Ενδεικτικό πρόγραμμα μαθημάτων

1. Για την απόκτηση ΜΔΕ, οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν οκτώ (8) μαθήματα που αντιστοιχούν σε φόρτο εργασίας 30 ECTS ανά διδακτικό εξάμηνο και να εκπονήσουν μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία που αντιστοιχεί σε φόρτο εργασίας 30 ECTS.

2. Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, οι πρακτικές ασκήσεις και οι κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του ΔΠΜΣ γίνονται στις εγκαταστάσεις της ΣΣΕ. Το ΔΠΜΣ θα έχει τη δυνατότητα υποστήριξης της μεικτής διδασκαλίας των μαθημάτων με χρήση τηλεκπαίδευσης (e- learning) σύμφωνα με προϋποθέσεις και κανόνες που καθορίζει στην αρχή κάθε έτους η Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή (ΕΔΕ).

3. Τα μαθήματα είναι εξαμηνιαία, έχουν τη μορφή διαλέξεων ή σεμιναρίων ή άλλων σύγχρονων και τεχνολογικά εφικτών εκπαιδευτικών μεθόδων και μπορεί να περιλαμβάνουν ασκήσεις, εκπόνηση εργασιών, παρουσιάσεις, συζητήσεις κατά την κρίση του διδάσκοντα.

4. Στα πλαίσια του ΔΠΜΣ πραγματοποιούνται εκπαιδευτικές επισκέψεις και άσκηση των φοιτητών σε Ιδρύματα και επιχειρήσεις τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού, για απόκτηση γνώσεων και εμπειριών.

5. Με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων σύμφωνα με όσα καθορίζονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών μπορεί να γίνεται ανά ακαδημαϊκό έτος ανακατανομή των μαθημάτων στα εξάμηνα σπουδών, αλλαγή στις κατηγορίες μαθημάτων και ανακαθορισμός του προγράμματος των διδασκομένων μαθημάτων.

6. Για την επιτυχή ολοκλήρωση του ΜΔΕ ο συνολικός τελικός βαθμός θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 7.5.

7. Τα μαθήματα διακρίνονται σε «μαθήματα κορμού» και «μαθήματα επιλογής».

8. Ο ενδεικτικός πίνακας των διδασκομένων μαθημάτων έχει ως εξής:

Α΄ Εξάμηνο

Μαθήματα κορμού (υποχρεωτικά)

 1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ (7,5 ECTS)
 2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (7,5 ECTS)
 3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (7,5 ECTS)
 4. ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ (7,5 ECTS)

ECTS Α΄ Εξαμήνου 30

B΄Εξάμηνο

Μαθήματα κορμού (υποχρεωτικό) ECTS

 1. ΛΗΨΗ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ (7,5 ECTS)

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Μαθήματα Επιλογής (επιλογή 3 μαθημάτων)

 • ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ (7,5 ECTS)
 • ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΤΙΚΟΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ (7,5 ECTS)
 • ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (7,5 ECTS)
 • ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ (7,5 ECTS)
 • ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΑ ΜΑΧΗΣ (7,5 ECTS)
 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (7,5 ECTS)
 • ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (7,5 ECTS)
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (7,5 ECTS)
 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ (7,5 ECTS)
 • ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ KAI ΕΥΦΥΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (7,5 ECTS)
 • ΘΕΩΡΙΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ (7,5 ECTS)
 • ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΟΧΟΥ (7,5 ECTS)

ECTS Β΄ Εξαμήνου 30

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Μαθήματα επιλογής (επιλογή 3 μαθημάτων)

 • ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΥΦΥΙΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (7,5 ECTS)
 • ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (7,5 ECTS)
 • ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (7,5 ECTS)
 • ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΟΣ (7,5 ECTS)
 • ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (7,5 ECTS)
 • ΜΗΧΑΝΙΚΗΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ DEEP LEARNING (7,5 ECTS)
 • ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ (7,5 ECTS)
 • ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ KAI ΕΥΦΥΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (7,5 ECTS)

ECTS Β΄ Εξαμήνου 30

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (30 ECTS)

Σύνολο ECTS 90


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο