Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πανεπιστήμιο Κρήτης: Πρωτεϊνική Βιοτεχνολογία (2022-2023)

Τα Τμήματα Βιολογίας και Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης, οργανώνουν και λειτουργούν  Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Πρωτεϊνική Βιοτεχνολογία». Η έναρξη του Π.Μ.Σ. για το ακαδ. έτος 2022-2023 θα γίνει τον Οκτώβριο του 2022. 

Οι μεταπτυχιακές σπουδές οδηγούν στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «Πρωτεϊνική Βιοτεχνολογία» μετά από κύκλο σπουδών διάρκειας τεσσάρων (4) έως έξι (6) ακαδημαϊκών  εξαμήνων. 

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτοί κάτοχοι πτυχίου ή τελειόφοιτοι ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου ΑΕΙ της αλλοδαπής προερχόμενοι από Τμήματα: Βιολογικών, Χημικών, Ιατρικών και συναφών Επιστημών, απόφοιτοι Φαρμακευτικών, Κτηνιατρικών και Γεωπονικών Σχολών, καθώς και πτυχιούχοι ΤΕΙ συναφών ειδικοτήτων.  

Η επιλογή γίνεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 

I. Βαθμός Πτυχίου ή βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας για τους τελειόφοιτους.

II. Επίδοση σε προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με την ειδίκευση. 

III. Αποδεδειγμένη επάρκεια της Αγγλικής γλώσσας (τουλάχιστον επιπέδου Β2) 

IV. Αξιολόγηση συστατικών επιστολών. 

V. Προσωπική συνέντευξη και συνέντευξη ενώπιον 8μελούς επιτροπής. 

VI. Κάθε άλλο στοιχείο σχετικό με τα προσόντα του/της υποψηφίου/ας που αποδεικνύεται από τα  δικαιολογητικά που κατατίθενται. 

Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν τέλος Ιουλίου 2022. Οι ακριβείς ημερομηνίες, ο τρόπος διεξαγωγής  και το αναλυτικό πρόγραμμα των συνεντεύξεων θα ανακοινωθούν μετά τη λήξη της προθεσμίας των  αιτήσεων. 

Υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών θα πρέπει να γίνει μέχρι τις 20 Ιουλίου 2022 ηλεκτρονικά  μέσω της ιστοσελίδας https://postgrad.cict.uoc.gr στην οποία οι υποψήφιοι θα πρέπει να δημιουργήσουν  λογαριασμό χρήστη, προκειμένου να επεξεργαστούν την αίτησή τους.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα https://postgrad.cict.uoc.gr 

1. Αίτηση συμμετοχής  

2. Έκθεση σχετική με τα κίνητρα πραγματοποίησης μεταπτυχιακών σπουδών 

3. Τρεις συστατικές επιστολές (να αναγραφούν τα ονόματα και οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις (e-mails) των  προσώπων από τα οποία έχουν ζητηθεί οι συστατικές. (Οι συστατικές θα σταλούν απευθείας από τους  συντάκτες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα)

4. Μία φωτογραφία τύπου ταυτότητας.

και να επισυνάψουν τα παρακάτω πιστοποιητικά/αρχεία 

5. Αντίγραφο πτυχίου. Στην περίπτωση που ο τίτλος δεν υπάρχει κατά την υποβολή των δικαιολογητικών,  αλλά αναμένεται, οι υποψήφιοι μπορούν να προσκομίσουν μόνο αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας. Σε  περίπτωση που γίνουν δεκτοί στο Πρόγραμμα θα πρέπει να προσκομίσουν κατά την εγγραφή τους  αντίγραφο πτυχίου ή Βεβαίωση περάτωσης σπουδών. 

6. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας. 

7. Βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ (www.doatap.gr) για τους υποψήφιους, που προέρχονται από  πανεπιστημιακές σχολές της αλλοδαπής. Σε περίπτωση που η βεβαίωση ισοτιμίας είναι σε εκκρεμότητα οι  υποψήφιοι μπορούν να προσκομίσουν βεβαίωση κατάθεσης των δικαιολογητικών στο ΔΟΑΤΑΠ. 

8. Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης Αγγλικής (επίπεδο Β2) για τους δε αλλοδαπούς τεκμηρίωση γνώσης της  Αγγλικής και της Ελληνικής γλώσσας.

Για τα σαρωμένα πιστοποιητικά και τα αρχεία 

Τα αρχεία θα πρέπει να φέρουν τους αντίστοιχους τίτλους( Αντίγραφο πτυχίου, Αναλυτική βαθμολογία, ΔΟΑΤΑΠ,  Βεβαίωση αγγλικής γλώσσας) 

Μπορείτε να επισυνάψετε μόνο αρχεία τύπου pdf. 

Μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος κάθε αρχείου = 2MB. 

Συνολικό μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος αρχείων = 20MB. 

Για τη Φωτογραφία 

Μπορείτε να επισυνάψετε αρχεία τύπου: .png, .jpeg 

Μέγιστο Μέγεθος: 2MB 

Διαστάσεις: 200px x 200px 

Περισσότερες πληροφορίες για το ΠΜΣ μπορείτε να βρείτε εδώ ή μπορείτε να απευθυνθείτε στη γραμματέα του ΠΜΣ κ. Ευφροσύνη Μπερβανάκη (bervan@uoc.gr), τηλ. 2810-394402. 

Υπεύθυνη του ΠΜΣ είναι η Καθηγήτρια του Τμήματος Βιολογίας κ. Ειρήνη Αθανασάκη (athanire@uoc.gr), τηλ.2810-394355


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο