Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας: Ανάπτυξη Ψηφιακών Παιχνιδιών και Πολυμεσικών Εφαρμογών (Gaming and Multimedia Application Development (2024-2025)

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έως 5 Ιουλίου 2024.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Ανάπτυξη Ψηφιακών Παιχνιδιών και Πολυμεσικών Εφαρμογών» καλεί τους/τις ενδιαφερομένους/ες να καταθέσουν αίτηση για την κάλυψη πενήντα (50) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών. Το Π.Μ.Σ. «Ανάπτυξη Ψηφιακών Παιχνιδιών και Πολυμεσικών Εφαρμογών» οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Ανάπτυξη Ψηφιακών Παιχνιδιών και Πολυμεσικών Εφαρμογών» (Gaming and Multimedia Application Development). Το Π.Μ.Σ. παρέχει πιστοποίηση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (ΦΕΚ 1891/τ. Β΄/24-03-2023).

Την ευθύνη και τη διοικητική υποστήριξη του προγράμματος έχει το Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, με έδρα την Καστοριά. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται Παρασκευή απόγευμα, Σάββατο και Κυριακή συμπυκνωμένα και εντατικά, προς διευκόλυνση των εργαζομένων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών και διεξάγονται με μεθόδους εξ αποστάσεως διδασκαλίας με τη χρήση κατάλληλων εκπαιδευτικών μεθόδων και τεχνολογικού εξοπλισμού (e-learning) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με το άρθρου 88 του Ν. 4957/2022 και όπως περιγράφεται στον ειδικό κανονισμό για την ηλεκτρονική μάθηση.

Για την παρακολούθηση του ΠΜΣ προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων, ύψους 2.400,00 €, τα οποία κατανέμονται σε τρεις ισόποσες δόσεις με την έναρξη κάθε εξαμήνου σπουδών. Σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης, το ποσό των διδάκτρων που έχει ήδη καταβληθεί δεν επιστρέφεται.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί/ές πτυχιούχοι της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών, Θετικών Σχολών, του Τμήματος Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων και απόφοιτοι/ες άλλων τμημάτων ΑΕΙ που έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς μαθήματα προγραμματισμού με τουλάχιστον οκτώ (8) ECTS αθροιστικά.

Υποψήφιοι/ες μπορούν να είναι και τελειόφοιτοι/ες φοιτητές/τριες, οι οποίοι/ες θα έχουν περατώσει επιτυχώς τις υποχρεώσεις των προπτυχιακών σπουδών τους πριν από τη λήξη των εγγραφών και θα πληρούν όλες τις προϋποθέσεις εισαγωγής στο ΠΜΣ.

Προϋπόθεση για την επιλογή αποτελεί η επαρκής γνώση μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Β2.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΔΜΣ

Το Π.Μ.Σ. «Ανάπτυξη Ψηφιακών Παιχνιδιών και Πολυμεσικών Εφαρμογών» (Gaming and Multimedia Application Development) διαρθρώνεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας.

Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) απαιτείται η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα και εργαστήρια του Α΄ και Β’ εξαμήνου, καθώς και η εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας στο Γ’ εξάμηνο. Το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμεται μετά τη συμπλήρωση ενενήντα (90) πιστωτικών μονάδων (ECTS).

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Αιτήσεις υποψηφίων για την εισαγωγή στο ΠΜΣ γίνονται δεκτές έως 05/07/2024.

Η αίτηση υποψηφιότητας, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα που απαριθμούνται παρακάτω, υποβάλλεται ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του ΠΜΣ με τη χρήση ηλεκτρονικής φόρμας υποβολής στον παρακάτω σύνδεσμο: https://gamedev.uowm.gr/admission/. Με την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης ο/η υποψήφιος/α λαμβάνει ηλεκτρονικό μήνυμα επιβεβαίωσης της υποβληθείσας αίτησης και γνωστοποίησης του μοναδικού αναγνωριστικού κωδικού της αίτησης. Επισημαίνεται ότι λόγω της εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, οι πίνακες αποτελεσμάτων δεν περιέχουν τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων, αλλά τον παραπάνω μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό της αίτησής τους.

Συνημμένα έγγραφα – δικαιολογητικά (ευκρινή αντίγραφα των πρωτοτύπων) που υποβάλλονται, ηλεκτρονικά, μαζί με την αίτηση:

  1. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
  2. Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος
  3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακού τίτλου σπουδών, όπου θα αναγράφεται ο ακριβής μέσος όρος βαθμολογία
  4. Αντίγραφο δεύτερου τίτλου σπουδών (αν υπάρχει)
  5. Αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (αν υπάρχει)
  6. Αντίγραφο διδακτορικού διπλώματος (αν υπάρχει)
  7. Πιστοποιητικό γνώσης ξένης γλώσσας, επιπέδου Β2 ή ανώτερου
  8. Δημοσιευμένες επιστημονικές εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά με σύστημα κριτών ή πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων (έως 2)
  9. Πιστοποίηση παρακολούθησης επιμορφωτικού σεμιναρίου, τουλάχιστον εξαμηνιαίας διάρκειας, σχετικά με το αντικείμενο του ΠΜΣ (έως 2)
  10. Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητα

Σημ. Οι τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής συνοδεύονται από βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από ΔΟΑΤΑΠ (ισχύει μόνο για παλιούς πτυχιούχους). Εναλλακτικά ο/η υποψήφιος/α μπορεί να στείλει την αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του ΠΜΣ στο email: gamedev@uowm.gr.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του ΠΜΣ στη διεύθυνση: https://gamedev.uowm.gr/ ή να απευθυνθούν στη Γραμματεία του ΠΜΣ και του Τμήματος.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Γραμματειακή Υποστήριξη ΠΜΣ
Παναγιώτα Τερζή
Τηλ: +30 23850 55260
e-mail: gamedev@uowm.gr

Γραμματεία Τμήματος ΕΨΜ
Αθηνά Δούμα
Τηλ: +30 2467 440021
e-mail: adouma@uowm.gr

Προκήρυξη | Παράταση

Αίτηση

 


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο