International Hellenic University - Executive MBA

Πανεπιστήμιο Κρήτης: Πρωτεϊνική Βιοτεχνολογία

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

Πανεπιστημιούπολη Βουτών, 700 13 Ηράκλειο Κρήτης,

 Τηλ.: 2810 394400-3, Fax: 2810 394404,

E-mail: secretariat@biology.uoc.gr

 

 

Θέμα: Προκήρυξη εισαγωγής υποψηφίων Μεταπτυχιακών φοιτητών στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πρωτεϊνική Βιοτεχνολογία».

 

Φ.Ε.Κ. Ιδρύσεως του Μεταπτυχιακού Προγράμματος: 471/5-3-2004

Φ.Ε.Κ. Τροποποίησης: 187/7-2-2008

 

Τα Τμήματα Βιολογίας και Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης, οργανώνουν και λειτουργούν Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Πρωτεϊνική Βιοτεχνολογία». Η έναρξη του Π.Μ.Σ. για το ακαδ. έτος 2017- 2018 θα γίνει τον Οκτώβριο του 2017.

Οι μεταπτυχιακές σπουδές οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην «Πρωτεϊνική Βιοτεχνολογία» μετά από κύκλο σπουδών διάρκειας τεσσάρων (4) έως έξι (6) ακαδημαϊκών εξαμήνων.

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης γίνονται δεκτοί κάτοχοι πτυχίου ή τελειόφοιτοι ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου ΑΕΙ της αλλοδαπής προερχόμενοι από Τμήματα: Βιολογικών, Χημικών, Ιατρικών και συναφών Επιστημών, απόφοιτοι Φαρμακευτικών, Κτηνιατρικών και Γεωπονικών Σχολών, καθώς και πτυχιούχοι ΤΕΙ συναφών ειδικοτήτων, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που προβλέπει ο Ν. 2327/95 (ΦΕΚ 156 τ.Α.) όπως συμπληρώθηκε από τον Ν.2916/2001 και ο Κανονισμός Σπουδών του ΠΜΣ.

 

Η επιλογή γίνεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

I. Βαθμός Πτυχίου ή βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας για τους τελειόφοιτους.

II. Επίδοση σε προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με την ειδίκευση.

III. Αποδεδειγμένη επάρκεια της Αγγλικής γλώσσας.

IV. Αξιολόγηση συστατικών επιστολών.

V. Προσωπική συνέντευξη και συνέντευξη ενώπιων 8μελούς επιτροπής.

VI. Κάθε άλλο στοιχείο σχετικό με τα προσόντα του/της υποψηφίου/ας που αποδεικνύεται από τα δικαιολογητικά που κατατίθενται.

 

Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν τον Μάιο του 2017, στο Τμήμα Βιολογίας του Π.Κ. στο Ηράκλειο Κρήτης. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να παρευρεθούν στις συνεντεύξεις για 2 μέρες (προσωπικές και ενώπιον της επιτροπής). Οι ακριβείς ημερομηνίες των συνεντεύξεων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Για το αναλυτικό πρόγραμμα των συνεντεύξεων οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν από τη γραμματεία μέσω email

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά

α) ηλεκτρονικά (σε ένα αρχείο pdf) και

β) πρωτότυπα, με τη σειρά που αυτά αναφέρονται, μέχρι τις 15 Μαρτίου 2017 στη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, στην Πανεπιστημιούπολη Βουτών Ηρακλείου:

 • Αίτηση, με την ένδειξη «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πρωτεϊνική Βιοτεχνολογία»
 • Έκθεση σχετική με τους λόγους επιλογής του συγκεκριμένου μεταπτυχιακού προγράμματος
 • Πλήρες βιογραφικό σημείωμα, που θα περιλαμβάνει στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική ή την επαγγελματική δραστηριότητα, τις πιθανές επιστημονικές εργασίες και τα ενδιαφέροντα του υποψηφίου.
 • Αντίγραφο πτυχίου. Στην περίπτωση που κατά την υποβολή των δικαιολογητικών οι υποψήφιοι δεν έχουν λάβει το πτυχίο αλλά αναμένεται η απονομή του μέχρι το τέλος του ακαδημαϊκού έτους, θα πρέπει εφόσον επιλεγούν στο Πρόγραμμα να το προσκομίσουν κατά την εγγραφή τους. Εναλλακτικά, μπορούν να προσκομίσουν βεβαίωση περάτωσης σπουδών του οικείου Τμήματος κατά την εγγραφή και το πτυχίο μέχρι τη λήξη του ημερολογιακού έτους.
 • Βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ (www.doatap.gr) για τους υποψήφιους που προέρχονται από πανεπιστημιακές σχολές της αλλοδαπής.
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας .
 • Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης Αγγλικής (επίπεδο Β) και άλλων ξένων γλωσσών, για τους δε αλλοδαπούς τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης της Αγγλικής και της Ελληνικής γλώσσας.
 • Βεβαίωση από τη γραμματεία που να αναγράφεται ο Μ.Ο της βαθμολογίας (στις περιπτώσεις που δεν αναγράφεται στο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας).
 • Μία φωτογραφία ταυτότητας
 • Τρεις συστατικές επιστολές, οι οποίες θα αποσταλούν απ’ ευθείας στο Τμήμα Βιολογίας του Π.Κ.
 • Δήλωση εάν είστε εγγεγραμμένοι σε Π.Μ.Σ άλλου Τμήματος
 • Κάθε άλλο στοιχείο που, κατά τη γνώμη των υποψηφίων, θα συνέβαλλε ώστε η επιτροπή αξιολόγησης να σχηματίσει πληρέστερη και πιο ολοκληρωμένη άποψη.

Σχετικές πληροφορίες καθώς και τα έντυπα Αίτησης, Έκθεσης και Συστατικών Επιστολών παρέχονται από τη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, κ. Ευφροσύνη Μπερβανάκη, (bervan@biology.uoc.gr ) τηλ. 2810-394402, fax: 2810-394404.

Όλα τα απαραίτητα έντυπα βρίσκονται επίσης στην ιστοσελίδα με διεύθυνση: https://www.biology.uoc.gr/el/news-announcements/calls

Υπεύθυνος του ΠΜΣ είναι ο Καθηγητής του Τμήματος Βιολογίας κ. Β. Μπουριώτης (bouriotis@imbb.forth.gr ,), τηλ.2810-394375

Application m.sc report

Recommendation letters

Αίτηση - έκθεση για μεταπτυχιακές σπουδές

Έντυπα συστατικής επιστολής

Για τις συνεντεύξεις δείτε: imerominies_synenteyxeon_ypopsifion_m.f.2017.doc


Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα