Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Στρατηγική Διοίκηση Τουριστικών Προορισμών και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (2024-2025)

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΩΣ ΤΙΣ 31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2024

Το Τμήμα Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού σε συνεργασία με τα Τμήματα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018 – 19 (με αρχική ίδρυση το ακαδημαϊκό έτος 1998 – 1999) Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο: «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ» (ΦΕΚ επανίδρυσης 2884/19.07.2018, τ. Β’), το οποίο οδηγεί σε Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στον Τουρισμό και ειδικότερα στην Στρατηγική Διοίκηση Τουριστικών Προορισμών και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας, στις εξής ειδικεύσεις:

 • Στρατηγική Τουριστικής Ανάπτυξης
 • Διοίκηση Φιλοξενίας

Αντικείμενο και στόχοι του ΔΠΜΣ είναι η βασική εκπαίδευση και η συστηματική κατάρτιση των φοιτητών πάνω σε διάφορα ζητήματα σχετικά με τον τουρισμό και ειδικότερα με τη στρατηγική της τουριστικής ανάπτυξης και τη διοίκηση των μονάδων φιλοξενίας.

Για την απόκτηση του ΔΜΣ απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση μαθημάτων του ΔΠΜΣ και η επιτυχής εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας.

Το Πρόγραμμα είναι πλήρους φοίτησης και η χρονική διάρκεια για την απονομή του ΔΜΣ είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Ελάχιστες τυπικές προϋποθέσεις για εισαγωγή στο ΔΠΜΣ είναι πτυχίο/δίπλωμα, α’ κύκλου σπουδών και η επαρκής γνώση της αγγλικής γλώσσας πέραν της γλώσσας διεξαγωγής του ΔΠΜΣ.

Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί/ες, μετά από συνέντευξη και συνεκτίμηση των τυπικών και ουσιαστικών τους προσόντων, κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων από τον Δ.Ο.Α.ΤΑ.Π., Ιδρυμάτων της αλλοδαπής). Πτυχιούχοι από τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.) της χώρας, ήτοι οι απόφοιτοι από τη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, από τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων και από τη Σχολή Ικάρων (άρθρο 88, Ν. 3883/2010 ΦΕΚ 167/24.09.2010, τ. Α’). Πτυχιούχοι από τη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας (άρθρο 38, Ν. 4249/2014 (ΦΕΚ 73 Α’).

Επίσης, γίνονται δεκτοί/ες επί πτυχίω φοιτητές/τριες των Ιδρυμάτων της ημεδαπής υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους και θα έχουν προσκομίσει σχετική βεβαίωση και μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών, οπωσδήποτε όμως μέχρι την ημερομηνία εγγραφής τους στο ΔΠΜΣ.

Για την παρακολούθηση του ΔΠΜΣ προβλέπεται η καταβολή τελών φοίτησης, ύψους 3.500 €, κατανεμημένα σε δόσεις, σε προκαθορισμένες ημερομηνίες, εγκαίρως γνωστοποιημένες. Σε περίπτωση οριστικής διακοπής φοίτησης ή διαγραφής για οποιαδήποτε λόγο, τα ήδη καταβληθέντα τέλη φοίτησης δεν επιστρέφονται.

Στους μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες παρέχεται αριθμός υποτροφιών, δυνατότητα δωρεάν σίτισης και στέγασης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Νόμο και στους Κανονισμούς – Αποφάσεις του Ιδρύματος.

H επιλογή των Μεταπτυχιακών Φοιτητριών/τριων γίνεται με συνεκτίμηση των παρακάτω κυρίως κριτηρίων:

 1. Βαθμός πτυχίου /διπλώματος σε ποσοστό 30%.
 2. Αναλυτική Βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα, που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του ΔΠΜΣ (μέσος όρος βαθμολογίας) σε
 3. ποσοστό 5%.
 4. Επίδοση στη Διπλωματική Εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στον πρώτο κύκλο σπουδών σε ποσοστό 5%.
 5. Πιστοποιημένη γνώση της αγγλικής γλώσσας ως απαραίτητη προϋπόθεση, επιπέδου Β2 και άνω, σε ποσοστό 10%. (Το επίπεδο γλωσσομάθειας της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται με τους εξής τρόπους:
  1. Κρατικό Πιστοποιητικό του Ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003.
  2. Πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής.
  3. Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής.
  4. Απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχουν αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή.
   Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας δεν αποδεικνύει από μόνη της τη γνώση ξένης γλώσσας (Π.Δ. 347/2003). Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας πρέπει να προσκομίσουν επικυρωμένο αντίγραφο και ακριβή μετάφραση του τίτλου σπουδών βάσει του οποίου εκδόθηκε η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας).
 6. Ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του ΔΠΜΣ, σε ποσοστό 10%.
 7. Δημοσιεύσεις και συγγραφική δραστηριότητα σε ποσοστό 5%.
 8. Συστατικές επιστολές σε ποσοστό 5%.
 9. Προφορική συνέντευξη σε ποσοστό 30%.

Οι υποψήφιοι/ες που πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις θα κληθούν, στη συνέχεια, σε συνεντεύξεις σε χρονικό διάστημα που θα γνωστοποιηθεί στους/στις υποψηφίους/ες και θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του ΔΠΜΣ (https://tourism-pms.aegean.gr/el/).

Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να υποβάλουν την υποψηφιότητα τους μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «ΝΑΥΤΙΛΟΣ» του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη διεύθυνση: https://nautilus.aegean.gr/ μέχρι την Τετάρτη 31 Ιουλίου 2024 και ώρα 23:59, αφού ακολουθήσουν προσεκτικά τις οδηγίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης.

Οι υποψήφιοι/ες καλούνται να υποβάλουν εμπρόθεσμα τα παρακάτω δικαιολογητικά ηλεκτρονικά (ενδεικτικά και πάντα λαμβανομένων υπόψη των νομικών προβλέψεων):

 1. Αίτηση υποβολής υποψηφιότητας
 2. Βιογραφικό Σημείωμα
 3. Φωτοτυπία πτυχίου/διπλώματος ή Βεβαίωση Περάτωσης Σπουδών
 4. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν
 5. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν.
 6. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
 7. Δύο συστατικές επιστολές.
 8. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της αγγλικής γλώσσας, επιπέδου Β2 και άνω.
 9. Φωτοτυπία Πιστοποιητικού Αναλυτικής Βαθμολογίας, στο οποίο θα αναγράφεται ο βαθμός πτυχίου ή διπλώματος.

Τα αποτελέσματα επιλογής των υποψηφίων θα αναρτηθούν στον ιστότοπο του ΔΠΜΣ.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες, προκειμένου να ενημερωθούν για τη δομή, τους κανόνες λειτουργίας του ΔΠΜΣ και για κάθε θέμα που αφορά στον τρόπο και τη διαδικασία επιλογής τους, κλπ. να λάβουν γνώση του Κανονισμού Σπουδών που είναι αναρτημένος στον ιστότοπο του ΔΠΜΣ.

Περισσότερες πληροφορίες: https://tourism-pms.aegean.gr/el/ & https://www.facebook.com/DPMSTOURISM/
Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. «Στρατηγική Διοίκηση Τουριστικών Προορισμών και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας» του Πανεπιστημίου Αιγαίου,
Μιχάλων 8, Τ.Κ. 82 132, Χίος.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22710 35322, ώρες 10:00 – 15:00 (κυρία Ευαγγελία Γεραζούνη)
e – mail: msctourism_gram@aegean.gr

Προκήρυξη | Παράταση


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο