:
GMAT, Τμήμα προέλευσης, εύρος και είδος εργασιακής εμπειρίας, γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών, τυχόν ερευνητικές/πτυχιακές εργασίες, δημοσιεύσεις, κλπ.

Σημειώσεις: 

  • Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών πρώτου κύκλου από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν είτε πράξη αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ, είτε τίτλο σπουδών ώστε να γίνει έλεγχος εάν το ίδρυμα της αλλοδαπής περιλαμβάνεται στο Εθνικό Μητρώο αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και το Εθνικό Μητρώο τύπων τίτλων σπουδών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτοί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
  • Οι υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να έχουν εκδοθεί είτε μέσω της υπηρεσίας https://www.gov.gr/ είτε να φέρουν βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από ΚΕΠ.

Πληροφορίες
✓ Γραμματεία
Καραολή και Δημητρίου 80, Πειραιάς 18534, (1ος όροφος, γραφείο 116 & 3ος όροφος, γραφείο 328)
Τηλ.: (210) 414 2184, (210) 414 2093, (210) 414 2153
Mail: bankfin@unipi.gr
✓ Ιστότοπος του Τμήματος: https://bankfin.unipi.gr/
✓ Ιστοσελίδα του ΠΜΣ: https://bankfin.unipi.gr/msc-bankfin

*έχει εγκριθεί και αναμένεται η ολοκλήρωση της διαδικασίας και η δημοσίευση του ΦΕΚ
**Οι συστατικές επιστολές υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://apply.xrh.unipi.gr/systatikes


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα
Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο