Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας: Ευφυής Διαχείριση Ανανεώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων
ΟΠΑ - MIS
Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης
HMC-Annual Professional Maritime Programme

Πανεπιστήμιο Κρήτης: Μοριακή Βιολογία και Βιοτεχνολογία Φυτών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

Πανεπιστημιούπολη Βουτών, 700 13 Ηράκλειο Κρήτης,

Τηλ.: 2810 394400-3, Fax: 2810 394404,

E-mail: secretariat@biology.uoc.gr

 

Θέμα: Προκήρυξη εισαγωγής υποψηφίων Μεταπτυχιακών φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μοριακή Βιολογία και Βιοτεχνολογία Φυτών».

Φ.Ε.Κ. Ιδρύσεως του Μεταπτυχιακού Προγράμματος: 354/14-4-1998

Φ.Ε.Κ. Αντικατάστασης: 3326/11-12-2014

Το Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στη Μοριακή Βιολογία και Βιοτεχνολογία Φυτών το οποίο προσεγγίζει με σύγχρονες τεχνικές τον κόσμο των φυτών και αναπτύσσει καινοτόμες εφαρμογές σε πολλούς τομείς της οικονομίας.

Η έναρξη του Π.Μ.Σ. για το ακαδ. έτος 2017-18 θα γίνει τον Οκτώβριο του 2017 και δεν απαιτούνται δίδακτρα.

Το Π.Μ.Σ. Μοριακή Βιολογία και Βιοτεχνολογία Φυτών, αποσκοπεί στην μεταπτυχιακή εξειδίκευση νέων επιστημόνων και τη χορήγηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.), προκειμένου να αποκτήσουν τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες ώστε: α) να στελεχώσουν Ακαδημαϊκά και Ερευνητικά Ιδρύματα, β) να στελεχώσουν σύγχρονες παραγωγικές μονάδες βιολογικών εφαρμογών, και γ) να επενδύσουν στην αριστεία και την καινοτομία.

Απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. κοσμούν κορυφαία Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα του κόσμου όπως University of Exeter (UK), University of Uppsala (SE), Cold Spring Harbor Laboratory (USA), John Innes Centre (UK), University of Zurich (CH) κ.ά.

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η προαγωγή της γνώσης και της έρευνας σε τομείς αιχμής της Βιολογίας Φυτών, όπως Μοριακή Βιολογία, Μοριακή Γενετική, Βιοχημεία, Βιοενεργητική, Αναπτυξιακή Βιολογία, Μοριακή Φυσιολογία, Μοριακή Φυτοπαθολογία, Μοριακή Φαρμακογνωσία και Μοριακή Οικολογία, καθώς και των Βιοτεχνολογικών και Περιβαλλοντικών τους Εφαρμογών.

Οι μεταπτυχιακές σπουδές οδηγούν στη λήψη Μ.Δ.Ε. στη Μοριακή Βιολογία και Βιοτεχνολογία Φυτών μετά από κύκλο σπουδών διάρκειας τεσσάρων (4) ακαδημαϊκών εξαμήνων. Κατά το πρώτο εξάμηνο σπουδών, οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές (ΜΦ) παρακολουθούν υποχρεωτικά μεταπτυχιακά μαθήματα, οργανωμένα σε 8 ενότητες, διάρκειας τουλάχιστον 200 διδακτικών ωρών (30 ECTS). Το δεύτερο εξάμηνο πραγματοποιούν 3 διμηνιαίες προχωρημένες εργαστηριακές ασκήσεις στα γνωστικά αντικείμενα των τομέων ειδίκευσης (30 ECTS). Το δεύτερο έτος σπουδών, οι ΜΦ εκπαιδεύονται στην ερευνητική μεθοδολογία (10 ECTS), εκπονούν ερευνητική εργασία σε Ερευνητικό Εργαστήριο της επιλογής τους (20 ECTS) και συγγράφουν τη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία τους (30 ECTS).

Στο Π.Μ.Σ. Μοριακή Βιολογία και Βιοτεχνολογία Φυτών συνεργάζονται μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Βιολογίας, άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Κρήτης, Πανεπιστημίων και Ερευνητικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής και της αλλοδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α΄).

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Βιολογίας, Χημείας, Φυσικής, Φαρμακευτικής, καθώς και των Γεωπονικών, Δασολογικών, Κτηνιατρικών και Ιατρικών Τμημάτων, αλλά και Τμημάτων Περιβάλλοντος και συναφών Βιοεπιστημών των ΑΕΙ της Ελλάδας ή Πανεπιστημίων άλλων χωρών, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στον αναμορφωμένο Οδηγό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Επίσης γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΤΕΙ, που πληρούν τις προϋποθέσεις, που προβλέπει ο Ν. 2327/95 (ΦΕΚ 156 τ.Α), όπως συμπληρώθηκε από τον Ν. 2916/2001 και τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Η επιλογή γίνεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

 I. Βαθμό Πτυχίου ή αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων για τους τελειόφοιτους.

II. Επίδοση σε προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με την ειδίκευση.

III. Αποδεδειγμένη επάρκεια της Αγγλικής γλώσσας.

IV. Συστατικές επιστολές.

V. Προσωπική συνέντευξη και συνέντευξη στην ολομέλεια του ΠΜΣ.

VI. Κάθε άλλο στοιχείο σχετικό με τα προσόντα του/της υποψηφίου/ας, που αποδεικνύεται από τα δικαιολογητικά που κατατίθενται.

Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν τον Μάιο του 2017, στο Τμήμα Βιολογίας του Π.Κ. στο Ηράκλειο Κρήτης. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να παρευρεθούν στις συνεντεύξεις για 2 μέρες (προσωπικές και ενώπιον της ολομέλειας). Οι ακριβείς ημερομηνίες των συνεντεύξεων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Για το αναλυτικό πρόγραμμα των συνεντεύξεων οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν από τη γραμματεία μέσω e-mail.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά α) ηλεκτρονικά (σε ένα ενιαίο αρχείο pdf) και β) πρωτότυπα, με τη σειρά που αυτά αναφέρονται, μέχρι τις 15 Μαρτίου 2017 στη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, στην Πανεπιστημιούπολη Βουτών Ηρακλείου:

 

1. Αίτηση, με την ένδειξη «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Μοριακή Βιολογία και Βιοτεχνολογία Φυτών».

2. Έκθεση σχετική με τους λόγους μεταπτυχιακών σπουδών.

3. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα, που θα περιλαμβάνει στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική ή την επαγγελματική δραστηριότητα, τις πιθανές επιστημονικές εργασίες και τα ενδιαφέροντα του υποψηφίου.

4. Αντίγραφο πτυχίου. Στην περίπτωση που ο τίτλος δεν υπάρχει κατά την υποβολή των δικαιολογητικών, αλλά αναμένεται μέχρι το τέλος του ακαδημαϊκού έτους, οι επιτυχόντες πρέπει να τον προσκομίσουν κατά την εγγραφή τους. Εναλλακτικά, μπορεί να προσκομίσουν βεβαίωση περάτωσης σπουδών του οικείου Τμήματος κατά την εγγραφή και τον τίτλο μέχρι τη λήξη του ημερολογιακού έτους.

5. Βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ (www.doatap.gr ) για τους υποψήφιους, που προέρχονται από πανεπιστημιακές σχολές της αλλοδαπής.

6. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.

7. Βεβαίωση από τη γραμματεία που να αναγράφεται ο Μ.Ο της βαθμολογίας (στις περιπτώσεις που δεν αναγράφεται στο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας).

8. Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης Αγγλικής (τουλάχιστον επίπεδο Β) ή άλλων ξένων γλωσσών, για τους δε αλλοδαπούς τεκμηρίωση γνώσης της Αγγλικής και της Ελληνικής γλώσσας.

9. Μία φωτογραφία ταυτότητας.

10. Τρεις συστατικές επιστολές, οι οποίες θα αποσταλούν απ’ ευθείας στο Τμήμα Βιολογίας του Π.Κ.

11. Κάθε άλλο στοιχείο που, κατά τη γνώμη των υποψηφίων, θα συνέβαλε ώστε η επιτροπή αξιολόγησης να σχηματίσει πληρέστερη και πιο ολοκληρωμένη άποψη. Σχετικές πληροφορίες καθώς και τα έντυπα Αίτησης, Έκθεσης και Συστατικών Επιστολών παρέχονται από τη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, κ. Ευφροσύνη Μπερβανάκη, (bervan@biology.uoc.gr ) τηλ. 2810-394402, fax: 2810-394404.

 

Όλα τα απαραίτητα έντυπα και πληροφορίες για το ΠΜΣ - Μοριακή Βιολογία και Βιοτεχνολογία Φυτών βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Προγράμματος στη διεύθυνση: https://www.biology.uoc.gr/el/newsannouncements/calls  και http://147.52.104.50/METAPTYX/

 Υπεύθυνος του ΠΜΣ «Μοριακή Βιολογία και Βιοτεχνολογία Φυτών» είναι ο Αν. Καθηγητής Κρίτων Καλαντίδης (kriton@imbb.forth.gr ), τηλ. 2810-394435

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Μ. ΠΑΥΛΙΔΗΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

application_m.sc_.-report_new.doc

RecommendationLetters - new.doc

Αίτηση - Έκθεση για μεταπτυχιακές σπουδές NEW

 Έντυπα συστατικής επιστολής - NEW

imerominies_synenteyxeon_ypopsifion_m.f.2017.doc


Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr
ΠΜΣ Ενεργειακές και Περιβαλλοντικές Επενδύσεις

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα