Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πανεπιστήμιο Κρήτης: Πρωτεϊνική Βιοτεχνολογία (2023-2024)

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έως τις 3 Σεπτεμβρίου 2023.

Τα Τμήματα Βιολογίας και Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης, οργανώνουν και λειτουργούν Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Πρωτεϊνική Βιοτεχνολογία». Η έναρξη του Π.Μ.Σ. για το ακαδ. έτος 2023-2024 θα γίνει τον Οκτώβριο του 2023.

Οι μεταπτυχιακές σπουδές οδηγούν στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «Πρωτεϊνική Βιοτεχνολογία» μετά από κύκλο σπουδών διάρκειας τεσσάρων (4) έως έξι (6) ακαδημαϊκών εξαμήνων.

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτοί/ές κάτοχοι πτυχίου ή τελειόφοιτοι/ες ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισοδύναμου (ακαδ. αναγνωρισμένου) πτυχίου ΑΕΙ της αλλοδαπής προερχόμενοι/ες από Τμήματα: Βιολογικών, Χημικών, Ιατρικών και συναφών Επιστημών, απόφοιτοι Φαρμακευτικών, Κτηνιατρικών και Γεωπονικών Σχολών.

Η επιλογή γίνεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

 1. Βαθμός Πτυχίου, Αναλυτική βαθμολογία, ECTS (240)
 2. Επίδοση σε προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με την ειδίκευση. 
 3. Αποδεδειγμένη επάρκεια της Αγγλικής γλώσσας (τουλάχιστον επιπέδου Β2).
 4. Αξιολόγηση συστατικών επιστολών.
 5. Προσωπική συνέντευξη και συνέντευξη ενώπιον 8μελούς επιτροπής.
 6. Κάθε άλλο στοιχείο σχετικό με τα προσόντα του/της υποψηφίου/ας που αποδεικνύεται από τα δικαιολογητικά που κατατίθενται

Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν τον Σεπτέμβριο 2023. Οι ακριβείς ημερομηνίες, ο τρόπος διεξαγωγής και το αναλυτικό πρόγραμμα των συνεντεύξεων θα ανακοινωθούν μετά τη λήξη της προθεσμίας των αιτήσεων.

Υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών θα πρέπει να γίνει μέχρι τις 3 Σεπτεμβρίου 2023 ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας εδώ στην οποία οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να δημιουργήσουν λογαριασμό χρήστη, προκειμένου να επεξεργαστούν την αίτησή τους.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα:

 • Αίτηση συμμετοχής
 • Έκθεση σχετική με τα κίνητρα πραγματοποίησης μεταπτυχιακών σπουδών
 • Τρεις συστατικές επιστολές (να αναγραφούν τα ονόματα και οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις (e-mails) των προσώπων από τα οποία έχουν ζητηθεί οι συστατικές. (Οι συστατικές θα σταλούν απευθείας από τους/τις συντάκτεςτριες στη γραμματεία bervan@uoc.gr).
 • Μία φωτογραφία τύπου ταυτότητας

και να επισυνάψουν τα παρακάτω πιστοποιητικά/αρχεία:

 • Αντίγραφο πτυχίου. Στην περίπτωση που ο τίτλος δεν υπάρχει κατά την υποβολή των δικαιολογητικών, αλλά αναμένεται, οι υποψήφιοι/ες μπορούν να προσκομίσουν μόνο αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας.
 •  Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας όπου θα αναγράφεται ο Μ.Ο. των μαθημάτων και τα ECTS.
 • Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης Αγγλικής (επίπεδο Β2) .Για τους αλλοδαπούς/ες τεκμηρίωση γνώσης της Αγγλικής και της Ελληνικής γλώσσας

Για την εγγραφή

Οι υποψήφιοι/ες που θα γίνουν δεκτοί/ες στο Πρόγραμμα θα πρέπει κατά την εγγραφή τους (τον Σεπτέμβριο 2023) να προσκομίσουν αντίγραφο πτυχίου ή Βεβαίωση περάτωσης σπουδών.

Για τους/τις κατόχους ισοδύναμων πτυχίων πανεπιστημίων της αλλοδαπής, το αντίγραφο πτυχίου και το πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας θα πρέπει να φέρουν σφραγίδα APOSTILLE και εφόσον δεν είναι από την έκδοσή τους στην αγγλική γλώσσα να συνοδεύονται και από μετάφραση στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα από την αντίστοιχη Πρεσβεία/Προξενείο στη χώρα έκδοσης των εγγράφων).

Κατά την κρίση της εξεταστικής επιτροπής, μπορεί να ζητηθεί σε μεμονωμένες περιπτώσεις υποψηφίων, ως προαπαιτούμενο για την εγγραφή, η επιτυχής εξέταση σε συγκεκριμένο αριθμό προπτυχιακών μαθημάτων.

Για τα σαρωμένα πιστοποιητικά και τα αρχεία

Τα αρχεία θα πρέπει να φέρουν τους αντίστοιχους τίτλους (Αντίγραφο πτυχίου, Αναλυτική βαθμολογία, Βεβαίωση αγγλικής γλώσσας)

Μπορείτε να επισυνάψετε μόνο αρχεία τύπου pdf.

Μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος κάθε αρχείου = 2MB.

Συνολικό μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος αρχείων = 20MB.

Για τη Φωτογραφία

Μπορείτε να επισυνάψετε αρχεία τύπου: .png, .jpeg

Μέγιστο Μέγεθος: 2MB

Διαστάσεις: 200px x 200px

Περισσότερες πληροφορίες για το ΠΜΣ μπορείτε να βρείτε εδώ ή μπορείτε να απευθυνθείτε στη γραμματέα του ΠΜΣ κ. Ευφροσύνη Μπερβανάκη (bervan@uoc.gr), τηλ. 2810-394402.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ / Παράταση


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο