Economic Strategy
ΕΚΠΑ: Ευφυής Διαχείριση Ανανεώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων
MBA Agribusiness
Βιοοικονομία, Κυκλική Οικονομία και Βιώσιμη Ανάπτυξη

Πανεπιστήμιο Κρήτης: Πρωτεϊνική Βιοτεχνολογία (2019-2020)

Τα Τμήματα Βιολογίας και Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης, οργανώνουν και λειτουργούν Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Πρωτεϊνική Βιοτεχνολογία». Η έναρξη του Π.Μ.Σ. για το ακαδ. έτος 2019-2020 θα γίνει τον Οκτώβριο του 2019.

Οι μεταπτυχιακές σπουδές οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην «Πρωτεϊνική Βιοτεχνολογία» μετά από κύκλο σπουδών διάρκειας τεσσάρων (4) έως έξι (6) ακαδημαϊκών εξαμήνων.

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης γίνονται δεκτοί κάτοχοι πτυχίου ή τελειόφοιτοι ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου ΑΕΙ της αλλοδαπής προερχόμενοι από Τμήματα: Βιολογικών, Χημικών, Ιατρικών και συναφών Επιστημών, απόφοιτοι Φαρμακευτικών, Κτηνιατρικών και Γεωπονικών Σχολών, καθώς και πτυχιούχοι ΤΕΙ συναφών ειδικοτήτων.

Η επιλογή γίνεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

I. Βαθμός Πτυχίου ή βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας για τους τελειόφοιτους.
II. Επίδοση σε προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με την ειδίκευση.
III. Αποδεδειγμένη επάρκεια της Αγγλικής γλώσσας (τουλάχιστον επιπέδου Β2)
IV. Αξιολόγηση συστατικών επιστολών.
V. Προσωπική συνέντευξη και συνέντευξη ενώπιων 8μελούς επιτροπής.
VI. Κάθε άλλο στοιχείο σχετικό με τα προσόντα του/της υποψηφίου/ας που αποδεικνύεται από τα δικαιολογητικά που κατατίθενται.

Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν στις 22 και 23 Μαΐου 2019, στο Τμήμα Βιολογίας του Π.Κ. στο Ηράκλειο Κρήτης. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να παρευρεθούν στις συνεντεύξεις για 2 μέρες (προσωπικές και ενώπιον της επιτροπής). Για το αναλυτικό πρόγραμμα των συνεντεύξεων οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν από τη γραμματεία μέσω e-mail.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά με τη σειρά που αυτά αναφέρονται μέχρι την Παρασκευή 19 Απριλίου 2019:

α) ηλεκτρονικά (σε ένα ενιαίο αρχείο pdf) στη διεύθυνση bervan@uoc.gr

και β) πρωτότυπα, στη διεύθυνση Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτη Πανεπιστημιούπολη Βουτών 70013, Ηράκλειο Κρήτης

 1. Αίτηση, με την ένδειξη «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πρωτεϊνική Βιοτεχνολογία»
 2. Έκθεση σχετική με τους λόγους επιλογής του συγκεκριμένου μεταπτυχιακού προγράμματος
 3. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα, που θα περιλαμβάνει στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική ή την επαγγελματική δραστηριότητα, τις πιθανές επιστημονικές εργασίες και τα ενδιαφέροντα του υποψηφίου.
 4. Αντίγραφο πτυχίου. Στην περίπτωση που κατά την υποβολή των δικαιολογητικών οι υποψήφιοι δεν έχουν το πτυχίο αλλά αναμένεται η απονομή του μέχρι το τέλος του ακαδημαϊκού έτους, θα πρέπει εφόσον επιλεγούν στο Πρόγραμμα να το προσκομίσουν κατά την εγγραφή τους. Εναλλακτικά, μπορούν να προσκομίσουν βεβαίωση περάτωσης σπουδών του οικείου Τμήματος κατά την εγγραφή και το πτυχίο μέχρι τη λήξη του ημερολογιακού έτους.
 5. Βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ (www.doatap.gr) για τους υποψήφιους που προέρχονται από πανεπιστημιακές σχολές της αλλοδαπής. Σε περίπτωση που η βεβαίωση ισοτιμίας είναι σε εκκρεμότητα οι υποψήφιοι μπορούν να προσκομίσουν βεβαίωση κατάθεσης των δικαιολογητικών στο ΔΟΑΤΑΠ.
 6. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας .
 7. Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης Αγγλικής (επίπεδο Β2) και άλλων ξένων γλωσσών, για τους δε αλλοδαπούς τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης της Αγγλικής και της Ελληνικής γλώσσας.
 8. Βεβαίωση από τη γραμματεία που να αναγράφεται ο Μ.Ο της βαθμολογίας (στις περιπτώσεις που δεν αναγράφεται στο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας).
 9. Μία φωτογραφία ταυτότητας
 10. Τρεις συστατικές επιστολές, οι οποίες θα αποσταλούν απ’ ευθείας ηλεκτρονικά ή ταχυδρομικώς στο Τμήμα Βιολογίας του Π.Κ. 
 11. Έντυπο ενημέρωσης για συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.
 12. Κάθε άλλο στοιχείο που, κατά τη γνώμη των υποψηφίων, θα συνέβαλλε ώστε η επιτροπή αξιολόγησης να σχηματίσει πληρέστερη και πιο ολοκληρωμένη άποψη.

Σχετικές πληροφορίες καθώς και τα έντυπα Αίτησης, Έκθεσης, Συστατικών Επιστολών και Ενημέρωσης για Προσωπικά Δεδομένα παρέχονται από τη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, κ. Ευφροσύνη Μπερβανάκη, (bervan@biology.uoc.gr) τηλ. 2810-394402, fax: 2810- 394404

Όλα τα απαραίτητα έντυπα βρίσκονται επίσης στην ιστοσελίδα με διεύθυνση: https://www.biology.uoc.gr/el/news-announcements

Περισσότερες πληροφορίες για το ΠΜΣ μπορείτε να βρείτε στο http://probiotech.biology.uoc.gr/index.php/el/

Υπεύθυνος του ΠΜΣ είναι ο Καθηγητής του Τμήματος Βιολογίας κ. Β. Μπουριώτης (bouriotis@imbb.forth.gr,), τηλ.2810-394375


Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα