Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής: Χρηματοοικονομική της Ναυτιλίας (2020-2021)

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής προσκαλεί υποψηφίους φοιτητές για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Χρηματοοικονομική της Ναυτιλίας – M.Sc in Finance and Shipping» για το Χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021.

Το Πρόγραμμα αποσκοπεί στη μεταπτυχιακή εκπαίδευση των φοιτητών στα αντικείμενα της Χρηματοοικονομικής, και Ναυτιλιακής Οικονομίας με έμφαση στο πεδίο της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων. Τα διδασκόμενα μαθήματα είναι:

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Χρηματοοικονομική και Διοικητική Λογιστική
 • Χρηματοοικονομική Επιχειρήσεων
 • Διεθνής και Ναυτιλιακή Οικονομική
 • Διεθνές Περιβάλλον της Ναυτιλίας

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Ναυτικό Δίκαιο και Συμβάσεις
 • Ναυτιλιακή Χρηματοδότηση και Επενδύσεις
 • Ναυτιλιακή Λογιστική
 • Χρηματοοικονομική Ανάλυση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, πτυχιούχοι ελληνικών και ξένων Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., που προέρχονται κατά προτίμηση από Τμήματα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Διοικητικών, Οικονομικών, Κοινωνικών, Τεχνολογικών, και άλλων συναφών Επιστημών.

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών βασίζεται στα παρακάτω κριτήρια, η μοριοδότηση των οποίων υπάρχει στον Εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας του ΠΜΣ:

1. Βαθμός Πτυχίου.

2. Γνώση Αγγλικών. Επίπεδο Β2 (πχ Lower).

3. Συναφής επαγγελματική εμπειρία και τυχόν διοικητικής θέσης ευθύνης (εφόσον υπάρχει).

4. Κατοχή άλλου προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (εφόσον υπάρχει).

5. Γνώση άλλης ξένης γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστον Β2 (εφόσον υπάρχει).

6. Δύο συστατικές επιστολές

7. Συνέντευξη.

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται κάθε Τετάρτη και Παρασκευή 18:00-21:00 και Σάββατο 09:00- 15:00, στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Πανεπιστημιούπολη 2, Θηβών 250, Αιγάλεω).

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια φοίτησης για τη χορήγηση των τίτλων είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα σπουδών, συμπεριλαμβανομένης της συγγραφής μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Στην περίπτωση της μερικής φοίτησης η χρονική διάρκεια του Π.Μ.Σ. μπορεί να παραταθεί κατά μέγιστο πέντε (5) ακαδημαϊκά εξάμηνα σπουδών.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις ηλεκτρονικά στο email της γραμματείας του Π.Μ.Σ. (msc.shipping@uniwa.gr) με ένδειξη θέματος ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ- ΑΙΤΗΣΗ, με ημερομηνία λήξης: 09.05.2020.

Το ΠΜΣ δύναται να αξιολογεί αιτήσεις υποψηφίων πριν τη λήξη της προθεσμίας, μέχρι τη συμπλήρωση του ανώτατου αριθμού εισαγομένων κατ’ έτος.

Η ηλεκτρονική αίτηση θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

1. Συμπληρωμένη αίτηση υποβολής δικαιολογητικών (το έντυπο είναι διαθέσιμο στο παράρτημα της προκήρυξης)

2. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα (υπόδειγμα είναι διαθέσιμο στο παράρτημα της προκήρυξης). Η παραλαβή της αίτησης θα επιβεβαιωθεί με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) από την Γραμματεία του Προγράμματος.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν τον πλήρη φάκελο με τα έντυπα δικαιολογητικά την ημερομηνία της συνέντευξης Ο πλήρης φάκελος του υποψηφίου θα πρέπει να περιέχει τα ακόλουθα:

 • Αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
 • Δύο συστατικές επιστολές
 • Αποδεικτικό καλής γνώσης αγγλικής και άλλης γλώσσας εφόσον υπάρχει
 • Μια (1) έγχρωμη φωτογραφία με το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου οπισθογραφημένο
 • Αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ για υποψηφίους που έχουν τίτλους σπουδών από Τριτοβάθμια Ιδρύματα της αλλοδαπής (επικυρωμένο αντίγραφο)
 • Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν)
 •  Επιπρόσθετα προσόντα όπως υποτροφίες, επιστημονικές δημοσιεύσεις, ειδικά σεμινάρια, μαθήματα σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού, μελέτες, μεταπτυχιακοί τίτλοι, πτυχία συμπληρωματικής εκπαίδευσης κλπ, (εάν υπάρχουν).
 • Φωτοτυπία δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίο

Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής – Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Γραμματεία Π.Μ.Σ. «Χρηματοοικονομική της Ναυτιλίας» Κτήριο Δ’, γραφείο 212 (1ος όροφος) Πέτρου Ράλλη &Θηβών 250, Αιγάλεω, ΤΚ 122 44 Τ: 210 5381453 & 210-5381122

Email: msc.shipping@uniwa.gr,

Ιστοσελίδα: https://msc-finship.gr/

Δείτε την αναλυτική προκήρυξη σε μορφή pdf


Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr
Public Policy and Management

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα