Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πανεπιστήμιο Κρήτης: Πράσινη Βιολογία – Βιολογία Φυτικών Οργανισμών από το Μόριο έως το Περιβάλλον (2024-2025)

Παράταση υποβολής αιτήσεων έως 15/05/2024

Το Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην «ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ – Βιολογία Φυτικών Οργανισμών από το Μόριο έως το Περιβάλλον» το οποίο προσεγγίζει με σύγχρονες τεχνικές τον κόσμο των φυτών και αναπτύσσει καινοτόμες εφαρμογές σε πολλούς τομείς της οικονομίας. Η έναρξη του ΠΜΣ για το ακαδ. έτος 2024-2025 θα γίνει τον Σεπτέμβριο του 2024 και δεν απαιτούνται δίδακτρα.Το Π.Μ.Σ. Πράσινη Βιολογία, αποσκοπεί στην εντατική μεταπτυχιακή εξειδίκευση νέων επιστημόνων και τη χορήγηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) κατά τα Ευρωπαϊκά πρότυπα, προκειμένου να αποκτήσουν τις απαιτούμενες δεξιότητες ώστε: α) να συνεχίσουν σε Διδακτορικές σπουδές και να στελεχώσουν Ακαδημαϊκά και Ερευνητικά Ιδρύματα, β) να στελεχώσουν σύγχρονες παραγωγικές μονάδες βιολογικών εφαρμογών, και γ) να επενδύσουν στην αριστεία και την καινοτομία.

Απόφοιτοι/ες του Π.Μ.Σ. κοσμούν κορυφαία Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα του κόσμου όπως University of Exeter (UK), University of Uppsala (SE), Cold Spring Harbor Laboratory (USA), University of Pennsylvania (USA) κ.ά., καθώς και κορυφαία Ιδρύματα της Ελλάδας ως Καθηγητές/τριες και Ερευνητές/τριες με αυτόνομη δραστηριότητα, ενώ πολλοί/ες συνεργάζονται με μεγάλες εταιρείες.

Αντικείμενο του ΠΜΣ Πράσινη Βιολογία είναι η προαγωγή της γνώσης και της έρευνας στους τομείς αιχμής της Βιολογίας Φυτικών Οργανισμών, όπως η Μοριακή Βιολογία Φυτών, η Γονιδιωματική, η Βιοχημεία και Φυσιολογία Φυτικών Οργανισμών, η Βιοενεργητική, η Αναπτυξιακή Βιολογία Φυτών, η Μοριακή Φυτοπαθολογία, η Οικολογία και ευρύτερα η Περιβαλλοντική Βιολογία Φυτών, οι Αλληλεπιδράσεις Φυτικών Οργανισμών και Περιβάλλοντος και οι Βιοτεχνολογικές τους Εφαρμογές.

Οι μεταπτυχιακές σπουδές οδηγούν στη λήψη ΔΜΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ – Βιολογία Φυτικών Οργανισμών από το Μόριο έως το Περιβάλλον μετά από εντατικές σπουδές ενός έτους (τέσσερις (4) μήνες μεταπτυχιακών μαθημάτων και σεμιναρίων, ακολουθούμενα από 8 μήνες εργαστηριακής άσκησης και Μεταπτυχιακής Εργασίας).

Κατά το πρώτο τετράμηνο σπουδών, οι Μεταπτυχιακοί/ες Φοιτητές/ριες (ΜΦ) παρακολουθούν υποχρεωτικά μεταπτυχιακά μαθήματα και σεμινάρια, οργανωμένα σε 7 ενότητες, διάρκειας τουλάχιστον 200 διδακτικών ωρών (30 ECTS). Το δεύτερο εξάμηνο πραγματοποιούν, α) διμηνιαία προχωρημένη εργαστηριακή άσκηση σε ένα από τα γνωστικά αντικείμενα των τομέων ειδίκευσης που θα επιλέξουν (5 ECTS), β) εκπαιδεύονται στην ερευνητική μεθοδολογία και εκπονούν ερευνητική εργασία σε Ερευνητικό Εργαστήριο της επιλογής τους (20 ECTS) και γ) συγγράφουν τη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία τους (5 ECTS).

To ΠΜΣ συνεργάζεται με μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Βιολογίας, άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Κρήτης, Πανεπιστημίων και Ερευνητικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής και της αλλοδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων.

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί και δεκτές κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. και πρώην Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής προερχόμενοι από πανεπιστημιακά Τμήματα: Βιολογίας, Βιοχημείας, Μοριακής Βιολογίας, Ιατρικής, Φαρμακευτικής, Γεωπονίας, Χημείας, Φυσικής, κλπ. Πτυχιούχοι Τμημάτων πρώην ΤΕΙ, σε συγγενή με τα προηγούμενα αντικείμενα, δύνανται επίσης να συμμετάσχουν στην διαδικασία επιλογής, και εφόσον γίνουν δεκτοί, θα πρέπει να εξεταστούν επιτυχώς σε κάποιο ή κάποια από τα βασικά μαθήματα, που έχει ορίσει το Τμήμα Βιολογίας (π.χ. Εισαγωγή στη Ζωολογία, Βιοχημεία Ι, Γενετική Ι, Μικροβιολογία, Δομή και Λειτουργία Φυτικών Οργανισμών, Οικολογία, Κυτταρική Βιολογία, Μοριακή Βιολογία, Φυσιολογία Φυτών) στις αντίστοιχες εξεταστικές περιόδους, σύμφωνα με το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος, εντός του πρώτου ακαδημαϊκού έτους μετά την εν δυνάμει αποδοχή τους.

Οι μεταπτυχιακές τους σπουδές στο ΠΜΣ θα αρχίζουν το επόμενο έτος με την προϋπόθεση ότι ολοκλήρωσαν με επιτυχία τις εξετάσεις τους στα προπτυχιακά μαθήματα που τους έχουν ανατεθεί.

Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται με βάση τα παρακάτω κριτήρια:

 1. Βαθμό Πτυχίου, αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων, ECTS
 2. Αποδεδειγμένη επάρκεια της Αγγλικής γλώσσας (τουλάχιστον επιπέδου Β2)
 3. Συστατικές επιστολές
 4. Προσωπική συνέντευξη και συνέντευξη στην ολομέλεια του ΠΜΣ

Κάθε άλλο στοιχείο σχετικό με τα προσόντα του/της υποψηφίου/ας, που αποδεικνύεται από τα δικαιολογητικά που κατατίθενται.

Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν τον Ιούνιο 2024. Οι ακριβείς ημερομηνίες, ο τρόπος διεξαγωγής και το αναλυτικό πρόγραμμα των συνεντεύξεων θα ανακοινωθούν μετά τη λήξη της προθεσμίας των αιτήσεων.

Υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών θα πρέπει να γίνει μέχρι τις 15 Μαΐου 2024 ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας https://postgrad.cict.uoc.gr στην οποία οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να δημιουργήσουν λογαριασμό χρήστη, προκειμένου να επεξεργαστούν την αίτησή τους.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα https://postgrad.cict.uoc.gr

 1. Αίτηση συμμετοχής.
 2. Έκθεση σχετική με τα κίνητρα πραγματοποίησης μεταπτυχιακών σπουδών.
 3. Τρεις συστατικές επιστολές (Να αναγραφούν τα ονόματα και οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις (e-mails) των προσώπων από τα οποία έχουν ζητηθεί οι συστατικές. (Οι συστατικές θα σταλούν απευθείας από τους/τις συντάκτες/ριες στη γραμματεία bervan@uoc.gr ).
 4. Μία φωτογραφία τύπου ταυτότητας. 

  και να επισυνάψουν τα παρακάτω πιστοποιητικά/αρχεία
 5. Αντίγραφο πτυχίου. Στην περίπτωση που ο τίτλος δεν υπάρχει κατά την υποβολή των δικαιολογητικών, αλλά αναμένεται, οι υποψήφιοι/ες μπορούν να προσκομίσουν μόνο αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας.
 6. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας όπου θα αναγράφεται ο Μ.Ο. των μαθημάτων και τα ECTS.
 7. Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης Αγγλικής (επίπεδο Β2). Για τους αλλοδαπούς/ες τεκμηρίωση γνώσης της Αγγλικής και της Ελληνικής γλώσσας.

Για την εγγραφή
Οι υποψήφιοι/ες που θα γίνουν δεκτοί/ες στο Πρόγραμμα θα πρέπει κατά την εγγραφή τους (τον Σεπτέμβριο 2024) να προσκομίσουν αντίγραφο πτυχίου ή Βεβαίωση περάτωσης σπουδών.

Για τους/τις κατόχους ισοδύναμων πτυχίων πανεπιστημίων της αλλοδαπής, το αντίγραφο πτυχίου και το πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας θα πρέπει να φέρουν σφραγίδα APOSTILLE και εφόσον δεν είναι από την έκδοσή τους στην αγγλική γλώσσα να συνοδεύονται και από μετάφραση στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα από την αντίστοιχη Πρεσβεία/Προξενείο στη χώρα έκδοσης των εγγράφων).

Για τα σαρωμένα πιστοποιητικά και τα αρχεία
Τα αρχεία θα πρέπει να φέρουν τους αντίστοιχους τίτλους (Αντίγραφο πτυχίου, Αναλυτική βαθμολογία, ΔΟΑΤΑΠ, Βεβαίωση αγγλικής γλώσσας)
Μπορείτε να επισυνάψετε μόνο αρχεία τύπου pdf.
Μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος κάθε αρχείου = 2 MB.
Συνολικό μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος αρχείων = 20 MB.

Για τη Φωτογραφία
Μπορείτε να επισυνάψετε αρχεία τύπου: .png, .jpeg
Μέγιστο Μέγεθος: 2MB
Διαστάσεις: 200px x 200px

Περισσότερες πληροφορίες για το ΠΜΣ βρίσκονται στην ιστοσελίδα του προγράμματος στη διεύθυνση: εδώ ή μπορείτε να απευθυνθείτε στη γραμματέα του ΠΜΣ κ.Ευφροσύνη Μπερβανάκη (bervan@uoc.gr), τηλ.2810-394402.
Υπεύθυνος του ΠΜΣ είναι ο Αν Καθηγητής Παναγιώτης Μόσχου (panagiotis.moschou@uoc.gr), τηλ. 2810-394073.


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο