Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Το ΠΜΣ ξεκινά το χειμερινό ή το εαρινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους.

Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS). 
- Για την ειδίκευση στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική»:
η παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση σε εννέα (9) υποχρεωτικά μαθήματα, σε δύο (2) μαθήματα επιλογής, καθώς και η θετική κρίση της εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας. Οι φοιτητές του προγράμματος μερικής φοίτησης, μπορούν εναλλακτικά της εκπόνησης διπλωματικής εργασίας, να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε τρία (3) συγκεκριμένα κατ’ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα και ένα (1) μάθημα επιλογής.
- Για την ειδίκευση στις «Χρηματοδοτήσεις και Επενδύσεις»:
η παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση σε δέκα (10) υποχρεωτικά μαθήματα, σε δύο (2) μαθήματα επιλογής, καθώς και είτε α) η θετική κρίση της εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας, είτε β) να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς επιπρόσθετα σε δύο (2) μαθήματα επιλογής.

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται δια ζώσης και με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν για την βέλτιστη λειτουργία του ΠΜΣ, αλλά και από εξωγενείς παράγοντες, ο Διευθυντής του ΠΜΣ δύναται να αποφασίσει μέρος της διδασκαλίας μαθημάτων του ΠΜΣ να πραγματοποιηθεί με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Το μέγιστο ποσοστό διδασκαλίας με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης θα είναι σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Τα μαθήματα οργανώνονται σε εξάμηνα, πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση και διεξάγονται στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.

Για όσους υποψήφιους και ειδικά οι πτυχιούχοι μη οικονομικών σχολών, κρίνει η Επιτροπή Επιλογής, υποχρεούνται να παρακολουθήσουν πριν την έναρξη του Προγράμματος, τα προπαρασκευαστικά μαθήματα «Ποσοτικές Μέθοδοι-Στατιστική» και «Μικρο-Μακροοικονομική» ή ένα εξ΄ αυτών. Η διάρκεια κάθε μαθήματος είναι 30 ώρες.  Τα προπαρασκευαστικά μαθήματα δεν εξετάζονται. Τα θέματα που αφορούν στη διεξαγωγή των προπαρασκευαστικών μαθημάτων, καθορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος.

Η μετακίνηση μεταπτυχιακού φοιτητή από τη μία ειδίκευση στην άλλη, δεν επιτρέπεται.

Το πρόγραμμα των μαθημάτων ανά ειδίκευση διαμορφώνεται ως εξής:

Α) Ειδίκευση: «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική»
Η διάρκεια κάθε μαθήματος είναι 30 ώρες. 

Πρόγραμμα Πλήρους Φοίτησης

Α' Εξάμηνο 

 • Κυβερνήσεις, Χρηματαγορές και Μακροοικονομία
 • Οικονομετρία και Εισαγωγή στην R
 • Χρηματοοικονομική Λογιστική
 • Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου
 • Θεωρία Χαρτοφυλακίου και Τιμολόγηση Περιουσιακών Στοιχείων

Β' Εξάμηνο 

 • Χρηματοοικονομικά Παράγωγα
 • Χρηματοοικονομική Οικονομετρία με εφαρμογές στην R
 • Τραπεζική Διοικητική και Διαχείριση Τραπεζικών Κινδύνων
 • Χρηματοοικονομική Διοικητική
 • Μάθημα Επιλογής εαρινού εξαμήνου

Γ' Εξάμηνο 

 • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία
 • Μάθημα Επιλογής χειμερινού εξαμήνου
   

(*) Ενδεικτικά Προσφερόμενα Μαθήματα Επιλογής Εαρινού Εξαμήνου
1. Ειδικά Θέματα Ποσοτικής Χρηματοοικονομικής
2. Ελεγκτική
3. Χρηματοδότηση και Αγορές Ενέργειας
4. Συμπεριφορική Χρηματοοικονομική
5. Χρηματοδότηση και Επενδύσεις Ακινήτων
6. Περιβαλλοντική Χρηματοοικονομική
7. Συγχωνεύσεις και Εξαγορές Επιχειρήσεων
8. Χρηματοοικονομική Τεχνολογία (FinTech)

(*) Ενδεικτικά Προσφερόμενα Μαθήματα Επιλογής Χειμερινού Εξαμήνου
1. Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής
2. Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής Οικονομετρίας
3. Εφαρμοσμένη Μικροοικονομική – Θεωρία Παιγνίων
4. Οικονομική του Χρηματοοικονομικού Συστήματος
5. Λογιστική Χρηματοοικονομικών Μέσων και Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων
 

Πρόγραμμα Μερικής Φοίτησης

Α ́ Εξάμηνο

1. Κυβερνήσεις, Χρηματαγορές και Μακροοικονομία
2. Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου
3. Χρηματοοικονομική Λογιστική
4. Θεωρία Χαρτοφυλακίου και Τιμολόγηση Περιουσιακών Στοιχείων

Β ́ Εξάμηνο

1. Χρηματοοικονομική Διοικητική
2. Οικονομετρία και εισαγωγή στην R
3. Τραπεζική Διοικητική και Διαχείριση Τραπεζικών Κινδύνων
4. Μάθημα Εαρινού Επιλογής Εαρινού Εξαμήνου

Γ ́ Εξάμηνο

1. Χρηματοοικονομικά Παράγωγα
2. Χρηματοοικονομική Οικονομετρία με Εφαρμογές στην R
3. Μάθημα Επιλογής Χειμερινού Εξαμήνου

Δ ́ Εξάμηνο

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία ή Τρία (3) κατ’ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα και ένα (1) μάθημα επιλογής εαρινού εξαμήνου

(*) Ενδεικτικά Προσφερόμενα Μαθήματα Επιλογής Εαρινού Εξαμήνου
1. Ειδικά Θέματα Ποσοτικής Χρηματοοικονομικής
2. Ελεγκτική
3. Χρηματοδότηση και Αγορές Ενέργειας
4. Συμπεριφορική Χρηματοοικονομική
5. Χρηματοδότηση και Επενδύσεις Ακινήτων
6. Περιβαλλοντική Χρηματοοικονομική
7. Συγχωνεύσεις και Εξαγορές Επιχειρήσεων
8. Χρηματοοικονομική Τεχνολογία (FinTech)

(*) Ενδεικτικά Προσφερόμενα Μαθήματα Επιλογής Χειμερινού Εξαμήνου
1. Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής
2. Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής Οικονομετρίας
3. Εφαρμοσμένη Μικροοικονομική – Θεωρία Παιγνίων
4. Οικονομική του Χρηματοοικονομικού Συστήματος
5. Λογιστική Χρηματοοικονομικών Μέσων και Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων

Για τους φοιτητές του προγράμματος μερικής φοίτησης, δίνεται η δυνατότητα αντί εκπόνησης διπλωματικής εργασίας, η παρακολούθηση και εξέταση σε ένα (1) μάθημα επιλογής εαρινού εξαμήνου και στα παρακάτω τρία (3) κατ’ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα:

Κατ’ επιλογή Υποχρεωτικά Μαθήματα Εαρινού Εξαμήνου αντί διπλωματικής εργασίας για τους φοιτητές του προγράμματος μερικής φοίτησης
1. Περιβαλλοντική Χρηματοοικονομική
2. Συγχωνεύσεις και Εξαγορές Επιχειρήσεων
3. Χρηματοοικονομική Τεχνολογία (FinTech)

Σε περίπτωση που φοιτητής επιλέξει ως μάθημα επιλογής β’ εξαμήνου ένα από τα τρία (3) κατ’ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα, τότε ο φοιτητής υποχρεούται σε εκπόνηση διπλωματικής εργασίας κατά το δ’ εξάμηνο των σπουδών του. Για την παρούσα ειδίκευση, φοιτητής προγράμματος σπουδών πλήρους φοίτησης, μπορεί στο τέλος του Α’ ή του Β’ εξαμήνου (και πάντως πριν την έναρξη των μαθημάτων του επόμενου εξαμήνου), να αιτηθεί την μετακίνηση του στο πρόγραμμα μερικής φοίτησης της ίδιας ειδίκευσης, με την προϋπόθεση προσκόμισης αποδεικτικού εργασίας και εφόσον λειτουργεί τμήμα μερικής φοίτησης. Στο τέλος του Γ ́ εξαμήνου, οι φοιτητές πλήρους φοίτησης που δεν ολοκληρώνουν τη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία
εγκαίρως και αποδεδειγμένα εργάζονται δύνανται να αιτηθούν να εγγραφούν στο Δ’ εξάμηνο του προγράμματος μερικής φοίτησης (εφόσον αυτό λειτουργεί), παρέχοντας τις βεβαιώσεις που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους, με την προϋπόθεση ότι θα παρακολουθήσουν τα τρία κατ’ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα που καθορίζονται στο πρόγραμμα του Δ’ εξαμήνου του προγράμματος μερικής φοίτησης καθώς και ένα μάθημα επιλογής εαρινού εξαμήνου. Σε αυτή την περίπτωση απαλλάσσονται της υποχρέωσης ολοκλήρωσης της ΜΔΕ και οφείλουν να καταβάλουν ως τέλος το ποσό των 500€. Αυτή η επιλογή δεν είναι εφικτή για τους φοιτητές πλήρους φοίτησης οι οποίοι επέλεξαν ένα εκ των κατ’ επιλογή υποχρεωτικών μαθημάτων ως μάθημα επιλογής Β’ εξαμήνου.

Η μετακίνηση φοιτητή από το πρόγραμμα μερικής φοίτησης στο πρόγραμμα πλήρους φοίτησης, δεν είναι εφικτή.

Β) Ειδίκευση: Χρηματοδοτήσεις και Επενδύσεις
Η διάρκεια κάθε μαθήματος είναι 30 ώρες. 

Πρόγραμμα Πλήρους Φοίτησης

Α' Εξάμηνο 

 • Ποσοτικές Μέθοδοι
 • Χρηματοοικονομική Λογιστική
 • Ανάλυση Επενδυτικών Αποφάσεων
 • Τραπεζική Διοικητική και Διαχείριση Τραπεζικών Κινδύνων

Β' Εξάμηνο

 • Ανάλυση και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου
 • Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων
 • Κυβερνήσεις, Χρηματαγορές και Μακροοικονομία
 • Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Εφαρμογές

Γ' Εξάμηνο 

 • Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων
 • Εφαρμοσμένη Χρηματοοικονομική Οικονομετρία
 • Μάθημα επιλογής 1
 • Μάθημα επιλογής 2

*Είτε δύο (2) μαθήματα επιλογής και μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, είτε τέσσερα (4) μαθήματα επιλογής.

(*) Προσφερόμενα Μαθήματα Επιλογής Γ’ Εξαμήνου
1. Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου
2. Αξιολόγηση Επενδυτικών Προγραμμάτων
3. Διαχείριση Συλλογικών Επενδύσεων και Εναλλακτικές Επενδύσεις
4. Διεθνείς Χρηματοδοτήσεις
5. Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
6. Διοικητική Λογιστική
7. Ειδικά Θέματα Εφαρμοσμένης Χρηματοοικονομικής
8. Ειδικά Θέματα Λογιστικής
9. Ειδικά Θέματα Ποσοτικών Μεθόδων στη Χρηματοοικονομική
10. Ειδικά Θέματα Τραπεζικής
11. Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής Οικονομετρίας
12. Ελεγκτική
13. Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική
14. Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου
15. Κεφάλαια Κινήσεως και Χρηματοοικονομικός Προγραμματισμός
16. Συμπεριφορική Χρηματοοικονομική
17. Περιβαλλοντική Χρηματοοικονομική
18. Συγχωνεύσεις και Εξαγορές Επιχειρήσεων
19. Τιμολόγηση Περιουσιακών Στοιχείων
20. Τραπεζικό Μάρκετινγκ
21. Χρηματοδοτήσεις Έργων και Προγραμμάτων
22. Χρηματοδότηση και Αγορές Ενέργειας
23. Χρηματοδότηση και Επενδύσεις Ακινήτων

Πρόγραμμα Μερικής Φοίτησης

Α ́ Εξάμηνο

1. Ποσοτικές Μέθοδοι
2. Χρηματοοικονομική Λογιστική
3. Ανάλυση Επενδυτικών Αποφάσεων

Β ́ Εξάμηνο

1. Τραπεζική Διοικητική και Διαχείριση Τραπεζικών Κινδύνων
2. Ανάλυση και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου
3. Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων

Γ ́ Εξάμηνο

1. Κυβερνήσεις, Χρηματαγορές και Μακροοικονομία
2. Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Εφαρμογές
3. Εφαρμοσμένη Χρηματοοικονομική Οικονομετρία
4. Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων 5 30

Δ ́ Εξάμηνο

1. Μάθημα Επιλογής 1
2. Μάθημα Επιλογής 2
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία ή Δύο μαθήματα επιλογής

(*) Προσφερόμενα Μαθήματα Επιλογής Γ’ & Δ’ Εξαμήνου
1. Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου
2. Αξιολόγηση Επενδυτικών Προγραμμάτων
3. Διαχείριση Συλλογικών Επενδύσεων και Εναλλακτικές Επενδύσεις
4. Διεθνείς Χρηματοδοτήσεις
5. Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
6. Διοικητική Λογιστική
7. Ειδικά Θέματα Εφαρμοσμένης Χρηματοοικονομικής
8. Ειδικά Θέματα Λογιστικής
9. Ειδικά Θέματα Ποσοτικών Μεθόδων στη Χρηματοοικονομική
10. Ειδικά Θέματα Τραπεζικής
11. Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής Οικονομετρίας
12. Ελεγκτική
13. Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική
14. Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου
15. Κεφάλαια Κινήσεως και Χρηματοοικονομικός Προγραμματισμός
16. Συμπεριφορική Χρηματοοικονομική
17. Περιβαλλοντική Χρηματοοικονομική
18. Συγχωνεύσεις και Εξαγορές Επιχειρήσεων
19. Τιμολόγηση Περιουσιακών Στοιχείων
20. Τραπεζικό Μάρκετινγκ
21. Χρηματοδοτήσεις Έργων και Προγραμμάτων
22. Χρηματοδότηση και Αγορές Ενέργειας
23. Χρηματοδότηση και Επενδύσεις Ακινήτων

Το ανωτέρω πρόγραμμα σπουδών της ειδίκευσης «Χρηματοδοτήσεις και Επενδύσεις», καταλαμβάνει και τους εισακτέους ακαδημαϊκού έτους 2021-2022.
Το ΠΜΣ δεν υποχρεούται να προσφέρει όλα τα μαθήματα επιλογής και στις δύο ειδικεύσεις. Από τα μαθήματα επιλογής που το Τμήμα θα αποφασίζει να προσφέρονται κάθε ακαδημαϊκό έτος, θα πραγματοποιούνται μόνο εκείνα όπου ο ελάχιστος αριθμός φοιτητών που θα τα επιλέξουν, ανέρχεται σε δέκα (10).
Η Συνέλευση του Τμήματος, δύναται με απόφαση της να τροποποιεί τον προαναφερθέν όριο.

Για τα κατ’ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα (αντί διπλωματικής), δεν υφίσταται ελάχιστο όριο συμμετοχής φοιτητών, προκειμένου να πραγματοποιηθούν.
Τα μαθήματα για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης δύναται να διεξάγονται οποιαδήποτε ημέρα από Δευτέρα έως και Σάββατο. Τα μαθήματα για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης διεξάγονται κατά τις ημέρες Παρασκευή και Σάββατο, όμως σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο, δύναται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, να διεξαχθούν και άλλες ημέρες.

Είναι δυνατό, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος και έγκριση της Συγκλήτου να γίνεται τροποποίηση του προγράμματος μαθημάτων και ανακατανομή των μαθημάτων
μεταξύ των εξαμήνων. Η τροποποίηση του προγράμματος μαθημάτων περιλαμβάνεται στον Κανονισμό Λειτουργίας του ΠΜΣ.

Στο τέλος κάθε εξαμήνου, πραγματοποιείται αξιολόγηση κάθε μαθήματος και κάθε διδάσκοντος από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Η εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση του ΠΜΣ καθώς και η διασφάλιση και πιστοποίηση της ποιότητας, θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4009/2011 (Α’ 189) και τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν.4485/2017.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο