Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων - Πολυτεχνείο Κρήτης: Εφαρμοσμένη Επιχειρησιακή Έρευνα και Ανάλυση (2021-2022)

Το Τμήμα Στρατιωτικών Επιστημών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων και η Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης θα προβούν, στα πλαίσια των αυτοχρηματοδοτούμενων Διατμηματικών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) που οργανώνουν, στην εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022.

Τα Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών(Δ.Π.Μ.Σ.) οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στα εξής αντικείμενα και ειδικεύσεις:

 •  Ευφυή Συστήματα (Master of Science in Intelligent Systems)
  α. Μη Στελεχωμένα Συστήματα (Unmanned Systems).
  β. Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα (Intelligent Information Systems).
   
 • Επιχειρησιακή Έρευνα & Λήψη Αποφάσεων (Master of Science in Operational Research and Decision Making)
  α. Άμυνας και Ασφάλειας (Defense and Security).
  β. Αναλυτικής και Λήψης Αποφάσεων (Analytics and Decision Making)

Απαιτούµενα προσόντα για την εισαγωγή στα Δ.Π.Μ.Σ.

Δικαίωμα αίτησης έχουν απόφοιτοι όλων των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ), ή αντιστοίχων και ισότιμων Στρατιωτικών Σχολών της αλλοδαπής, διπλωματούχοι των Τμημάτων Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρονικών Μηχανικών, Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Χημικών Μηχανικών, Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών, Πολιτικών Μηχανικών, Τοπογράφων Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Ναυπηγών Μηχανικών, Μαθηματικών, Πληροφορικής, Φυσικής, Χημείας, Γεωλογίας, Γεωπονίας, Οικονομικών Επιστημών, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Ιατρικών και Βιολογικών Επιστημών των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ), ή αντιστοίχων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και απόφοιτοι Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) της ημεδαπής ή αντίστοιχων αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, με αντίστοιχο τίτλο σπουδών με τους αποφοίτους των ΑΕΙ. Υποψηφιότητα μπορούν να θέσουν και τελειόφοιτοι σπουδαστές των ανωτέρω σχολών, οι οποίοι θα έχουν περατώσει τις προπτυχιακές τους σπουδές πριν τις ημερομηνίες εγγραφής στα Δ.Π.Μ.Σ.

Διάρκεια Σπουδών & E.C.T.S.

Η διάρκεια των Δ.Π.Μ.Σ. είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, για τους φοιτητές πλήρους φοίτησης και πέντε (5) για τους φοιτητές μερικής φοίτησης. Η επιλογή της πλήρους ή μερικής φοίτησης καθώς και η σχετική δεσμευτική δήλωση γίνεται κατά την υποβολή της αίτησης.

Για τη λήψη Μ.Δ.Ε. απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση οκτώ (8) μεταπτυχιακών μαθημάτων και η εκπόνηση μεταπτυχιακής διατριβής που αντιστοιχούν σε ενενήντα πιστωτικές μονάδες (90 ECTS).

Εισαγωγή Φοιτητών

Τα κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων των μεταπτυχιακών φοιτητών είναι ο βαθμός του πτυχίου, η συγγένεια του βασικού προπτυχιακού πτυχίου ή διπλώματος με τα Δ.Π.Μ.Σ., η επαγγελματική εμπειρία, η ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου, η ύπαρξη άλλου συναφούς πτυχίου ή μεταπτυχιακού, οι συστατικές επιστολές, η γνώση της αγγλικής και άλλων ξένων γλωσσών.

Αίτηση & Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι για τα Δ.Π.Μ.Σ. καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικώς στο e-mail: info@sse-tuc.edu.gr τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Συμπληρωμένη αίτηση, σχέδιο της οποίας διατίθεται στην ιστοσελίδα του Δ.Π.Μ.Σ. (www.sse-tuc.edu.gr). Στην αίτηση θα πρέπει να προσδιορίζεται η σειρά προτίμησης εισαγωγής στα Δ.Π.Μ.Σ. καθώς και αν έχει λάβει υποτροφία για τις σπουδές του όπως και τον φορέα της.
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
3. Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος (εκτός τελειόφοιτων). Εάν αυτό έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή θα πρέπει να συνοδεύεται και από την επίσημη αναγνώριση του ΔOΑΤΑΠ.
4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας. Για τους τελειόφοιτους θα πρέπει να αναφέρονται ρητώς από τη Γραμματεία της Σχολής/Τμήματος: α) τα μαθήματα που υπολείπονται για τη λήψη πτυχίου, β) ο προσωρινός βαθμός πτυχίου με βάση τα μαθήματα που έχουν ήδη κατοχυρώσει και γ) ο συντελεστής βαρύτητας της διπλωματικής εργασίας στον τελικό βαθμό (εφόσον προβλέπεται η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας).
5. Βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας.
6. Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων, λοιποί τίτλοι σπουδών πλην του πρώτου πτυχίου, πιστοποιητικά συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα και υποτροφίες/διακρίσεις (υποτροφίες ΙΚΥ, βραβεία αριστείας, βραβεύσεις από επιστημονικούς φορείς, κ.λπ.) (εάν υπάρχουν).
7. Δύο (2) συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση από μέλη ΔΕΠ, σε ειδικό έντυπο που θα διατίθεται από την ιστοσελίδα του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. (www.sse-tuc.edu.gr).
8. Πιστοποιητικά καλής γνώσης της Αγγλικής και άλλων γλωσσών.
9. Οι αλλοδαποί υποψήφιοι πρέπει να πιστοποιούν την ελληνομάθειά τους με την κατάθεση των οριζόμενων από το νόμο Πιστοποιητικών Επάρκειας και Βεβαίωσης Ελληνομάθειας.
10.Φωτοτυπία της ταυτότητας ή του διαβατηρίου.
11.Μια φωτογραφία.

Οι προσωπικές πληροφορίες των αιτούντων θεωρούνται εμπιστευτικές.

Τέλη Φοίτησης & Υποτροφίες Απαλλαγής Διδάκτρων

Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται σε 3.000€ για φοιτητές προερχόμενους από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε 6.000€ για φοιτητές προερχόμενους από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και η καταβολή τους γίνεται ως εξής:

 • Φοιτητές πλήρους φοίτησης: σε τρεις (3) δόσεις (40%, 40% & 20%) πριν την έναρξη των τριών (3) πρώτων ακαδημαϊκών εξαμήνων, και
 • Φοιτητές μερικής φοίτησης: σε πέντε (5) δόσεις (20%, 20%, 20%, 20%, 20%) πριν την έναρξη των πέντε (5) πρώτων ακαδημαϊκών εξαμήνων.

Οι εισαχθέντες στο Δ.Π.Μ.Σ. έχουν τη δυνατότητα υποβολής, μετά την επιλογή τους στο Δ.Π.Μ.Σ., αίτησης απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν. 4485/2017, άρθρο 35 §2.

Η καταληκτική ημερομηνία αποστολής των αιτήσεων είναι η Κυριακή 17η Οκτωβρίου 2021.

Οι υποψήφιοι οφείλουν να είναι ενήμεροι για τα Δ.Π.Μ.Σ., από τους αντίστοιχους Κανονισμούς Σπουδών που βρίσκονται στην ιστοσελίδα www.sse-tuc.edu.gr.

Τα μαθήματα αρχίζουν τον Νοέμβριο του 2021 και η παρακολούθησή τους είναι υποχρεωτική, ενώ παρέχεται η δυνατότητα και της εξ αποστάσεως παρακολούθησής των.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη σχετική ιστοσελίδα www.sse-tuc.edu.gr των Δ.Π.Μ.Σ. είτε στη Γραμματεία των Δ.Π.Μ.Σ. στη Σ.Σ.Ε., στο τηλέφωνο 2108904256 και στη Σχολή ΜΠΔ του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο 2821037161.

Προκήρυξη & ΑίτησηΈχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο